ประกันสุขภาพ (health insurance)

ประกันสุขภาพบุคคล
• ค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจะไม่คุ้มครอง ทุกบริษัทเป็นมาตรฐานเดียวกัน
• ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

วันนี้คุณมีค่ารักษาพยาบาลเพียงพอแล้วหรือยัง?
ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน (IPD) ประมาณ มากกว่าวันละ 5,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ครั้งละประมาณมากกว่า 1,000 บาท


แผนประกันสุขภาพอัเดท ล่าสุด

ประกันสุขภาพ คืออะไร?
ประกันสุขภาพ คือ ประกันภัยที่คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล จากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันภัย ตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ซึ่งแบ่งเป็น ประเภท IPD (ผู้ป่วยใน = ต้อง Admit หรือ ต้องนอนโรงพยาบาล) และ OPD (ผู้ป่วยนอก = ไม่ต้อง admit)

ป่วยไข้ ไปโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ป่วยใน (IPD)หรือ นอนโรงพยาบาล ค่ารักษา ไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000 บาท
ผู้ป่วยนอก (OPD)หรือ ไม่นอนโรงพยาบล ค่ารักษา กว่า 1,000 บาท
ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง?
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล ทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองเหมือนกัน แบ่งความคุ้มครองหลักออกได้เป็น 7 หมวด ดังนี้
1. ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
- ค่าห้องและค่าอาหาร
- ค่าบริการทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ
2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลีนิค หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร
6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน
7. การชดเชยค่าใช้จ่าย

อันเกิดขึ้นจากการบริการโดย พยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์
หลักเกณฑ์ในการจ่ายสินไหม / ข้อยกเว้น / ลักษณะประกันสุขภาพ
หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันสุขภาพ ยึดหลักเกณฑ์เดียวกับการประกันภัยประเภทอื่น ๆ คือ
“จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้”
ข้อยกเว้น ประกันสุขภาพ
การประกันสุขภาพโดยทั่วไป จะไม่คุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือป่วยไข้ เช่น การทำหมัน การทำศัลยกรรม การลดความอ้วน การพักผ่อน รวมทั้งการรักษาโรคประสาท กามโรค การติด และการตรวจสายตา เช่นกัน
ความคุ้มครองประกันสุขภาพมีได้ 2 ลักษณะ
1. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)
ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และแพทย์ลงความเห็นให้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
2. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้าทำการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล (ในโรงพยาบาล/คลีนิค) • กรุงเทพประกันภัย
 • เอ็ทน่า (บูพา)
 • แอกซ่าประกันภัย
 • ไทยประกันสุขภาพ
 • [บริษัทอื่นๆ]
 • กรุงเทพประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ กรุงเทพประกันภัย อัพเดท 2022 new health standard

ประกันสุยภาพกรุงเทพประกันภัย Health insurance

https://www.cymiz.com

AETNA health update 2022
โรงพยาบาลคอนแทรคของ AETNA | update


AETNA UPDATE 9/2022

careanywhere

careplus

basiccare

maxcare

employeecareplus

beyondcare

 • ข้อมูลเดิม AETNA

เอ็กซ์ตร้าแคร์ =>Care Plus
โอปอล => Basic Care
นิวเพอร์ซันนัลแคร์ => Max Care
บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์ => Max Care
แพลทินั่ม => Beyond Care

โอปอล วงเงินต่อปี และ จำกัดโรงพยาบาล ไม่คุ้มครองต่างประเทศ เบี้ยถูก
บียอนด์ กับ เพอซัลแนลแคร์ วงเงินต่อครั้งต่อโรค วงเงินรวม Major 80% แล้ว วงเงินจริงก่อนรวมดูจากแต่ละหัวข้อ ค่าห้องได้ 365 วัน เกินicu 15 ใช้ค่าห้องปกติ
แพลทตินั่ม วงเงินต่อครั้งต่อโรค วงเงินรวม ไม่รวม Major 80%

