ประกันภัยการเดินทาง (travel insurance)


  • ซื้อผ่านระบบออนไลน์
  • กรุงเทพประกันภัย( BKI)
  • ประกันคุ้มภัย (Safty)
  • [ประกันการเดินทาง บริษัทอื่นๆ]
  • ประกันการเดินทาง คือ?

กรุงเทพประกันภัย( BKI)

BKI UPDATE 9/2022
  • ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (TA)
  • ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ (CTA)
  • ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ (รายปี)
  • ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ (รายปี) Travel Delight CTA

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (TA)


แผนที่ 1 แผนที่ 2
การเสียชีวิตหรือ การสูญเสียอวัยวะ
100,000 บาท
200,000 บาท
300,000 บาท
400,000 บาท
500,000 บาท
600,000 บาท
700,000 บาท
800,000 บาท
900,000 บาท
1,000,000 บาท
2,000,000 บาท
การเสียชีวิตหรือ การสูญเสียอวัยวะ
100,000 บาท
200,000 บาท
300,000 บาท
400,000 บาท
500,000 บาท
600,000 บาท
700,000 บาท
800,000 บาท
900,000 บาท
1,000,000 บาท
2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 10%
10,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท
200,000 บาท
ข้อยกเว้นทั่วไป ในการทำประกันเดินทาง
การประกันภัยเดินทางตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
ขณะที่ผู้เอา ประกันภัยเดินทางโดยสารเครื่องบินส่วนตัว ขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตรายบางประเภท การกระทำที่เกิดขึ้นขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา / ยาเสพติดให้โทษร้ายแรง การก่ออาชญากรรมโดยผู้เอาประกันภัยเดินทางเอง การทะเลาะวิวาท การฆ่าตัวตาย การแท้งบุตร การผ่าตัดอันมิได้สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยสงคราม หรือได้รับรังสีของนิวเคลียร์

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
- ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 60 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เดินทางร่วมกับบิดา หรือมารดา ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขการทำประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ CTA

คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นรายเที่ยว หรือขอวีซ่า (กลุ่มประเทศที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้น) พร้อมให้ความคุ้มครองจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิด ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (IPD & OPD) กระเป๋าเดินทางหาย เที่ยวบินล่าช้า พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทาง Bangkok Insurance Hotline Centre ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ซื้อสามารถพิมพ์กรมธรรม์ได้เองในทันทีเมื่อซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
คุ้มครอง ครอบคลุม ด้วย 2 แผนความคุ้มครอง

1. Comprehensive Plan (แผนอุ่นใจข้ามแดน)

2. Personal Plan (แผนคุ้มครองบุคคล)
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
- ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เดินทางร่วมกับบิดา หรือมารดา ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
- คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นประเทศภูมิลำเนา และ ประเทศถื่นพำนัก ของผู้ที่ได้รับควาคุ้มครอง
หมายเหตุ
1. รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
2. ในกรณีที่ภัยธรรมชาติได้เกิดอยู่ก่อนแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือสืบเนื่องจากภัยธรรมชาตินั้นๆ
3. ระยะเวลาความคุ้มครองจะเริ่มต้นตามที่ระบุในกรมธรรม์ โดยนับจากการที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากสถานที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน เพื่อเดินทางตรงไปยังต่างประเทศ และสิ้นสุดเมื่อกลับถึงที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง และสำหรับแผนคุ้มครองบุคคล (Personal Plan) คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศได้ 1 ฉบับต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
5. การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยจะต้องอยู่ในประเทศไทยและซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ วันคุ้มครองและวันเดินทางจะต้องเป็นวันเดียวกัน
6. การขอยกเลิกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มเดินทาง 3 วันทำการ โดยบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัย และหักค่าดำเนินการจำนวน 200 บาท ต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ
7. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะไม่คุ้มครองค่ารักษาโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า โดยสามารถนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษ มาดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเป็นสกุลเงินบาท โดยจะเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาพยาบาล
ประเทศที่ไม่คุ้มครอง
ทวีปเอเชีย
- อัฟกานิสถาน- อาเซอร์ไบจาน - เกาหลีเหนือ- อิรัก - ปากีสถาน- อิหร่าน - ทาจิกิสถาน- คีร์กีซสถาน
- ปาเลสไตน์- เลบานอน - ซีเรีย - เติร์กเมนิสถาน - อุซเบกิสถาน
ทวีปแอฟริกา ไม่คุ้มครองทุกประเทศ ยกเว้น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, อียิปต์, โมร็อกโก
ทวีปอเมริกาเหนือ - นิการากัว - คิวบา

