• ประกันสุขภาพ (health insurance)

 • กรุงเทพประกันภัย
 • เอ็ทน่า (บูพา)
 • แอกซ่าประกันภัย
 • ไทยประกันสุขภาพ
 • [บริษัทอื่นๆ]
 • กรุงเทพประกันชีวิต

ซื้อประกันสุขภาพ
1. สมัครผ่านโปรแกรม หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร (ส่งทางอีเมล)
2. ทีมงานแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น [ยังไม่ต้องชำระเบี้ย]


ประกันสุขภาพ คืออะไร?
ประกันสุขภาพ คือ ประกันภัยที่คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล จากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันภัย ตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ซึ่งแบ่งเป็น ประเภท IPD (ผู้ป่วยใน = ต้อง Admit หรือ ต้องนอนโรงพยาบาล) และ OPD (ผู้ป่วยนอก = ไม่ต้อง admit)

ป่วยไข้ ไปโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ป่วยใน (IPD)หรือ นอนโรงพยาบาล ค่ารักษา ไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000 บาท
ผู้ป่วยนอก (OPD)หรือ ไม่นอนโรงพยาบล ค่ารักษา กว่า 1,000 บาท
ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง?
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล ทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองเหมือนกัน แบ่งความคุ้มครองหลักออกได้เป็น 7 หมวด ดังนี้
1. ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
- ค่าห้องและค่าอาหาร
- ค่าบริการทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ
2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลีนิค หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร
6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน
7. การชดเชยค่าใช้จ่าย

อันเกิดขึ้นจากการบริการโดย พยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์
หลักเกณฑ์ในการจ่ายสินไหม / ข้อยกเว้น / ลักษณะประกันสุขภาพ
หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันสุขภาพ ยึดหลักเกณฑ์เดียวกับการประกันภัยประเภทอื่น ๆ คือ
“จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้”
ข้อยกเว้น ประกันสุขภาพ
การประกันสุขภาพโดยทั่วไป จะไม่คุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือป่วยไข้ เช่น การทำหมัน การทำศัลยกรรม การลดความอ้วน การพักผ่อน รวมทั้งการรักษาโรคประสาท กามโรค การติด และการตรวจสายตา เช่นกัน
ความคุ้มครองประกันสุขภาพมีได้ 2 ลักษณะ
1. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)
ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และแพทย์ลงความเห็นให้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
2. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้าทำการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล (ในโรงพยาบาล/คลีนิค)

https://www.cymiz.com

แฮปปี้เฮลท์ตี้แพลน (Happy Healthy Plan) ประกันสุขภาพ กรุงเทพประกันภัย

ประกันสุยภาพกรุงเทพประกันภัย Happy Healthy Plan

ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษา พยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครอง แฮปปี้เฮลท์ตี้แพลน
ให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลจากการได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ
โดยเป็นคนไข้ใน (In-patient) ของโรงพยาบาล ซึ่งความคุ้มครองของการทำประกันสุขภาพประกอบด้วย

• ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการทั่วไป
• ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล
• ค่าบริการใช้ห้องผ่าตัด ค่า X-ray ค่าตรวจทางชีวเคมี
• ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
• ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
• อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงแรก

ซื้อความคุ้มครอง รักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก (Out-patient) เพิ่มเติมได้ด้วย เช่น เป็นไข้หวัด ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง เป็นต้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย แฮปปี้เฮลท์ตี้แพลน
- ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ (ในการคำนวณอายุถือตามวันที่ทำรายการ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น) - ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอยนี้แล้ว กรมธรรม์ถึงเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ ดังนี้ ● 30 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก สำหรับโรคทั่วไป ● 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก สำหรับการเจ็บป่วย ด้วยโรคเนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวง ไส้เลื่อน ต้อ การตัดทอนซิล นิ่ว เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
หมายเหตุ แฮปปี้เฮลท์ตี้แพลน
นายจ้างสามารถทำประกันสุขภาพหมู่ หรือ สุขภาพกลุ่ม ให้ พนักงาน/ลูกจ้าง 20 ขึ้นไปได้
โรงพยาบาล contact กรุงเทพประกันภัย
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2490 ชื่อว่า "บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด (The Asia Insurance Co., Ltd.)
2507 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
2521 เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2536 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ "บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)"
ทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท
สามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภท ภายใต้การแนวการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมีสาขาและสำนักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ
การสมัครประกันสุขภาพง่ายๆ
สำเนาบัตรประชาชน+ใบสมัคร
ทีมงานจะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อก่อนการชำระเบี้ยประกัน
ผ่อนชำระ 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิตธนาคาร กรุงเทพ ,กรุงศรีฯ ,KTC, citi


https://www.cymiz.com

AETNA health update 2022 (อัพเดทเบี้ยประกันกับทีมงาน)
🟩 โอปอล 2022
🟩 บียอนด์ 2022
🟩 เพอซัลแนลแคร์ 2022
🟩 Platinum Plus
🟩 Platinum Plus Deductible 30,000 THB
🟩 Platinum Plus Deductible 50,000 THB
🟩 Platinum Plus Deductible 100,000 THB
🟩 Platinum Plus Deductible 200,000 THB
🟨 โรงพยาบาลคอนแทรคของ AETNA
🟨 update
หมายเหตุ : ปรึกษาตัวแทนของคุณ
โอปอล วงเงินต่อปี และ จำกัดโรงพยาบาล แน่นอนว่าไม่คุ้มครองต่างประเทศด้วย เบี้ยถูก
บียอนด์ กับ เพอซัลแนลแคร์ วงเงินต่อครั้งต่อโรค วงเงินรวม Major 80% แล้ว วงเงินจริงก่อนรวมดูจากแต่ละหัวข้อ ค่าห้องได้ 365 วัน เกินicu 15 ใช้ค่าห้องปกติ
แพลทตินั่ม วงเงินต่อครั้งต่อโรค วงเงินรวม ไม่รวม Major 80%
AETNA UPDATE 9/2022

careanywhere

careplus

basiccare

maxcare

employeecareplus

beyondcare

 • เอ็กซ์ตร้าแคร์
 • นิวเพอร์ซันนัลแคร์
 • บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์
 • แพลทินั่ม
 • โอปอล
 • ซันชายน์ (Sunshine)
 • Aetna (Bupa)

เอ็กซ์ตร้าแคร์

ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เอ็กซ์ตร้า แคร์ แผนความคุ้มครองสุขภาพ เติมเต็มวงเงินคุ้มครองสุขภาพที่คุณมีอยู่ จาก..
สวัสดิการของบริษัท / ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ซึ่งอาจมีวงเงินความคุ้มครองไม่เพียงพอ หรือน้อยเกินไป

หมดความกังวลใจเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคร้ายแรง ครอบคลุมการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าความรับผิดชอบส่วนแรกที่คุณเลือกไว้
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินอีก 80% โดยไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละแผนที่กำหนดไว้สำหรับการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่องจากสาเหตุเดียวกัน
คุณจึงรู้สึกอุ่นใจได้เสมอหากคุณต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
เหมาะกับ การซื้อเพิ่มเติมจากเดิม : เบี้ยถูก ( อัตราเบี้ยประกันต่ำ) , คุ้มครองสูง

