อนุสัญญาประกันชีวิต (กรุงเทพประกันชีวิต)

 • อนุสัญญา

 • อบ1
 • อบ2
 • อบ3
 • ทุพพลภาพ
 • ประกันสุขภาพ
 • บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส
 • ประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์
 • ชดเชยรายได้
 • ฉก
 • ฉป
 • คช
 • โรคร้ายแรง
 • OPD สบายใจ

อุบัติเหตุแบบ 1 (อบ.1)

อายุที่รับประกัน 0 - 64 ปี
ระยะเวลาประกัน ถึงอายุ 65 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ถึงอายุ 64 ปี

ทุนประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท ทุนประกันสูงสุด ไม่เกิน 5 เท่าของทุนชีวิต และไม่เกิน 10 ล้านบาท
และเมื่อนับรวมทุนประกัน อบ.1และอบ.2 ของกรมธรรม์ทุกฉบับจะต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

อบ.1 = อุบัติเหตุธรรมดา สำหรับแม่บ้าน พระ นักเรียน เด็ก และ ผู้มีรายได้ประจำ
1. เสียชีวิต 100%
2. สูญเสียมือ เท้า สายตาทั้ง 2ข้างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 อย่าง ขึ้นไป100%
3. สูญเสียมือ เท้า สายตาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงข้างเดียว  60%
4. สูญเสียหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน 25%

บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินในข้อ (1) ถึง (4) เป็น 2 เท่าของผลประโยชน์ ของทุน อบ.1
กรณีที่ 1 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือ ลิฟท์ ทำให้เกิดการสูญเสียดังกล่าว
(ก) ในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล ซึ่งผู้ทำการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้างทำการขนส่งบนเส้นทางขนส่งทางบกที่กำหนดไว้ หรือ
(ข) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟท์ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือ

กรณีที่ 2 การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคาร สาธารณะอื่นใดซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เริ่มไฟไหม้
เบี้ยประกันต่อทุนประกัน 100,000 บาท
ประเภท / ชั้นอาชีพอาชีพ1อาชีพ2อาชีพ3
รายเดือน253443
รายเดือน275375475
ความคุ้มครอง อบ.1 ต้องซื้อพร้อมทุนประกันหลัก(ประกันชีวิต)

ข้อยกเว้น ประกันอุบัติเหตุ

1) การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
2) การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
3) สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกรานหรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ ประชาชนก่อความวุ่นวาย การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
4) ขณะที่ล่าสัตว์ แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสเก็ต เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด ชกมวย โดดร่ม บันจี้จัมพ์ ปีนเขา ที่ต้องใช้เครื่องมือ ดำน้ำที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะกำลังขึ้นลงหรือโดยสารบอลลูน เครื่องร่อน
5) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพานิชย์
6) การกระทำซึ่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพย์ติด จนไม่สามารถครองสติได้
7) ขณะที่เข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุ การก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
8) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ หรือเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ
9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
10) การแท้งลูก
11) ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติงานในสงครามหรือเยี่ยงสงคราม
12) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
13) การปวดหลัง ยกเว้นมีการแตกหัก หรือเคลื่อนของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุแบบ 2 (อบ.2)

อายุที่รับประกัน 15 - 64 ปี
ระยะเวลาประกัน ถึงอายุ 65 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ถึงอายุ 64 ปี

ทุนประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท ทุนประกันสูงสุด ไม่เกิน 5 เท่าของทุนชีวิต และไม่เกิน 10 ล้านบาท
และเมื่อนับรวมทุนประกัน อบ.1 และอบ.2 ของกรมธรรม์ทุกฉบับจะต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

อบ.2 = อุบัติเหตุพิเศษ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ (แม่บ้าน พระ นักเรียน เด็ก ซื้อไม่ได้)
1. เสียชีวิต 100%
2. สูญเสียมือ เท้า สายตาทั้ง 2ข้างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 อย่าง ขึ้นไป100%
3. สูญเสียมือ เท้า สายตาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงข้างเดียว 60%
4. สูญเสียหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน 25%
5. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รับเงินเลี้ยงชีพรายปีไม่เกิน 10 ปี ปีละ 10%
6. ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลไม่เกิน 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 0.3%
7. ประกอบอาชีพไม่ได้สิ้นเชิงชั่วระยะ เวลาหนึ่งรับเงินทดแทนไม่เกิน 52 สัปดาห์สัปดาห์ละ 0.6%
8. ประกอบอาชีพได้บางส่วนรับเงินทดแทนไม่เกิน 52 สัปดาห์สัปดาห์ละ 0.2%

กรณีอุบัติเหตุทวีผล จะได้ความคุ้มครองเพิ่มเป็น 2เท่า โดยอัตโนมัติ

อุบัติเหตุทวีผล หมายถึง อุบัติเหตุจาก รถไฟ รถโดยสารประจำทาง ลิฟท์ ไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม อาคารสาธารณะ

เบี้ยประกันต่อทุนประกัน 100,000 บาท
ประเภท / ชั้นอาชีพอาชีพ1อาชีพ2อาชีพ3
รายเดือน596877
รายเดือน650750850
ความคุ้มครอง อบ.2 ต้องซื้อพร้อมทุนประกันหลัก(ประกันชีวิต)

