ประกันมะเร็ง

ประกันมะเร็ง (Cancer insurance)

  • กรุงเทพประกันภัย
  • แอกซ่าประกันภัย
  • เมืองไทยประกันภัย
  • เทเวศประกันภัย
  • ข้อมูลโรคมะเร็ง

ประกันภัยมะเร็ง - กรุงเทพประกันภัย (bki Cancer insurance)

cancer insurance bangkokinsurance
*อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษี และอากรแล้ว ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น

มะเร็ง คร่าชีวิตคนไทย เป็นอันดับหนึ่ง
ประกันภัยโรคมะเร็ง กรุงเทพประกันภัย
Classic Care รับค่าสินไหมทดแทนทันทีเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง
รับค่าสินไหมทดแทนทันที เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรกทุกชนิดและทุกระยะ คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท และในกรณีโรคมะเร็งผิวหนัง คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท

Superior Care คุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับโรคมะเร็งพิเศษเฉพาะเพศและค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองเพิ่มเติม ในกรณีตรวจพบโรคมะเร็งพิเศษเฉพาะเพศ รับเพิ่มสูงสุดถึง 100,000 บาท ค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำ ค่ารักษาด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา และค่าผ่าตัดมะเร็ง เพื่อให้คุณได้รับการรักษาอย่างเต็มที่

Premier Care คุ้มครองครอบคลุม โดยเพิ่มเงินชดเชยให้คุณหมดกังวลกับภาระค่าใช้จ่าย
หมดความกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด โดยเพิ่มเติมผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้จากการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเงินช่วยเหลือรายเดือน รวมถึงค่าพาหนะในการเดินทาง
เงื่อนไขการรับประกันภัย ประกันมะเร็ง กรุงเทพประกันภัย
- รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 – 60 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 65 ปี
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเป็นหรือตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี โรคเอดส์ ปอดอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง ตับอักเสบ ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง ปากมดลูก/ช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น
- สูบบุหรี่ไม่เกินวันละ 10 มวน
- บิดา มารดา พี่ หรือน้อง ไม่เคยตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งภาวะพันธุกรรมมาก่อน
- สามารถสมัครทำประกันภัยได้สูงสุดด้วยทุนประกันภัยรวมกันแล้วทุกฉบับไม่เกินคนละ 1,500,000 บาท​
หมายเหตุ
- กรณีตรวจพบโรคมะเร็งผิวหนังจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะข้อ 2 ตามตารางความคุ้มครองเท่านั้น​
- เบี้ยประกันภัยคิดจากอายุเมื่อเริ่มเอาประกันภัย และคงที่ตลอดไปไม่เพิ่มตามอายุ
- ไม่คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีฮอร์โมนบำบัด
- ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
- ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
- บริษัทฯ จะจัดส่งกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทางอีเมลที่แจ้งไว้


ตัวอย่าง กรมธรรม์ ประกันมะเร็ง กรุงเทพประกันภัยประกันภัยมะเร็ง - แอกซ่าประกันภัย (axa Cancer insurance)สมาร์ทแคร์แคนเซอร์


หมายเหตุ :
-  เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
-  เบี้ยประกันภัยปรับตามอายุ
-  ผู้เอาประกันภัยรายใหม่ ต้องมีอายุไม่เกิน 59 ปี และต่ออายุได้จนถึงปีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอายุครบ 65 ปี อนุมัติการรับประกันฯ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ก่อนทำประกันภัย
สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ - แผนประกันภัยโรคมะเร็ง จ่ายเงินก้อนให้คุณทันที

ภัยร้ายจากโรคมะเร็ง
พบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 1 ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน ซึ่งได้คร่าชีวิตคนไทยเพิ่มขึ้นทุกๆปี จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในปี 2552 เป็นจำนวน 56,058 คน (เพศชาย 32,699 คนและเพศหญิง 23,359 คน) หรือคิดเป็น 153.58 คนต่อวัน โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 22.30% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2545 รวมถึงการรักษาพยาบาลต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าที่จะรับภาระได้เอง ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการเงิน และความเครียดแก่ครอบครัวเสมอ การตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งอาจทำลายอนาคตที่สดใสของท่านได้หากไม่มีเงินเพียง พอสำหรับการรักษา
แผนประกันภัยโรคมะเร็ง สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์
คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนัง (นอกเหนือจากมะเร็งของเม็ดสีหรือเมลลาโนม่า) ที่ไม่ได้ปรากฏหรือเป็นมาก่อนวันที่ทำประกันภัย