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ รายปี


ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ (รายปี) Travel Delight CTA

https://www.cymiz.com

ประกันคุ้มภัย (Safty) ประกันเดินทางต่างประเทศ รายเที่ยว รายปี

ประกันเดินทางคุ้มภัย

อัพเดทล่าสุด 8 ชม เป็น 6 ชม
GoPlan_Sep19

ความคุ้มครอง ประกันเดินทาง ประกันคุ้มภัย
การปรับแผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ Worldwide Travel Insurance
แผนประกันภัยใหม่ 5 แผน สำหรับประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Worldwide Travel Insurance
แผน Go Asia ทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ให้ขายเฉพาะการเดินทางในเอเชียเท่านั้น(กรณีที่มีการเดินทางไป-กลับ ทั้งประเทศในเอเชียและประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในเอเชีย เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกประเทศที่เดินทาง ทางบริษัทฯ แนะนำให้เลือกซื้อแผนประกันภัยอื่นๆ ที่เหลืออีก 4 แผน) ยกเลิกการแถมลูกสำหรับการเดินทางแบบ family ( เดิมพ่อ แม่ แถมลูก 1 คน ) ***ณ วันที่ 9/04/2018 เฉพาะข้อนี้ การออกกรมธรรม์ ยังจะเป็นเงื่อนไขเดิม คือ ซื้อพ่อแม่แถมลูก1 คน ไปก่อน จนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกการแถมลูก จากทางบริษัทฯ ให้ทราบอีกครั้ง ค่ะ แผนใหม่จะนำขึ้นระบบให้เสร็จในวันที่ 09/04/2018 และจะทยอยปิดแผนเก่าให้เสร็จในวันที่ 11/04/2018 ตั้งแต่วันที่ 09/04/2018 แนะนำให้ใช้แผนอันใหม่ให้ลูกค้าไปเลยค่ะ ถึงตอนออกกรมธรรม์จะเห็นแผนเดิม ยังมีให้เลือกอยู่ ก็อย่าเลือกออกกรมธรรม์แผนเดิม นะคะ เบี้ยประกันภัยรายปี ปรับราคาลงทุกแผน
การปรับแผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ Worldwide Travel Insurance
เเจ้งรายละเอียดการเดินทาง ชื่อ ความคุ้มครองที่ต้องการ จำนวนคน,วันเดินทาง วันที่เดินทางเเละกลับ ประเทศที่ไป
ใบสมัคร ประกันเดินทางต่างประเทศ ประกันกันคุ้มภัย

ประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง บริษัทอื่นๆ

1.เลือกบริษัทประกันภัย ที่เชื่อถือได้ มีช่องทางติดต่อได้ โทรติด มีคนรับ เฟสบุ๊กเพจติดต่อได้ ทางแชท อีเมล์มีการตอบกลับ
2.ถ้าซื้อผ่านตัวแทน / นายหน้า ให้เลือกที่ติดต่อได้ คุณจะมีคนคอยให้คำปรึกษา มีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยดูแล พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ให้คุณ ได้คนดูแลคุณฟรีๆ หากพลาดจากนี้คุณยังคงติดต่อบริษัทตรงได้
ข้อควรรู้
การเลือกซื้อประกัน นอกจากผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับแล้ว สิ่งสำคัญคือนโยบายบริษัท และ การบริการของ ตัวแทน/นายหน้า
"หาก บริษัทประกันภัย (แผนก , เจ้าหน้าที่) มีนโยบายที่ไม่เป็นมิตรกับตัวแทน/นายหน้า / ลูกค้า อาจมีปัญหาเมื่อต้องใช้บริการได้"