ข้อยกเว้น ประกันอุบัติเหตุ

1) การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
2) การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
3) สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกรานหรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ ประชาชนก่อความวุ่นวาย การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
4) ขณะที่ล่าสัตว์ แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสเก็ต เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด ชกมวย โดดร่ม บันจี้จัมพ์ ปีนเขา ที่ต้องใช้เครื่องมือ ดำน้ำที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะกำลังขึ้นลงหรือโดยสารบอลลูน เครื่องร่อน
5) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพานิชย์
6) การกระทำซึ่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพย์ติด จนไม่สามารถครองสติได้
7) ขณะที่เข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุ การก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
8) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ หรือเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ
9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
10) การแท้งลูก
11) ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติงานในสงครามหรือเยี่ยงสงคราม
12) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
13) การปวดหลัง ยกเว้นมีการแตกหัก หรือเคลื่อนของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุแบบ 3 (อบ.3)

อายุที่รับประกัน 15 - 64 ปี ระยะเวลาประกัน ถึงอายุ 65 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย ถึงอายุ 64 ปี
ทุนประกันขั้นต่ำ 5,000 บาท ทุนประกันสูงสุด ไม่เกิน 200,000 ขึ้นกับทุนประกันหลักที่ซื้อ

อบ.3 = ค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุ (OPD,IPD)

1. ได้รับบาดเจ็บจนต้องรับการรักษาจากแพทย์ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD และ OPD)
2. รักษาในโรงพยาบาล หรือ คลีนิค
3. ต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อให้การพยาบาลบริษัทจ่ายชดเชยตามจ่ายจริง ไม่เกินวงเงินที่ซื้อไว้
ทุนประกันชีวิต (บาท) ทุนประกัน อบ.3 สูงสุด (บาท)
50,000 - 149,99910,000
150,000 - 199,99930,000
200,000 - 299,99950,000
300,000 - 499,99990,000
500,000 - 999,999 150,000
1,000,000 ขึ้นไป200,000
ความคุ้มครอง อบ.3 ต้องซื้อพร้อมทุนประกันหลัก(ประกันชีวิต)

เบี้ยประกันรายปี ต่อทุนประกัน 100,000 บาท
ทุนประกันอุบัติเหตุอาชีพ1อาชีพ2อาชีพ3
5,000171251331
10,000257377457
20,000428628828
30,0005998791159
40,00077011301490
ความคุ้มครอง อบ.2 ต้องซื้อพร้อมทุนประกันหลัก(ประกันชีวิต)

ข้อยกเว้น ประกันอุบัติเหตุ

1) การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
2) การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
3) สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกรานหรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ ประชาชนก่อความวุ่นวาย การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
4) ขณะที่ล่าสัตว์ แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสเก็ต เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด ชกมวย โดดร่ม บันจี้จัมพ์ ปีนเขา ที่ต้องใช้เครื่องมือ ดำน้ำที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะกำลังขึ้นลงหรือโดยสารบอลลูน เครื่องร่อน
5) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพานิชย์
6) การกระทำซึ่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพย์ติด จนไม่สามารถครองสติได้
7) ขณะที่เข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุ การก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
8) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ หรือเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ
9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
10) การแท้งลูก
11) ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติงานในสงครามหรือเยี่ยงสงคราม
12) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
13) การปวดหลัง ยกเว้นมีการแตกหัก หรือเคลื่อนของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

อนุสัญญา ประกันทุพพลภาพ (ทพ)

ยกเว้นเบี้ยประกันกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร(ทพ)

อายุที่รับประกัน 15 - 55 ปี ระยะเวลาประกัน ตามกรมธรรม์หลักแต่ไม่เกินอายุ 60 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย ตามกรมธรรม์หลัก

ทุนประกันสูงสุด ไม่เกินทุนประกันกรมธรรม์หลัก
ถ้าซื้อเพิ่ม เมื่อนับรวมทุนประกัน ทพ. ของกรมธรรม์ทุกฉบับที่จะซื้อเพิ่มจะต้องไม่เกิน 20 ล้านบาท
ทุน ทพ. ที่ซื้อเพิ่ม รวมกับที่แถมฟรี (ถ้ามี) ต้องไม่เกิน 25 ล้าน และไม่เกินทุนของ กรมธรรม์หลักที่จะซื้อนั้น

แถมฟรี
สำหรับผู้เอาประกันที่บริษัทรับในอัตราปกติ เท่ากับทุนประกันชีวิต แต่ไม่เกิน 5 ล้าน แบบจำกัดระยะเวลา ทุนประกันชีวิต 3 ล้านบาทขึ้นไป จึงจะซื้อ ทพ. ได้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรอันเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย บริษัทจะยกเว้นเฉพาะส่วนเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์หลัก และสัญญาเพิ่มเติมมีผลประโยชน์พิเศษ (ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ) ซึ่งกรมธรรม์หลักจะยังมีผลบังคับต่อไปและยังได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์หลักเหมือนเดิม โดยที่ผู้เอาประกันไม่ต้องชำระเบี้ยกรมธรรม์หลักนั้น

