ประกันความรับผิด liability insurance

ประกันความรับผิด (Liability insurance)

  • ประกันความรับผิด (Liability insurance)

ประกันความรับผิด หรือ ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / ประกันความรับผิดต่อบุคคลที่3

คุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหาย ที่ผู้เอาประกันภัย ต้องรับผิดตามกฎหมายต่อ บุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัย และเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์นี้ยังให้ ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Liability Insurance)
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือเรียกว่า การประกันภัยค้ำจุน เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทประกันภัยยินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือความบกพร่องของสถานประกอบการ ความรับผิดที่เอาประกันภัยได้ จะต้องเป็นความรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ผู้เอาประกันภัยจึงจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันภัยได้ ในบางครั้งผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ในทางกฎหมายผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น บิดามารดาต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการกระทำของบุตรที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น เป็นต้น
การประกันภัยชนิดนี้มีข้อแตกต่างกับการประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์ กล่าวคือ การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นตัวทรัพย์หรือสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์ แต่การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดของผู้เอาประกันภัย การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 3 หมวด
1.การประกันภัยความรับผิดชอบของบุคคลต่อบุคคลอื่น
บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกซึ่งบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในสถานที่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น การประกันภัยความรับผิดชอบส่วนบุคคล เป็นต้น
2.การประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะต่อบุคคลอื่น
เป็นการประกันความรับผิดทางแพ่งต่อความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากการให้บริการทางวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ เภสัชกร สถาปนิก วิศวกร ทนายความ นักบัญชี ผู้ให้การรับรองมาตรฐาน นักประเมินราคา เป็นต้น ซึ่งอาชีพเหล่านี้มีโอกาสถูกฟ้องร้องดำเนินคดีสูงจากลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการคำปรึกษา แม้ว่าวิชาชีพเหล่านี้ได้ให้บริการและปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างสุจริตแล้วก็ตาม เช่น การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เป็นต้น 3. การประกันภัยความรับผิดชอบของธุรกิจต่อบุคคลอื่น
3.การประกันภัยความรับผิดชอบของธุรกิจต่อบุคคลอื่น
• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการ เช่น การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่, การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง, การประกันภัยความรับผิดเนื่องจากมลภาวะ และการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังน้ำมันเชื้อเพลิงจากความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากความบกพร่องฯ ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร ได้แก่ การประกันภัยสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร คุ้มครองความสูญเสียต่อร่างกายและ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร หรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้เอาประกันภัยที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองหลัก
1. เงินเอาประกันทั้งหมดที่ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดตามกฎหมาย เพื่อจ่ายค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับ
• ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (รวมถึงการเจ็บป่วย) ของบุคคลภายนอก
• การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลภายนอก
• ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
2. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัทผู้รับประกันภัย

ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกัน
สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ขอบเขตความคุ้มครอง
ประวัติความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น
การขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม
ปัจจัยอื่นๆ

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายโดยตรง แม้ว่าบริษัทประกันภัยจะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้เสียหายก็ตาม
ความรับผิดต่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอกจะต้องเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันไม่คาดคิด ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนาแต่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอก เฉพาะจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ถ้าเป็นความผิดอื่นๆ ที่ไม่มีกฎหมายรองรับ บริษัทประกันภัยก็ไม่มีภาระผูกพันต้องจ่าย
บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัย รวมถึงไม่ใช่ลูกจ้างหรือบุคคลที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัย
บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในวงเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ที่เรียกว่า “จำนวนเงินจำกัดความรับผิด”

⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Thursday เวลา 11:36:55am ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com