ขอใบเสนอประกันภัยกลุ่ม

1. ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ

2. ที่อยู่ และ เบอร์ติดต่อบริษัท

3. จำนวนคน+
แยกจำนวน ชาย/หญิง
อายุ
ตำแหน่งงาน เช่น พนักงานออฟฟิศ พนักงานส่งเอกสาร sales

4. ความคุ้มครอง ที่ต้องการ เช่น ..
วงเงินประกันสุขภาพ ต้องการเท่าไร?
วงเงินประกันอุบัติเหตุ ต้องการเท่าไร?
วงเงินทุนประกันชีวิต ต้องการเท่าไร?

5. หน้ากรมธรรม์เดิม

6. ประวัติการเคลม
ปีที่แล้วมีเคลมไหม
เคลมเท่าไร
บริษัทอะไร

เมื่อได้รับข้อมูล จะดำเนินการ จัดทำข้อเสนอ และส่งทางอีเมล์ต่อไป

ประกันกลุ่ม (Group insurance)

ประกันกลุ่ม คืออะไร?

ประกันกลุ่ม

คือ สวัสดิการที่บริษัทห้างร้าน และองค์กรต่างๆ จัดให้กับลูกจ้างหรือสมาชิก ซึ่งเป็นการรับประกันบุคคลหลายๆคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าที่การงานหรือ จำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคำนวณออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช้กับทุกคนในกลุ่มนั้น และเนื่องจากประกันกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันหลายๆ อย่างตํ่าลง ทำให้เบี้ยประกันภัยรวม ตํ่ากว่าการประกันชีวิตรายบุคคล
โดยทั่วไปบริษัทจะทำประกันให้กับพนักงานในลักษณะดังนี้

1. ประกันชีวิตทุกกรณี(เจ็บป่วย ชรา อุบัติเหตุ)
2. ประกันชีวิตทุกกรณี(เจ็บป่วย ชรา อุบัติเหตุ)+ค่ารักษาสุขภาพ+ค่ารักษาอุบัติเหตุ
3. ประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ
4. ประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ+ค่ารักษาอุบัติเหตุ
หรือ ความคุ้มครองหลายประเภทรวมกัน ดังนั้น หากต้องการความคุ้มครองอื่นๆ ต้องสอบถามราคาเงื่อนไขเป็นกรณีไป

ประเภทของการประกันกลุ่ม1. นายจ้างและลูกจ้าง
2. สหกรณ์
3. สหภาพแรงงาน
4. เจ้าหนี้และลูกหนี้ ( วัตถุประสงค์เพื่อการชำระหนี้ )
5. สถาบันการศึกษา

ประกันกลุ่มคุ้มครองอะไรบ้าง
1. ประกันชีวิตกลุ่ม ใหัความคุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยในทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ
3. ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุ่ม ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัย ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรทั้งจากการเจ็บป่วย และจากอุบัติเหตุ
การประกันสุขภาพกลุ่มให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นทั้งในเวลางานและนอกเวลางานโดยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใดๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

การประกันสุขภาพกลุ่มแบ่งออกเป็น

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และแพทย์ลงความเห็นให้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล นฐานะผู้ป่วยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้าทำการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล (ในโรงพยาบาล/คลีนิค)ประกันกลุ่ม พนักงานบริษัท 5-100 คน แผน essential SME
คุ้มครอง
1.ประกันชีวิต 100,000 บาท
2.ประกันอุบัติเหตุค่ารักษา
3.ประกันอุบัติเหตุชีวิต 20,000 / 600,000
4.ประกันสุขภาพ (IPD)ค่าห้อง 600-5,000 + Major medical
5.ค่ารักษาผู้ป่วยนอก(OPD) 300-2,500
6.ทันตกรรม 3,000-5,000
7.คลอดบุตร>

เลือกแผนและความคุ้มครองที่ต้องการได้เลย


กรุงเทพประกันชีวิต
ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการนำเสนอประกันกลุ่ม
กรณีที่ถูกค้ายังไม่เคยทำประกันกลุ่มให้พนักงานมาก่อน เตรียมข้อมูลดังนี้