update
สัญญาเพิ่มเติม ยกเว้นเบี้ยประกันกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ทพ.)​​ แถมฟรีเมื่อมีกรมธรรม์หลัก หรือซื้อเพิ่ม เพื่อความอุ่นใจ
​หมดกังวลเรื่องภาระการจ่ายเบี้ย กับสัญญาเพิ่มเติม ยกเว้นเบี้ยประกันกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ทพ.) หากเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทรับภาระจ่ายเบี้ยต่อให้ มั่นใจ..กรมธรรม์มีผลจนครบสัญญา
​รับประกันตั้งแต่อายุ 15-55 ปี แถมฟรีเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลักแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับผู้ที่บริษัทรับประกันในอัตราเบี้ยปกติ สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้อีก ไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลาคุ้มครองเท่ากับระยะเวลาชำระเบี้ยของกรมธรรม์หลัก แต่ไม่เกินอายุ 60 ปี (แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
​​บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต เมื่อผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ

อนุสัญญา ประกันภัยสุขภาพ (สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011)

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายจริงไม่เกินที่ซื้อไว้,ระยะเวลารอคอย 30 วัน

ข้อยกเว้น สำหรับระยะเวลารอคอย 30 วัน
1) กรณีผู้เอาประกันเข้ารักษาตัวฐานะผู้ป่วยในหรือประสบอุบัติเหตุ
2) กรณีผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุฐานะผู้ป่วยนอกฉุกเฉินของโรงพยาบาล (ภายใน 72 ชม ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ)

ประกันสุขภาพ (สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011) แบบประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
ผลประโยชน์และความคุ้มครองให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันด้านสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือประสบอุบัติเหตุในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการบาดเจ็บหรือการป่วยไข้แต่ละครั้งตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ โดยการประกันภัยสุขภาพ 2011 มีความคุ้มครองทั้งหมด 11 แผน

สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ 2011 และสุขภาพ 2011 (มีความรับผิดชอบส่วนแรก)​​
รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 65 ปี และต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 79ปี
คุ้มครองผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน เมื่อรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดถึงวันละ 15,000 บาท (สูงสุด 90 วัน)
เลือกความคุ้มครองได้ ทั้งแบบรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ แบบผู้เอาประกันมีส่วนร่วมรับผิดชอบส่วนแรก​

การขอใบเสนอประกันของอนุสัญญาสุขภาพนี้

เนื่องจากประกันสุขภาพที่เป็นสัญญาย่อย หรือ อนุสัญญา หรือสัญญาพ่วง ของประกันชีวิต ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตเท่านั้น ไม่สามารถขายประกันสุขภาพอย่างเดียวให้ได้ เพราะเป็นสุขภาพของบริษัท"ประกันชีวิต" ซึ่งเป็นสัญญาพ่วงกับประกันชีวิตทั้งสิ้น

หากท่านต้องการข้อเสนอพร้อมประกันชีวิตให้ท่านแจ้งข้อมูล ดังนี้
(หากแจ้งข้อมูลไม่ครบ จะคำนวณเบี้ยประกันไม่ได้ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ส่งข้อมูลครบเท่านั้น)

1. กรณีเป็นเด็ก = วันเดือนปีเกิด + เพศ + วันเดือนปีเกิด ของผู้ชำระเบี้ยประกัน ( เป็นบิดาหรือมารดา ,อาชีพ)
2. กรณีเป็นผู้ใหญ่ = วันเดือนปีเกิด+เพศ+อาชีพ
3. ต้องการค่าห้องประมาณเท่าไร
4. ขื่อ และ นามสกุลของผู้ขอใบเสนอ
5. อีเมล์ติดต่อกลับ
6. อื่นๆ ที่ท่านต้องการบอกเรา (เช่นจำนวนความคุ้มครองที่ต้องการ,จำนวนเงินที่ต้องการส่งประกัน ฯลฯ)

ส่งข้อมูลมาได้ทุกช่องทางที่ท่านสะดวก (กดที่ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง)

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก)หมายเหตุ
ผู้เอาประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันตามช่วงอายุ และเมื่ออายุสูงขึ้นเบี้ยประกันจะถูกปรับให้สูงขึ้นตามช่วงอายุที่กำหนดไว้ และอาจปรับตามประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนของแต่ละบุคคลหรือปรับตามอัตรา ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่จะได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. แยกตามอายุ และ วงเงินค่าประกันสุขภาพ ราคาเบี้ยประกันมีการปรับเปลี่ยนตามอายุ (ทุกบริษัทเหมือนกัน)

หมายเหตุ
: ผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพได้ต้องมีทุนประกันหลักกับทางบริษัท,อัตราเบี้ยประกันสุขภาพ (อาชีพ 3 x 1.30 )
: อายุ 61 ขึ้นไปเป็นเรทเบี้ยเฉพาะปีต่ออายุเท่านั้น คนที่ทำประกันสุขภาพก่อนอายุ 60 สามารถจ่ายเบี้ยต่อไปได้
: เบี้ยประกันมีการปรับตามอายุ