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
TA Travel Sense Oasisเดินทางต่างประเทศ
เดินทางในประเทศ travel_internal
student travel brochure สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตารางเบี้ยประกันเดินทางต่างประเทศ (ASIA) ตารางเบี้ยประกันเดินทางต่างประเทศ (WORLDWIDE PLUS)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
TA เดินทางในประเทศ
แผนประกันเดินทางต่างประเทศ
แผนประกันเดินทางสำหรับทัวร์ ดำน้ำลึก
แผนประกันเดินทางสำหรับทัวร์ Adventure
แผนประกันเดินทางสำหรับทัวร์ ทั่วไป
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แผนประกันภัยการเดินทางสมาร์ททราเวลเลอร์พลัส พร้อมแผนเดินทางครอบครัว
แผนประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ (เบี้ยยังไม่รวมอากร 0.4%) เบี้ยขั้นต่ำในการออกกรมธรรม์ 300
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือแอ็กซ่า
แจ้งการเปลี่ยนปลงข้อยกเว้น
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ รายเที่ยว ( 9 เงื่อนไข Comprehensive Plan)
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ รายเที่ยว (2 เงื่อนไข Personal Plan)
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ รายปี (9 เงื่อนไข Comprehensive Plan)
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ รายปี (2 เงื่อนไข Personal Plan)
ประกันภัยการเดินทางในประเทศ รายเที่ยว
ประกันมัคคุเทศน์ (ธุรกิจนำเที่ยว)
บริษัท เอไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สามัคคีอุ่นใจเดินทางต่างประเทศ VISA
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
อุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ
อุบัติเหตการเดินทางต่างประเทศ
อุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (มัคคุเทศก์)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันเดินทางต่างประเทศ
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัยเดินทางสำหรับบริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศน์
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) มหาชน
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมือง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แผนการเดินทางต่างประเทศ
บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันการเดินทางสำหรับนำเที่ยวมัคคุเทศน์
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันเดินทางในประเทศ
ประกันเดินทางต่างประเทศ
บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ

ประเภทของประกันการเดินทาง

1. ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (ประกันเดินทางปกติ) (Travel Accident Insurance หรือ TA)
การชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก (OPD) เช่น มีดบาดมือ ขาแพลง และผู้ป่วยใน (IPD) เช่น การบาดเจ็บสาหัส
(ผู้ป่วยนอก หมายถึงการรักษาตัวที่ไม่ต้องพักอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยใน หมายถึงการรักษาตัวที่ต้องพักอยู่ในโรงพยาบาล

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางใช้ได้ทั้งกับการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ โดยความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากบ้านหรือที่ทำงานเพื่อเดินทางโดยตรง และจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงจุดหมายปลายทางหรือเดินทางกลับยังบ้านหรือที่ทำงานหรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้วแต่ว่ากรณีใดจะถึงก่อนกัน เนื่องจากประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองเพียงพื้นฐาน จึงอาจเหมาะสมกับการเดินทางภายในประเทศ
2. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance หรือ CTA)
ให้ความคุ้มครองที่หลากหลายกว่าประกันเดินทางแบบปกติ โดยจะคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ ตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลทั้ง จากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยต่างๆที่อยู่ในเงื่อนไข การสูญหายหรือล่าช้าของสัมภาระและทรัพย์สิน ความล่าช้าของสายการบิน รวมถึงการถูกยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวอย่างกะทันหัน
ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น เปรียบเสมือนการยกระดับความคุ้มครองให้หลากหลายมากกว่าประกันภัยเดินทางแบบแรก เพราะในการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ใช่เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นที่อาจเกิดขึ้น แต่การเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป รวมถึงความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สินที่นำไปด้วย ซึ่งอาจสูญหาย ถูกลักทรัพย์ การทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจึงคุ้มค่า เนื่องจากให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่า
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง (Travel Accident,TA) แบ่ง 2 ประเภท
1.เดินทางภายในประเทศ
2.เดินทางออกนอกประเทศ

การพิจารณารับประกันภัย
1. ระยะเวลาเดินทาง
2.การเดินทาง เส้นทาง ยานพาหนะ จุดหมายปลายทาง
3.จำนวนเงินเอาประกันภัย
4.อายุ และสุขภาพ ของผู้เอาประกันภัย
5.ประวัติการขอเอาประกันภัยกับบริษัทอื่น
6.การขยายความคุ้มครอง (เฉพาะการเดินทางออกนอกประเทศ)
6.1ความคุ้มครองขยายถึงค่ารักษาพยาบาล ความเจ็บป่วยขณะอยู่ในช่วงระหว่างเดินทาง
6.2ความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูญหาย
6.3การยกเลิกเที่ยวบิน
เป็นต้น

