ประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident insurance)

ตัวอย่าง ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง
1.การเสียชีวิต100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
2.การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับอุบัติเหตุ100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
3.เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
4.เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
5.สูญเสียอวัยวะทั้ง2ส่วน100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
6.สูญเสียอวัยวะ1ส่วน60% ของจำนวนเงินเอาประกัน
7.ค่ารักษาพยาบาล10% ของจำนวนเงินเอาประกัน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident Insurance = PA)

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
คุ้มครอง ชีวิตร่างกายของผู้เอาประกัน อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือ อะไร
ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ประกันอุบัติเหตุ เป็นกลุ่ม รูปแบบบริษัท ใช้รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อบริษัท
2. ธุรกิจประเภทใด
3. พนักงานมีตำแหน่งใดบ้าง
4. จำนวนพนักงาน ชาย / หญิง
5. ทุนประกันแต่ละตำแหน่งงาน
ชั้นอาชีพ หรือ ขั้นอาชีพ ของประกันอุบัติเหตุ
การทำประกันอุบัติเหตุ จะพิจารณาจาก อาชีพ ของผู้สมัคร โดยแบ่งตามความเสี่ยงภัย
แต่ละบริษัทประกันภัย อาจแบ่งเป็น 3 หรือ 4 ประเภท
ชั้นอาชีพ แบ่ง 3 ประเภท
แบ่งชั้นอาชีพ เป็น 3 ระดับ
ชั้นอาชีพ 1
เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุน้อยที่สุด ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอาชีพประจำสำนักงาน ซึ่งโดยปกติหน้าที่โดยส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงาน เช่น ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ นายแพทย์ พยาบาล บุรุษพยาบาล ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ แม่บ้าน ช่างเสริมสวย เจ้าของกิจการ (ขายทอง อัญมณี ขายยา ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ ปั๊มน้ำมัน) สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ เป็นต้น
ชั้นอาชีพ 2
เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าชั้นอาชีพที่1 เป็นกลุ่มที่บุคคลในชั้นอาชีพนี้ต้องเดินทางออกไปติดต่องานนอกบริษัท หรือกลุ่มช่างฝีมือขนาดเบาที่มีความชำนาญ และทักษะบ้าง เช่น เจ้าของกิจการ (ร้านอาหาร รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ โรงกลึง ปะยาง) เจ้าของ (นา สวน ไร่ ฟาร์ม) พนักงานทำความสะอาด สัตวแพทย์ ยาม (ไม่พกอาวุธ) คนขับรถบรรทุกเล็กส่งของ หัวหน้าคนงาน ช่าง (สี ไม้ ปูน) ปฏิมากร ภาพผนัง หาบเร่ นักดนตรี พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร เป็นต้น
ชั้นอาชีพ 3
เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยมาก เช่น อาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ คนขับรถบรรทุกหนัก 6 ล้อ ถึง 10 ล้อ ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง กรรมกร คนงานก่อสร้าง คนขับรถเครน เป็นต้น
ชั้นอาชีพ แบ่ง 4 ประเภท
อาชีพชั้น 1
ผู้ประกอบอาชีพในสำนักงาน (ไม่มีความเสี่ยงในสำนักงานแต่อย่างใด)
นักเรียน - นักศึกษา, ข้าราชการ, ครู, อาจารย์, แคชเชียร์ (พนักงานเก็บเงิน), ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ, แพทย์ (ยกเว้น ศัลยแพทย์ / ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์), นักบัญชี, พนักงานการเงิน, นักกฎหมาย, ผู้พิพากษา, อัยการ (ไม่ได้ออกนอกสถานที่), จิตกร (ในสำนักงาน), สถาปนิก, ผู้จัดการและเสมียน (บริษัทนำสินค้าเข้า - ออก ซึ่งมีหน้าที่ในสำนักงานเท่านั้น / ธนาคาร / บริษัทประกัน / บริษัทเดินเรือ), ฯลฯ
อาชีพชั้น 2
ผู้ประกอบอาชีพควบคุมในสำนักงาน หรือต้องมีการออกนอกสถานที่
ผู้แทน, ผู้จัดการ (บริษัทท่องเที่ยว / โรงแรม / โรงงาน / โรงมหรสพ / ภัตตาคาร), ผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย , ผู้จัดการฝ่ายศิลป์, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ศัลยแพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, นางผดุงครรภ์, นางพยาบาล, นักเคมี, พนักงานขาย, เซลส์แมน, พนักงานจัดสินค้า, พนักงานขายของหน้าร้าน, พนักงานเก็บเงิน (ที่ปฏิบัติงานหลายอย่าง), ศุลการักษ์ (ทำงานนอกสถานที่), เจ้าของและพนักงาน (ร้านเสื้อผ้า / ร้านเพชรพลอย / ร้านทอง), นักดนตรี, นักร้อง, เจ้าของ (กองมรดก / บ้านจัดสรร / บ้านเช่า / สวน (ไม่ได้ลงมือทำ)), ช่างภาพ, นักข่าว, ผู้ตรวจการ (รัฐบาล / ธุรกิจ), นักกฎหมาย - ทนายความ (ออกนอกสำนักงาน), เจ้าที่หน้าที่สินเชื่อ, เจ้าหน้าที่ประมูลงานทั่วไป, ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ
อาชีพชั้น 3
ผู้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ, กึ่งฝีมือ, เครื่องมือขนาดเบา ในการปฏิบัติงาน
แม่บ้าน (ทั่วไป / รับจ้าง), คนเลี้ยงเด็ก, คนครัว, คนรับใช้ในบ้าน, ดารา - นักแสดง, พนักงานต้อนรับ (โรงแรม / ภัตตาคาร / บาร์ / โรงมหรสพ), ช่างเสริมสวย - ตัดเสื้อ, ช่างสำรวจ, ผู้ควบคุม (โรงงานผลิตสินค้า / โรงงานอุตสาหกรรม / โรงงานขนาดเล็ก), ผู้รับเหมา, คนงานฝีมือ (ทำงานอย่างเบา), เจ้าของร้าน (แผงลอย / ขายของชำ), ผู้ขายเนื้อ - ปลา, คนขายของหาบเร่, ผู้จัดการ (รถบรรทุก / รถโดยสาร / รถขนส่ง), นักบินพลเรือน, เจ้าของ (ค่ายมวย / โรงเลื่อย / โรงน้ำแข็ง / โรงพิมพ์), พนักงานเข้าเล่ม, เสมียนนับของ, ผู้รักษาคลังสินค้า, คนเฝ้าประตู, ยาม (ไม่พกอาวุธ), เกษตรกร, ผู้ทำการตรวจสวนยาง, เจ้าของฟาร์ม, นักศึกษาแผนกช่าง (ไฟฟ้า / เครื่องยนต์ / เครื่องกล / ก่อสร้าง), ฯลฯ
อาชีพชั้น 4
ผู้ประกอบอาชีพข่างฝีมือใช้เครื่องมือขนาดเบาในการปฏิบัติงาน (มีความเสี่ยง) ประกอบอาชีพใช้แรงงาน ใช้เครื่องมือขนาดหนัก อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
ข้าราชการฝ่ายปกครองท้องที่, หัวหน้าโรงงาน, หัวหน้าคนงาน, ช่างทาสี - ช่างไม้ (ในโรงงาน), ช่างทองรูปพรรณ, ช่างไฟฟ้า, ช่างบัดกรี, ช่างโป้วสีรถ, ช่งติดตั้งลิฟท์, คนต่อท่อประปา, คนกรีดยาง, คนงานฝีมือทำงานหนัก, โชเฟอร์ - คนขับรถ (รถบรรทุก / รถโดยสาร / รถรับจ้าง), ผู้ขับขี่เครื่องจักร, เจ้าของและพนักงาน (ปั๊มน้ำมัน / ปั๊มแก๊ส), กรรมกร, พนักงานเก็บขยะ, ช่างปูน, ช่างไม้งานก่อสร้าง, ช่างทำหม้อน้ำ, ช่างซ่อมเครื่อง, ช่างทาสีบ้านภายนอก, ช่างหลอมเหล็กในโรงงาน, คนขายเนื้อ ชำแหละสัตว์, คนส่งของ, วิศวกรไฟฟ้า, บุรุษไปรษณีย์, พนักงานส่งเอกสาร, พนักงานวางบิล - เก็บบิล, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, ผู้ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการประกอบอาชีพทุกกรณี, ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีภัยที่ไม่รับพิจารณารับประกันภัย
(แตกต่างกันไป แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย) เช่น
ร่างกายพิการ วิกลจริต สติฟั่นเฟือน สุขภาพไม่ดี หรือมีโรคประจำตัวที่อันตราย เช่น โรคหัวใจ วัณโรค มะเร็ง ความดันโลหิตผิดปกติ เบาหวาน ลมบ้านหมู ข้ออักเสบ เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือดื่มสุราเป็นประจำ หรือเคยถูกลอบทำร้ายจากผู้อื่นโดยเจตนา หรือมีลำเนาอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีแพทย์แผนปัจจุบัน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
อาชีพที่ไม่รับประกัน
คนงานก่อสร้างตึกสูง หอคอย, คนงานปั่นจั่น, คนเรียงอิฐ งานก่อสร้าง พนักงานสร้างเขื่อน
งานเกี่ยวกับการวางสาย / ซ่อมบำรุง (ต่อสาย, พาดสายบนเสาไฟฟ้า, ใต้ดิน, อุโมงค์)
กรรมกร เช่น ขนทราย (ขึ้น - ลงเรือบรรทุก), อยู่ในโรงโม่หิน, ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ, ในโรงงานผลิตแก๊ส, วัตถุระเบิด และอื่นๆ
ก่อสร้างอุโมงค์แรงดันอากาศ
กีฬา โดดร่ม, นักมวยไทย, ขี่ม้าแข่ง, กีฬาทางน้ำ สกุ๊ตเตอร์, นักประดาน้ำ, นักแข่งรถ, ล่าสัตว์
ชาวประมง (ยกเว้น ทำงานบนฝั่งเท่านั้น), ขนส่งทางทะเล (คนประจำดาดฟ้า, หน่วยกู้ภัยเรืออัปปาง)
งานโฆษณา (คนติดตั้งป้าย / รื้อป้ายในที่สูง), คนติดตั้งเสาอากาศ ในที่สูง (วิทยุ โทรทัศน์)
ทหาร ตำรวจ ทหารลาดตะเวน (ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัติงานในสำนังานซึ่งไม่มีความเสี่ยง เช่น ธุรการ, การเงิน)
นักบิน (พลประจำเฮลิคอปเตอร์, ประจำการใกล้ชายแดน), กองบินตำรวจ
กรมประมวลข่าวกลาง, หน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติงานในเขตแทรกซึม
พนักงานดับเพลิง / คนดับเพลิง
ขับรถบรรทุกแก๊ส
ผู้แสดงบทบู๊ / แสดงแทนดารา, แสดงผาดโผน, ละครสัตว์ / ผู้แสดงกับสัตว์ดุร้าย
อาชีพที่ไม่ถูกกฎหมาย หรือส่อไปในทางทุจริต
อาชีพอื่นๆ บางอาชีพที่เสี่ยงภัยสูง ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันชีวิตในอัตราปกติได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเป็นรายๆไป