ข้อยกเว้น ประกันสุขภาพ

1. กรณีได้รับผลประโยชน์แล้วจากนายจ้าง รัฐบาล หรือจากกรมธรรม์อื่นๆ จะจ่ายให้เพียงค่าใช้จ่ายที่อยู่
นอกเหนือความคุ้มครองของผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วนั้น แต่ไม่เกินที่ระบุในตาราง
2. กรณีการป่วยไข้ภายใน 30 วัน นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย
3. การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตนเอง
4. การรักษาพยาบาลเนื่องจากโรคจิต
5. การมีครรภ์ การคลอดบุตร การทำหมัน
6. โรค หรือความบกพร่องของร่างกายที่มีมาแต่กำเนิด
7. ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติดและไม่สามารถครองสติได้
8. สงคราม การปฏิวัติรัฐประหาร การกบฏ ประชาชนก่อความวุ่นวาย การจลาจล การนัดหยุดงาน
9. ขณะที่ผู้เอาประกันเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุ
10. ขณะที่ผู้เอาประกันปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจหรืออาสาสมัคร กรณีนี้หากปฏิบัติการติดต่อกันเกินกว่า30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันให้ตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
11. การพักรักษาตัวแบบพักฟื้น หรือพักผ่อน การตรวจสุขภาพทั่วไป
12. การบริการที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอื่นๆ
13. การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ รักษาเหงือกและฟัน วัดสายตาประกอบแว่น เครื่องช่วยให้ได้ยิน เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องเหนี่ยวรั้งค้ำจุน การผ่าตัดเสริมสวย เว้นแต่ทำเพื่อรักษาการบาดเจ็บ
14. โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนวันทำสัญญา เช่น ริดสีดวงทวาร ไซนัส ตับอักเสบ กระเพาะอาหาร หืด ฯลฯและยังรักษาไม่หายขาด
15. การรักษาหรือผ่าตัดต่อมทอมซิล ต่อมในหลอดคอ ไส้เลื่อน หรือโรคภายในสตรี ภายใน 120 วัน นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย

บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส

เลือกรับประโยชน์ และความคุ้มครองสูงสุดปีละ 1,000,000 บาท - 5,000,000 บาท (ตามแผนที่เลือก)
ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง สูงสุดครั้งละ 600,000 บาท - 3,000,000 บาท
(ตามแผนที่เลือกรวมตลอดอายุสัญญา และไม่เกินผลประโยชน์ต่อปีที่กำหนด)
ดูแลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ภายหลังการออกจากโรงพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สำหรับล้างไต การทำเคมี และรังสีบำบัด
เลือกรับเงินชดเชย กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน จากสวัสดิการและความคุ้มครองอื่น

รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือน – 65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี)
เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ทั้งนี้สามารถซื้อความคุ้มครองได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่สูงสุดถึง 79 ปี
สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ หรือกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่ได้
การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัท
บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส

อนุสัญญา ประกันภัยสุขภาพ (สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์)

อายุ 25 หญิง นักศึกษา วงเงิน 50 ล้าน 31,242 บาท/ปี
บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย) (*,**)
* เบี้ยประกันภัยนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
** ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี สามารถต่ออายุสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยความเห็นชอบของบริษัท
• กรณีจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ต่ํากว่า 500,000 บาท จะต้องซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมจะต้องมีขั้นต่ํา 50% ของเบี้ยประกันสัญญาชีวิต
• เบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันสุขภาพ(ถ้ามี) สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด
• โปรดใช้ "ใบคําขอแบบมีคําถามสุขภาพอย่างละเอียด" เท่านั้น

ผลประโยชน์ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์

พื้นที่ความคุ้มครอง ประเทศไทย
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 50,000,000 แต่ละหัวข้อ จ่ายตามจริง(หากไม่ได้ระบุตัวเลข)

1. ผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (*)

* การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่า ด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ห่างกันไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก โรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจําวัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1.1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจําวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) =12,000 ต่อวัน
1.1.2 ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ค่าห้อง = จ่ายตามจริง
ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจําวันใน ข้อ 1.1.1 แล้วไม่เกิน 365 วัน = จ่ายตามจริง
1.2 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล = จ่ายตามจริง
1.3 ค่าเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์เทียม ผลประโยชน์สูงสุดตลอดชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท
1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจําวันและค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1.6 ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล
1.7 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
1.8 ค่าฟื้นฟูสภาพในฐานะผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อโรค)
1.9 ค่าใช้จ่ายสําหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ (สูงสุด 1 ครั้งตลอดชีวิต)
1.10 ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคําแนะนําแพทย์ หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล(สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อปีกรมธรรม์)
1.11 ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอก (ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน

2.1 ค่าธรรมเนียมรถพยาบาล
2.2 ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
2.3 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง ขณะเป็นผู้ป่วยนอก

3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

3.1 ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง รวมไปถึง ค่าวินิจฉัยและค่ายา (ไม่เกินวันละ 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 360 ครั้งต่อปี) ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน 15,000 บาท
3.2 ค่ากายภาพบําบัด
3.3 การฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบําบัด และการจัดกระดูก (ผลประโยชน์ข้อ 3.2 และ 3.3 รวมกันสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน 5,000 บาท)
3.4 ค่ารักษาโรคมะเร็งรวมถึงเคมีบําบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์จําเพาะเจาะจง ต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และรังสีบําบัด
3.5 ค่าล้างไต
3.6 ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง เช่น การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