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัยหรือค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้าน พัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
การตรวจสุขภาพทั่วไปหรือการเข้าพักรักษาตัวหรือการร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณี ซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร) การคุมกำเนิด การทำหมัน
การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 6 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ซึ่งได้แก่เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ก้อนเนื้อ หรือก้อนเนื้อซีสต์ (Tumor or Cancer, Polyps or Cysts) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิดที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด (Hernias) ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก (Pterygium, Pinguecula or Cataract) การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด (Stones) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) เส้นเลือดขอด (Varicose Veins)ความผิดปกติของเท้าชนิด Hallux Valgus ก้อนเนื้องอก Ganglion

ประกันอุบัติเหตุ

ไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

กีฬาผาดโผน
ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด
การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
กรณีพิพาท หรือ จลาจล
การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
สงคราม
กัมมันตภาพรังสี
ความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน

เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเด็กและมีอายุต่ำกว่า 20 ปีจะต้องมีผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่ของผู้เอาประกันภัย) สมัครร่วมภายใต้กรมธรรม์เดียวกันเท่านั้น (โอปอล)
โอปอล จำกัดโรงพยาบาล
ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับบูพามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายเพิ่มเติมอีก 80% ของส่วนเกินของค่าใช้จ่ายขั้นต้น (ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และค่าแพทย์เยี่ยมไข้)
การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้น กรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของบูพาล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางบูพาจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยในในหมวดของค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล
หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันหลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี
ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสำหรับการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วัน และสำหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

ประกันอุบัติเหตุ

กรณีที่ท่านมีกรมธรรม์กับบูพามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดในส่วนของประกันอุบัติเหตุรวมกันทุกกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 900,000 บาท จะคุ้มครองสมาชิกที่อยู่ในชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น

เอ็กซ์ตร้าแคร์ => Care Plus

เติมเต็มวงเงินคุ้มครองสุขภาพที่คุณมีอยู่ จาก สวัสดิการของบริษัท / ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งอาจมีวงเงินไม่เพียงพอ หรือน้อยเกินไป

ชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินอีก 80% โดยไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละแผนที่กำหนดไว้สำหรับการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่องจากสาเหตุเดียวกัน
เหมาะกับ การซื้อเพิ่มเติมจากเดิม : เบี้ยถูก ( อัตราเบี้ยประกันต่ำ) , คุ้มครองสูง

นิวเพอร์ซันนัลแคร์ / บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์ > Max Care

• เข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี
• การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
*ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป้วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย
**ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร)
**ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

แพลทินั่ม

• ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน Max 5,000,000 ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี
• จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง(1)
*การจ่ายตามจริงจะอยู่ในหมวดค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย

(1) จ่ายตามจริง ในหมวดค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาลค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดค่าแพทย์เยี่ยมไข้และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
(2) คุ้มครองสูงสุดตามวงเงินจำกัดในแต่และแผน โดยผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
(3) บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจะคุ้มครองเฉพาะท่านที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และในกรณีความช่วยเหลือภายในประเทศไทย จะได้รับความคุ้มครองเมื่อเดินทางเกินกว่า 150 กม. จากถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย โดยการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นเข้าข่ายเงื่อนไขของการรับบริการ

โอปอล

• เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง*
• ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในสูงสุด "วงเงินต่อปี" **
**การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่ออกจากโรงพยาบาลหรืสถานเวชกรรมครั้งสุดท้าย