เอ็ทน่า เอ็กซ์ตร้าแคร์ ผลประโยชน์

เอ็ทน่า เอ็กซ์ตร้าแคร์ รายปี
เอ็ทน่า เอ็กซ์ตร้าแคร์ รายเดือน

📍 1.ใบสมัคร Extra care
📍 2.เอกสารยืนยันความคุ้มครองเบื้องต้น
📍 3.หนังสือยอมให้หักเบี้ยอัตโนมัติ (ธนาคาร/บัตรเครดิต)

แผนประกัน Extra care
เบี้ยปรประกันรายปี Extra care

นิวเพอร์ซันนัลแคร์

• มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 บาท
• คุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี
• ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป สูงสุดถึงครั้งละ 50,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง(ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
• สูงสุด 600,000 บาท สำหรับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
• คุ้มครองทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
• สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
• เครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
• ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ตัวอย่าง หญิง อายุ 31 ต้องการค่าห้อง 4000 สูติกรรม
1. ค่าห้อง 4000 อายุ 31 หญิง = แผน เอมเมอรัล 08 = 14,784 = Max 500,000
2. สูติกรรม = แผน เอมเมอรัล 08 = 15,981
3. OPD (ไม่เอา )
4. PA (ไม่เอา )
รวม = 30,765 บาท/ปี

ผลประโยชน์ นิวเพอร์ซันนัลแคร์
ความคุ้มครองเพิ่มเติม นิวเพอร์ซันนัลแคร์
เงื่อนไขการรับประกันภัย นิวเพอร์ซันนัลแคร์

ประกันสุขภาพ

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับบูพามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
กรณีการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายเงินค่าชดเชยเพิ่มเติมอีก 80% ของส่วนเกินของค่าใช้จ่ายขั้นต้น อันได้แก่ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และค่าแพทย์เยี่ยมไข้
ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้น กรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของบูพาล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางบูพาจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยในในหมวดของค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล
หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันหลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี
ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสำหรับการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วัน และสำหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

ประกันอุบัติเหตุ

กรณีที่ท่านมีกรมธรรม์กับบูพามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดในส่วนของประกันอุบัติเหตุรวมกันทุกกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 900,000 บาท จะคุ้มครองสมาชิกที่อยู่ในชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และผลประโยชน์ต่างๆ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง นิวเพอร์ซันนัลแคร์

ประกันสุขภาพ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง รายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกัน สุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางบูพา ประกัน สุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น
สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัยหรือค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้าน พัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
การตรวจสุขภาพทั่วไปหรือการเข้าพักรักษาตัวหรือการร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณี ซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร) การคุมกำเนิด การทำหมันการตรวจวัดสายตา
การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 6 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ซึ่งได้แก่เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ก้อนเนื้อ หรือก้อนเนื้อซีสต์ (Tumor or Cancer, Polyps or Cysts) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิดที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด (Hernias) ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก (Pterygium, Pinguecula or Cataract) การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด (Stones) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) เส้นเลือดขอด (Varicose Veins)ความผิดปกติของเท้าชนิด Hallux Valgus ก้อนเนื้องอก Ganglion

ประกันอุบัติเหตุ

บูพา ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

- กีฬาผาดโผน
- ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
- การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด
- การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
- ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
- โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
- การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
- กรณีพิพาท หรือ จลาจล
- การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
- สงคราม
- กัมมันตภาพรังสี
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
เบี้ยประกันภัย IPD , IPD+OPD classic
เบี้ยประกันภัย IPD+OPD plus , IPD+OPD deluxe ,สูติกรรม ,PA

บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์

• คุ้มครองวงเงินสูงถึง 5 ล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี
• ค่าห้อง ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลสูงสุดถึงคืนละ 12,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
• ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปสูงสุดถึง 200,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
• การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
• กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสูงถึง 100,000 บาท
• คุ้มครองทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
• เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
• อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
• ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในซูพีเรียอัลทิเมท
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง* (รวมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง(Major Medical)1,000,0005,000,000
*ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป้วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)8,00012,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)16,00024,000
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล80,000200,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม. และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นๆ) รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล10,00025,000
ค่ารถพยาบาล รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล1,0001,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด)100,000250,000
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน)1,8004,500
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล) สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน
ประกันอุบัติเหตุส่วน่บุคคล (อ.บ.2)***100,000100,000
***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)ซูพีเรียอัลทิเมท
ผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค2,0002,500
ผู้ป่วยนอกแบบพลัส2,5003,000
ผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์3,0003,500
ความคุ้มครองสูติกรรม**ซูพีเรียอัลทิเมท
การคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจและการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย30,00030,000
การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน60,00060,000
การแท้งบุตร15,00015,000
**ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร)
**ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม (อ.บ.2)***ซูพีเรียอัลทิเมท
PA 200200,000200,000
PA 400400,000400,000
PA 900 (สำหรับชั้นอาชีพ 1,2 เท่านั้น)900,000900,000
***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

เงื่อนไขการรับประกันภัย บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์

ประกันสุขภาพ

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี

สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับบูพามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทโดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท

กรณีการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายเงินค่าชดเชยเพิ่มเติมอีก 80% ของส่วนเกินของค่าใช้จ่ายข้างต้นในส่วนที่คุ้มครอง อันได้แก่ ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและค่าแพทย์เยี่ยมไข้

ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของบูพาล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางบูพา จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยในในหมวดของค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล

หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันหลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี

ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสำหรับการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วัน และสำหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

ประกันอุบัติเหตุ

กรณีที่ท่านมีกรมธรรม์กับบูพามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดในส่วนของประกันอุบัติเหตุรวมกันทุกกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 900,000 บาท จะคุ้มครองสมาชิกที่อยู่ในชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และผลประโยชน์ต่างๆ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์

ประกันสุขภาพ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง รายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกัน สุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางบูพา ประกัน สุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น

สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัยหรือค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้าน พัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
การตรวจสุขภาพทั่วไปหรือการเข้าพักรักษาตัวหรือการร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณี ซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร) การคุมกำเนิด การทำหมัน
การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 6 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ซึ่งได้แก่ เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ก้อนเนื้อ หรือก้อนเนื้อซีสต์ (Tumor or Cancer, Polyps or Cysts) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิดที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด (Hernias) ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก (Pterygium, Pinguecula or Cataract) การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด (Stones) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) เส้นเลือดขอด (Varicose Veins) ความผิดปกติของเท้าชนิด Hallux Valgus ก้อนเนื้องอก Ganglion

ประกันอุบัติเหตุ

บูพา ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

กีฬาผาดโผน
ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด
การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
กรณีพิพาท หรือ จลาจล
การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
สงคราม
กัมมันตภาพรังสี
ความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
แพลทินั่ม

• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในสูงสุดถึง 5,000,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี
• จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง(1)
• คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท
• คุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี(2)
• พิเศษ บริการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินสูงสุดถึง USD 1,000,000(3)
• เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
• เครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 400 แห่ง ทั่วประเทศไทย
• ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