ข้อยกเว้นความไม่คุ้มครอง
กลุ่มประกันสุขภาพ: สัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (ประเทศไทย)
(อ่านรายละเอียดในข้อเสนอที่ท่านได้รับ)

การที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคําขอเอาประกันภัย บริษัทมีสิทธิโต้แย้ง หรือปฏิเสธการจ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ
(อ่านรายละเอียดในข้อเสนอที่ท่านได้รับ)

ดาวนโหลด โบรชัวร์ เพรสทีจ เฮลล์อนุสัญญา ประกันภชดเชยรายได้

ประกันชดเชยรายได้ต่อวัน ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

เงื่อนไขความคุ้มครอง
อายุที่รับประกัน 0 - 64 ปี
ระยะเวลาประกัน ถึงอายุ 64 ปี

รพ.(ปร) = รักษาพยาบาลรายวัน(ปัญจรักษ์)

( ระยะเวลารอคอย 30 วัน)
1. กรณีผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บ/ป่วยไข้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในบริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลรายวัน
ไม่เกิน 1,250 วันต่อครั้ง (ค่าชดเชยรายวัน)
2. การรักษาในห้อง ICU หรือรักษาเนื่องจากโรคร้ายแรง 4 โรค* จ่าย 2 เท่าของผลประโยชน์ที่ซื้อ(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
3. มีการผ่าตัดใหญ่ หรือซับซ้อน จ่ายเพิ่มอีก 10 เท่า ของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อต่อครั้งของการผ่าตัด
4. ผ่าเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ คือ หัวใจ ปอด ตับ ไต หรือ เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก จ่ายเพิ่มให้อีก 200 เท่า ของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อ

*1. โรคหัวใจวาย(กล้ามเนื้อหัวใจตาย) 2. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ 3. อัมพาตจากหลอดเลือดเลี้ยงสมอง 4. มะเร็ง
ทุนประกันชดเชยรายได้ ที่สามารถซื้อได้ขึ้นอยู่กับ ทุนประกันชีวิต ดังตาราง
ทุนประกันชีวิตทุนประกันชดเชยรายได้(ซื้อได้ ไม่เกิน)
100,000 - 199,9991,000
200,000 - 499,9991,500
500,000 - 749,9992,000
750,000 - 999,9992,500
1,000,000 - 2,999,9993,000
3,000,000 - 4,999,9994,000
5,000,000 ขึ้นไป5,000
ชดเชยรายได้ ต้องซื้อพร้อมทุนประกันหลัก(ประกันชีวิต)

เบี้ยประกันภัย รายปี ต่อ ทุนประกันชดเชยรายได้ 100 บาท
อายุ(ชาย - หญิง) บาท
6 - 29209_222
30 - 39252_277
40 - 49317_349
50 - 59414_439
60 - 64567_601

ตัวอย่าง
ซื้อทุนประกันชีวิต 200,000 จะสามารถซื้อได้ ทุนประกันชดเชยได้สูงสุด 1,500 บาท
ถ้าผู้เอาประกัน อายุ 30 ปี เพศชาย ต้องการซื้อทุนประกันชดเชยที่ 1,500 บาท จะต้องจ่ายเบี้ยเท่าไร?

วิธีคิด
อายุ 30 เพศชาย
ทุนประกันชดเชย 100 บาท ต้องจ่ายปีละ 252 บาท
ทุนประกันชดเชย 1,500 บาท จะต้องจ่ายเบี้ย =(252x1,500)/100 = 3,780 บาท ต่อปี
สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือป่วยไข้ อันมีสาเหตุมาจาก
1. การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากโรคจิต
3. การมีครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร การทำหมัน การแก้หมัน การปฏิสนธิที่ไม่ใช่วิธีธรรมชาติ
4. โรค หรือความบกพร่องของร่างกายซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด
5. การติดยาเสพย์ติด พิษสุราเรื้อรัง
6. โรคเรื้อรัง ( เช่นริดสีดวงทวารหนัก ไซนัส ตับอักเสบ กระเพาะอาหาร หืดหรือโรคเรื้อรังตามคำวินิจฉัยของแพทย์ )
หรือการบาดเจ็บสาหัส ที่เป็นมาก่อน วันทำสัญญาและยังมิได้รักษาให้หายขาด
7. ในกรณีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม
8. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ( AIDS )

update
สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์ (รพ.ปร.)​​ ทดแทนรายได้ เมื่อต้องพักรักษา 5 กรณีในหนึ่งเดียว แอดมิด + ไอซียู + 4 โรคร้าย + ผ่าตัดใหญ่ + ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

เพิ่มความอุ่นใจ หมดกังวลเรื่องรายได้ เมื่อต้องพักรักษาในโรงพยาบาลกับสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์ (รพ.ปร.)

