ประกันอุบัติเหตุ

 • กรุงเทพประกันภัย
 • โตเกียวมารีนคุ้มภัย
 • [ประกันอุบัติเหตุ บริษัทอื่นๆ]
 • ขั้นตอนการซื้อ

 • แผนมาตรฐาน
 • PA 45+
 • PA for all
 • PA fit
 • PA family first
 • cancer+pa male

ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย แผนมาตรฐาน

(personal accident insurance,PA)

ประกันอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย
คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
อายุระหว่าง 16 - 60 ปี(เศษ วันและเดือน ปัดขึ้น)
อาชีพที่ยกเว้นเช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งของ พนักงานเก็บเงิน จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง กรรมกร ชาวประมง พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่าง คนขับรถ หรือผู้ที่มีลักษณะงานในที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เป็นต้น

รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
จ่ายเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ บาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย คุ้มครอง24 ชั่วโมง ไม่ว่าอยู่ในขณะทำงาน พักผ่อน ระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยวทั่วโลก
ความคุ้มครองพิเศษ ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย แผนมาตรฐาน
การสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา ทุพพลภาพถาวร ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ความคุ้มครองจากภัยพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้
ภัยสงคราม การจลาจลและนัดหยุดงาน การแข่งขันหรือเล่นกีฬาอันตราย การโดยสารอากาศยานที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์

ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย Happy45+

Personal Accident Insurance ,PA Happy 45+

ประกันอุบัติเหตุกรุงเทพประกันภัย happy 45+,แฮปปี้45+

- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมอากรแสตมป์แล้ว
- *ค่าห้องผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
เงื่อนไขการรับประกัน
1.ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 45 - 75 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุครบ 100 ปี (ยกเว้นบุคคลพิการ หรือทุพพลภาพ)
2.อาชีพที่ไม่สามารถทำประกันภัยได้ คือ พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสารที่ใช้ รถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ชาวประมง กรรมกร คนงานก่อสร้าง ทหารและตำรวจที่ยังรับราชการอยู่ และผู้ที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง
- การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล happy 45+
การประกันภัย Happy 45+ เป็นการประกันภัยอุบัติเหตุ และ ค่ารักษาอันเกิดจากอุบัติเหตุ (ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ป่วยไข้ เป็นหวัด ฯลฯ) ในกรณีที่เกิดเคลม ต้องมาดูว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดจากโรคภัยที่เป็นมาก่อนหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ,ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมตามปกติ แต่ถ้าเป็นสาเหตุมาจากโรคที่เป็นมาก่อนแล้วเกิดอุบัติเหตุ จะไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (เนื่องจากเป็นผลสืบเนื่อง) การจ่ายเคลมจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เกิด
ผลประโยชน์
คุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
- คุ้มครองเสียชีวิต และคุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 525,000 บาท ต่อปี
- ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheel Chair) 10,000 บาท
คุ้มครองสูงสุดถึง 1,400,000 บาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น วันละ 9 บาท
- รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดถึง 700,000 บาท กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ และสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากถูกทำร้ายร่างกาย รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยาานยนต์
- รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
- รับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 200,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
** ค่าห้องผู้ป่วยรวมกันสูงสุดไม่เกิน 30 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และเป็นส่วนหนึ่งของทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยใน (IPD)


toppic สมัครผ่านโปรแกรม ทีมงานติดต่อกลับ

ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย PA for all

PA for all ประกันอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย PA fit

PA fit ประกันอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย PA family first

PAfamily-first ประกันอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย Cancer+PA Male

ประกันมะเร็ง + ประกันอุบัติเหตุ กรุงเทพประกันภัย

https://www.cymiz.com

 • พีเอสบายใจ
 • พีเอสบายใจพลัส

ประกันภัยอุบัติเหตุ พีเอสบายใจ โตเกียวมารียนคุ้มภัย

ประกันอุบัติเหตุ โตเกียวมารียนคุ้มภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุ พีเอสบายใจพลัส โตเกียวมารียนคุ้มภัย