(1) จ่ายตามจริง ในหมวดค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาลค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดค่าแพทย์เยี่ยมไข้และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
(2) คุ้มครองสูงสุดตามวงเงินจำกัดในแต่และแผน โดยผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
(3) บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจะคุ้มครองเฉพาะท่านที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และในกรณีความช่วยเหลือภายในประเทศไทย จะได้รับความคุ้มครองเมื่อเดินทางเกินกว่า 150 กม. จากถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย โดยการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นเข้าข่ายเงื่อนไขของการรับบริการ
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในแผน1แผน2แผน3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง1,000,0002,000,0005,000,000
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)8,00010,00012,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)16,00016,00016,000
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาลจ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม. ) และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นๆ10,00015,00020,000
ค่ารถพยาบาล2,0002,0002,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดจ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน)จ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*
ค่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพิเศษ10,00010,00010,000
*การจ่ายตามจริง จะอยู่ในหมวดค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย
บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นยังภูมิลำเนา บริการเคลื่อนย้ายศพ USD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000
การตรวจสุขภาพประจำปี** (ปีละ 1 ครั้ง) ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า5007001,000
ประกันอุบัติเหตุส่วน่บุคคล (อ.บ.2)***100,000100,000100,000
***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดต่อปี)แผน1แผน2แผน3
OPD 2828,00028,00028,000
OPD 3535,00035,00035,000
OPD 6060,00060,00060,000
ความคุ้มครองสูติกรรม**แผน1แผน2แผน3
การคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจและการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย40,00040,00040,000
การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน80,00080,00080,000
การแท้งบุตร20,00020,00020,000
**ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร)
**ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม (อ.บ.2)***แผน1แผน2แผน3
PA 200200,000200,000200,000
PA 400400,000400,000400,000
PA 900 (สำหรับชั้นอาชีพ 1,2 เท่านั้น)900,000900,000900,000
***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

เงื่อนไขการรับประกันภัย แพลทินั่ม

ประกันสุขภาพ

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี

สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับบูพามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท

ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของบูพาล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางบูพาจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยในในหมวดของค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล

คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทางบูพาจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น

หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบรูณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพแต่หากผู้เอาประกันภัย สมัคร และทำประกันหลัง อายุ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี

ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสำหรับการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วัน และสำหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

ประกันอุบัติเหตุ

กรณีที่ท่านมีกรมธรรม์กับบูพามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดในส่วนของประกันอุบัติเหตุรวมกันทุกกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 900,000 บาท จะคุ้มครองสมาชิกที่อยู่ในชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และผลประโยชน์ต่างๆ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง แพลทินั่ม

ประกันสุขภาพ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง รายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกัน สุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางบูพา ประกัน สุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น

สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัยหรือค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้าน พัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
การตรวจสุขภาพทั่วไปหรือการเข้าพักรักษาตัวหรือการร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณี ซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร) การคุมกำเนิด การทำหมัน
การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 6 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ซึ่งได้แก่ เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ก้อนเนื้อ หรือก้อนเนื้อซีสต์ (Tumor or Cancer, Polyps or Cysts) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิดที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด (Hernias) ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก (Pterygium, Pinguecula or Cataract) การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด (Stones) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) เส้นเลือดขอด (Varicose Veins) ความผิดปกติของเท้าชนิด Hallux Valgus ก้อนเนื้องอก Ganglion

ประกันอุบัติเหตุ

บูพา ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

กีฬาผาดโผน
ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด
การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
กรณีพิพาท หรือ จลาจล
การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
สงคราม
กัมมันตภาพรังสี
ความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี


โอปอล


หมดกังวลกับภาระค่ารักษาพยาบาลทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ด้วยความคุ้มครองสูง จ่ายเบี้ยประกันแบบเบาๆ สบายกระเป๋า

• ผลประโยชน์ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง*
• เลือกรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในสูงสุดถึง 750,000 บาทต่อปี**
• เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกหรือประกันอุบัติเหตุ- ส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้และไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต**

*จ่ายตามจริงในหมวดค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในOpal1Opal2Opal3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี350,000550,000750,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล
ค่าห้อง ค่าอาหาร และพยาบาล (สูงสุดต่อวัน)2,0003,0004,000
ค่าห้อง ไอ ซี ยู สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อปี)4,0006,0008,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม.) และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วันสำหรับอุบัติเหตุนั้นๆจ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*
ค่ารถพยาบาล (สูงสุดต่อเที่ยว)1,0001,0001,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัดจ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*
ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน)จ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*จ่ายตามจริง*
*การจ่ายตามจริง จะอยู่ในหมวดค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุด ตามเงื่อนไขที่กำหนด
การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต
การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)**10,00010,00010,000
**การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่ออกจากโรงพยาบาลหรืสถานเวชกรรมครั้งสุดท้าย
ประกันอุบัติเหตุส่วน่บุคคล (อ.บ.2)***100,000100,000100,000
***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)Opal1Opal2Opal3
ผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค1,0001,0001,000
ผู้ป่วยนอกแบบพลัส1,5001,5001,500
ผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์2,0002,0002,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม (อ.บ.2)***Opal1Opal2Opal3
PA 200200,000200,000200,000
PA 400400,000400,000400,000
PA 900 (สำหรับชั้นอาชีพ 1,2 เท่านั้น)900,000900,000900,000
***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

เงื่อนไขการรับประกันภัย โอปอล

ประกันสุขภาพ

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี

ให้ความคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเด็กและมีอายุต่ำกว่า 20 ปีจะต้องมีผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่ของผู้เอาประกันภัย) สมัครร่วมภายใต้กรมธรรม์เดียวกันเท่านั้น

ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้น กรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของบูพาล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางบูพา จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยในในหมวดของค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันหลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ในการต่อกรมธรรม์จนถึงอายุ 70

ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
3. โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท)
4. โรงพยาบาลสมิติเวช (ศรีนครินทร์)
5. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และในเครือกรุงเทพ ได้แก่
5.1 โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
5.2 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
5.3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
5.4 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
5.5 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
5.6 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
5.7 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
5.8 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
5.9 โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์
5.10โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

รายชื่อสถานพยาบาลและคลินิก ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายบูพาได้ที่ www.bupa.co.th หรือ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 0 2232 8666
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกันอุบัติเหตุ

สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับบูพามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท

ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 900,000 บาท จะคุ้มครองสมาชิกที่อยู่ในชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และผลประโยชน์ต่างๆ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง โอปอล

ประกันสุขภาพ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง รายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกัน สุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางบูพา ประกัน สุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น

สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย หรือค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันรวมถึงแพทย์ทางเลือก
การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการเข้าพักรักษาตัว หรือการร้องขอผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
การตั้งครรภ์, การคลอดบุตร, การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณีซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร), การคุมกำเนิด การทำหมัน การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
ภาวะ หรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลครั้งแรก ซึ่งได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด (Tumor or Cancer) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิด (Hernias) ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก (Pterygium or Cataract) การตัดทอนซอล หรืออดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด (Stones) เส้นเลือดขอดที่ขา (Varicose veins) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)

ประกันอุบัติเหตุ

บูพา ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

กีฬาผาดโผน
ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด
การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
กรณีพิพาท หรือ จลาจล
การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
สงคราม
กัมมันตภาพรังสี
ความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี


ซันชายน์ (Sunshine)

ประกันสุขภาพแผนซันชายน์ สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ประกันสุขภาพ ความคุ้มครองในระยะสั้นๆ สูงสุดถึง 1 ล้านบาท

Inpatient Hospitalization BenefitsSunshine
Overall maximum per disability1,000,000
Room and Board including Fees for Nursing Services
Room and board including nursing charge (maximum payable per day in a standard single room)8,000
ICU room and board including nursing charge (maximum payable per day)16,000
Hospital General ExpensesFull cover
Emergency Accidental Outpatient Treatment (first visit within 24 hours after the accident and follow-up treatment within 15 days)10,000
Ambulance2,000
Surgical fee per disabilityFull cover
Physician's fee
Physician’s fees for inpatient hospital visits (one visit per day)Full cover
Specialist’s consultation fee10,000
Personal accident (Benefit paid in case of death or dismemberment)100,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย ซันชายน์

Health insurance

This table of benefits should be read in conjunction with your policy documentation
- This policy provides cover for 6 months only. The policy is non-cancelable and cannot be extended. If you plan to stay in Thailand for more than 6 months please ask our sales representatives about our wide selection of annual policies.
- There needs to be a minimum 3-month break before a new 6-month policy will be issued. Members will need to complete a new application form
- This policy is available for non-Thai nationalities only.
- Worldwide, excluding USA.
- Members must be over the age of 18 years and may apply up to and inclusive of the age of 70 years only.
- Inpatient expenses are payable for any one disability. This means expenses relating to treatment for a condition or symptoms arising from the same cause including all complications. If the same disability should reoccur 90 days must elapse from the last treatment date for that disability to be considered a new disability.
- Expensive tests such as MRI and CT scans and stress ECGs will be reimbursed under the inpatient hospital general expenses benefit provided they are appropriate and have been pre-authorised by Bupa in advance.
- If you have more than one policy with Bupa Health Insurance the maximum amount insured for any one disability is 5 million baht.

Emergency assistance

The emergency medical assistance provides cover if you are 150 km. or more from your place of residence in Thailand.
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซันชายน์

Health insurance

Although you will be covered for the major costs of treatment, there are certain things that Bupa has to exclude. Full details of these can be found in your policy document. Some of the conditions which we cannot pay for are shown below:
- Pre-existing conditions.
- Investigations or treatment for the following diseases or conditions are not covered: tumors or cancers, polyps, cysts or benign tumors, hemorrhoids, hernias, pterygium pinguecula and cataract, tonsillectomy or adenoidectomy, stones, varicose veins, hallux valgus, ganglion and endometriosis.
- Treatment which is not recommended by a doctor.
- Birth control and treatment for infertility.
- Hormone replacement therapy.
- Treatment for congenital abnormalities.
- Mental illness and stress related conditions.
- Treatment arising from a self inflicted injury, suicide attempt, alcoholism, drug abuse or sexually transmitted diseases.
- Eye examinations, eye laser treatment and cosmetic surgery.
- Dental treatment.
- HIV/AIDS and HIV related diseases.
- Appliances such as spectacles, lenses, hearing aids or wheelchairs.
- Transplant surgery and supportive treatment of renal failure.
- Treatment for injury resulting from dangerous sport.

Personal accident

Bupa will cover you for loss of life, loss of sight, hearing and speech and dismemberment arising from injury due to external causes. However you will not be covered for losses arising from the following:
- Dangerous sports.
- Flying in a non-commercial aircraft or whilst serving as a crew member in any aircraft.
- Being under the influence of drugs or alcohol.
- Suicide or self inflicted injury.
- For losses arising whilst driving or riding as a passenger on a motorcycle only 50% of the benefit will be paid. (Please note that eligible medical expenses will still be paid up to the maximum limits in the event of a motorcycle accident)
- Bacterial infections.
- Miscarriage resulting from an accident.
- Taking part in a brawl.
- Criminal acts.
- War.
- Radioactivity.

Aetna (Bupa) เอ็ทน่าประกันสุขภาพ (บูพาประกันสุขภาพ)

ข้อดีของประกันสุขภาพบูพา

เน้นการประกันสุขภาพอย่างเดียว คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งในกรณีที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ไม่ต้องซื้อพ่วงกับประกันชีวิต
สัญญากรมธรรม์เป็นแบบปีต่อปี
สามารถออกกรมธรรม์เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สมาชิกบูพาสามารถใช้บัตรโดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้ที่โรงพยาบาลและคลีนิคในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
ให้ความคุ้มครองทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง (ในประเทศอเมริกา คุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก ความคุ้มครองสูติกรรม ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม และประกันโรคมะเร็งได้
ไม่มีการจำกัดจำนวนวันสำหรับความคุ้มครองในส่วนของ ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล
บูพามีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง 80% (Major Medical)
คุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบคนไข้นอกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล (follow up แบบ OPD หลังจาก admit)
คุ้มครองการรักษาแบบหัตถการ (ผ่าตัดเล็ก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล - Day case) ภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD) ยกเว้น ค่าห้อง
รับสมัครสมาชิกตั้งแต่ 15 วัน ถึง 65 ปี 364 วัน
รับประกันการต่ออายุถึง 70 ปี
โบนัสพิเศษ No Claim Bonus 10% ในปีต่ออายุ หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีที่ผ่านมา
บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
บูพามีการรับประกันการต่ออายุตลอดชีพ
(http://www.bupa.co.th/th/agent/agent-registration.aspx#.WiYwcEqWbIU)
ทำไมต้อง เอ็ทน่า
ประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพยาวนานกว่า 60 ปี จึงทำให้บูพาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพที่พร้อมดูแลสมาชิกและ สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อให้ท่านสมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรง
บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
บูพาได้ถูกก่อตั้งมายาวนานกว่า 60 ปี บูพาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากธุรกิจประกันสุขภาพแล้วบูพายังดำเนินธุรกิจด้านโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลสุขภาพคนชรา ศูนย์ตรวจสุขภาพ และศูนย์ดูแลเด็ก ดังนั้นสมาชิกของบูพาจึงมั่นใจได้ว่า ท่านได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอย่างแท้จริง
บูพาเน้นในเรื่องของการให้บริการที่เป็นเลิศ
บูพามุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกด้าน การเรียกร้องค่าสินไหม การให้บริการสมาชิก การให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด บูพามีทีมแพทย์และทีมพยาบาลคอยให้บริการตอบคำถามและให้คำแนะนำข้อมูลทางการแพทย์แก่ท่านสมาชิกด้วย
บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศไทย
บูพามีเครือข่ายสถานพยาบาลและคลินิกมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศไทย โดยท่านสมาชิกสามารถนำบัตรบูพาไปใช้ได้โดยไม่สำรองเงินจ่าย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิกได้อย่างสูงสุด
บูพามีการรับประกันการต่ออายุตลอดชีพ เพื่อให้ท่านได้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าบูพาพร้อมที่จะดูแลท่านตลอดไป สามารถต่ออายุกรมธรรม์กับบูพาได้ตลอดชีวิต เพียงแค่ท่านสมาชิกทำประกันกับบูพาก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
สมาชิกหลายล้านคนทั่วโลกให้การยอมรับ บูพามีสมาชิกมากกว่า 10 ล้านคนใน 195 ประเทศทั่วโลก เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าบูพาเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพอย่างแท้จริง ท่านสมาชิกจึงสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองดูแลเป็นอย่างดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพโดยตรง
บูพามีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก บูพา ที่มีเงินสำรองกว่า 1,000 ล้านปอนด์ ประกอบกับการที่เรามีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ท่านสมาชิกมั่นใจได้ว่า บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด มีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง
บูพาเป็นองค์กรที่ไม่มีผู้ถือหุ้น เราถือว่าสมาชิกทุกคนคือเจ้าของบริษัท ซึ่งผลกำไรที่ได้ในแต่ละปีจะถูกนำกลับมาลงทุนในระบบการจัดการและการให้บริการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับผลประโยชน์และความสะดวกสบายสูงสุด