คุ้มครองครบครันถึง 5 ประการ

แอดมิด + ไอซียู + 4 โรคร้าย + ผ่าตัดใหญ่ + ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

รับประกันตั้งแต่อายุ 6-64 ปี
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ต่อวัน สูงสุดถึงวันละ 5,000 บาท นานถึง 1,250 วัน
หากมีการรักษาตัวในห้องไอซียู หรือเจ็บป่วยด้วย 4 โรคร้ายแรง (มะเร็ง-อัมพาตจากหลอดเลือดสมอง-การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ-กล้ามเนื้อหัวใจตาย) รับเพิ่มเป็น 2 เท่าของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อไว้
หรือหากมีการผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดซับซ้อน รับเพิ่มอีก 10 เท่าของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อไว้
หรือหากมีการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ รับสูงสุดเพิ่มเติมอีก 200 เท่าของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อไว้

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่าวยในของโรงพยาบาล ดังนี้
1. จ่าย 1 เท่าของความคุ้มครอง รพ.ปร. ต่อวันที่ซื้อ สำหรับการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง) ตามจำนวนวันที่พักรักษา สูงสุดไม่เกิน 1,250 วันต่อครั้ง
2. จ่าย 2 เท่าของความคุ้มครอง รพ.ปร. ต่อวันที่ซื้อ สำหรับการเข้ารักษาในห้อง I.C.U. หรือ เข้ารับการรักษาจาก 4 โรคร้ายแรง ได้แก่ มะเร็ง อัมพาตจากหลอดเลือดของสมอง การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อหัวใจตาย (หัวใจวาย) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อครั้ง ทั้งนี้รวมจำนวนวันที่เข้ารักษาตามข้อ 1 และ ข้อ 2 สูงสุดไม่เกิน 1,250 วันต่อครั้ง
3. จ่าย 10 เท่าของความคุ้มครอง รพ.ปร ต่อวันที่ซื้อ ต่อครั้งที่ผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดซับซ้อน (ตามตารางผ่าตัด) สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
4. จ่าย 200 เท่าของความคุ้มครอง รพ.ปร. ต่อวันที่ซื้อสำหรับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญได้แก่ หัวใจ ปอด ตับ ไต และเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก

อนุสัญญาเฉพาะกาล

ฉก = เฉพาะกาล - คุ้มครองชีวิตทุกกรณี

อายุที่รับประกัน 15 - 59 ปี
ระยะเวลาเอาประกัน/ชำระเบี้ย 5,10,15,18 ปี
ทุนประกันขั้นต่ำ/สูงสุด 50,000/5 เท่าของทุนชีวิต

เฉพาะกาล หรือ (ฉก.) : เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มทุนประกันชีวิตให้มากขึ้น แต่ชำระเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม เพียงเล็กน้อย

update
สัญญาเพิ่มเติม เฉพาะกาล (ฉก.)​​ คุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น รับเงินเต็มจำนวน
​เพิ่มความคุ้มครองชีวิต รับความเสี่ยงได้มากกว่าเดิม กับสัญญาเพิ่มเติม เฉพาะกาล (ฉก.) คุ้มครองยิ่งสูง ยิ่งมีส่วนลด เลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการ (ทุนประกันสูงกว่ากรมธรรม์หลักได้)
รับประกันตั้งแต่อายุ 15 – 60 ปี เลือกระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยได้ตามใจ : 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 18 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก (สูงหรือต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลักก็ได้)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติมเฉพาะกาล (ฉก.) คุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริษัทจะจ่ายทุนประกันชีวิตเฉพาะกาลให้ทันทีกรณีตายในระยะเวลาประกัน
ข้อยกเว้น
1. ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่า
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี
3. ปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ
อายุ | ( ช_ญ)5 ปี10 ปี15 ปี18 ปี
1540_2550_2455_2557_26
1646_2654_2559_2660_26
1752_2758_2562_2762_27
1857_2862_2664_2765_28
1961_2964_2766_2866_29
2064_3066_2767_2968_29
2166_3167_2868_2969_30
2267_3168_2969_3069_30
2368_3268_2969_3070_31
2468_3268_2970_3170_32
2568_3369_3070_3271_33
2668_3369_3070_3271_33
2769_3369_3171_3372_34
2869_3469_3171_3473_36
2969_3469_3272_3574_37
3069_3569_3373_3675_38
3169_3570_3474_3777_40
3269_3670_3576_3979_42
3369_3771_3677_4182_44
3470_3873_3880_4385_46
3570_3974_4083_4588_49
3671_4176_4286_4892_52
3772_4279_4589_5196_56
3874_4482_4794_54101_59
3976_4686_5099_58106_63
4079_4990_52104_61112_67
4183_5195_56110_66119_72
4287_54101_59117_70126_77
4393_57107_63124_75135_83
4499_60114_68132_80144_89
45105_64122_73141_86154_96
46112_69129_80151_96161_107
47120_73138_86162_104173_116
48128_79147_93173_112186_125
49136_84157_100186_121200_136
50145_90167_107200_132216_147
51154_97179_166207_143233_160
52163_104193_126224_155251_173
53174_112207_136242_169270_188
54186_121224_149262_184291_203
55200_131243_162284_200313_220
56216_142255_178298_217333_238
57235_156173_194324_236359_258
58256_171294_213351_256387_279
59279_188312_233371_278417_302

อนุสัญญาเฉพาะกาลผู้ปกครอง

ฉป = เฉพาะกาลผู้ปกครอง - คุ้มครองชีวิตทุกกรณี(ผู้ปกครอง)