ประกันอุบัติเหตุ โตเกียวมารียนคุ้มภัย

https://www.cymiz.com

ประกันอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัย อื่นๆ

1.เลือกบริษัทประกันภัย ที่เชื่อถือได้ มีช่องทางติดต่อได้ โทรติด มีคนรับ เฟสบุ๊กเพจติดต่อได้ ทางแชท อีเมล์มีการตอบกลับ
2.ซื้อผ่านตัวแทน / นายหน้า คุณจะมีคนคอยให้คำปรึกษา มีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยดูแล รักษาผลประโยชน์ให้คุณ ได้คนดูแลคุณฟรีๆ หากพลาดจากนี้คุณยังคงติดต่อบริษัทตรงได้
ข้อควรรู้
การเลือกซื้อประกัน นอกจากผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับแล้ว สิ่งสำคัญคือนโยบายบริษัท และ การบริการของ ตัวแทน/นายหน้า
"หาก บริษัทประกันภัย (แผนก , เจ้าหน้าที่) มีนโยบายที่ไม่เป็นมิตรกับตัวแทน/นายหน้า / ลูกค้า อาจมีปัญหาเมื่อต้องใช้บริการได้"

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Protect รับอายุ 20-60 ปี
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Safe Safe รับอายุ 20-60 ปี
อุบัติเหตุส่วนบุคคล SK รับช่วงอายุ 16-60 ปี และ 61-70 ปี
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ไมโครอินชัวรันส์
อุบัติเหตุเพื่อคนพิการ (ไมโครอินชัวรันส์)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล Premier,Save,Economy,Standard
อุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว Safety Family Plan
รายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญา
แอกซ่า ประกันภัย
สบายใจ มาย คิดส์
สบายใจ มาย ไลฟ์
สบายใจ มาย พลัส
สบายใจ มาย เอ็กคลูซีฟ
ตารางขั้นอาชีพ
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือแอ็กซ่า
pa สบายใจ
เมืองไทย ประกันภัย
PA Happy Family
PA Happy Kids
PA Your Happy
โรงพยาบาลในเครือที่รับบัตรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Siam PA อุบัติเหตุส่วนบุคคล   สำรองจ่ายทุกโรงพยาบาล
Unseen PA  พิเศษไม่ต้องสำรองจ่าย
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือสยามซิตี้
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
PA Group
PA PROMPT CARE
PA PROMPT FAMILY PLAN
PA Happy Senior ผู้สูงอายุ
PA Top Shield
PA นักเรียน แบบที่1
PA นักเรียน แบบที่ 2
PA นักเรียน แบบที่ 3
บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
อาคเนย์ PA นักเรียน นักศึกษา (ไม่มีบัตรให้ และต้องสำรองจ่าย)
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
PA รายเดี่ยว
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
PA อุ่นใจ 24 ชม. (เดี่ยวและกลุ่ม)
PA ไมโครอินชัวรันส์ (200 บาท)
PA อุ่นใจมีค่าชดเชย
 รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Buddy PA Plan
Executive PA Plan
Happy Family PA Plan
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุ 99 ซีรีย์  รับอายุ 16- 60 ปี
ประกันอุบัติเหตุ พีเอ พลัส  รับอายุ 20- 60 ปี
ประกันอุบัติเหตุ ครอบคลุม คุ้มสุด  รับอายุ 16- 60 ปี
รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สบายใจ มาย คิดส์
สบายใจ มาย ไลฟ์
สบายใจ มาย พลัส
สบายใจ มาย เอ็กคลูซีฟ
ตารางขั้นอาชีพ
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือแอ็กซ่า
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันโรคมะเร็ง+อุบัติเหตุ (สำหรับ ผู้หญิง)
ประกันโรคมะเร็ง+อุบัติเหตุ (สำหรับ ผู้ชาย)
Happy PA แบบมีค่ารักษา
Happy PA แบบไม่มีค่ารักษา
อุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ-สบาย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบพิเศษ Happy 45 PLUS    เริ่มใช้ 01/06/2561
อุบัติเหตุส่วนบุคคล โครงการสุดคุ้ม ชุดมนุษย์เงินเดือน
รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดสัญญา เขตกรุงเทพ
รายชื่อสถานพยาบางที่เปิดสัญญาในต่างจังหวัด
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล มีค่าปลงศพ 
โรงพยาบาลในเครือ
บริษัท เอไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แผนประกันอุบัติเหตุพนักงานกลุ่ม
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA My Plus My Save) 
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือสามัคคี
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือสามัคคี (ต่างจังหวัด)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อุบัติเหตุส่วนบุคคลรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (โครงการเอื้อสุข)
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือสินมั่นคง
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
PA Happy Family
PA Happy Kids
PA Your Happy
โรงพยาบาลในเครือที่รับบัตรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุ Acci's Smart Plus
บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
PA ส่วนบุคคล
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
PA ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
อุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับนักเรียน
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Happy PA For Child
บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แผนประกันภัยอุบัติเหตส่วนบุคคล Care4U Plus
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุณอุ่นใจ