https://www.cymiz.com


ยกเลิก Package ประกันสุขภาพ 3 แผน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่ข้างต้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลตามรายชื่อด้านล่างนี้ จะสามารถทำการต่ออายุกรมธรรม์ได้เพียงอย่างเดียว (ไม่รับผู้สมัครใหม่) SmartCare Executive SmartCare Executive Plus SmartCare Optimum ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพอื่นๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่ และ ยังสามารถเปิดรับใบสมัครใหม่ได้ตามปกติ คือ : SmartCare Executive Long Stay Visa International Exclusive SmartCare Cancer Tropical Disease
Update Package Health products : 1/07/2022
NEW Package Health products : Smart Care Essential , Switch Care // ของเดิมที่ขายได้ International Exclusive กรมธรรม์สุขภาพรายปี ที่รองรับนโยบายการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานฉบับใหม่ของ คปภ ช่องทางการขายปกติ (Offline) ชาวไทย และ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สูงสุดไม่เกิน 99 ปีบริบูรณ์ 1. SmartCare Essential สมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล อายุ 15 วัน - 65 ปีบริบูรณ์ (สูงสุดไม่เกิน 64 ปี 11 เดือน) 2. SwitchCare สวิตช์แคร์ อายุ 15 days - 71 ปีบริบูรณ์ (สูงสุดไม่เกิน 70 ปี 11 เดือน)
UPDATE 7/2022
AXA health update 2021 (อัพเดทเบี้ยประกันกับทีมงาน)
🟩 AXA-IE2021
🟨 เงื่อนไขการรับประกัน
App IE Group Employee_EN
App IE Group Employee_TH
App IE Group Employer_EN
IE Group Employer_TH
App IE_EN
App IE_TH
AppOptimum_EN
AppOptimum_TH
InternationalExclusive_EN
InternationalExclusive_EN_1
InternationalExclusive_TH
InternationalExclusive_TH_1
 • สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ / plus
 • สมาร์ทแคร์ ออฟติมั่ม
 • อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์คลูซีฟ

smartcare executive (สมาทร์แคร์ เอ็กซ์เซ็กคิวทีฟ)

smartcare executive plus (สมาทร์แคร์ เอ็กซ์เซ็กคิวทีฟพลัส)


ไม่จำกัดจำนวนเงินผลประโยชน์ย่อย
 • ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรค
 • การติดตามผลการรักษาพยาบาล ( 30วันหลังออกจากโรงพยาบาล)
 • ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าตรวจในห้องแล๊ป ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

อาณาเขตที่คุ้มครอง
ในประเทศไทย และยังขยายความคุ้มครอง ขณะผู้เอาประกันภัยเดินทางอยู่นอกประเทศ เพื่อการธุรกิจหรือการท่องเที่ยวสูงสุดไม่เกินครั้งละ 90 วัน (ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อไปทำการรักษาพยาบาลในต่างประเทศโดยตรง)
ทั้ง นี้บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลที่เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศและไม่สูงกว่าค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วแต่จำนวนใดจะน้อย กว่าแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30วันแรก (ยกเว้นอุบัติเหตุ)
2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย(Pre-Existing Conditions) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
3. เจ็บป่วยด้วยโรคต่อไปนี้ในระยะเวลา 6 เดือนแรก: โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื้องอกทุกชนิด ต่อมทอนซิลอักเสบที่ต้องรับการผ่าตัด โรคไส้เลื่อน โรคริดสีดวงทวาร โรคเบาหวาน ภาวะถุงน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
4. ข้อยกเว้นมาตรฐานอื่นๆ ของกรมธรรม์สุขภาพและอุบัติเหตุ เช่น สภาพที่ผิดปกติโดยกำเนิด การฆ่าตัวตาย การตั้งครรภ์ การตรวจสุขภาพ และการเล่นกีฬาอันตราย เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
1.ไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย / ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
2.18-59 ปี (พิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์รายปี ถึง 75 ปี)
3.สำหรับเด็กมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนบริบูรณ์ และมีบิดาหรือมารดาทำประกันภัยร่วมด้วยอย่างน้อย 1 คนโดยใช้ความคุ้มครองแผนเดียวกัน
4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะมอบความคุ้มครองกับผู้ขอเอาประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย โดยพิจารณาจาก อาชีพ ประวัติการเจ็บป่วย และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย

smartcare optimum (สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม )

ตารางการตรวจสุขภาพ

axa smartcare optimum health insurance checkup-health

สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม Max 5,000,000 บาท ต่อปี จ่ายค่ารักษาพยาบาลเต็มวงเงิน

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน* โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งเหมือนกรมธรรม์สุขภาพทั่วๆ ไป เช่น ไม่กำหนดจำนวนวันสำหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าธรรมเนียมการวินิจฉัยโรค ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

* หมายถึง : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุสมผลและเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาทางการ แพทย์

คุ้มครองการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้แก่ ไขกระดูกสันหลัง หัวใจ ไต ตับ และปอดการล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยนอก และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก
ค่าบริการทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุ
การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ผลประโยชน์เกี่ยวกับอวัยวะเทียมที่ใส่เข้าไปในร่างกาย
ผลประโยชน์พิเศษสำหรับ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง
เงินช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเสียชีวิต
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)

อาณาเขตความคุ้มครอง
สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม นอกจากให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยแล้ว ยังขยายความคุ้มครองขณะเดินทางทั่วโลกสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง** และอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในขณะเดินทางอยู่นอกประเทศด้วยบริการพิเศษ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งกลับประเทศในกรณีฉุกเฉิน

** กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังเดินทางอยู่ นอกประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ (แต่ไม่ใช่เพื่อการรักษาพยาบาล) และจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ จะไม่เกินกว่าค่ารักษาพยาบาลวิธีเดียวกัน/แบบเดียวกัน/ชนิดเดียวกันกับโรง พยาบาลในประเทศไทยซึ่งหากต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกของการทำประกันภัย (ยกเว้นอุบัติเหตุ)
การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 180 วันแรกของการทำประกันภัย สำหรับ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ เนื้องอกทุกชนิด ต่อมทอลซิลอักเสบที่ต้องรับการผ่าตัด โรคไส้เลื่อน โรคริดสีดวงทวาร โรคเบาหวาน ภาวะถุงน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (ซึ่งหมายถึง การเจ็บป่วยที่เป็นผลจากสภาพที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย)
ข้อยกเว้นอื่นตามมาตรฐานการประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ เช่น โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร
สภาพที่ผิดปกติมาโดยกำเนิด สงคราม การตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
1. ชาวไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
2. มีอายุระหว่าง 18-59 ปี (พิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์รายปี ถึง 75 ปี)
3. สำหรับเด็กมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และมีบิดาหรือมารดาทำประกันภัยร่วมด้วยอย่างน้อย 1คน โดยใช้แผนความคุ้มครองเดียวกัน
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะมอบความคุ้มครองกับผู้ขอเอาประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยโดยพิจารณาจาก อาชีพ ประวัติการเจ็บป่วยหรือข้อมูลอื่นๆของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย

การต่ออายุกรมธรรม์ (เบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยรายปี
2. สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่แสดงผลการตรวจสุขภาพตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดให้จะได้รับการรับประกันการต่ออายุกรมธรรม์ดังนี้

 • สมัครก่อนอายุ 55 ปี ต่ออายุสูงสุดตลอดชีพ หรือเมื่อถึงจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดในการต่ออายุของบริษัทฯ ในแต่ละแผน
 • สมัครเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป ต่ออายุสูงสุดถึง 75 ปี หรือเมื่อถึงจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดในการต่ออายุของบริษัทฯในแต่ละ แผน

International Exclusive (อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์คลูซีฟ )

International Exclusive
International Exclusive
We offer international heathcare protection and exclusive solutions to meet your needs

Whether you live within Asia or are travelling abroad you’ll want to feel sure that, should anything happen to you or your family by way of an illness or injury, you’ll have access to the best possible medical care.