 • กรุงเทพประกันภัย
 • โตเกียวมารีนคุ้มภัย
 • [ประกันอุบัติเหตุ บริษัทอื่นๆ]

 • แผนมาตรฐาน
 • PA 45+
 • PA for all
 • PA fit
 • PA family first
 • cancer+pa male

ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย แผนมาตรฐาน

(personal accident insurance,PA)

ประกันอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย
คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
อายุระหว่าง 16 - 60 ปี(เศษ วันและเดือน ปัดขึ้น)
อาชีพที่ยกเว้นเช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งของ พนักงานเก็บเงิน จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง กรรมกร ชาวประมง พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่าง คนขับรถ หรือผู้ที่มีลักษณะงานในที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เป็นต้น

รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
จ่ายเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ บาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย คุ้มครอง24 ชั่วโมง ไม่ว่าอยู่ในขณะทำงาน พักผ่อน ระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยวทั่วโลก
ความคุ้มครองพิเศษ ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย แผนมาตรฐาน
การสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา ทุพพลภาพถาวร ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ความคุ้มครองจากภัยพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้
ภัยสงคราม การจลาจลและนัดหยุดงาน การแข่งขันหรือเล่นกีฬาอันตราย การโดยสารอากาศยานที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์

ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย Happy45+

Personal Accident Insurance ,PA Happy 45+

ประกันอุบัติเหตุกรุงเทพประกันภัย happy 45+,แฮปปี้45+

- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมอากรแสตมป์แล้ว
- *ค่าห้องผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
เงื่อนไขการรับประกัน
1.ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 45 - 75 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุครบ 100 ปี (ยกเว้นบุคคลพิการ หรือทุพพลภาพ)
2.อาชีพที่ไม่สามารถทำประกันภัยได้ คือ พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสารที่ใช้ รถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ชาวประมง กรรมกร คนงานก่อสร้าง ทหารและตำรวจที่ยังรับราชการอยู่ และผู้ที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง
- การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล happy 45+
การประกันภัย Happy 45+ เป็นการประกันภัยอุบัติเหตุ และ ค่ารักษาอันเกิดจากอุบัติเหตุ (ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ป่วยไข้ เป็นหวัด ฯลฯ) ในกรณีที่เกิดเคลม ต้องมาดูว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดจากโรคภัยที่เป็นมาก่อนหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ,ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมตามปกติ แต่ถ้าเป็นสาเหตุมาจากโรคที่เป็นมาก่อนแล้วเกิดอุบัติเหตุ จะไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (เนื่องจากเป็นผลสืบเนื่อง) การจ่ายเคลมจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เกิด
ผลประโยชน์
คุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
- คุ้มครองเสียชีวิต และคุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 525,000 บาท ต่อปี
- ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheel Chair) 10,000 บาท
คุ้มครองสูงสุดถึง 1,400,000 บาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น วันละ 9 บาท
- รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดถึง 700,000 บาท กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ และสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากถูกทำร้ายร่างกาย รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยาานยนต์
- รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
- รับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 200,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
** ค่าห้องผู้ป่วยรวมกันสูงสุดไม่เกิน 30 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และเป็นส่วนหนึ่งของทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยใน (IPD)

ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย PA for all

PA for all ประกันอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย PA fit

PA fit ประกันอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย PA family first

PAfamily-first ประกันอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย Cancer+PA Male

ประกันมะเร็ง + ประกันอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย

https://www.cymiz.com

 • พีเอสบายใจ
 • พีเอสบายใจพลัส

ประกันภัยอุบัติเหตุ พีเอสบายใจพลัส โตเกียวมารียนคุ้มภัย

ประกันอุบัติเหตุ โตเกียวมารียนคุ้มภัย

https://www.cymiz.com

ประกันอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัย อื่นๆ

1.เลือกบริษัทประกันภัย ที่เชื่อถือได้ มีช่องทางติดต่อได้ โทรติด มีคนรับ เฟสบุ๊กเพจติดต่อได้ ทางแชท อีเมล์มีการตอบกลับ
2.ซื้อผ่านตัวแทน / นายหน้า คุณจะมีคนคอยให้คำปรึกษา มีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยดูแล รักษาผลประโยชน์ให้คุณ ได้คนดูแลคุณฟรีๆ หากพลาดจากนี้คุณยังคงติดต่อบริษัทตรงได้
ข้อควรรู้
การเลือกซื้อประกัน นอกจากผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับแล้ว สิ่งสำคัญคือนโยบายบริษัท และ การบริการของ ตัวแทน/นายหน้า
"หาก บริษัทประกันภัย (แผนก , เจ้าหน้าที่) มีนโยบายที่ไม่เป็นมิตรกับตัวแทน/นายหน้า / ลูกค้า อาจมีปัญหาเมื่อต้องใช้บริการได้"

บางแผนประกันมีชดเชยรายได้ด้วย

ประกันอุบัติเหตุ อาชีพ3
PA Executive Plan | ดาวน์โหลดใบสมัคร

แอกซ่า ประกันภัย
เมืองไทย ประกันภัย
บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน)...

⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Tuesday เวลา 03:45:27am ...
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com