สั่งซื้อประกันอุบัติเหตุ

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร (ส่งใบสมัคร+สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนา)หรือสมัครโดยกรอกข้อมูลในโปรแกรม(สำหรับบางสินค้า)
2. ทางทีมงานติดต่อกลับ [กรณีตกลงทำ ให้ท่าน ส่งสำเนาการชำระเบี้ย]
3. เริ่มความคุ้มครองและบริษัทส่งเอกสารกรมธรรม์ให้ท่าน
 
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือ อะไร
ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
ชั้นอาชีพ หรือ ขั้นอาชีพ ของประกันอุบัติเหตุ
การทำประกันอุบัติเหตุ จะพิจารณาจาก อาชีพ ของผู้สมัคร โดยแบ่งตามความเสี่ยงภัย
แต่ละบริษัทประกันภัย อาจแบ่งเป็น 3 หรือ 4 ประเภท
ชั้นอาชีพ แบ่ง 3 ประเภท
แบ่งชั้นอาชีพ เป็น 3 ระดับ
ชั้นอาชีพ 1
เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุน้อยที่สุด ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอาชีพประจำสำนักงาน ซึ่งโดยปกติหน้าที่โดยส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงาน เช่น ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ นายแพทย์ พยาบาล บุรุษพยาบาล ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ แม่บ้าน ช่างเสริมสวย เจ้าของกิจการ (ขายทอง อัญมณี ขายยา ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ ปั๊มน้ำมัน) สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ เป็นต้น
ชั้นอาชีพ 2
เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าชั้นอาชีพที่1 เป็นกลุ่มที่บุคคลในชั้นอาชีพนี้ต้องเดินทางออกไปติดต่องานนอกบริษัท หรือกลุ่มช่างฝีมือขนาดเบาที่มีความชำนาญ และทักษะบ้าง เช่น เจ้าของกิจการ (ร้านอาหาร รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ โรงกลึง ปะยาง) เจ้าของ (นา สวน ไร่ ฟาร์ม) พนักงานทำความสะอาด สัตวแพทย์ ยาม (ไม่พกอาวุธ) คนขับรถบรรทุกเล็กส่งของ หัวหน้าคนงาน ช่าง (สี ไม้ ปูน) ปฏิมากร ภาพผนัง หาบเร่ นักดนตรี พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร เป็นต้น
ชั้นอาชีพ 3
เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยมาก เช่น อาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ คนขับรถบรรทุกหนัก 6 ล้อ ถึง 10 ล้อ ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง กรรมกร คนงานก่อสร้าง คนขับรถเครน เป็นต้น
ชั้นอาชีพ แบ่ง 4 ประเภท
อาชีพชั้น 1
ผู้ประกอบอาชีพในสำนักงาน (ไม่มีความเสี่ยงในสำนักงานแต่อย่างใด)
นักเรียน - นักศึกษา, ข้าราชการ, ครู, อาจารย์, แคชเชียร์ (พนักงานเก็บเงิน), ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ, แพทย์ (ยกเว้น ศัลยแพทย์ / ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์), นักบัญชี, พนักงานการเงิน, นักกฎหมาย, ผู้พิพากษา, อัยการ (ไม่ได้ออกนอกสถานที่), จิตกร (ในสำนักงาน), สถาปนิก, ผู้จัดการและเสมียน (บริษัทนำสินค้าเข้า - ออก ซึ่งมีหน้าที่ในสำนักงานเท่านั้น / ธนาคาร / บริษัทประกัน / บริษัทเดินเรือ), ฯลฯ
อาชีพชั้น 2
ผู้ประกอบอาชีพควบคุมในสำนักงาน หรือต้องมีการออกนอกสถานที่
ผู้แทน, ผู้จัดการ (บริษัทท่องเที่ยว / โรงแรม / โรงงาน / โรงมหรสพ / ภัตตาคาร), ผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย , ผู้จัดการฝ่ายศิลป์, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ศัลยแพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, นางผดุงครรภ์, นางพยาบาล, นักเคมี, พนักงานขาย, เซลส์แมน, พนักงานจัดสินค้า, พนักงานขายของหน้าร้าน, พนักงานเก็บเงิน (ที่ปฏิบัติงานหลายอย่าง), ศุลการักษ์ (ทำงานนอกสถานที่), เจ้าของและพนักงาน (ร้านเสื้อผ้า / ร้านเพชรพลอย / ร้านทอง), นักดนตรี, นักร้อง, เจ้าของ (กองมรดก / บ้านจัดสรร / บ้านเช่า / สวน (ไม่ได้ลงมือทำ)), ช่างภาพ, นักข่าว, ผู้ตรวจการ (รัฐบาล / ธุรกิจ), นักกฎหมาย - ทนายความ (ออกนอกสำนักงาน), เจ้าที่หน้าที่สินเชื่อ, เจ้าหน้าที่ประมูลงานทั่วไป, ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ
อาชีพชั้น 3