สำหรับ
1. ผู้ที่เดินทางไปดูงาน ทัศนะศึกษา ท่องเที่ยว ทั้งรายบุคคล และหมู่คณะ
2. บริษัทจัดท่องเที่ยว ทัวร์ต่างๆ
3.โรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ที่จัดการเดินทางเป็นหมู่คณะ
4.ผู้ที่ต้องเดินทางไปประเทศ แถบยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ฟินแลนด์ ออสเตรีย สาธารณะเช็ค อิตาลี นอร์เวย์ สวีเดิน เดนมาร์ก โปรตุเกส สเปน เบลเยี่ยม เป็นต้น เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ฟินแลนด์ ออสเตรีย สาธารณะเช็ค อิตาลี เป็นต้น
5. นักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
ประกันการเดินทางภายในประเทศ
เมื่อแผนการเดินทางของคุณมีบางส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันการเดินทาง เช่น การพักที่บ้านของเพื่อนหรือญาติแทนการพักที่โรงแรม การใช้คูปองส่วนลดของสายการบิน หรือการแลกตั๋วไมล์สะสม ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวก็อาจทำให้การซื้อประกันไม่ค่อยคุ้มค่า เมื่อคุณมีสภาวะทางการแพทย์บางประการอยู่ก่อนแล้ว (preexisting conditions) ประกันเดินทางต่างประเทศอาจจะไม่ให้ความคุ้มครอง อย่างไรก็ตามคุณควรอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะบางสภาวะอาจได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น การซื้อกรมธรรม์ในช่วงที่สภาวะของโรคสามารถควบคุมได้ เมื่อคุณมีหลายความคุ้มครองจากหลายกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกัน การซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่ซ้ำซ้อนกับความคุ้มครองเดิม ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่านัก อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์ข้างต้นอาจจะตรงกับคุณ แต่เราขอแนะนำว่า ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อประกันการเดินทางทุกครั้ง คุณควรอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียดถี่ถ้วน และสอบถามเรื่องที่ยังสงสัยจากตัวแทนให้แน่ใจ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาตัดสินใจด้วยตนเองอีกที
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance: CTA)
จะมีส่วนเพิ่มเติมจากประกันเดินทางในประเทศ ดังนี้

ชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ 

ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ที่เกิดจากการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) หรือผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับญาติใกล้ชิดเพื่อดูแลหรือร่วมเดินทางกลับภูมิลำเนาในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปลงศพนอกภูมิลำเนา การส่งศพหรือกระดูกกลับภูมิลำเนา 

ชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางยังให้ความคุ้มครองเงินสดรายวันกรณีที่ต้องรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน(IPD)อีกด้วย 

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะชดใช้ในนามของผู้เอาประกันให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงความรับผิดที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ 

การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง ในบางสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ระหว่างการเดินทาง เช่น การสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าในโรงแรม สนามบิน การถูกชิงทรัพย์ หากมีการแจ้งความ และนำหลักฐานมายืนยัน กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางประเภทนี้จะชดใช้ให้ตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ 

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง กรณีที่พบเห็นมาก คือการที่กระเป๋าเดินทางมาล่าช้ามากๆ ทั้งๆ ที่ตัวเราเดินทางมาถึงแล้ว ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของสายการบิน กรณีเช่นนี้ ทำให้ผู้เดินทางเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการหาซื้อเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น โดยให้เก็บใบเสร็จและขอหนังสือรับรองจากสายการบินไว้ เพื่อทำการขอคืนค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปโดยกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะชดใช้ให้ตามระยะเวลาที่ล่าช้าแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง 

การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง เมื่อตัดสินใจที่จะเดินทางและทำประกันภัยเดินทางต่างประเทศไว้แล้ว ก็อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทำให้ต้องกลับเร็วกว่ากำหนด เช่น ข่าวด่วนการเจ็บป่วยร้ายแรงของญาติพี่น้องที่ได้รับการแจ้งมา ที่บ้านเกิดเหตุร้ายแรง หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปในจุดหมายได้อย่างกะทันหัน เช่น เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่จุดหมายปลายทางอย่าง พายุ แผ่นดินไหว การจลาจล หรือ การสไตรค์นัดหยุดงาน กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทางหรือลดจำนวนวันลง เช่น ค่าปรับ ค่ามัดจำ ฯลฯ 

การล่าช้าของเที่ยวบิน ในกรณีสายการบินพาณิชย์ออกเดินทางล่าช้าหรือเลื่อนเวลาเดินทางออกไปอย่างน้อย 12 ชั่วโมงจากเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยทุกๆ 12 ชั่วโมงของการล่าช้า 

