• ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร

บุคคลธรรมดา คุ้มครอง 3 ปี
การสมัคร ในนามบุุคคลธรรมดา ใช้เอกสารดังนี้
1.ใบอนุญาต ( หากไม่สะดวกให้ใบอนุญาต ตอนนี้ ให้ใช้ หนังสือสัญญา)
2.บัตรประชาชน
3.ใบสมัคร/ขอข้อมูล
บริษัทประกัน 🡆เทเวศประกันภัยเทเวศประกันภัยกรุงเทพประกันภัยกรุงเทพประกันภัย
วงเงินคุ้มครอง ต่อครั้ง1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
วงเงินคุ้มครอง ต่อปี2,000,0002,000,0002,000,0002,000,000
ตลอดระยะเวลาเอาประกัน (3ปี)4,000,0006,000,0004,000,0006,000,000
ความรับผิดส่วนแรก5,0005,0005,0005,000
เบี้ยประกันภัย ต่อ3 ปี6,4449,6696,98310,314
วิธี1 ดาวน์โหลดใบสมัคร เลือกแผนนี้ เลือกแผนนี้ เลือกแผนนี้ เลือกแผนนี้
วิธี2 ใบสมัครออนไลน์ เลือกแผนนี้ เลือกแผนนี้ เลือกแผนนี้ เลือกแผนนี้
หมายเหตุ ✧ เซ็นรอบเดียวในใบสมัคร
✧ ได้ไฟล์กรมธรรม์ภายใน15วันทำการ เร็วสุดที่เคยทำได้ 7วันทำการ
✧ ต้องเซ็นสองรอบ รอบที่1 ใบสมัคร / รอบที่2 ใบเสนอ
✧ ได้ไฟล์กรมธรรม์ปกติใน7วันทำการ เร็วสุดที่เคยทำได้ 3-5 วันทำการ

นิติบุคคล คุ้มครอง 3 ปี
การสมัคร ในนามนิติบุุคคล ใช้เอกสารดังนี้
1.ใบอนุญาต ( หากไม่สะดวกให้ใบอนุญาต ตอนนี้ ให้ใช้ หนังสือสัญญา)
2.หนังสือรับรองบริษัท
3.บัตรประชาชนหนึ่งในคณะกรรมการ
4.ใบสมัคร/ขอข้อมูล
บริษัทประกันเทเวศประกันภัยเทเวศประกันภัยกรุงเทพประกันภัยกรุงเทพประกันภัย
วงเงินคุ้มครอง ต่อครั้ง1,000,0001,000,000--
วงเงินคุ้มครอง ต่อปี2,000,0002,000,000--
ตลอดระยะเวลาเอาประกัน (3ปี)4,000,0006,000,000--
ความรับผิดส่วนแรก5,0005,000--
เบี้ยประกันภัย ต่อ3 ปี21,48632,228--
วิธี1 ดาวน์โหลดใบสมัคร เลือกแผนนี้ เลือกแผนนี้ - -
วิธี2 ใบสมัครออนไลน์ เลือกแผนนี้ เลือกแผนนี้ - -

ส่งไฟล์ ทาง line หรือ อัพโหลดไฟล์

หมายเหตุ สำคัญ :
แต่ละบริษัทประกันภัย จะมีนโยบาย ระเบียบการ ขั้นตอนการดำเนินการที่ต่างกัน ราคาอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่สะท้อนคุณภาพ สินค้าและการบริการ
โปรดปรึกษา ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ เพื่อรับบริการที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของท่าน

สำหรับ กรุงเทพประกันภัย เบื้องต้น ให้ ลูกค้ากรอกรายละเอียด ใบคำขอ + เอกสาร ใบประกอบวิชาชีพ วิศวกร (กว)
เพื่อตรวจสอบ งานในระบบ ก่อนค่ะ จึงจะแจ้งเบี้ยประกันภัยได้ค่ะ (ใบสมัครปัจจุบันจึงไม่มีการระบุเบี้ยเหมือนเมื่อก่อน)
และตอนนี้ก็จะเพิ่มขั้นตอนเข้ามาอีกอย่างหนึ่ง คือ เซ็นรอบสอง จากใบเสนอที่บริษัทส่งมาให้
 ∧,,,∧
( ̳• · •̳)
/    づ♡ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเรา

ข้อมูลแผนประกัน

ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร กรุงเทพประกันภัย


บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม ผู้เอาประกันภัยสำหรับความรับผิดตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารอันเป็นผลมาจากความสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตประเทศไทยและเป็นผลให้เกิด
1. ความสูญเสียต่อร่างกายและ/ หรือความเสียหายต่อทรัพยส์ินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุขณะทีผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร
2. ความสูญเสียต่อร่างกายและ/ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

เงื่อนไขพิเศษ : ตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากการบกพร่อง ในการปฎิบัติงาน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตราฐาน การตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

ข้อยกเว้น : ความรับผิดอันเนื่องมาจากภัยก่อการร้าย

ระยะเวลา 3 ปี
คุ้มครองต่อครั้ง 1,000,000
คุ้มครองต่อปี 2,000,000
รับผิด5,000

บุคคลธรรมดา
ทุน 4 ล้าน Max 4ล้าน สุทธิ 6,000 รวม vat = 6,982
ทุน 6 ล้าน Max 6ล้าน สุทธิ 9,000 รวม vat = 10,313

📑 ดาวน์โหลด ข้อเสนอประกันภัยผู้ตรวจสอบคาร กรุงเทพประกันภัย (บุคคลธรรมดา)
📝 ดาวน์โหลด ใบสมัครประกันภัยผู้ตรวจสอบคาร กรุงเทพประกันภัย (บุคคลธรรมดา)

นิติบุคคล
-


ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร เทเวศประกันภัย


ระยะเวลา 3 ปี
คุ้มครองต่อครั้ง 1,000,000
คุ้มครองต่อปี 2,000,000
รับผิด5,000

บุคคลธรรมดา
ทุน 4 ล้าน Max 4ล้าน สุทธิ 6,000 รวม vat = 6,445
ทุน 6 ล้าน Max 6ล้าน สุทธิ 9,000 รวม vat = 9,668

นิติบุคคล
ทุน 4 ล้าน Max 4ล้าน สุทธิ 20,000 รวม vat = 21,485
ทุน 6 ล้าน Max 6ล้าน สุทธิ 30,000 รวม vat = 32,228

ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร คืออะไร?

ประเภทบุคคล และ ประเภทนิติบุคคล
ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ขณะออกตรวจสอบอาคารเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอาคาร
เหมาะสำหรับ วิศวกรผู้ตรวจสอบอาคาร
ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน : ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม

ความคุ้มครอง
สำหรับความรับผิดตามกฎหมายในฐานะ ผู้ตรวจสอบอาคารอันเป็นผลมาจากความสูญเสียหรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นผลให้เกิด
- ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร
- ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการ ปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
ระยะเวลาความคุ้มครอง มี แบบ 3ปี 6ปี

⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Wednesday เวลา 12:44:32pm เที่ยง ปิดทำการ
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com