- อนุมัติการรับประกันฯ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
- รับความคุ้มครองพิเศษโรคมะเร็งผิวหนัง 20 % ของทุนประกันภัย
- คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
- จ่ายเงินก้อนให้คุณทันที
- มีทั้งแผนรายบุคคลและแผนครอบครัว
- คุ้มครองฟรี! บุตรอายุระหว่าง 1-22 ปี ที่ยังโสด(ภายใต้แผนครอบครัว)
- ผ่อนผันระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึง 30 วัน ในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์

รับความคุ้มครองพิเศษโรคมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกันภัย
รับ ความคุ้มครองพิเศษโรคมะเร็งผิวหนัง บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทด แทน 20% ของจำนวนเงินที่เอาประกันภัยทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง ความคุ้มครองหลัก สำหรับโรคมะเร็งอื่นๆ ยังคงได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิมในปีต่ออายุกรมธรรม์

คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
ท่านสามารถทำประกันภัยได้ต่อเนื่องจนถึงอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์จึ่งมั่นใจได้ว่าท่านได้รับควมคุ้มครองตลอดเวลา

จ่ายเงินก้อนให้คุณทันที
เพียงแพทย์ตรวจพบว่า ท่านเป็นโรคมะเร็ง บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยให้ท่านเป็นเงินก้อนตามทุนประกันภัยที่ท่านได้เลือกซื้อไว้ ทันทีท่านจึงสามารถนำเงินนี้ไปใช้ทุกกรณีที่ท่านต้องการ เช่น การรักษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ เป็นต้น

มีทั้งแผนรายบุคคล และแผนครอบครัว
มีทั้งแผนรายบุคคลและแผนครอบครัวให้ท่านเลือก สำหรับแผนครอบครัวคำนวณเบี้ยประกันภัยคนที่มีอายุมากที่สุดในครอบครัวแล้วคูณด้วยสอง

คุ้มครองฟรี ! บุตรอายุระหว่าง 1-22 ปี ที่ยังโสด (ภายใต้แผนครอบครัว)
สำหรับแผนครอบครัว มอบความคุ้มครองฟรีสำหรับบุตรทุกคน อายุระหว่าง 1-22 ปี บริบูรณ์ ที่ยังโสด ด้วยทุนประกันภัยเท่ากับบิดาและมารดา

ต่ออายุกรมธรรม์
ผ่อนผันระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึง 30 วัน
มอบสิทธิพิเศษด้วยการผ่อนผันระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยนานถึง 30 วัน สำหรับปีต่ออายุกรมธรรม์ทุกๆ ปี

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
เอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส และเนื้องอกร้ายแรงซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรค
โรคมะเร็งทุกชนิดที่เป็นมาก่อน หรือ เกิดก่อนการทำประกันภัย
การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลให้ความคุ้มครอง


ประกันภัยมะเร็ง - เมืองไทยประกันภัย(Muangthai Cancer insurance)

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย (บาท/คน)
1. โรคมะเร็ง เงินชดเชยแบบเหมาจ่าย แผน 1 แผน 2 แผน 3
โรคมะเร็งทุกระยะ (รวมมะเร็งผิวหนังประเภท “เมลลาโนมา”) 200,000 450,000 700,000
โรคมะเร็งผิวหนัง ที่ไม่ใช่ เมลลาโนมา 40,000 90,000 140,000
อายุระหว่าง ค่าเบี้ยประกันภัย (บาท)
15-34 ปี 1,015 2,284 3,553
35-39 ปี 1,124 2,526 3,929
40-44 ปี 1,510 3,396 5,283
45-49 ปี 1,875 4,218 6,561
50-54 ปี 3,057 6,877 10,697
55-59 ปี 3,959 8,908 13,855
60-65 ปี (กรณีต่ออายุ) 5,421 12,195 18,969

Cancer Care เมืองไทยประกันภัย
ที่จ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวนทันที ที่ตรวจพบว่าเป็น โรคมะเร็ง จึงไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา

- คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ(ทั้งระยะไม่แพร่กระจาย และระยะแพร่กระจาย)รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนัง ที่เรียกว่า “เมลลาโนมา” เต็มทุนประกันภัย
- คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนังชนิดอื่น 20 % ของทุนประกันภัย
- ทำประกันภัยโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
- จ่ายผลประโยชน์ทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวนทันที ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง
เงื่อนไข ประกันภัยมะเร็ง - เมืองไทยประกันภัย
อายุ (ใช้ปีเกิดในการคำนวณอายุ) : รับประกันเฉพาะผู้มีอายุ 15-59 ปี (ต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 65 ปี)
น้ำหนัก-ส่วนสูง (พิจารณาตามดัชนีมวลกาย) ตารางตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ไม่รับประกันภัยผู้มีอาชีพดังต่อไปนี้
พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่
พนักงานในโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย
พนักงานในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์
พนักงานในโรงงานปิโตรเลียม
พนักงานในโรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์
พนักงาน/ คนงาน ในเหมืองนิกเกิ้ล
ทำงานที่ต้องสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos)

แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัย(บาท), ตารางผลประโยชน์ เมืองไทย Smile Cancer
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ความจริงที่ คุณยังไม่รู้
ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้
โรคมะเร็งเป็นโรคภัยที่คร่าชีวิตคนไทย มากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาอาจจะสูงมากเกินกว่าที่คุณจะรับไหว

มะเร็งร้ายเป็นได้ง่ายกว่าที่คิด
อยู่ท่ามกลางมลพิษและสูดดมควันพิษจากรถยนต์เป็นประจำ
ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ หรืออยู่ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่
เล่นกีฬาหรือมีกิจกรรมที่ต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดดเป็นเวลานาน

ประกันภัยมะเร็ง - เทเวศประกันภัย (Deves Cancer insurance)

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย (บาท/คน)
1. โรคมะเร็ง
200,000
300,000
400,000
500,000
2. โรคมะเร็งผิวหนัง (Non Melanoma)
40,000
60,000
80,000
100,000
อายุระหว่าง ค่าเบี้ยประกันภัย (บาท) อัพเดทเบี้ยก่อนซื้อ
20-34 ปี 1,050 1,600 2,100 2,650
35-39 ปี 1,700 2,500 3,400 4,000
40-44 ปี 1,800 2,700 3,500 4,400
45-49 ปี 3,300 5,000 6,500 8,500
50-54 ปี 3,450 5,180 6,910 8,640
ความคุ้มครอง ประกันภัยมะเร็ง - เทเวศประกันภัย
- คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ รวมถึงโรงมะเร็งผิวหนัง ที่ไม่ได้ ปรากฏหรือเป็นมาก่อนวันที่ทำประกันภัย
- จ่ายเงินก้อนให้ทันทีที่พบ
- อนุมัติการรับประกันฯ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ (อนุมัติทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ)
- จ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราคงที่(ตามเบี้ยประกันภัยของปีแรกที่เริ่มคุ้มครอง)โดยไม่มีการปรับเบี้ยฯ เพิ่มตามอายุรับรองการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 65 ปี
- ขยายความคุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกันภัย

- รับเงินก้อนทันที ตามทุนประกันสูงสุด 500,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร ประกันภัยมะเร็ง - เทเวศประกันภัย
* ผู้สมัครอายุระหว่าง 20 - 54 ปี (ผู้เอาประกันภัยรายใหม่ต้องมีอายุไม่เกิน 54 ปี และต่ออายุได้จนถึง 65 ปี)
* ต่ออายุปีที่ 51-65 ปี ทุนประกัน 100,000 เบี้ยประกัน 1,999 บาท ทุนประกัน 200,000 บาท เบี้ยประกัน 3,999 บาท
* มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันที่ทำประกันภัย
ข้อยกเว้น (เฉพาะประกันภัยมะเร็ง)
1. โรคเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ เอดส์(AIDS)
2. โรคมะเร็งที่เป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนการทำประกันภัย
3. การปรากฎหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก

ข้อมูลโรคมะเร็ง

เป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของเซลล์ที่ผิดปกติ คือ เซลล์จะแบ่งตัวและเจริญอย่างควบคุมไม่ได้ ก่อเป็นเนื้องอกร้าย และรุกรานร่างกายส่วนข้างเคียง มะเร็งอาจแพร่กระจายไปยังร่างกายส่วนที่อยู่ห่างไกลได้ผ่านระบบน้ำเหลืองหรือกระแสเลือด ไม่ใช่ว่าเนื้องอกทุกชนิดจะเป็นมะเร็ง เพราะเนื้องอกไม่ร้ายไม่ลุกลามอวัยวะข้างเคียงและไม่กระจายไปทั่วร่างกาย มีมะเร็งที่ส่งผลต่อมนุษย์ที่ทราบแล้วกว่า 200 ชนิด