การจี้เครื่องบิน ในกรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยสารอยู่ถูกจี้ กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุก 24 ชั่วโมงที่ถูกจี้ 

การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง เมื่อตัดสินใจที่จะเดินทางและทำประกันภัยเดินทางต่างประเทศแล้ว ก็อาจมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปได้หรือต้องกลับเร็วกว่ากำหนด เช่น การที่เจ็บป่วยหนักถึงขนาดที่ไม่สมควรเดินทางไม่ว่าตัวเอง หรือข่าวด่วนที่ได้รับการแจ้งมาเกี่ยวกับพ่อแม่หรือบุตรก็ตาม การที่ไม่สามารถไปได้เพราะบ้านเกิดเหตุร้ายแรงอย่างไฟไหม้ น้ำท่วม และที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือการที่ภาวะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติของจุดหมายปลายทาง ยกตัวอย่างเช่น พายุที่เกิดขึ้นในพม่า แผ่นดินไหวที่จีน เรื่องของการจลาจลที่อาจเกิดขึ้นในธิเบต การสไตรค์นัดหยุดงานในอินเดีย ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปในจุดหมายได้ หรือแม้กระทั่งการเกิดโรคใหม่ๆอย่างไข้หวัดนกและทำให้ต้องถูกกักบริเวณจนต้องเลื่อนกำหนดกลับ ทั้งหมดนี้ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วฟรีๆหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จากการเลื่อนกำหนดนี้ เช่น ค่ามัดจำโรงแรม ค่าปรับจากการเลื่อนเที่ยวบินหรือการต้องซื้อตั๋วเที่ยวบินใหม่ บริษัทประกันภัยจะเข้ามาช่วยแบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ โปรดอาจรายละเอียดและขั้นตอนปฏิบัติในกรมธรรม์ประกันภัยให้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น

การล่าช้าของเที่ยวบิน หากด้านบนเป็นเรื่องของการเลื่อนเวลาการเดินทางที่เกิดจากตัวเราเอง ในส่วนนี้จะพูดถึงการเลื่อนการเดินทางที่เหตุเกิดจากทางสายการบิน โดยเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น จุดหมายปลายทางสภาพอากาศไม่อำนวย ซึ่งไม่ได้หมายถึงการดีเลย์ของเครื่องเล็กๆน้อยๆทั่วไป แต่ต้องเกิดการดีเลย์ถึงอย่างน้อย 12 ชั่วโมง และบริษัทประกันภัยจะชดเชยให้ตามลำดับขั้นทุกๆ 12 ชั่วโมง

การจี้เครื่องบิน แม้จะไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้ตามกำหนด
มีบางอย่างที่ประกันภัยการเดินทางไม่ให้ความคุ้มครองซึ่งเป็นข้อ ยกเว้นทั่วไป เช่น
- โรคที่รู้ว่าเป็นมาก่อน
- การดำน้ำ (Scuba Diving) และปีน เขาแบบที่ต้อง ใช้อุปกรณ์ปีนเขา
ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองอะไรบ้าง?
- การชดเชยกรณีเกิด ความสูญเสียแก่ทรัพย์สิน
- ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล
- ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อการรักษาผู้ป่วยไปยังภูมิลำเนา
- โปรแกรมท่องเที่ยวถูกยกเลิกหรือมีการลดจำนวนวันในการท่องเที่ยว ประกันการเดินทางจะช่วยทำให้ผู้เอาประกันสามารถเคลมค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปกับการท่องเที่ยวในส่วนที่ไม่ได้ใช้ได้
- การพลาดเที่ยวบินและเรือ
- ความล่าช้าของเที่ยวบิน
- สัมภาระสูญหาย ถูกขโมย รวมถึงสัมภาระและทรัพย์สินถูกทำลาย
- การบาดเจ็บหรือสูญเสียทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน ระหว่างผู้เอาประกันและบุคคลที่สาม
- การรับบริการทางทันตกรรม ส่วนใหญ่มักจะเป็นการระงับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน
- การสูญหายของเงิน
- การก่อการร้าย คุ้มครองทั้งการรักษาพยาบาล และความเสียหายของทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเหตุก่อการร้าย
- การสูญหายของพาสต์ปอร์ต
สิ่งที่ประกันการเดินทางต่างประเทศไม่คุ้มครอง
รายละเอียดปลีกย่อยบางประการของแต่ละกรมธรรม์อาจจะแตกต่างกันได้

