ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์, ไกด์

การซื้อ / แจ้งข้อมูล
1.จำนวนคน ( นักท่องเที่ยว, มัคคุเทศก์)
2.ใบ ภพ และ ชื่อบริษัท(ผู้ถือกรมธรรม์)
3.เป็นแบบ inbound หรือ outbound
4.ชื่อผู้ประสานงาน / โทรศัพท์ / email

มัคคุเทศก์ หรือ ไกด์ คืออะไร?

มัคคุเทศก์ หรือไกด์

มัคคุเทศก์ หรือไกด์ เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ร่วมสมัยต่างๆแก่บุคคที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเอกเทศ หรือนักท่องเที่ยวในกรณีทัศนศึกษาที่สถานีทางศาสนาหรือประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอื่นๆ[1] มัคคุเทศก์ส่วนใหญ่จะได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าทำงาน ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศและภูมิภาค
คำจำกัดความของคำว่า "มัคคุเทศก์" คือ:
บุคคลที่นำพาซึ่งผู้เยี่ยมชมในภาษาที่ผู้เยี่ยมชมเลือกและอธิบายซึ่งวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของพื้นที่นั้นๆ โดยบุคคลนั้นมักมีหนังสือรับรองคุณวัฒิที่ออกให้โดยหรือยอมรับโดยทางการ[ต้องการอ้างอิง] การรองรับคุณวุฒิการนำเที่ยวถือเป็นสิ่งจำเพาะของแต่ละประเทศและในแต่ละเหตุการณ์ ในบางกรณี การรับรองนี้อยู่ในระดับประเทศ ในบางกรณี อยู่ในระดับภูมิภาค ในทุกกรณี การนำเที่ยวมักขึ้นอยู่กับหลักจริยธรรมและศีลธรรมในการศึกษาและการฝึกงานของประเทศนั้นๆ ศิลปะการนำเที่ยวถือเป็นงานฝีมือ ต้องมีความสามารถในการรับรู้และเลือกบอกข้อมูลให้แต่ละกลุ่มผู้ฟัง ความสามารถในการส่งต่อข้อมูลโดยใช้วิธีที่ง่ายและตรงไปตรงมา ความสามารถที่จะให้ผู้มาเที่ยวเห็นและรับรู้ด้วยตัวเองในเวลาเดียวกัน
ประเภทของมัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์ทั่วไป

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ (สามารถนำเที่ยวได้ทั่วประเทศ)
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) บัตรสีบรอนซ์ทอง นำเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น (สามารถนำเที่ยวได้ทั่วประเทศ)
มัคคุเทศก์เฉพาะ

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศเฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพูนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ (เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตรและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อ)
มัคคุเทศก์ (ไทยเฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า นำเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวไทย (เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตรและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อ)
มัคคุเทศก์ (เดินป่า) บัตรสีเขียว นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในเขตพื้นที่ป่า
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ศิลป – วัฒนธรรม) บัตรสีแดง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างประเทศทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ – วัฒนธรรม วรรณคดีไทย
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) บัตรสีส้ม นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศ ในเขตพื้นที่ทางทะเล
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) บัตรสีเหลือง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศ ในเขตพื้นที่ทางทะเล หรือ เกาะต่าง ๆ โดยมีระยะห่างจากชายฝั่งถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 40 ไมล์ทะเล
มัคคุเทศก์เฉพาะ (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ) บัตรสีม่วง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศเฉพาะภายในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ระบุชื่อไวบนบัตร
มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) บัตรสีน้ำตาล นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เกี่ยวกับศิลปะ – วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี เฉพาะภายในแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นที่ระบุชื่อไว้ในบัตรเท่านั้น

  • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์

  • กรุงเทพประกันภัย
  • คุ้มภัยโตเกียวมารีน
  • เมืองไทยประกันภัย
  • มิตรแท้ประกันภัย

ประกันมัคคุเทศก์ หรือไกด์ (กรุงเทพประกันภัย)

ขั้นต่ำ 200 คน
เอกสารประกอบการทำประกันภัย
1.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
2.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
3.หนังสือจดทะเบียนบริษัท

ประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (คุ้มภัยโตเกียวมารีน)

ขั้นต่ำ 100 คน ต่อกรมธรรม์
ประกันภัยการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว ที่ให้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด

คุ้มครองผู้เอาประกันภัย

- เสียชีวิต
- สูญเสียอวัยวะ แขนขา สายตา
- ทุพพลภาพถาวร อันเกิดจากอุบัติเหตุ ที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

1.Personal Accident (การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000
2.Accidental Medical Expenses (การรักษาพยาบาลเนื่องจาก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000
3.Personal Liability(ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก) จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100 คน ต่อปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,200
(Minimum Deposit Premium / Policy) ( Minimum Insured 100 persons/year )

เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมอากร(0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) (Subject to VAT & Stamp)แล้ว

1. ระยะเวลาคุ้มครอง : ตามที่ตกลงทำสัญญา และสูงสุดไม่เกิน 15 วัน
2. กำหนดอายุของผู้เอาประกัน : สูงสุดไม่เกิน 75 ปี ในวันทำสัญญา
ในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี หากบริษัทฯ ได้ทำการตกลงอนุมัติ ) จำนวนเงินผลประโยชน์ ของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะเท่ากับ 50% ของจำนวนเงินสูงสุด ที่ปรากฏ ในตารางผลประโยชน์
3. กำหนดความรับผิดชอบสูงสุด : ไม่เกิน 150,000,000 บาท ( หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท ) ต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4. ขอบเขตอำนาจศาล : การตีความภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ ของกรมธรรม์ฉบับนี้ ให้ตีความตามกฎหมายไทย
5. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องแจ้งรายละเอียด ทุกการเดินทางที่จัด เช่น สถานที่,จำนวนวันเดินทาง, Flight No. (ในกรณีของการเดินทาง โดยเครื่องบิน), Cruise’s Name (ในกรณี ของการเดินทางโดยเรือ) และจำนวนผู้เอาประกันภัย ในแต่ละครั้ง ให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้ง ก่อนการเดินทาง
6. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (Personal Liability Insurance)

การจ่ายสินไหม

บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกัน สำหรับความเสียหาย ที่ผู้เอาประกัน ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย อันเป็นสาเหตุให้เกิด
1. การบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุแก่บุคคลภายนอก
2. ความเสียหายโดยอุบัติเหตุแก่ทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้ของบุคคลภายนอก
* ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้าทำการรักษาพยาบาลในทันทีหรือไม่เกิน 24 ชม.จากเวลาเกิดเหตุ

ซื้อกรมธรรม์ ประกันสำหรับธุรกิจนำเที่ยว ดำเนินการดังนี้

1.เอกสาร
- กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน,แบบแสดงตน_นิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ(ออกเอกสารไม่เกิน 6 เดือน)พร้อมเซ็นรับรอง
2.ชำระเงิน ตามเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา และหลักฐานการโอนเงิน
3.บริษัทฯ จะดำเนินการออกกรมธรรม์ และ จัดส่งกรมธรรม์ ตามจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ที่ชำระมา
5.ทาง Travel Agent ต้องแจ้งรายชื่อ ผู้เดินทาง+โปรแกรมการเดินทาง ก่อนเดินทางทุกครั้ง (หากไม่แจ้งรายชื่อ จะไม่คุ้มครองทุกกรณี)
6.เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (เมืองไทยประกันภัย)

ขั้นต่ำ 200 คน ต่อปี

ส่งรายชื่อนักท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ พร้อมข้อมูลดังนี้
1. วันที่เริ่มต้น- วันที่สิ้นสุด
2. เส้นทางการเดินทาง
3. ชื่อ-นามสกุล
4. เลขที่บัตรประชาชน
5. เลขที่หนังสือเดินทาง

ประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (มิตรแท้ประกันภัย)

ให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุทุกชนิด 24 ชั่วโมง สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งได้ลงทะเบียนบันทึกล่วงหน้าไว้เป็นนักท่องเที่ยวภายใต้การดูแลและการบริการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยไม่จำกัดระยะเวลาการคุ้มครอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการท่องเที่ยวของแต่ละบริษัท มีดังนี้
1. กรณีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย (Domestic) คุ้มครองตั้งแต่ถึงประเทศไทย จนกระทั่งเดินทางออก ราชอาณาจักรเขตประเทศไทย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) คุ้มครองตั้งแต่เวลาที่ออกนอกราชอาณาจักร จนกระทั่งเดินทางเข้ามาถึงราชอาณาจักร
3. กรณีเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound) คุ้มครองตั้งแต่ออกเดินทาง และสิ้นสุดการคุ้มครองเมื่อสิ้นสุดการเดินทางตามตารางท่องเที่ยวที่จัดไว้แต่ละเที่ยว
ข้อตกลงคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการเดินทางและทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้
ข้อ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ข้อ 2. การรักษาพยาบาล

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง (ข้อยกเว้น)

1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
ก. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ ครองสติได้คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ แอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ข. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
ค. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
ง. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับ ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
จ. การแท้งลูก
ฉ. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ
ช. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
ซ. อาหารเป็นพิษ
ฌ. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม ( Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของ กระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ญ. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลาง เมือง การปฏิวัติ การกบฏ การทีประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
ฎ. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
ก. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ
ข. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ค. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
ง. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้ามาหรือพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย

.

⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 11:47:18pm (ลูกค้าเราติดต่อทางไลน์พิเศษที่ให้ไว้ตอนซื้อประกัน😍)
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com