บูพา ประเทศไทย เป็นผู้นำด้านการให้บริการประกันสุขภาพที่เชี่ยวชาญของประเทศไทย บูพาให้ความคุ้มครองและคำแนะนำด้านประกันสุขภาพแก่ลูกค้าทั้งรายบุคคล พนักงานบริษัทและครอบครัวของพนักงานในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยกว่า 2,000 แห่งมาเป็นเวลามากกว่า 33 ปี
บูพา ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก บูพา (Bupa - British United Provident Association) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่า 65 ปี นอกเหนือจากการให้ความคุ้มครองและคำแนะนำด้านประกันสุขภาพกับสมาชิกกว่า 11 ล้านคนใน 195 ประเทศแล้ว บูพายังดำเนินธุรกิจด้านโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลสุขภาพคนชรา ศูนย์ตรวจสุขภาพ และศูนย์ดูแลเด็ก ดังนั้น บูพาจึงเป็นบริษัทประกันสุขภาพเพียงแห่งเดียวที่เข้าใจถึงความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของลูกค้าอย่างแท้จริง

เลือกความคุ้มครองแบบคนไข้ในอย่างเดียว หรือ ทั้งคนไข้ในและคนไข้นอก สะดวกสบายด้วยเครือข่ายโรงพยาบาล และ คลินิกชั้นนำกว่า 300 แห่งทั่วประเทศที่ยินดีรับบัตรสมาชิก บูพา โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า
หากท่านสมัครพร้อมกันเป็นครอบครัว (2 ท่านขึ้นไป ซึ่งเป็นคู่สมรส หรือ สมัครพร้อมบุตรที่อายุไม่เกิน 24 ปี) จะได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ทุกปี
อายุการรับประกัน : 15 วัน – 65 ปี ; บูพาเท่านั้น ที่รับประกันต่ออายุตลอดชีพเมื่อท่านที่สมัครก่อนอายุ 60 ปี (กรณีสมัครเมื่ออายุ 61-65 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 70 ปี)
การสมัคร : ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ตอบคำถามสุขภาพ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
การชำระเบี้ยประกัน : สามารถชำระโดย เงินสด, บัตรเครดิต, โอนเงิน, เช็คสั่งจ่าย เบี้ยประกันแบบรายปีชำระเต็ม หรือแบ่งจ่ายรายเดือนผ่านบัตรเครดิต

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ท
2. เด็กแนบสำเนาสูติบัตร
3. พระภิกษุและชีแนบสำเนาบัตรประชาชน

สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจใบสมัคร
1. แถลงสุขภาพครบถ้วนทุกข้อ
2. แจ้งน้ำหนักและส่วนสูง
3. หน้าสุดท้ายของใบสมัคร ช่องผู้ขอเอาประกันภัย ให้เซ็นต์ชื่อพร้อมระบุวันที่กรอกใบสมัคร
4. หากมีการแก้ไขหรือขีดฆ่าในใบสมัคร ให้เซ็นต์ชื่อกำกับทุกจุด
หมายเหตุ กรณีที่อายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ บิดาหรือมารดาต้องลงนามในใบสมัครร่วมด้วย

https://www.cymiz.com

 • สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ
 • สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส
 • สมาร์ทแคร์ ออฟติมั่ม
 • อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์คลูซีฟ

smartcare executive (สมาทร์แคร์ เอ็กซ์เซ็กคิวทีฟ) แอกซ่าประกันภัย (AXA Health Insurance)


สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ ให้จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ 300,000 บาท/ปี ขึ้นไป ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 4,000-5,000 บาทต่อปี สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 • การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง สูงสุดถึง 100,000 บาท
 • การรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก สูงสุดถึง 100,000 บาท
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 100,000 บาท
 • การให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน-กรณีเสียชีวิต สูงสุดถึง 20,000.- บาท
 • การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สุงสุดถึง 10,000.-บาทต่อครั้ง
 • การรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 10,000.- บาทต่อครั้ง

  ไม่จำกัดจำนวนเงินผลประโยชน์ย่อย
  สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟมอบความคุ้มครองในลักษณะจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคต่อครั้ง จึงไม่จำกัดจำนวนเงินของผลประโยชน์ย่อยในหมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่อไปนี้

  • ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
  • ค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรค
  • การติดตามผลการรักษาพยาบาล ( 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)
  • ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าตรวจในห้องแล๊ป ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

  อาณาเขตที่คุ้มครอง
  บริษัทให้ความคุ้มครองผู้ เอาประกันภัยในประเทศไทย และยังขยายความคุ้มครอง ขณะผู้เอาประกันภัยเดินทางอยู่นอกประเทศ เพื่อการธุรกิจหรือการท่องเที่ยวสูงสุดไม่เกินครั้งละ 90 วัน (ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อไปทำการรักษาพยาบาลในต่างประเทศโดยตรง)
  ทั้ง นี้บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลที่เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศและไม่สูงกว่าค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วแต่จำนวนใดจะน้อย กว่าแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

  แผนความคุ้มครองที่หลากหลาย

  ให้ความคุ้มครองพื้นฐานได้ถึง 5 แผน ทั้ง สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ และยังเลือกขยายความคุ้มครองถึง การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก โดยกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ได้ด้วยตัวเอง

  ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  1. การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก (ยกเว้นอุบัติเหตุ)
  2. กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง "สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย" (Pre-Existing Conditions) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  3. การเจ็บป่วยด้วยโรคต่อไปนี้ในระยะเวลา 6 เดือนแรก: โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื้องอกทุกชนิด ต่อมทอนซิลอักเสบที่ต้องรับการผ่าตัด โรคไส้เลื่อน โรคริดสีดวงทวาร โรคเบาหวาน ภาวะถุงน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
  4. ข้อยกเว้นมาตรฐานอื่นๆ ของกรมธรรม์สุขภาพและอุบัติเหตุ เช่น สภาพที่ผิดปกติโดยกำเนิด การฆ่าตัวตาย การตั้งครรภ์ การตรวจสุขภาพ และการเล่นกีฬาอันตราย เป็นต้น

  คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
  1.ชาวไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
  2.มีอายุระหว่าง 18-59 ปี (พิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์รายปี ถึง 75 ปี)
  3.สำหรับเด็กมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนบริบูรณ์ และมีบิดาหรือมารดาทำประกันภัยร่วมด้วยอย่างน้อย 1 คนโดยใช้ความคุ้มครองแผนเดียวกัน
  4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะมอบความคุ้มครองกับผู้ขอเอาประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย โดยพิจารณาจาก อาชีพ ประวัติการเจ็บป่วย และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย

  การสมัครประกันสุขภาพง่ายๆ เพียงแนบสำเนาบัตรประชาชน+ใบสมัคร ทีมงานจะติดต่อกลับท่าน เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อก่อนการชำระเงิน • smartcare executive plus(สมาทร์แคร์ เอ็กซ์เซ็กคิวทีฟพลัส) แอกซ่าประกันภัย (AXA Health Insurance)

  ความคุ้มครองประกันสุขภาพ สมาร์ทแคร์เอ็กซ์เซ็กคิวทีฟ พลัส(Smartcare Executive Plus)

  การสมัครประกันสุขภาพง่ายๆ เพียงแนบสำเนาบัตรประชาชน+ใบสมัคร ทีมงานจะติดต่อกลับท่าน

  สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟพลัส - ทำให้เงินออมคุณ ไม่มีสะดุด การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถยับยั้งได้ แต่เราสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีได้ โดยไม่ส่งผลประทบต่อเงินออมของครอบครัว จากค่ารักษาพยาบาลที่ เราไม่อาจคาดการณ์ได้
  ให้จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ 300,000 บาท/ปี ขึ้นไป เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 4,000-5,000 บาทต่อปี และ ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
  • การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง สูงสุดถึง 100,000 บาท
  • การรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก สูงสุดถึง 100,000บาท
  • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 100,000 บาท
  • การให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน-กรณีเสียชีวิต สูงสุดถึง 20,000.- บาท
  • การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สุงสุดถึง 10,000.-บาทต่อครั้ง
  • การรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 10,000.- บาทต่อครั้ง


  ไม่จำกัดจำนวนเงินผลประโยชน์ย่อย
  สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัสคุ้มครองจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคต่อครั้ง จึงไม่จำกัดจำนวนเงินของผลประโยชน์ย่อยในหมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่อไปนี้
  • ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
  • ค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรค
  • การติดตามผลการรักษาพยาบาล ( 30วันหลังออกจากโรงพยาบาล)
  • ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าตรวจในห้องแล๊ป ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

  อาณาเขตที่คุ้มครอง
  บริษัทให้ความคุ้มครองผู้ เอาประกันภัยในประเทศไทย และยังขยายความคุ้มครอง ขณะผู้เอาประกันภัยเดินทางอยู่นอกประเทศ เพื่อการธุรกิจหรือการท่องเที่ยวสูงสุดไม่เกินครั้งละ 90 วัน (ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อไปทำการรักษาพยาบาลในต่างประเทศโดยตรง)
  ทั้ง นี้บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลที่เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศและไม่สูงกว่าค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วแต่จำนวนใดจะน้อย กว่าแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

  แผนความคุ้มครองที่หลากหลาย
  ให้ความคุ้มครองพื้นฐานได้ถึง 5 แผน และ เลือกขยายความคุ้มครองถึง การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก โดยกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ได้ด้วยตัวเอง
  ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  1. การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30วันแรก (ยกเว้นอุบัติเหตุ)
  2. กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง "สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย" (Pre-Existing Conditions) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  3. การเจ็บป่วยด้วยโรคต่อไปนี้ในระยะเวลา 6 เดือนแรก: โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื้องอกทุกชนิด ต่อมทอนซิลอักเสบที่ต้องรับการผ่าตัด โรคไส้เลื่อน โรคริดสีดวงทวาร โรคเบาหวาน ภาวะถุงน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
  4. ข้อยกเว้นมาตรฐานอื่นๆ ของกรมธรรม์สุขภาพและอุบัติเหตุ เช่น สภาพที่ผิดปกติโดยกำเนิด การฆ่าตัวตาย การตั้งครรภ์ การตรวจสุขภาพ และการเล่นกีฬาอันตราย เป็นต้น

  คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
  1.ไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
  2.มีอายุระหว่าง 18-59 ปี (พิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์รายปี ถึง 75 ปี)
  3.สำหรับเด็กมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนบริบูรณ์ และมีบิดาหรือมารดาทำประกันภัยร่วมด้วยอย่างน้อย 1 คนโดยใช้ความคุ้มครองแผนเดียวกัน
  4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะมอบความคุ้มครองกับผู้ขอเอาประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย โดยพิจารณาจาก อาชีพ ประวัติการเจ็บป่วย และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย  smartcare optimum (สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม ) ประกันสุขภาพแอกซ่าประกันภัย (AXA Health Insurance)

  ตารางการตรวจสุขภาพ

  axa smartcare optimum health insurance checkup-health

  ประกันสุขภาพAXA health insurance (smartcare optimum)

  สมาร์ทแคร์ ออพติมั่มแผนประกันภัยสุขภาพฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองคุ้มค่า สูงสุดถึง5,000,000 บาท ต่อปี จ่ายค่ารักษาพยาบาลเต็มวงเงิน

  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน* โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งเหมือนกรมธรรม์สุขภาพทั่วๆ ไป เช่น ไม่กำหนดจำนวนวันสำหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าธรรมเนียมการวินิจฉัยโรค ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

  * หมายถึง : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุสมผลและเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาทางการ แพทย์

  คุ้มค่าทุกบาท

  สมาร์ทแคร์ ออพติมั่มให้ความคุ้มครองรวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้แก่ ไขกระดูกสันหลัง หัวใจ ไต ตับ และปอดการล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยนอก และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก
  ค่าบริการทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุ
  การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  ผลประโยชน์เกี่ยวกับอวัยวะเทียมที่ใส่เข้าไปในร่างกาย
  ผลประโยชน์พิเศษสำหรับ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง
  เงินช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเสียชีวิต
  การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)

  อาณาเขตความคุ้มครอง
  สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม นอกจากให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยแล้ว ยังขยายความคุ้มครองขณะเดินทางทั่วโลกสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง** และอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในขณะเดินทางอยู่นอกประเทศด้วยบริการพิเศษ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งกลับประเทศในกรณีฉุกเฉิน

  ** กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังเดินทางอยู่ นอกประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ (แต่ไม่ใช่เพื่อการรักษาพยาบาล) และจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ จะไม่เกินกว่าค่ารักษาพยาบาลวิธีเดียวกัน/แบบเดียวกัน/ชนิดเดียวกันกับโรง พยาบาลในประเทศไทยซึ่งหากต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศ

  ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกของการทำประกันภัย (ยกเว้นอุบัติเหตุ)
  การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 180 วันแรกของการทำประกันภัย สำหรับ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ เนื้องอกทุกชนิด ต่อมทอลซิลอักเสบที่ต้องรับการผ่าตัด โรคไส้เลื่อน โรคริดสีดวงทวาร โรคเบาหวาน ภาวะถุงน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
  สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (ซึ่งหมายถึง การเจ็บป่วยที่เป็นผลจากสภาพที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย)
  ข้อยกเว้นอื่นตามมาตรฐานการประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ เช่น โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร
  สภาพที่ผิดปกติมาโดยกำเนิด สงคราม การตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ

  คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
  1. ชาวไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
  2. มีอายุระหว่าง 18-59 ปี (พิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์รายปี ถึง 75 ปี)
  3. สำหรับเด็กมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และมีบิดาหรือมารดาทำประกันภัยร่วมด้วยอย่างน้อย 1คน โดยใช้แผนความคุ้มครองเดียวกัน
  4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะมอบความคุ้มครองกับผู้ขอเอาประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยโดยพิจารณาจาก อาชีพ ประวัติการเจ็บป่วยหรือข้อมูลอื่นๆของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย

  การต่ออายุกรมธรรม์ (เบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
  1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยรายปี
  2. สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่แสดงผลการตรวจสุขภาพตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดให้จะได้รับการรับประกันการต่ออายุกรมธรรม์ดังนี้

  • สมัครก่อนอายุ 55 ปี ต่ออายุสูงสุดตลอดชีพ หรือเมื่อถึงจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดในการต่ออายุของบริษัทฯ ในแต่ละแผน
  • สมัครเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป ต่ออายุสูงสุดถึง 75 ปี หรือเมื่อถึงจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดในการต่ออายุของบริษัทฯในแต่ละ แผน

  การสมัครประกันสุขภาพง่ายๆ เพียงแนบสำเนาบัตรประชาชน+ใบสมัคร ทีมงานจะติดต่อกลับท่าน เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อก่อนการชำระเงิน  ใบสมัคร |

  International Exclusive (อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์คลูซีฟ )

  International Exclusive
  International Exclusive
  We offer international heathcare protection and exclusive solutions to meet your needs

  Whether you live within Asia or are travelling abroad you’ll want to feel sure that, should anything happen to you or your family by way of an illness or injury, you’ll have access to the best possible medical care.

  While abroad, you might find that the standards of healthcare that we take for granted aren’t always available elsewhere. Private facilities are often prohibitively expensive. Local hospitals may be unable to undertake the treatment you need or to arrange transportation to the nearest available healthcare facility in an emergency.

  The reassurance of access to private healthcare for you and your family has become more important. InternationalExclusive is an international health insurance that provides a range of options to suit your particular needs. The entry age is up to 80.

  In-patient cover
  Hospital charges incurred during an in-patient hospital stay are covered giving you peace of mind throughout your hospital treatment.

  Additionally, if your child is covered on your policy and is under 18, your plan will cover accommodation expenses for you to stay with them in hospital.

  Out-patient cover
  The selected plans offer out-patient benefits including cover for general practitioner and specialist consultations, prescribed drugs and dressings and necessary diagnostic tests, and vaccinations up to the limits shown.

  International Exclusive Plan 1 also includes health screening, pregnancy and delivery benefits, routine dental care and routine optical care for you.

  Wherever you are in the world
  Depending on where in the world you reside, travel to or wish to receive treatment there are three geographical areas of cover* designed to suit your needs, including Worldwide, Worldwide excluding USA, and Asia.

  Depending on the area of cover you select, you can receive medical treatment not only in your country of residence, but also in any other country within the chosen area of cover.

  * Area of cover refers to one of the following:
  1) Asia: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, North Korea, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam
  2) Worldwide excluding USA: worldwide excluding the USA and US Minor Outlying Islands
  3) Worldwide: worldwide

  Additional benefits
  Selected plans from International Exclusive, you will also have access to the following benefits:

  • Chronic conditions

  Our plans cover you for the maintenance of non pre-existing chronic conditions.

  • 24-hour claims enquiry

  We recognise that some of our customers need to be able to contact us at any time of the day for information on their benefits or to discuss a claim. This is especially true for customers who are travelling, or reside outside of Asia where different time zones would otherwise present challenges. With InternationalExclusive, you are able to contact us wherever you are and at whatever time is convenient for you.

  • Pre-existing conditions covered

  We also provide you with cover for pre-existing conditions after 270 days of membership. After two years of consecutive cover our plans provide you with even higher coverage. To be sure of these benefits please ensure you declare your existing conditions on the application form.

  • New Born Accommodation

  We will pay for a child's stay who is less than 16 weeks old in the hospital with the mother (being an insured member) while she is receiving eligible in-patient treatment.

  • Comprehensive pregnancy and delivery benefit
   After 280 days of membership our InternationalExclusive Plan 1 includes a pregnancy and delivery benefit. Unexpected medical complications that occur during the pregnancy are covered under plan 1,2 and 3 after 12 months of membership.
  • Get your hospital bills paid directly

  We can settle in-patient bills directly with numerous hospitals worldwide which are listed in our international directory of hospitals. However, if you’re looking to have treatment at a hospital where we don’t have such an arrangement, let us know prior to treatment commencing. We may still be able to make arrangements to settle bills directly with the hospital. You then don’t need to worry about having to make a pre-payment on admission to the hospital.

  • International Emergency Medical Assistance

  As a core benefit of all our plans, our overseas evacuation and repatriation service is available wherever you are in the world, 24 hours a day, 365 days a year. This means that in the case of an emergency and if, in the opinion of an appointed doctor, you can’t get the prompt in-patient treatment you need locally, we will arrange to move you to the nearest appropriate facility where it is available.

  Whether that’s to another country, your principal country of residence or your home country, it’s just a phone call away. So, if you need emergency treatment, wherever you are in the world, we will assist you to get the treatment you need. And in the unfortunate event of a member dying, we will also arrange and pay for the cost of bringing their body back to a port or airport in their principal country of residence or their home country. This is in addition to the 24-hour claim enquiry.


  ประกันสุขภาพ คุ้มครองทั่วโลก ตามโซนที่เลือก
  คุ้มครองทุกโรค ที่ไม่เป็นมาก่อน
  คุ้มครองทุกโรค ที่่เป็นมาก่อน (บริษัทต้องรับก่อน)
  คุ้มครองตั้งแต่อายุ 15 วัน(เด็กทำเดี่ยวได้)
  คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี


  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงือนไข การรับประกันภัยและการต่ออายุกรมธรรม์ แผนอินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์คลูซีฟ (International Exclusive )

  เนื่องจากบริษัท มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัยและการต่ออายุกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ ระหว่าง 0-10 ปี ที่ไม่มีผู้ปกครองถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ แผนอินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์คลูซีฟ (International Exclusive ) จะมีเงือนไขเพิ่มเติมในการรับประกันภัยและการต่ออายุกรมธรรม์โดยจะต้องมีสมาชิก ในครอบครัวที่มีอายุ ระหว่าง 11-59 ปี อย่างน้อย 2 ท่านเป็นผู้เอาประกันภัย แผนอินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์คลูซีฟ (International Exclusive ) เท่านั้น จึงจะสามารถรับประกันภัยและต่ออายุกรมธรรม์ได้

  อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ ครอบคลุมทั่วโลก

  International Exclusive

  - หนึ่งในแผนประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดในตลาด
  - แผนประกันภัยสุขภาพนี้ ให้ความคุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  - หนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกที่ใหญ่ที่สุดในไทย
  - ระยะเวลารอคอยของความคุ้มครองด้านการตั้งครรภ์ที่สั้นเพียง 270 วัน
  - คุ้มครองการตรวจสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค
  - คุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉินสูงถึง 6 เดือนนอกประเทศไทย
  - อาณาเขตคุ้มครองเอเชียยังรวมถึงการรักษาพยาบาลในประเทศสิงคโปร์, ฮ่องกง, จีน, ญี่ปุ่น, และอินเดีย
  - เบี้ยประกันภัยที่มีความคงที่สูง  https://www.cymiz.com