1. การยกเลิกการเดินทางที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอ

เหตุผลที่เพียงพอ เช่น
- ภัยธรรมชาติในประเทศปลายทาง
- การก่อการร้ายในประเทศปลายทาง
- ความเจ็บป่วยของผู้เอาประกัน ครอบครัว หรือคนที่ร่วมเดินทางไปด้วย (อาจจะต้องมีคำยืนยันและแนะนำจากแพทย์)
- ความเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตของบุคคลในประเทศปลายทาง
- ภาระที่ต้องขึ้นศาล หรือการรับราชการทหาร
- ภาระงานและการศึกษาต่างๆ รวมถึงการย้ายงานและถูกให้ออกจากงาน
- อุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อนการเดินทาง
- การตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ
- การแยกกันอยู่ตามกฎหมาย รวมถึงการหย่าร้างของสามีภรรยา
- ภาวะที่ตัวแทนท่องเที่ยวไม่สามารถจัดการท่องเที่ยวได้ เช่น การล้มละลาย หรือปัญหาด้านการเงิน

2. สภาวะความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้ว (pre-existing conditions)

สภาวะทางการแพทย์ใดๆ ที่ผู้เอาประกันเคยมีอาการมาก่อน ได้รับการวินิจฉัย รวมถึงการได้รับการรักษาในช่วงเวลาหนึ่ง (look back period) ก่อนความคุ้มครองของประกันเดินทางเริ่มต้นขึ้น Look back period เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่ความคุ้มครองจากประกันเดินทางต่างประเทศจะเริ่มต้นขึ้น โดยมักจะเริ่มนับ 60 ถึง 180 วัน ก่อนการเริ่มความคุ้มครอง ในกรณีที่ผู้ซื้อประกันเดินทางเกิดความเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง โดยความเจ็บป่วยนั้นเป็นความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้วก่อนการเดินทาง แล้วไม่ได้แจ้งให้กับบริษัทประกันทราบ บริษัทประกันภัยสามารถปฏิเสธความคุ้มครองในกรณีนี้ได้ ผู้เดินทางควรซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศที่คุ้มครองความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้ว ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยหรือมีการปรับเปลี่ยนการรักษาในช่วงระยะเวลาก่อนการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิเสธความคุ้มครอง

3. ความเสียหายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติ

ความคุ้มครองจากประกันเดินทางต่างประเทศอาจถูกปฏิเสธได้ เมื่อผู้เอาประกันขอเคลมค่าใช้จ่ายหรือความคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน อันมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนไม่สามารถควบคุมสติได้

4. กีฬาหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินสูง

เช่น การกระโดดร่ม (skydiving) การดำน้ำลึก (scuba diving) บันจีจัมพ์ (bungee jump) เฮลิ-สกี (heli-skiing) ดังนั้นถ้าในโปรแกรมท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าวแล้ว ผู้เอาประกันอาจมีความจำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

5. ไม่ปฏิบัติตามตามคำแนะนำจากหน่วยงานของรัฐ

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐประกาศคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศเป้าหมาย แต่ผู้ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศยังคงเดินทางไปยังประเทศเป้าหมาย เมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ผู้ซื้อประกันอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันเดินทาง ประกันเดินทางต่างประเทศในแต่ละบริษัทยังมีเงื่อนไขที่จะไม่คุ้มครองผู้ซื้อประกันแตกต่างกันออกไป
ซื้อจากบริษัทประกันภัยโดยตรง กับ ซื้อจากตัวแทน/นายหน้า ต่างกันอย่างไร?
ตัวแทน/นายหน้า นำสินค้าของบริษัทประกันมาขาย ,ตัวแทน ขายได้แค่เพียงบริษัทเดียว นายหน้าขายได้ทุกบริษัทประกัน แผนประกันจึงมีให้เลือกมากมาย

สรุปคือ หากเป็นแผนประกันเดียวกัน ซื้อกับที่ไหนก็ได้ เพราะจ่ายเท่ากัน ที่ต่างกัน ถ้าคุณไม่ได้สนใจการบริการ หรือ ยินดีจะบริการตัวเอง แต่หากไม่แล้วให้คุณเลือก ทำกับคนที่จะดูแล และบริการคุณได้ เมื่อเกิดปัญหา เช่น เกียวกับการเคลม ถ้าคุณซื้อกับตัวแทน/นายหน้า เขาเหล่านั้นจะช่วยเหลือคุณ ประสานงานดูแลให้คุณยังไงล่ะ ฉะนั้นเลือกให้ดี เมื่อมีโอกาส

