ประกันชดเชยรายได้ ประกันเงินชดเชยรายได้

ประกันชดเชยรายได้ |Hospital Cash insurance

ประกันชดเชยรายได้ (บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต) 500-5,000

  • ประกันชดเชยรายได้ กรุงเทพประกันชีวิต 500-5,000

✔️ รับอายุ 6 ปีขึ้นไป
✔️ ชดเชยรายได้ 500-5,000 บาท/วัน [ซื้อได้สูงสุดขึ้นกับทุนประกันชีวิต]+ ประกันชีวิต [ทุนประกันตามแผน]

(งบประมาณต้องสอดคล้องกับวงเงินชดเชย ดูตามตาราง เช่น ต้องการชดเชย 5000 แต่มีงบ 10,000 จะทำข้อเสนอไม่ได้ )

เพศอายุชดเชยรายได้ประกันชีวิตเบี้ยประกันปีละ (ประมาณ)
หญิง302,500500,00014,955
ชาย302,500500,00016,025
ชาย454,0001 ล้าน43,000 = 3,875 /เดือน
ชาย455,0003 ล้าน96,490 = 8,685 /เดือน
หญิง354,0001 ล้าน29,950 = 2,695 /เดือน
หญิง355,0003 ล้าน59,960 = 5,397 /เดือน
ชาย272,000100,0006,187
ชาย272,500500,00014,260
ชาย274,0001 ล้าน26,430
ชาย275,0003 ล้าน64,660 บาท = เดือนละ 5,820

ประกันชดเชยรายได้
ความคุ้มครอง(ระยะเวลารอคอย30 วัน)
1. กรณีผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บ/ป่วยไข้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลรายวันไม่เกิน 1,250 วันต่อครั้ง (ค่าชดเชยรายวัน)
2. การรักษาในห้อง ICU หรือรักษาเนื่องจากโรคร้ายแรง 4 โรค จ่าย 2 เท่าของผลประโยชน์ที่ซื้อ(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

โรคร้ายแรง 4 โรค
1. โรคหัวใจวาย(กล้ามเนื้อหัวใจตาย)
2. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ
3. อัมพาตจากหลอดเลือดเลี้ยงสมอง
4. มะเร็ง


3. มีการผ่าตัดใหญ่ หรือซับซ้อน จ่ายเพิ่มอีก 10 เท่า ของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อต่อครั้งของการผ่าตัด
4. ผ่าเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ คือ หัวใจ ปอด ตับไต หรือเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก จ่ายเพิ่มให้อีก200 เท่าของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อ
5. กรณีผู้เอาประกันอายุไม่ถึง 15 ปี และผู้ปกครองจากไประหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมดแทนท่าน จนกว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ
- บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ไม่คิดค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเบี้ยประกัน
- ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสูงสุด 60 วัน
- ไม่บอกสัญญาหลัง2ปีไปแล้ว ไม่ว่าสุขภาพของท่านในขณะนั้นจะเป็นอย่างไร
- เด็ก(อายุ ไม่เกิน 14 ปี 6 เดือน) สามารถซื้อประกันชดเชยรายได้ (บางบริษัท ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองนี้ได้)
- จ่ายสินไหม 3-7 วันทำการ โดยจ่ายเป็น Draft (ตั๋วแลกเงิน) หรือ โอนเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ (อาจเป็นคนละบัญชีกับหักเบี้ยประกัน)
- หากบริษัทรับประกันท่านในอัตราปกติ จะแถมฟรีความคุ้มครอง ยกเว้นเบี้ยประกัน กรณีทุพพภาพสิ้นเชิงถาวร ไม่ว่าจากอุบัติเหตุหรือ การเจ็บป่วย
- กรณีขอยกเลิกกรมธรรม์ และกรมธรรม์มีมูลค่าเงินคืน สามารถรอรับเช็คได้ภายใน 3 ชั่วโมง (ทำประกันติดต่อกัน 2 ปีขึ้นไป)
- กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง 15 ปี เป็นเพียงเบี้ยประมาณการ (ซึ่งต้องนำมาคำนวณพร้อมกับอายุของผู้ปกครองด้วย)
- รายปี, ราย6เดือน, ราย 3เดือน, ราย1เดือน
- ต้องซื้อพร้อมกับประกันชีวิต ไม่สามารถซื้อชดเชยรายได้อย่างเดียวได้
- ชำระหักผ่านบัญชีธนาคาร ,บัตรเครดิต คิดค่าธรรม 1-2%