1. ชื่อบริษัท , หรือชื่อนิติบุคคล ที่จดทะเบียนถูกต้อง ตั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ลักษณะธุระกิจของบริษัท
3.รายละเอียดของพนักงาน
3.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด
3.2 อายุของพนักงานโดยฉลี่ย
3.3 ตำแหน่งหรือลักษณะงานที่รับผิดชอบ
4.ปัจจุบันมีสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างไรบ้าง เช่น ประกันสังคม หรือเบิกรักพยาบาลจากบริษัทโดยตรง และ
หากบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลไว้เองต้องขอข้อมูลสินไหมที่พนักงานเบิกในแต่ละปี
5.ความคุ้มครองที่ต้องการทำประกัน หรืองบประมาณที่ตั้งไว้

หมายเหตุ
1.ต้องมีพนักงานมากกว่า 10 คนขึ้นไปและต้องทำประกันทุกคน
2. อายุของหนักงานที่รับประกันได้ต้องไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ณ.วันเริ่มสัญญา
3. การทำประกันกลุ่มต้องทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นสัญญาหลักก่อนเสมอ
4. การทำประกันสุขภาพต้องทำประกันแบบผู้ป่วยใน (IPD) ก่อนจึงจะซื้อความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และความคุ้มครองสุขภาพอื่นๆได้
5. สัญญาประกันกลุ่มเป็นแบบ ปี สามารถต่อสัญญาได้
เตรียมเอกสารเริ่มความคุ้มครอง
การเตรียมเอกสารเริ่มความคุ้มครอง ประกันกลุ่ม กรุงเทพประกันชีวิต

ตัวอย่าง แผนประกันกลุ่ม พนักงานบริษัท 130 คน กรุงเทพประกันชีวิต
คุ้มครอง
1.ประกันชีวิต 100,000 บาท
2.ประกันอุบัติเหตุค่ารักษา 20,000 / 50,000
3.ประกันอุบัติเหตุชีวิต 100,000 / 300,000
4.ประกันสุขภาพ (IPD)ค่าห้อง 1000
5.ค่ารักษาผู้ป่วยนอก(OPD)

เบี้ยประกันถูกมาก เพราะทำเป็นกลุ่ม คุ้มค่ามาก


ตัวอย่าง แผนประกันกลุ่ม พนักงานบริษัท 30 คน กรุงเทพประกันภัย (สุขภาพ)
คุ้มครอง
1.ประกันชีวิต 100,000 บาท
2.ประกันอุบัติเหตุค่ารักษา 20,000 / 50,000
3.ประกันอุบัติเหตุชีวิต 100,000 / 300,000
4.ประกันสุขภาพ (IPD) ค่าห้อง 1500 / 2,000 / 2,500 / 3,000
5.ค่ารักษาผู้ป่วยนอก(OPD)ตัวอย่าง แผนประกันกลุ่ม พนักงานบริษัท 30 คน แอกซ่าประกันภัย (สุขภาพ)
คุ้มครอง
1.ประกันชีวิต
2.ประกันอุบัติเหตุค่ารักษา
3.ประกันอุบัติเหตุชีวิต
4.ประกันสุขภาพ (IPD) ค่าห้อง 1500 / 2,000 / 3,000 / 5,000 /6,000
5.ค่ารักษาผู้ป่วยนอก(OPD)


แบบประกันกลุ่มสุขภาพ ไฟว์อัพ (พลัส) พนักงาน 5 - 19 คน
เอกสารในการสมัครทำประกันเบื้องต้น
1. ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สำหรับนายจ้าง)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล (ลงนามประทับตรา)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ (รับรองสำเนา)
4. ใบสรุปรายละเอียดข้อมูลของพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรทั้งหมด (ถ้าสมัคร)
5. ใบสมัครพนักงานแบบแถลงสุขภาพ โดยพนักงานเป็นผู้กรอกรายละเอียดทั้งหมด
6. ใบสมัครของคู่สมรสและบุตรแบบแถลงสุขภาพ (ถ้าสมัคร)
7. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัครทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
8. แบบฟอร์ม คำรับรองการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยกลุ่ม
9. เช็คชำระเบี้ยประกันภัย สั่งจ่าย “บริษัท เอไอเอ จำกัด”

...

สำหรับ เมืองไทยประกันภัย

1. จำนวนพนักงานทั้งหมด
2. ขอ File Excel ที่แสดง เพศ อายุ ตำแหน่ง เป็นรายคน
3. ปัจจุบันไม่เคยมีประกันกลุ่มอยู่กับที่ใดมาก่อน ใช่หรือไม่
4. ขอทราบผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ต้องการให้จัดทำเสนอราคา
5. ชื่อบริษัท
6. สถานที่ตั้ง
7. ลักษณะธุรกิจ⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Wednesday เวลา 12:50:44pm เที่ยง ปิดทำการ
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com