• ประกันภัยขนส่งสินค้า (Cargo Insurance)

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
🔵 ประกันความรับผิดของผู้รับจ้างขนส่ง (แพคเกจประกันขนส่ง)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
🔵 ประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง 2561

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
🔵 ประกันความรับผิดของผู้รับจ้างขนส่ง ทุน 100,000 - 500,000
🔵 ประกันความรับผิดของผู้รับจ้างขนส่ง ทุน 600,000 -3,000,000
🔵 ประกันความรับผิดของผู้รับจ้างขน สินค้าผัก ผลไม้ สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
(แพคเกจประกันขนส่ง)
เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ทำประกัน
1.จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ต่อครั้ง (ทุนประกัน)
2.สัญญารับจ้างขนส่ง
3.จำนวนรถบรรทุก (หน้าตารางกรมธรรม์ทุกคัน)
4.ประเภทสินค้า แจกแจงให้ละเอียด ปลายทางที่ส่ง สถานที่ (ไม่รับขยะพิษติดเชื้อ)
5.ใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier's Liability Insurance Proposal)

ประกันภัยขนส่งสินค้า คืออะไร?

ประกันภัยขนส่งสินค้า (Cargo Insurance)

ประกันภัยขนส่ง หรือ ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง หรือ Carrier's Liability Insurance
การประกันภัยขนส่งสินค้า เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือจม และความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ หรืออาจขยายความคุ้มครองความเสียหายถึงขณะลำเลียงสินค้าทางรถยนต์หรือรถไฟ เป็นต้น ภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจ่ายเบี้ยประกันคือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้า ทั้งนี้ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย เฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าเท่านั้น ที่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับตนเองได้
ประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง เป็นประกันสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง หรือบุคคลธรรมดาที่รับจ้างขนส่งสินค้า (เจ้าของสินค้า หรือผู้รับสินค้าทำประกันชนิดนี้ไม่ได้)
ประกันความรับผิดผู้ขนส่ง คุ้มครองความเสียหายหรือการสูญหายของสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่ง ระหว่างการขนสินค้าขึ้นลง ยานพาหนะขนส่ง ซึ่งดำเนินการโดยผู้เอาประกัน (ผู้รับจ้างขนส่ง) หรือตัวแทน/ลูกจ้างของผู้เอาประกัน

ประกันภัยขนส่ง ,ประกันภัยขนส่งสินค้า
ผู้เอาประกันภัย : ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง หรือ บริษัทโลจีสติกส์
คุ้มครองความสูญหายหรือเสียหายของ ของหรือสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขน ซึ่งผู้เอาประกัน ต้องรับผิดชอบ (กฎหมาย พรบ.ขนส่ง) หรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้การตกลงกันไว้ ยกเว้น ภัยธรรมชาติ
คุ้มครองเริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้มีการตกลง กันไว้ในสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี
คุ้มครอง จาก โรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้า ทั่วประเทศไทย ไปโรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บทั่วประเทศไทยหรือขยายอาณาเขตคุ้มครองไปประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมีการตกลงกันเป็นกรณีไป
กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง (ประกันภัยขนส่งสินค้า)
คือกรมธรรม์ประกันที่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกโดยทางทะเล
ทางอากาศหรือทางบก ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งทางบกภายในประเทศไทย ยังได้รับความคุ้มครองด้วย
ผู้ทำประกันภัย : เจ้าของสินค้า หรือ ผู้ขนส่งสินค้า
ลักษณะความคุ้มครอง : คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่งจากอุบัติเหตุ เช่น รถพลิกคว่ำ
ระยะเวลาคุ้มครอง : เริ่มคุ้มครองตั้งแต่สินค้าวางอยู่บนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และจะคุ้มครองตลอดระยะเวลาในระหว่างการขนส่ง จนกระทั่งสินค้าถึงปลายทางตามที่ระบุไว้

ประเภทการประกันภัยขนส่งสินค้า
1. การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Transit)

การประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศ เช่น การขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ไปยังผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของสินค้า ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนส่งสินค้าเอง หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็นผู้ขนส่งสินค้า ด้วยยานพาหนะที่ระบุในกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1) กรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด อันมีสาเหตุจาก
- ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก
- ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย
2) กรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุภัย อันมีสาเหตุจาก
- อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า
- ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่น หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง
- เรือจมหรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถ รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงพลิกคว่ำ หรือตกถนน หรือตกสะพาน หรือตกไหล่ทาง
- ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ระยะเวลาความคุ้มครอง แบ่งออกเป็น 2 แบบ
1. แบบกำหนดเวลา (Time Policy)
ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดวันและเวลาคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ ยกเว้นเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะกำหนดเป็นมาตรฐานไว้ที่เวลา 12.00 น.

2. แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage Policy)
ให้ความคุ้มครองสินค้าเฉพาะเที่ยว ความคุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าถึงจุดหมายปลายทาง หรือครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน หากมีการขนส่งสินค้าเที่ยวใหม่ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่
2. การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)
การทำประกันภัยความเสียหายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยทั่วไปจะเป็นการขนส่งสินค้าด้วยเรือเดินทะเล ซึ่งมีการบรรทุกสินค้าเป็นจำนวนมาก การขนส่งสินค้าทางทะเลมักจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าเป็นประจำ ดังนั้นการประกันภัยจึงมีส่วนช่วยให้เจ้าของสินค้าไม่ต้องเดือดร้อนจากการที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่งทางทะเล
กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำแนกตามสินค้านำเข้าและส่งออก (Import/Export)
ให้ความคุ้มครอง ดังนี้
1. กรมธรรม์สำหรับสินค้าส่งออกในราคา C.I.F. และกรมธรรม์สำหรับสินค้านำเข้าในราคา F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครองตลอดเส้นทางตั้งแต่โรงงานของผู้ขายจนถึงโรงงานของผู้ซื้อ
2. กรมธรรม์สำหรับสินค้าส่งออกในราคา F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครองตั้งแต่เริ่มเดินทางออกจากโรงงานไปจนถึงส่งมอบให้กับผู้ขนส่งสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง

เงื่อนไขการซื้อขาย ระหว่างประเทศ
FOB = free on board
ผู้ขายรับผิดชอบ เพียงนำสินค้าลงเรือที่ต้นทาง ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าระวางเรือ+ค่าประกันภัย
CFR ,C&F = Cost and Freight
ผู้ขายรับผิดชอบ เพียงนำสินค้าลงเรือที่ต้นทาง+ค่าระวางเรือ ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าประกันภัย
CIF = Cost insurance and Freight
ผู้ขายรับผิดชอบ นำสินค้าลงเรือที่ต้นทาง+ค่าระวางเรือ+ค่าประกันภัย (ผู้ขายเป็นผู้จัดประกันภัย)

เอกสารที่ใช้ทำประกันภัยขนส่งสินค้า
1. Letter of Credit หรือ L/C
2. ใบกำกับสินค้า (Invoice)
3. ใบตราส่ง (Bill of Lading หรือ B/L) กรณีขนส่งทางทะเล หรือ Air Waybill (AWB) กรณีขนส่งทางอากาศ
4. ใบแสดงรายการ**บห่อสินค้า (Packing List) (ถ้ามี)

⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Wednesday เวลา 12:07:08pm เที่ยง ปิดทำการ
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com