เฉพาะกาลผู้ปกครอง หรือ (ฉป.) : เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อโดยมีจุดประสงค์ต้องการคุ้มครองไปถึงผู้ปกครอง ที่จ่ายเบี้ยประกันให้กับผู้เยาว์

บริษัทจะจ่ายทุนประกันชีวิตเฉพาะกาลให้ผู้เยาว์ทันทีกรณีตายในระยะเวลาประกัน

ระยะเวลาประกัน/ชำระเบี้ย 5,10,15,18 ปี
ทุนประกันขั้นต่ำ/สูงสุด 50,000/ไม่เกินทุนชีวิต

update
เพิ่มความคุ้มครองชีวิต เมื่อคุณเป็นผู้รับภาระชำระเบี้ย กับสัญญาเพิ่มเติม เฉพาะกาลผู้ปกครอง (ฉป.) ให้คุณมั่นใจ ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น มีเงินก้อนให้กับบุตรหลาน
อายุที่เริ่มทำประกัน ผู้เยาว์อายุ 0 -14 ปี และผู้ปกครองอายุ 20 – 60 ปี เลือกระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยได้ตามใจ : 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 18 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก (สูงหรือต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลักก็ได้)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติมเฉพาะกาลผู้ปกครอง (ฉป.) คุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้เยาว์ และเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เบี้ยประกันต่อเดือน ต่อความคุ้มครอง 100,000 บาท( ชาย_หญิง)
อายุ ( ช_ญ)/คุ้มครอง(ปี)5 ปี10 ปี15 ปี18 ปี
1540_2550_2455_2557_26
1646_2654_2559_2660_26
1752_2758_2562_2762_27
1857_2862_2664_2765_28
1961_2964_2766_2866_29
2064_3066_2767_2968_29
2166_3167_2868_2969_30
2267_3168_2969_3069_30
2368_3268_29 69_3070_31
2468_3268_2970_3170_32
2568_3369_3070_3271_33
2668_3369_3070_3271_33
2769_3369_3171_3372_34
2869_3469_3171_3473_36
2969_3469_3272_3574_37
3069_3569_3373_3675_38
3169_3570_3474_3777_40
3269_3670_3576_3979_42
3369_3771_3677_4182_44
3470_3873_3880_4385_46
3570_3974_4083_4588_49
3671_4176_4286_4892_52
3772_4279_4589_5196_56
3874_4482_4794_54101_59
3976_4686_5099_58106_63
4079_4990_52104_61112_67
4183_5195_56110_66119_72
4287_54101_59117_70126_77
4393_57107_63124_75135_83
4499_60114_68132_80144_89
45105_64122_73141_86154_96
46112_69129_80151_96161_107
47120_73138_86162_104173_116
48128_79147_93173_112186_125
49136_84157_100186_121200_136
50145_90167_107200_132216_147
51154_97179_166207_143233_160
52163_104193_126224_155251_173
53174_112207_136242_169270_188
54186_121224_149262_184291_203
55200_131243_162284_200313_220
56216_142255_178298_217333_238
57235_156173_194324_236359_258
58256_171294_213351_256387_279
59279_188312_233371_278417_302

ข้อยกเว้น 1. ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่า 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี 3. ปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ

อนุสัญญาคุ้มครองการชำระเบี้ย(คช)

คช = คุ้มครองการชำระเบี้ย

คุ้มครองการชำระเบี้ย(คช)

บริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดที่เหลือจนผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ

คช = ยกเว้นการชำระเบี้ยของผู้ปกครอง(ระยะเวลาการชำระเบี้ยของสัญญาพิเศษเพิ่มเติม(ปี))
วิธีคำนวณเบี้ย : นำตัวเลขตารางด้านล่าง มาคูณด้วยเบี้ยประกันรวมทั้งหมด ได้เท่าไรนำมาหารด้วย 100 เศษปัดทิ้งไป
รายละเอียดเรท

สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการชำระเบี้ย (คช.)​
คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย บริษัทรับผิดชอบจ่ายให้ เมื่อไม่สามารถจ่ายเบี้ยต่อได้

เมื่อคุณเป็นผู้รับภาระชำระเบี้ย กับสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการชำระเบี้ย (คช.) ให้คุณมั่นใจ ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น กรมธรรม์จะยังมีผลบังคับต่อไป
อายุที่เริ่มทำประกัน ผู้เยาว์อายุ 0 -14 ปี และผู้ปกครองอายุ 20 – 55 ปี

หากผู้ปกครองเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรรับสิทธิยกเว้นการชำระเบี้ยของกรมธรรม์หลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ บริษัทจ่ายเบี้ยต่อให้จนถึงงวดที่ผู้ปกครองมีอายุครบ 65 ปี (ถึงแม้จะถึงแก่กรรมแล้ว) หรือผู้เอาประกันภัยอายุครบ 21 ปี หรือสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยของกรมธรรม์หลักแล้ว (แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
​​ได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมทุกฉบับในกรมธรรม์ที่สัญญา เพิ่มเติม คช. แนบอยู่
เมื่อผู้ชำระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้เยาว์เสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคล ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งนี้ จะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยจนครบตามระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม คช.
*ระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม คช. = มูลค่าน้อยสุดระหว่าง ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก
คิดดังนี้
21 - อายุผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้เยาว์ =?
65 - อายุผู้ชำระเบี้ย = ?