  • Wealthy healthy
  • Maxi healthy
  • Simply healthy
  • employee healthy

  Wealthy healthy  *กรณีต่ออายุเท่านั้น

  หมายเหตุ/Remark
  1. เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
  2. สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 80 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก
  3. ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
  4. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
  5. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
  6. ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
  ข้อตกลงคุ้มครอง Wealthy healthy

  - การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  - รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
  การเริ่มต้นความคุ้มครอง Wealthy healthy

  - การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  - การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง Wealthy healthy

  - โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
  - การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
  - การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
  - การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
  - การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
  - การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
  - การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
  - ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
  การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ Wealthy healthy

  - กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง *
  - แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
  - กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
  - บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
  - บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

  * ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
  **ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนภาษีอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน


  หมายเหตุ
  ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท
  บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 121/89 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  วันที่จดทะเบียนบริษัท : 1 พฤษภาคม 2522
  ทะเบียนมหาชนเลขที่ : 0107555000112
  ประเภทธุรกิจประกันภัย : การประกันสุขภาพ
  เลขที่ใบอนุญาตประกันภัย : 7/2522
  วันที่ได้รับอนุญาต : 19 กันยายน 2522
  ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท
  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 100 ล้านบาท

  Maxi healthy  *กรณีต่ออายุเท่านั้น

  หมายเหตุ
  1. เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
  2. สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 80 ปีบริบูรณ์
  3. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
  4. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
  5. ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า

  ข้อตกลงคุ้มครอง
  - การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  - รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

  การเริ่มต้นความคุ้มครอง
  - การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  - การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  - โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
  - การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
  - การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
  - การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
  - การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
  - การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
  - การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
  - ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

  การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ
  - กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง *
  - แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
  - กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
  - บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
  - บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

  * ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
  **ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนภาษีอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

  หมายเหตุ
  ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท
  บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 121/89 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  วันที่จดทะเบียนบริษัท : 1 พฤษภาคม 2522
  ทะเบียนมหาชนเลขที่ : 0107555000112
  ประเภทธุรกิจประกันภัย : การประกันสุขภาพ
  เลขที่ใบอนุญาตประกันภัย : 7/2522
  วันที่ได้รับอนุญาต : 19 กันยายน 2522
  ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท
  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 100 ล้านบาท

  Simply healthy  *กรณีต่ออายุเท่านั้น

  หมายเหตุ/Remark
  1. เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
  2. สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 80 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก
  3. ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
  4. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
  5. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
  6. ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
  ข้อตกลงคุ้มครอง
  - การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  - รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
  การเริ่มต้นความคุ้มครอง
  - การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  - การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  - โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
  - การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
  - การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
  - การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
  - การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
  - การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
  - การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
  - ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
  การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ
  - กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง *
  - แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
  - กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
  - บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
  - บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

  * ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
  **ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนภาษีอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

  หมายเหตุ
  ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท
  บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 121/89 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  วันที่จดทะเบียนบริษัท : 1 พฤษภาคม 2522
  ทะเบียนมหาชนเลขที่ : 0107555000112
  ประเภทธุรกิจประกันภัย : การประกันสุขภาพ
  เลขที่ใบอนุญาตประกันภัย : 7/2522
  วันที่ได้รับอนุญาต : 19 กันยายน 2522
  ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท
  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 100 ล้านบาท

  employee healthy  บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 121/89 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  วันที่จดทะเบียนบริษัท : 1 พฤษภาคม 2522
  ทะเบียนมหาชนเลขที่ : 0107555000112
  ประเภทธุรกิจประกันภัย : การประกันสุขภาพ
  เลขที่ใบอนุญาตประกันภัย : 7/2522
  วันที่ได้รับอนุญาต : 19 กันยายน 2522
  ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท
  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 100 ล้านบาท

  https://www.cymiz.com

  ประกันสุขภาพ บริษัทประกันภัย อื่นๆ
  1.เลือกบริษัทประกันภัย ที่เชื่อถือได้ มีช่องทางติดต่อได้ โทรติด มีคนรับ เฟสบุ๊กเพจติดต่อได้ ทางแชท อีเมล์มีการตอบกลับ
  2.ถ้าซื้อผ่านตัวแทน / นายหน้า ให้เลือกที่ติดต่อได้ คุณจะมีคนคอยให้คำปรึกษา มีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยดูแล พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ให้คุณ ได้คนดูแลคุณฟรีๆ หากพลาดจากนี้คุณยังคงติดต่อบริษัทประกันตรงได้

  เมืองไทยประกันภัย
  แผนประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันภัย Health Smile
  ใบสมัคร
  โรงพยาบาล contact เมืองไทยประกันภัย
  Pacific Cross
  Standard Plan And Standard Extra Plans
  Premier And Premier Plus Plans
  Maxima And Maxima Plus Plans
  Ultima And Ultima Plus Plans
  ประกันสุขภาพกลุ่มสวัสดิการพนักงาน ESSENTIAL SME
  เอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัย
  เอกสารสรุปข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลง และข้อยกเว้น
  รายชื่อโรงพยาบาล
  วิริยะประกันภัย
  ประกันสุขภาพอุ่นใจรัก
  ประกันสุขภาพ แผน รูมแคร์ (แผนความคุ้มครองเฉพาะค่าห้อง เพิ่มรถพยาบาล)
  รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา
  สยามซิตี้ประกันภัย [ไม่ขาย]
  ประกันสุขภาพ (SIAM HEALTH PLUS)
  รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ
  รายชื่อโรงพยาบาลในโครงการ Siam Health Plus Unseen PA
  ประกันภัยไทยวิวัฒน์ [ไม่ขาย]
  สตาร์เฮลท์ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (Star Health Plan) ประกันภัยสุขภาพสตาร์เฮลท์ ให้ความคุ้มครองไม่จำกัดสัญชาติ ขอเพียงพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และ ผู้สมัครใหม่ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี และสามารถ ต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี แต่ถ้าหากท่านทำประกันภัยต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนอายุ 61 ปี ท่านจะได้รับสิทธิขอต่ออายุความคุ้มครองไปจนถึงตลอดชีวิตคุ้มครองสูงสุดถึง 8,000,000 บาท
  โครงการ บ้านอุ่นรักษ์
  แอลเอ็มจีประกันภัย [ไม่ขาย]
  LMG Health Insurance - Universal Series
  ประกันสุขภาพ อีลิท ซีรี่ย์ Exclusive Channel เด็กต้องซื้อควบผู้ปกครอง
  ประกันสุขภาพ อีลิท ซีรี่ย์ เด็กสามารถซื้อเดี่ยวได้
  เงื่อนไขการรับประกัน
  ใบคำขอประกันสุขภาพส่วนบุคคล
  รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

  https://www.cymiz.com

  ประกันสุขภาพ กรุงเทพประกันชีวิต
  เพรจทีจเฮลธ์ (Prestige health) ตัวที่ดีที่สุด 10 -100 ล้าน
  https://www.cymiz.com

  😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
  📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
  📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
  📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
  📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
  📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
  📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
  📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
  📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

  😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
  ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

  display:inline-block; position:relative;
  โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 12:33:22pm เที่ยง ปิดทำการ
  Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com