มีตัวอย่างเคสชาวต่างประเทศติดต่อทางเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เพราะ บริษัทประกันที่เขาทำนั้น ติดต่อยาก เอกสารส่งไปแล้วไม่รู้ไปไหน ทางเราก็ได้แนะนำช่วยเหลือ แต่ก็ทำได้จำกัดในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ เพราะไม่ใช่ตัวแทน/นายหน้า ของรายนี้นั่นเอง จึงไม่มีสิทธิ์ตามกฏหมายใน การดำเนินการ
ซื้อจากบริษัทประกันภัยโดยตรง
บริษัทประกันและตัวแทนส่วนใหญ่ จะขายกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เราขอแนะนำว่าคุณควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของตัวแทนก่อนการซื้อทุกครั้ง
ซื้อจาก ตัวแทน / นายหน้า
ธุรกิจจัดนำเที่ยว (tour operator) และธุรกิจตัวแทนการเดินทาง (travel agency)ก็เป็นตัวแทน/นายหน้า เช่นกัน
นอกเหนือจากจะทำหน้าที่จัดโปรแกรมทัวร์และนำเที่ยวแก่ นักท่องเที่ยวแล้ว ทั้ง tour operator และ travel agency ยังจัดจำหน่ายประกันการเดินทางให้กับลูกค้าที่ต้องการกรมธรรม์ นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อประกันการเดินทางผ่านทางสายการบิน (airline) และบริษัทที่ให้บริการเรือโดยสาร (cruise line)

ธุรกิจประกันการเดินทาง และประกันการเดินทางต่างประเทศ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก บริษัทและตัวแทนต่างๆ จึงพยายามหาข้อเสนอและโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ ดังนั้นผู้ซื้อจึงควรพยายามหาข้อมูลจาก ตัวแทน/นายหน้า และนำข้อมูลของแต่ละที่มาเปรียบเทียบกัน แล้วตัดสินใจว่าประกันเดินทางจากบริษัทไหน ที่คุ้มค่าและเหมาะกับการเดินทางของคุณมากที่สุด

ถ้าซื้อกับเรา cymiz.com ก็ กดซื้อออนไลน์ได้ที่นี่เลย
จะซื้อประกันการเดินทางดีหรือไม่
ควรซื้อประกันการเดินทาง เมื่อคุณต้องเดินทางไปยังประเทศที่คุณจำเป็นต้องทำประกันการเดินทาง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เช่น คิวบา ประเทศในกลุ่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การ์ต้า เตอร์กี และประเทศในกลุ่มเชงเก้น ซึ่งได้แก่ ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก โปรตุเกส กรีซ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ สวีเดน เบลเยี่ยม ออสเตรีย สเปน และอิตาลี
เมื่อแผนการเดินทางของคุณสลับซับซ้อน มีสถานที่ที่ต้องไปเยือนเป็นจำนวนมาก หรือแผนการเดินทางที่วางไว้มีระยะเวลาที่ยาวนาน ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนการเดินทางต้องถูกขัดขวาง ความคุ้มครองจากประกันภัยการเดินทาง อาจช่วยให้ส่วนที่เหลือของแผนการของคุณไม่ติดขัด เมื่อคุณต้องเดินทางท่องเที่ยวออกนอกประเทศ เพราะบางครั้งความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าคุณไม่มีประกันการเดินทาง คุณอาจจะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นหลักแสนหรือมากกว่า นอกจากนี้ตัวประกันเองก็ยังคุ้มครองในกรณีที่มีการส่งต่อตัวผู้ป่วยกลับประเทศ เมื่อโปรแกรมการเดินทางของคุณมีค่าใช้จ่ายสูงมาก การซื้อประกันการเดินทางก็จะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่คุณเสียไปกับการท่องเที่ยว ถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่วิตกกังวล และต้องการความคุ้มครองจาก ประกันเดินทางในทุกๆที่ ที่คุณไป การซื้อประกันก็จะทำให้คุณรู้สึกท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจและมีความสุข

.

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 02:23:44pm ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com