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าของทางเรา 🎀
ประกันชดเชยรายได้ (ไม่ต้องซื้อประกันชีวิต) ชดเชย 500-4,000
- ชดเชยรายได้ 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,00 | 4,000 บาท/วัน
- รายปีเท่านั้น
- สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น
- ซื้อชดเชยรายได้อย่างเดียวได้ ไม่ต้องซื้อพร้อมกับประกันชีวิต
- วิธีชำระเบี้ย ชำระเงินสด หรือ บัตรเครดิต
- ทุกอายุ ทุกเพศ ใช้เบี้ยประกันอัตราเดียวกัน
- ส่วนลด 10 % สำหรับครอบครัวที่สมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปในปีแรก
- แผนชดเชยรายได้วันละ 1,500 ขึ้นไป ต้องแสดง statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือ รับรองรายได้

เอกสารใช้สมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. บัตรประชาชน /พาสปอร์ต(ต่างชาติ)
3. statment ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือ รับรองรายได้(สำหรับแผนชดเชยวันละ 1,000 ขึ้นไป)
4. ถ้าเป็นโควิด19 มาก่อนต้องรอ 6 เดือนถึงจะสมัครทำประกันได้
update
เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 21 ถึง 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 65 ปี
เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้าสูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน


ข้อตกลงคุ้มครอง
การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การเริ่มต้นความคุ้มครอง
การคุ้มครองจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง เมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
อาหารเป็นพิษ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

การขอเอาประกันภัยและเอกสารประกอบ
กรอกใบคำขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล พร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง**
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย
* ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

ส่งทางอีเมล์ email หรือ ไลน์

บริษัทติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการพิจารณา
[ให้ท่าน ส่งสำเนาการชำระเบี้ยประกัน โดยโอนผ่านทางธนาคาร] และส่งเอกสารฉบับจริงกลับมาตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งให้
เริ่มความคุ้มครองและบริษัทส่งเอกสารกรมธรรม์ให้ท่าน


Cashy Safty123456
ชดเชยรายวัน Max 365วัน5001,0001,5002,0003,0004,000
ชดเชยรายวัน Max(ICU) 15วัน1,0002,0003,0004,0006,0008,000
PA ชีวิต อวัยวะ ทุพลภาพถาวร10,00020,00030,00040,00060,00080,000
21 - 601,6003,2004,8006,4009,60012,800
60 - 65 (ต่ออายุ)3,2006,4009,60012,80019,20025,600

ชดเชยรายได้ ของคุณที่ขาดหาย เมื่อไม่สบาย เจ็บป่วย ต้องนอนโรงพยาบาล

ตัวอย่าง
ชดเชยรายได้ 500 เบี้ยประกัน 1,600 บาท/ปี
ชดเชยรายได้ 1,000 เบี้ยประกัน 3,200 บาท/ปี
ชดเชยรายได้ 1,500 เบี้ยประกัน 4,800 บาท/ปี
ชดเชยรายได้ 2,000 เบี้ยประกัน 6,400 บาท/ปี
ชดเชยรายได้ 3,000 เบี้ยประกัน 9,600 บาท/ปี
ชดเชยรายได้ 4,000 เบี้ยประกัน 12,800 บาท/ปี

ความคุ้มครอง ประกันชดเชยรายได้ ไทยประกันสุขภาพ
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทั่วโลก
คุ้มครองทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
ชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
ชดเชยรายได้รายวันทวีคูณ กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนักสูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปี
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) 20 เท่าของค่าชดเชยรายได้รายวัน
เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 21 จนถึงอายุ 60 ปี ต่ออายุได้จนถึงอายุ 65 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแต่แถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริง*

หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันภัยนี้ใช้สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น (ไม่ครอบคลุมอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร ,คนขับรถจักรยานยนต์)
2. เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
3. สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 21ถึง 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 65 ปี
4. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้าสูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน

ข้อตกลงคุ้มครอง และ การเริ่มต้นความคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครอง
• การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
• รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การเริ่มต้นความคุ้มครอง
• การคุ้มครองจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง เมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
• การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
• โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
• การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
• การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
• การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
• การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
• การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
• การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
• อาหารเป็นพิษ
• ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ
• กรอกใบคำขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล พร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง**
• แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
• บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครองตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
• บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

*ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนภาษีอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

**ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้

หมายเหตุ
ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน
กรณีที่ท่านเลือกรับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลนอกเครือข่าย ในหลายกรณีอาจมีเหตุที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลในเครือข่ายได้ เช่น
• สถานพยาบาลที่ท่านสะดวกใช้บริการมิได้เป็นสถานพยาบาลในเครือข่าย
• ท่านเลือกที่จะเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลของรัฐบาลที่มิได้เป็นสถานพยาบาลในเครือข่าย
• ขณะที่ท่านเดินทางหรือพำนักอยู่ต่างประเทศ
• เหตุผลและความจำเป็นอื่นๆ

การที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนอกเครือข่าย ด้วยเหตุผลหรือความจำเป็นใดๆ ก็ตาม ท่านยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่ท่านจะต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากบริษัท ตามสิทธิความคุ้มครองของท่าน
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม เพื่อขอใช้สิทธิตามความคุ้มครอง ( Download Claimform-OPD) ( Download Claimform-IPD)
2. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ซึ่งระบุการวินิจฉัยโรคและวิธีการรักษาพยาบาล
3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ซึ่งระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล

ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนข้างต้นด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง ส่วนสินไหมทดแทน บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ท่านควรส่งเอกสารดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังจากออกจากสถานพยาบาล แต่ถ้ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านก็สามารถส่งหลังจากระยะเวลาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามการเรียกร้องสินไหมจะไม่สามารถกระทำได้หลังจาก 2 ปี หลังวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาพยาบาล

บริษัทจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนให้ท่านภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัท ได้รับเอกสารการเรียกร้องสินไหมครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีที่บริษัทไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม หากบริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนให้ท่านภายใน 90 วันนับจากวันที่บริษัท ได้รับเอกสารการเรียกร้องสินไหมครบถ้วนสมบูรณ์

ท่านสามารถเลือกรับค่าสินไหมทดแทนโดยขอรับเป็นเช็คขีดคร่อมลงชื่อท่าน หรือขอให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้ โดยในกรณีที่ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารของท่านมาให้บริษัททราบด้วย

โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) (พร้อมส่งหลักฐานการชำระเบี้ย)
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขาอโศก-ดินแดง บัญขีกระแสรายวันเลขที่ 185-3-05702-2
Bangkok Bank Plc., Asoke-Dingdaeng Branch, Current Account No. 185-3-05702-2

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอสพละนาด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 777-1-00322-7
Kasikorn Bank Plc., Esplanade Branch, Current Account No. 777-1-00322-7

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัชดาภิเษก บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 060-3-03541-2
Siam Commercial Bank Plc., Ratchadaphisek Rd. Branch, Current Account No. 060-3-03541-2

บมจ. ธนาคารทหารไทย สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง บัญขีกระแสรายวันเลขที่ 054-1-05004-3

การเคลม
สินไหม Care Line : 084-525-1119 / อีเมล์ care@thaihealth.co.th
ส่งความคิดเห็นของคุณที่ อีเมล์ crm@thaihealth.co.th

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
121/89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 (0) 2202 9200
โทรสาร 66 (0) 2642 3130

...
⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 10:43:50pm (ลูกค้าเราติดต่อทางไลน์พิเศษที่ให้ไว้ตอนซื้อประกัน😍)
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com