อนุสัญญาประกันโรคร้ายแรง (รร) = คุ้มครองครองโรคร้ายแรงและมรณกรรม = DD

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันโรคร้ายแรงและมรณกรรม(คุ้มครองหลังจากอนุมัติในกรมธรรม์ 90 วัน)

1.ถ้าผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง บริษัทจะจ่ายทุนประกันตามสัญญา รร.
2.ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตเนื่องจากโรคภัย อุบัติเหตุ หรือผลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง บริษัทจะจ่ายทุนประกันตามสัญญา รร.

อายุที่รับประกัน 15 - 55 ปี ระยะเวลาเอาประกันถึงอายุ 65 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยถึงอายุ 64 ปี

ข้อ 1. ภายในระยะเวลา 90 วันแรกนับจากวันเริ่มสัญญา
ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุบริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันตามสัญญาเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับประโยชน์ หรือ

ข้อ 2. ภายหลังจากระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา
(ก) ถ้าผู้เอาประกันภัยเริ่มเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงบริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือ
(ข) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์

ข้อ 3. บริษัทจ่ายเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ เฉพาะข้อ 1 หรือ ข้อ 2 (ก) หรือ ข้อ 2 (ข) ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น

โรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง 17 โรค

1. กล้ามเนื้อหัวใจตาย
2. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
3. อัมพาตจากหลอดเลือดของสมอง
4. มะเร็ง
5. ไตวาย
6. การแข็งตัวของเนื้อเยื่อทั่วไป
7. การศัลยกรรมลิ้นหัวใจ
8. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
9. อัมพาต
10. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
11. การศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา
12. ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง
13. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบที่ร้ายแรงอื่นๆ
14. ตาบอดทั้งสองข้าง
15. ภาวะหมดสติ
16. ภาวะอันตรายต่อศีรษะชนิดรุนแรง
17. แผลไฟไหม้ขั้นรุนแรง

ข้อยกเว้นคุ้มครองโรคร้ายแรงและมรณกรรม (รร.)

1. ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มสัญญา
2. การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
2.1 ทำร้ายร่างกายตนเอง หรือใช้ยาหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเจตนาจนเกิดอันตราย
2.2 ปฏิเสธการรับการรักษาแนะนำหรือปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ และต่อมาเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
2.3 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)
2.4 เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เป็นมาก่อนวันเริ่มสัญญา
2.5 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเสียชีวิตเนื่องจากการป่วยไข้ภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา

เบี้ยประกันต่อทุนประกัน 100,000 บาท
อายุชาย - หญิง (รายเดือน)ชาย - หญิง (รายปี)
15 - 1956_22620_246
20 - 2483_28922_301
25 - 2990-33995_372
30 - 3494_401044_446
35 - 39105_531171_586
40 - 44136_761506_849
45 - 49194_1122155_1243
50 - 54227_1623082_1797

โอพีดี สบายใจ (บันทึกสลักหลัง)

ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปีโดยสามารถซื้อความคุ้มครองได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครองผู้ป่วยนอก โอพีดี สบายใจ แนบอยู่

สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ หรือกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่โดยบันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครองผู้ป่วยนอก โอพีดี สบายใจ จะต้องซื้อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ดังนี้
- สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ 2011
- สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก)
- สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส
- สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ
- สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ)

บันทึกสลักหลัง คือ การขยายความคุ้มครองที่จะต้องซื้อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม

อายุรับ 1-80
ครั้งละ 500 / 1000 / 1500 / 2,000 บาท
30 ครั้ง/ปี ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน
โรงพยาบาลและคลินิค
ทุกโรงพยาบาล และ คลินิคที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน และ หากเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อบันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครองผู้ป่วยนอก โอพีดี สบายใจ ได้ 1 สัญญา ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น โดยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสูงสุดที่ซื้อได้ พิจารณานับจากค่าห้องรวมกันของทุกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน ทั้งนี้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรวมทุกกรมธรรม์ ต้องไม่เกิน 2,000 บาท

** ค่าห้องรวมของทุกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพภายใต้กรมธรรม์เดียวกันที่บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครองผู้ป่วยนอก โอพีดี สบายใจ แนบอยู่

บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครองผู้ป่วยนอก โอพีดี สบายใจ จะไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยใดๆ ตามข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่แนบอยู่ และยังคงมีผลบังคับ

เบี้ยประกัน OPD ของกรุงเทพประกันชีวิต อายุ 11-60 คงที่ ไม่ปรับเบี้ย
500 เบี้ย ปีละ 2000
1000 ปีละ 4000
1500 ปีละ 6000
2000 ปีละ 8000

อนุสัญญา คืออะไร
อนุสัญญา คือ สัญญาย่อย ในที่นี้หมายถึงสัญญาที่ซื้อพ่วงกับสัญญาหลัก หรือ ประกันชีวิต ดังนั้น สัญญาย่อยนี้ จะต้องซื้อพร้อมกับประกันชีวิตเท่านั้น ไม่สามารถซื้อเดี่ยวได้

⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 11:04:05pm (ลูกค้าเราติดต่อทางไลน์พิเศษที่ให้ไว้ตอนซื้อประกัน😍)
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com