While abroad, you might find that the standards of healthcare that we take for granted aren’t always available elsewhere. Private facilities are often prohibitively expensive. Local hospitals may be unable to undertake the treatment you need or to arrange transportation to the nearest available healthcare facility in an emergency.

The reassurance of access to private healthcare for you and your family has become more important. InternationalExclusive is an international health insurance that provides a range of options to suit your particular needs. The entry age is up to 80.

In-patient cover
Hospital charges incurred during an in-patient hospital stay are covered giving you peace of mind throughout your hospital treatment.

Additionally, if your child is covered on your policy and is under 18, your plan will cover accommodation expenses for you to stay with them in hospital.

Out-patient cover
The selected plans offer out-patient benefits including cover for general practitioner and specialist consultations, prescribed drugs and dressings and necessary diagnostic tests, and vaccinations up to the limits shown.

International Exclusive Plan 1 also includes health screening, pregnancy and delivery benefits, routine dental care and routine optical care for you.

Wherever you are in the world
Depending on where in the world you reside, travel to or wish to receive treatment there are three geographical areas of cover* designed to suit your needs, including Worldwide, Worldwide excluding USA, and Asia.

Depending on the area of cover you select, you can receive medical treatment not only in your country of residence, but also in any other country within the chosen area of cover.

* Area of cover refers to one of the following:
1) Asia: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, North Korea, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam
2) Worldwide excluding USA: worldwide excluding the USA and US Minor Outlying Islands
3) Worldwide: worldwide

Additional benefits
Selected plans from International Exclusive, you will also have access to the following benefits:

 • Chronic conditions

Our plans cover you for the maintenance of non pre-existing chronic conditions.

 • 24-hour claims enquiry

We recognise that some of our customers need to be able to contact us at any time of the day for information on their benefits or to discuss a claim. This is especially true for customers who are travelling, or reside outside of Asia where different time zones would otherwise present challenges. With InternationalExclusive, you are able to contact us wherever you are and at whatever time is convenient for you.

 • Pre-existing conditions covered

We also provide you with cover for pre-existing conditions after 270 days of membership. After two years of consecutive cover our plans provide you with even higher coverage. To be sure of these benefits please ensure you declare your existing conditions on the application form.

 • New Born Accommodation

We will pay for a child's stay who is less than 16 weeks old in the hospital with the mother (being an insured member) while she is receiving eligible in-patient treatment.

 • Comprehensive pregnancy and delivery benefit
  After 280 days of membership our InternationalExclusive Plan 1 includes a pregnancy and delivery benefit. Unexpected medical complications that occur during the pregnancy are covered under plan 1,2 and 3 after 12 months of membership.
 • Get your hospital bills paid directly

We can settle in-patient bills directly with numerous hospitals worldwide which are listed in our international directory of hospitals. However, if you’re looking to have treatment at a hospital where we don’t have such an arrangement, let us know prior to treatment commencing. We may still be able to make arrangements to settle bills directly with the hospital. You then don’t need to worry about having to make a pre-payment on admission to the hospital.

 • International Emergency Medical Assistance

As a core benefit of all our plans, our overseas evacuation and repatriation service is available wherever you are in the world, 24 hours a day, 365 days a year. This means that in the case of an emergency and if, in the opinion of an appointed doctor, you can’t get the prompt in-patient treatment you need locally, we will arrange to move you to the nearest appropriate facility where it is available.

Whether that’s to another country, your principal country of residence or your home country, it’s just a phone call away. So, if you need emergency treatment, wherever you are in the world, we will assist you to get the treatment you need. And in the unfortunate event of a member dying, we will also arrange and pay for the cost of bringing their body back to a port or airport in their principal country of residence or their home country. This is in addition to the 24-hour claim enquiry.


