อนุสัญญา ประกันภัยสุขภาพ (สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011)

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายจริงไม่เกินที่ซื้อไว้,ระยะเวลารอคอย 30 วัน

ข้อยกเว้น สำหรับระยะเวลารอคอย 30 วัน
1) กรณีผู้เอาประกันเข้ารักษาตัวฐานะผู้ป่วยในหรือประสบอุบัติเหตุ
2) กรณีผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุฐานะผู้ป่วยนอกฉุกเฉินของโรงพยาบาล (ภายใน 72 ชม ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ)

ประกันสุขภาพ (สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011)  แบบประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันด้านสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือประสบอุบัติเหตุในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการบาดเจ็บหรือการป่วยไข้แต่ละครั้งตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ โดยการประกันภัยสุขภาพ 2011 มีความคุ้มครองทั้งหมด 11 แผน

สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ 2011 และสุขภาพ 2011 (มีความรับผิดชอบส่วนแรก)​​
รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 65 ปี และต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 79ปี
คุ้มครองผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน เมื่อรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดถึงวันละ 15,000 บาท (สูงสุด 90 วัน)
เลือกความคุ้มครองได้ ทั้งแบบรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ แบบผู้เอาประกันมีส่วนร่วมรับผิดชอบส่วนแรก​

การขอใบเสนอประกันของอนุสัญญาสุขภาพนี้

เนื่องจากประกันสุขภาพที่เป็นสัญญาย่อย หรือ อนุสัญญา หรือสัญญาพ่วง ของประกันชีวิต ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตเท่านั้น ไม่สามารถขายประกันสุขภาพอย่างเดียวให้ได้ เพราะเป็นสุขภาพของบริษัท"ประกันชีวิต" ซึ่งเป็นสัญญาพ่วงกับประกันชีวิตทั้งสิ้น

หากท่านต้องการข้อเสนอพร้อมประกันชีวิตให้ท่านแจ้งข้อมูล ดังนี้
(หากแจ้งข้อมูลไม่ครบ จะคำนวณเบี้ยประกันไม่ได้ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ส่งข้อมูลครบเท่านั้น)

1. กรณีเป็นเด็ก = วันเดือนปีเกิด + เพศ + วันเดือนปีเกิด ของผู้ชำระเบี้ยประกัน ( เป็นบิดาหรือมารดา ,อาชีพ)
2. กรณีเป็นผู้ใหญ่ = วันเดือนปีเกิด+เพศ+อาชีพ
3. ต้องการค่าห้องประมาณเท่าไร
4. ขื่อ และ นามสกุลของผู้ขอใบเสนอ
5. อีเมล์ติดต่อกลับ
6. อื่นๆ ที่ท่านต้องการบอกเรา
(เช่นจำนวนความคุ้มครองที่ต้องการ,จำนวนเงินที่ต้องการส่งประกัน ฯลฯ)

ส่งข้อมูลมาได้ทุกช่องทางที่ท่านสะดวก (กดที่ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง)


สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011


สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก)


หมายเหตุ
ผู้เอาประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันตามช่วงอายุ และเมื่ออายุสูงขึ้นเบี้ยประกันจะถูกปรับให้สูงขึ้นตามช่วงอายุที่กำหนดไว้ และอาจปรับตามประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนของแต่ละบุคคลหรือปรับตามอัตรา ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่จะได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. แยกตามอายุ และ วงเงินค่าประกันสุขภาพ ราคาเบี้ยประกันมีการปรับเปลี่ยนตามอายุ (ทุกบริษัทเหมือนกัน)

หมายเหตุ
: ผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพได้ต้องมีทุนประกันหลักกับทางบริษัท,อัตราเบี้ยประกันสุขภาพ (อาชีพ 3 x 1.30 )
: อายุ 61 ขึ้นไปเป็นเรทเบี้ยเฉพาะปีต่ออายุเท่านั้น คนที่ทำประกันสุขภาพก่อนอายุ 60 สามารถจ่ายเบี้ยต่อไปได้
: เบี้ยประกันมีการปรับตามอายุ