ผู้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ, กึ่งฝีมือ, เครื่องมือขนาดเบา ในการปฏิบัติงาน
แม่บ้าน (ทั่วไป / รับจ้าง), คนเลี้ยงเด็ก, คนครัว, คนรับใช้ในบ้าน, ดารา - นักแสดง, พนักงานต้อนรับ (โรงแรม / ภัตตาคาร / บาร์ / โรงมหรสพ), ช่างเสริมสวย - ตัดเสื้อ, ช่างสำรวจ, ผู้ควบคุม (โรงงานผลิตสินค้า / โรงงานอุตสาหกรรม / โรงงานขนาดเล็ก), ผู้รับเหมา, คนงานฝีมือ (ทำงานอย่างเบา), เจ้าของร้าน (แผงลอย / ขายของชำ), ผู้ขายเนื้อ - ปลา, คนขายของหาบเร่, ผู้จัดการ (รถบรรทุก / รถโดยสาร / รถขนส่ง), นักบินพลเรือน, เจ้าของ (ค่ายมวย / โรงเลื่อย / โรงน้ำแข็ง / โรงพิมพ์), พนักงานเข้าเล่ม, เสมียนนับของ, ผู้รักษาคลังสินค้า, คนเฝ้าประตู, ยาม (ไม่พกอาวุธ), เกษตรกร, ผู้ทำการตรวจสวนยาง, เจ้าของฟาร์ม, นักศึกษาแผนกช่าง (ไฟฟ้า / เครื่องยนต์ / เครื่องกล / ก่อสร้าง), ฯลฯ
อาชีพชั้น 4
ผู้ประกอบอาชีพข่างฝีมือใช้เครื่องมือขนาดเบาในการปฏิบัติงาน (มีความเสี่ยง) ประกอบอาชีพใช้แรงงาน ใช้เครื่องมือขนาดหนัก อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
ข้าราชการฝ่ายปกครองท้องที่, หัวหน้าโรงงาน, หัวหน้าคนงาน, ช่างทาสี - ช่างไม้ (ในโรงงาน), ช่างทองรูปพรรณ, ช่างไฟฟ้า, ช่างบัดกรี, ช่างโป้วสีรถ, ช่งติดตั้งลิฟท์, คนต่อท่อประปา, คนกรีดยาง, คนงานฝีมือทำงานหนัก, โชเฟอร์ - คนขับรถ (รถบรรทุก / รถโดยสาร / รถรับจ้าง), ผู้ขับขี่เครื่องจักร, เจ้าของและพนักงาน (ปั๊มน้ำมัน / ปั๊มแก๊ส), กรรมกร, พนักงานเก็บขยะ, ช่างปูน, ช่างไม้งานก่อสร้าง, ช่างทำหม้อน้ำ, ช่างซ่อมเครื่อง, ช่างทาสีบ้านภายนอก, ช่างหลอมเหล็กในโรงงาน, คนขายเนื้อ ชำแหละสัตว์, คนส่งของ, วิศวกรไฟฟ้า, บุรุษไปรษณีย์, พนักงานส่งเอกสาร, พนักงานวางบิล - เก็บบิล, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, ผู้ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการประกอบอาชีพทุกกรณี, ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีภัยที่ไม่รับพิจารณารับประกันภัย
(แตกต่างกันไป แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย) เช่น
ร่างกายพิการ วิกลจริต สติฟั่นเฟือน สุขภาพไม่ดี หรือมีโรคประจำตัวที่อันตราย เช่น โรคหัวใจ วัณโรค มะเร็ง ความดันโลหิตผิดปกติ เบาหวาน ลมบ้านหมู ข้ออักเสบ เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือดื่มสุราเป็นประจำ หรือเคยถูกลอบทำร้ายจากผู้อื่นโดยเจตนา หรือมีลำเนาอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีแพทย์แผนปัจจุบัน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
อาชีพที่ไม่รับประกัน
คนงานก่อสร้างตึกสูง หอคอย, คนงานปั่นจั่น, คนเรียงอิฐ งานก่อสร้าง พนักงานสร้างเขื่อน
งานเกี่ยวกับการวางสาย / ซ่อมบำรุง (ต่อสาย, พาดสายบนเสาไฟฟ้า, ใต้ดิน, อุโมงค์)
กรรมกร เช่น ขนทราย (ขึ้น - ลงเรือบรรทุก), อยู่ในโรงโม่หิน, ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ, ในโรงงานผลิตแก๊ส, วัตถุระเบิด และอื่นๆ
ก่อสร้างอุโมงค์แรงดันอากาศ
กีฬา โดดร่ม, นักมวยไทย, ขี่ม้าแข่ง, กีฬาทางน้ำ สกุ๊ตเตอร์, นักประดาน้ำ, นักแข่งรถ, ล่าสัตว์
ชาวประมง (ยกเว้น ทำงานบนฝั่งเท่านั้น), ขนส่งทางทะเล (คนประจำดาดฟ้า, หน่วยกู้ภัยเรืออัปปาง)
งานโฆษณา (คนติดตั้งป้าย / รื้อป้ายในที่สูง), คนติดตั้งเสาอากาศ ในที่สูง (วิทยุ โทรทัศน์)
ทหาร ตำรวจ ทหารลาดตะเวน (ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัติงานในสำนังานซึ่งไม่มีความเสี่ยง เช่น ธุรการ, การเงิน)
นักบิน (พลประจำเฮลิคอปเตอร์, ประจำการใกล้ชายแดน), กองบินตำรวจ
กรมประมวลข่าวกลาง, หน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติงานในเขตแทรกซึม
พนักงานดับเพลิง / คนดับเพลิง
ขับรถบรรทุกแก๊ส
ผู้แสดงบทบู๊ / แสดงแทนดารา, แสดงผาดโผน, ละครสัตว์ / ผู้แสดงกับสัตว์ดุร้าย
อาชีพที่ไม่ถูกกฎหมาย หรือส่อไปในทางทุจริต
อาชีพอื่นๆ บางอาชีพที่เสี่ยงภัยสูง ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันชีวิตในอัตราปกติได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเป็นรายๆไป

ตารางความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

ตารางความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

ทำไม? ต้องมีประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident Insurance = PA)


อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
1. คุ้มครอง ชีวิตร่างกายของผู้เอาประกัน อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
แนวทางการพิจารณารับประกัน ประกันอุบัติเหตุ
1. อายุ
2. สุขภาพ
3. อาชีพ
ประกันอุบัติเหตุ เป็นกลุ่ม รูปแบบบริษัท ใช้รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อบริษัท
2. ธุรกิจประเภทใด
3. พนักงานมีตำแหน่งใดบ้าง
4. จำนวนพนักงาน ชาย / หญิง
5. ทุนประกันแต่ละตำแหน่งงาน
รายละเอียดที่ใช้แจ้งงาน ทำประกันอุบัติเหตุ
1. กรอกแบบฟอร์มใบคำขอของบริษัทที่จะทำประกัน
2. ชื่อ-นามสกุล
3. สำเนาบัตรประชาชน
กลุ่มลูกค้า ประกันอุบัติเหตุ
1. ลูกค้ารายบุคคล
2. ลูกค้ากลุ่มครอบครัว
3. ลูกค้ารายกลุ่มบริษัท

ประกันอุบัติเหตุ อัพเดท

soon ...

...

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 01:43:28pm ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com