ประกันสุขภาพ คุ้มครองทั่วโลก ตามโซนที่เลือก
คุ้มครองทุกโรค ที่ไม่เป็นมาก่อน
คุ้มครองทุกโรค ที่่เป็นมาก่อน (บริษัทต้องรับก่อน)
คุ้มครองตั้งแต่อายุ 15 วัน(เด็กทำเดี่ยวได้)
คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี


เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงือนไข การรับประกันภัยและการต่ออายุกรมธรรม์ แผนอินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์คลูซีฟ (International Exclusive )

เนื่องจากบริษัท มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัยและการต่ออายุกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ ระหว่าง 0-10 ปี ที่ไม่มีผู้ปกครองถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ แผนอินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์คลูซีฟ (International Exclusive ) จะมีเงือนไขเพิ่มเติมในการรับประกันภัยและการต่ออายุกรมธรรม์โดยจะต้องมีสมาชิก ในครอบครัวที่มีอายุ ระหว่าง 11-59 ปี อย่างน้อย 2 ท่านเป็นผู้เอาประกันภัย แผนอินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์คลูซีฟ (International Exclusive ) เท่านั้น จึงจะสามารถรับประกันภัยและต่ออายุกรมธรรม์ได้

อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ ครอบคลุมทั่วโลก

International Exclusive

- หนึ่งในแผนประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดในตลาด
- แผนประกันภัยสุขภาพนี้ ให้ความคุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
- หนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกที่ใหญ่ที่สุดในไทย
- ระยะเวลารอคอยของความคุ้มครองด้านการตั้งครรภ์ที่สั้นเพียง 270 วัน
- คุ้มครองการตรวจสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค
- คุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉินสูงถึง 6 เดือนนอกประเทศไทย
- อาณาเขตคุ้มครองเอเชียยังรวมถึงการรักษาพยาบาลในประเทศสิงคโปร์, ฮ่องกง, จีน, ญี่ปุ่น, และอินเดีย
- เบี้ยประกันภัยที่มีความคงที่สูง

https://www.cymiz.com

 • Wealthy healthy
 • Maxi healthy
 • Simply healthy

Wealthy healthy*กรณีต่ออายุเท่านั้น

หมายเหตุ/Remark
1. เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
2. สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 80 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก
3. ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
4. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
5. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
6. ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
ข้อตกลงคุ้มครอง Wealthy healthy

- การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
- รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การเริ่มต้นความคุ้มครอง Wealthy healthy

- การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง Wealthy healthy

- โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
- การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
- การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
- การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
- การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
- การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
- การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
- ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ Wealthy healthy

- กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง *
- แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
- กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
- บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
- บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
**ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนภาษีอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน


หมายเหตุ
ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 121/89 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 1 พฤษภาคม 2522
ทะเบียนมหาชนเลขที่ : 0107555000112
ประเภทธุรกิจประกันภัย : การประกันสุขภาพ
เลขที่ใบอนุญาตประกันภัย : 7/2522
วันที่ได้รับอนุญาต : 19 กันยายน 2522
ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 100 ล้านบาท

Maxi healthy*กรณีต่ออายุเท่านั้น

หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
2. สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 80 ปีบริบูรณ์
3. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
4. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
5. ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า

ข้อตกลงคุ้มครอง
- การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
- รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

การเริ่มต้นความคุ้มครอง
- การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
- โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
- การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
- การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
- การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
- การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
- การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
- การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
- ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ
- กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง *
- แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
- กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
- บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
- บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
**ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนภาษีอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

หมายเหตุ
ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 121/89 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 1 พฤษภาคม 2522
ทะเบียนมหาชนเลขที่ : 0107555000112
ประเภทธุรกิจประกันภัย : การประกันสุขภาพ
เลขที่ใบอนุญาตประกันภัย : 7/2522
วันที่ได้รับอนุญาต : 19 กันยายน 2522
ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 100 ล้านบาท