ข้อยกเว้น ประกันสุขภาพ

1. กรณีได้รับผลประโยชน์แล้วจากนายจ้าง รัฐบาล หรือจากกรมธรรม์อื่นๆ จะจ่ายให้เพียงค่าใช้จ่ายที่อยู่
    นอกเหนือความคุ้มครองของผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วนั้น แต่ไม่เกินที่ระบุในตาราง
2. กรณีการป่วยไข้ภายใน 30 วัน นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย
3. การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตนเอง
4. การรักษาพยาบาลเนื่องจากโรคจิต
5. การมีครรภ์ การคลอดบุตร การทำหมัน
6. โรค หรือความบกพร่องของร่างกายที่มีมาแต่กำเนิด
7. ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติดและไม่สามารถครองสติได้
8. สงคราม การปฏิวัติรัฐประหาร การกบฏ ประชาชนก่อความวุ่นวาย การจลาจล การนัดหยุดงาน
9. ขณะที่ผู้เอาประกันเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุ
10. ขณะที่ผู้เอาประกันปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจหรืออาสาสมัคร กรณีนี้หากปฏิบัติการติดต่อกันเกินกว่า30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันให้ตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
11. การพักรักษาตัวแบบพักฟื้น หรือพักผ่อน การตรวจสุขภาพทั่วไป
12. การบริการที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอื่นๆ
13. การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ รักษาเหงือกและฟัน วัดสายตาประกอบแว่น เครื่องช่วยให้ได้ยิน เครื่องกระตุ้นหัวใจ
เครื่องเหนี่ยวรั้งค้ำจุน การผ่าตัดเสริมสวย เว้นแต่ทำเพื่อรักษาการบาดเจ็บ
14. โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนวันทำสัญญา เช่น ริดสีดวงทวาร ไซนัส ตับอักเสบ กระเพาะอาหาร หืด ฯลฯและยังรักษาไม่หายขาด
15. การรักษาหรือผ่าตัดต่อมทอมซิล ต่อมในหลอดคอ ไส้เลื่อน หรือโรคภายในสตรี ภายใน 120 วัน นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย

อนุสัญญา ประกันภัยสุขภาพ (สภ.พิเศษ)

ยกเลิกเปลี่ยนเป็น สภ2011

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายจริงไม่เกินที่ซื้อไว้,ระยะเวลารอคอย 30 วัน

ข้อยกเว้น สำหรับระยะเวลารอคอย 30 วัน
1) กรณีผู้เอาประกันเข้ารักษาตัวฐานะผู้ป่วยในหรือประสบอุบัติเหตุ
2) กรณีผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุฐานะผู้ป่วยนอกฉุกเฉินของโรงพยาบาล (ภายใน 72 ชม ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ)

ประกันสุขภาพ (สภ.พิเศษ)  แบบประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
ค่าห้องค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
วันละ (สูงสุด90วัน รวมห้อง I.C.U. 10วัน)
600 900 1,200 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000
ค่าห้อง I.C.U (สูงสุด10วัน) วันละ 1200  1800  2,400  3,000  4,000 5,000  6,000  8,000 
ค่าใช้จ่ายทั่วไป 8,000 11,000 14,000 17,000 20,000 23,000 26,000 32,000
ค่าห้องผ่าตัด 2,100  2,600  3,100  3,600  4,100  4,600  5,100  7,000 
ค่าดูแลแพทย์(สูงสุด90วัน) 300  400  500  600  700  800  900  1,000 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดตามที่จ่ายจริง 8,000  11,000  14,000  17,000  20,000  23,000  26,000 40,000 
ค่าธรรมเนียมแพทย์วางยาสลบตามที่จ่ายจริง 2,000  2,500  3,000  3,500  4,000  4,500  5,000  7,000 
ค่าวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก 3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000 
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุ 2,000  2,500  3,000  3,500  4,000  4,500  5,000  7,000 
ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000

เบี้ยประกันสุขภาพ

แยกตามอายุ และ วงเงินค่าประกันสุขภาพ ราคาเบี้ยประกันมีการปรับเปลี่ยนตามอายุ (ทุกบริษัทเหมือนกัน)
 