สาเหตุของมะเร็งนั้นมีหลากหลาย ซับซ้อนและเข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้น มีหลายปัจจัยที่ทราบแล้วว่าเพิ่มปัจจัยเสี่ยงมะเร็ง ได้แก่ การสูบบุหรี่ ปัจจัยด้านอาหาร การติดเชื้อบางอย่าง การสัมผัสรังสี การขาดกิจกรรมทางกาย ความอ้วนและมลภาวะสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้สามารถทำให้ยีนเสียหายโดยตรงหรืออาจประกอบกับความบกพร่องทางพันธุกรรมที่มีอยู่เดิมในเซลล์ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้ มะเร็งราว 5–10% สามารถติดตามไปยังความบกพร่องทางพันธุกรรมแต่กำเนิดโดยตรง มะเร็งหลายชนิดสามารถป้องกันได้โดยการไม่สูบบุหรี่ ทานผัก ผลไม้และธัญพืชเต็มเมล็ด (whole grain) มากขึ้น ทานเนื้อและคาร์โบไฮเดรตขัดสี (refined) น้อยลง ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย จำกัดการรับแสงอาทิตย์ และรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อบางชนิด

มะเร็งสามารถตรวจพบได้หลายวิธี รวมทั้งการมีอาการและอาการแสดงบางอย่าง การตรวจคัดกรองโรค หรือการสร้างภาพทางการแพทย์ เมื่อตรวจพบว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งแล้ว จะมีการวินิจฉัยโดยการตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยปกติ มะเร็งรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัดและการผ่าตัด โอกาสการรอดชีวิตของโรคมีหลากหลายมากขึ้นอยู่กับชนิดและตำแหน่งของมะเร็งและ ขอบเขตของโรคเมื่อเริ่มต้นการรักษา มะเร็งสามารถเกิดในบุคคลทุกช่วงอายุ แต่ความเสี่ยงการกลายเป็นมะเร็งนั้นโดยปกติจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ยกเว้นมะเร็งน้อยชนิดที่พบมากกว่าในเด็ก ในปี 2550 มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของมนุษย์ 13% ทั่วโลก (7.9 ล้านคน) อัตรานี้เพิ่มสูงขึ้นเพราะมีผู้รอดชีวิตถึงวัยชรามากขึ้นและมีการเปลี่ยน แปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนา

มะเร็งในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 66,000 ราย
ผู้ชายพบมะเร็งปอดมากที่สุด 5,535 ราย รองลงมาคือโรคมะเร็งตับ
ผู้หญิงพบมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด 1,484 ราย รองลงมาคือ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านมในปี พ.ศ. 2553 สถิติมะเร็งที่พบมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
โภชนาการกับโรคมะเร็ง
การกินและพฤติกรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการ เกิดโรคได้เป็นอย่างมาก อาหารบางประเภท มีสารที่ต้านอนุมูลอิสระได้สูงและป้องกันการเกิดมะเร็งได้ดี เราเรียกอาหารประเภทนี้ว่า อาหารต้านมะเร็ง โดย บรอกโคลี, อโวคาโด ,แครอท, ฯลฯ เป็นหนึ่งในอาหารต้านมะเร็งที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป

จากการศึกษาพบว่า อาหารอาจมีส่วนสัมพันธ์ กับการเกิดโรคมะเร็งได้ประมาณ 30-50% แต่ในขณะเดียวกันอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ธัญพืช และ เครื่องเทศต่างๆ ก็มี คุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งได้ ดังนั้น การรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลัก โภชนาการ จึงเป็นหนทางหนึ่ง ซึ่งสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้

อาหารที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็ง
- อาหารที่มีราขึ้นโดยเฉพาะราสีเขียว-สีเหลือง
- อาหารไขมันสูง
- อาหารเค็มจัด ส่วนไหม้เกรียมของอาหารปิ้ง ย่าง รมควัน และอาหารที่ถนอมด้วยเกลือ ดินประสิว
Ref. th.wikipedia.org/wiki/มะเร็ง

⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 11:50:06pm (ลูกค้าเราติดต่อทางไลน์พิเศษที่ให้ไว้ตอนซื้อประกัน😍)
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com