Simply healthy*กรณีต่ออายุเท่านั้น

หมายเหตุ/Remark
1. เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
2. สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 80 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก
3. ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
4. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
5. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
6. ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
ข้อตกลงคุ้มครอง
- การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
- รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การเริ่มต้นความคุ้มครอง
- การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
- โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
- การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
- การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
- การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
- การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
- การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
- การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
- ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ
- กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง *
- แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
- กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
- บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
- บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
**ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนภาษีอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

หมายเหตุ
ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 121/89 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 1 พฤษภาคม 2522
ทะเบียนมหาชนเลขที่ : 0107555000112
ประเภทธุรกิจประกันภัย : การประกันสุขภาพ
เลขที่ใบอนุญาตประกันภัย : 7/2522
วันที่ได้รับอนุญาต : 19 กันยายน 2522
ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 100 ล้านบาท

https://www.cymiz.com

ประกันสุขภาพ บริษัทประกันภัย อื่นๆ
1.เลือกบริษัทประกันภัย ที่เชื่อถือได้ มีช่องทางติดต่อได้ โทรติด มีคนรับ เฟสบุ๊กเพจติดต่อได้ ทางแชท อีเมล์มีการตอบกลับ
2.ถ้าซื้อผ่านตัวแทน / นายหน้า ให้เลือกที่ติดต่อได้ คุณจะมีคนคอยให้คำปรึกษา มีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยดูแล พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ให้คุณ ได้คนดูแลคุณฟรีๆ หากพลาดจากนี้คุณยังคงติดต่อบริษัทประกันตรงได้

เมืองไทยประกันภัย
ประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันภัย Health Me Plus
ใบคำขอเอาประกัน
ค่าเบี้ยประกัน

Pacific Cross
Standard Plan And Standard Extra Plans
Premier And Premier Plus Plans
Maxima And Maxima Plus Plans
Ultima And Ultima Plus Plans
ประกันสุขภาพกลุ่มสวัสดิการพนักงาน ESSENTIAL SME
เอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัย
เอกสารสรุปข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลง และข้อยกเว้น
รายชื่อโรงพยาบาล
วิริยะประกันภัย
ประกันสุขภาพอุ่นใจรัก
ประกันสุขภาพ แผน รูมแคร์ (แผนความคุ้มครองเฉพาะค่าห้อง เพิ่มรถพยาบาล)
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา
สยามซิตี้ประกันภัย [ไม่ขาย]
ประกันสุขภาพ (SIAM HEALTH PLUS)
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ
รายชื่อโรงพยาบาลในโครงการ Siam Health Plus Unseen PA
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ [ไม่ขาย]
สตาร์เฮลท์ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (Star Health Plan) ประกันภัยสุขภาพสตาร์เฮลท์ ให้ความคุ้มครองไม่จำกัดสัญชาติ ขอเพียงพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และ ผู้สมัครใหม่ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี และสามารถ ต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี แต่ถ้าหากท่านทำประกันภัยต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนอายุ 61 ปี ท่านจะได้รับสิทธิขอต่ออายุความคุ้มครองไปจนถึงตลอดชีวิตคุ้มครองสูงสุดถึง 8,000,000 บาท
โครงการ บ้านอุ่นรักษ์
แอลเอ็มจีประกันภัย [ไม่ขาย]
LMG Health Insurance - Universal Series
ประกันสุขภาพ อีลิท ซีรี่ย์ Exclusive Channel เด็กต้องซื้อควบผู้ปกครอง
ประกันสุขภาพ อีลิท ซีรี่ย์ เด็กสามารถซื้อเดี่ยวได้
เงื่อนไขการรับประกัน
ใบคำขอประกันสุขภาพส่วนบุคคล
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

https://www.cymiz.com

ประกันสุขภาพ กรุงเทพประกันชีวิต
เพรจทีจเฮลธ์ (Prestige health) ตัวที่ดีที่สุด 10 -100 ล้าน
https://www.cymiz.com

⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Friday เวลา 08:26:39pm (ลูกค้าเราติดต่อทางไลน์พิเศษที่ให้ไว้ตอนซื้อประกัน😍)
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com