AGE (M_F)6009001,2001,5002,0002,5003,0004,000
1m - 5Y279279386386493493601601        
 3,1003,1004,2924,2925,4835,4836,6756,675        
6 _ 15163163226226288288351351426426500500    
 1,8111,8112,5082,5083,2043,2043,9013,9014,7304,7305,5595,559    
16 _ 35139188193260246333300405364491428577491663637859
 1,5482,0902,1432,8942,7383,6983,3344,5014,0425,4584,7516,4145,4607,3717,0739,548
36 _ 40155209214289274369333450404545475641545736707954
 1,7182,3202,3793,2123,0404,1043,7014,9964,4876,0585,2747,1206,0618,1827,85110,598
41 _ 451702292353173004063664944435995217045998097761,047
 1,8872,5482,6123,5273,3384,5064,0645,4864,9276,6525,7917,8186,6558,9848,62011,637
46 _ 501912572643563374554115544986725857906739088711,176
 2,1192,8612,9343,9613,7495,0604,5636,1605,5337,4706,5048,7807,47410,0899,68113,069
51 _ 552102842913933725024526115487416458707411,0009601,295
 2,3343,1513,2314,3624,1295,5745,0266,7856,0948,2287,1639,6708,23211,11310,66214,394
56 _ 602383223304454215695136936228407319878401,1341,0891,469
 2,6473,5743,6664,9494,6836,3225,7017,6966,9139,3338,12510,9699,33712,60512,09516,327
61 _ 653815155287136759118211,1099961,3451,1711,5801,3451,8161,7432,352
 4,2385,7225,8687,9227,49710,1219,12612,32111,06714,94013,00717,56014,94720,17919,36226,138
66 _ 695647627811,0559981,3481,2151,6411,4741,9891,7322,3381,9902,6872,5783,480
 6,2708,4668,68111,71911,09214,97413,50218,22816,37322,10319,24325,97922,11429,85428,64538,670

หมายเหตุ
ผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพได้ต้องมีทุนประกันหลักกับทางบริษัท,อัตราเบี้ยประกันสุขภาพ (อาชีพ 3 x 1.30 )
: อายุ 61 ขึ้นไปเป็นเรทเบี้ยเฉพาะปีต่ออายุเท่านั้น คนที่ทำประกันสุขภาพก่อนอายุ 60 สามารถจ่ายเบี้ยต่อไปได้
: เบี้ยประกันมีการปรับตามอายุ

ข้อยกเว้น ประกันสุขภาพ

1. กรณีได้รับผลประโยชน์แล้วจากนายจ้าง รัฐบาล หรือจากกรมธรรม์อื่นๆ จะจ่ายให้เพียงค่าใช้จ่ายที่อยู่
    นอกเหนือความคุ้มครองของผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วนั้น แต่ไม่เกินที่ระบุในตาราง
2. กรณีการป่วยไข้ภายใน 30 วัน นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย
3. การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตนเอง
4. การรักษาพยาบาลเนื่องจากโรคจิต
5. การมีครรภ์ การคลอดบุตร การทำหมัน
6. โรค หรือความบกพร่องของร่างกายที่มีมาแต่กำเนิด
7. ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติดและไม่สามารถครองสติได้
8. สงคราม การปฏิวัติรัฐประหาร การกบฏ ประชาชนก่อความวุ่นวาย การจลาจล การนัดหยุดงาน
9. ขณะที่ผู้เอาประกันเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุ
10. ขณะที่ผู้เอาประกันปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจหรืออาสาสมัคร กรณีนี้หากปฏิบัติการติดต่อกันเกินกว่า30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันให้ตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
11. การพักรักษาตัวแบบพักฟื้น หรือพักผ่อน การตรวจสุขภาพทั่วไป
12. การบริการที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอื่นๆ
13. การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ รักษาเหงือกและฟัน วัดสายตาประกอบแว่น เครื่องช่วยให้ได้ยิน เครื่องกระตุ้นหัวใจ
เครื่องเหนี่ยวรั้งค้ำจุน การผ่าตัดเสริมสวย เว้นแต่ทำเพื่อรักษาการบาดเจ็บ
14. โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนวันทำสัญญา เช่น ริดสีดวงทวาร ไซนัส ตับอักเสบ กระเพาะอาหาร หืด ฯลฯและยังรักษาไม่หายขาด
15. การรักษาหรือผ่าตัดต่อมทอมซิล ต่อมในหลอดคอ ไส้เลื่อน หรือโรคภายในสตรี ภายใน 120 วัน นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย

ยกเลิก เปลี่ยนเป็น สภ.พิเศษ

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายจริงไม่เกินที่ซื้อไว้, ระยะเวลารอคอย 30 วัน

ข้อยกเว้นสำหรับระยะเวลารอคอย 30 วัน
1) กรณีผู้เอาประกันเข้ารักษาตัวฐานะผู้ป่วยในหรือประสบอุบัติเหตุ
2) กรณีผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุฐานะผู้ป่วยนอกฉุกเฉินของโรงพยาบาล (ภายใน 72 ชม ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ)⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 09:45:23am ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com