ประกันความรับผิด liability insurance
  • ประกันความรับผิด (Liability insurance)

ประกันความรับผิด

หรือ ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือ ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือ ประกันความรับผิดต่อบุคคลที่3
คุ้มครองท่านจากความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานของท่านเอง บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของท่าน สำหรับจำนวนเงินที่ท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ต่อการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยของร่างกาย และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คือ การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าเสียหาย ที่ผู้เอาประกันภัย ต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัย และเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์นี้ยังให้ ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับสถานประกอบการ
ประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรือ ประกันความรับผิดต่อสินค้า

ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

ป้องกันผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ความชำนาญหรือการให้บริการทางวิชาชีพต่อบุคคลอื่น จากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย อันเนื่องมาจากการประมาท เลินเล่อในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ เช่น
ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับโรงพยาบาล
ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
ประกันภัยเครื่องบิน และอุบัติเหตุการบิน
ประกันภัยอุบัติเหตุของนักบินและลูกเรือ
ประกันภัยการก่อการร้าย

"ชีวิตเต็มไปด้วยความเสี่ยง ที่อาจเลี่ยงไม่ได้ บรรเทาได้ด้วยการประกันภัย"
ประกันเบ็ดเตล็ดเป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง และกรมธรรม์ประกันรถยนต์ โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ เป็นดังนี้

1.หมวดประกันภัยอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้ร่างกายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยผู้เอาประกันภัยไม่ได้เจตนาหรืออมุ่งหวัง
1.1 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.2 ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
1.3 ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
1.4 ประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือรับจ้าง

2.หมวดการประกันภัยทางวิศวกรรม

2.1 การประกันการปฎิบัติงานตามสัญญา
คือ การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากการปฏิบัติงานและยังผลให้ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย การประกันภัยประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างต่าง ๆ
2.2 การประกันภัยเครื่องจักร
คือ การประกันภัยที่ให้ควมคุ้มครองต่อเครื่องจักรหลังการติดตั้งโดยสมบูรณ์แล้ว กรณีเครื่องจักรนั้น เสียหายหรือบุบสลายโดยไม่คาดไว้ล่วงหน้าได้
2.3 การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ
คือ ความเสียหายของหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน อันเนื่องมาจากการระเบิด หรือการยุบแฟบ
2.4 การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค
คือ ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากสาเหตุจาก อัคคีภัย ฟ้าผ่า น้ำท่วม ความชื้น ภัยเปียกน้ำ ความเสียหายจากการดับเพลิง

3.การประกันภัยความรับผิด

3.1 ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
คือ การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องจาก การบำรุงรักษาและการดูแลสถานที่ ยังผลให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินและ /หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย
3.2 ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ
คือ การประกันภัยที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแทบทุกคน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดี ให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ เช่น แพทย์ ,บัญชี, ผู้ตรวจสอบอาคาร
3.3 ประกันภัยความรับผิดเนื่องจากต่อผลิตภัณฑ์
คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้ความคุ้มครองสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินนั้นต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ และเกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์
3.4 ประกันภัยความรับผิดป้ายโฆษณา
คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อป้ายโฆษณา และความสูญเสียหรือเสียหาย ต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สิน ของผู้สัญจรไปมา

4. การประกันภัยอื่นๆ

4.1 การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
คือ คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ใช้สำหรับผู้เล่นกอล์ฟหรือการซ้อมในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ จะได้รับความคุ้มครอง 4 ส่วนคือ
รางวัลพิเศษสำหรับ "โฮล-อิน-วัน" ,ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ,อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ, ประกันอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย
4.2 การประกันภัยโจรกรรม
คือ ประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัย โจรกรรมดังนี้ ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยโจรกรรม จะได้รับความคุ้มครอง 2 ส่วน คือ
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย, ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
4.3 การประกันภัยสำหรับเงิน
คือ การประกันภัยการสูญเสียเงิน
4.4 การประกันภัยความซื่อสัตย์
คือ การประกันภัยที่คุ้มครองนายจ้างต่อความสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการทุจริตของลูกจ้าง
4.5 การประกันภัยกระจก
คือ การประกันภัยคุ้มครองการแตกหักของกระจกที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วในสถานที่ระบุไว้ในกรมธรรม์


วิธีสั่งซื้อ กรอกข้อมูลครบถ้วน > ทีมงานติดต่อกลับเพื่อยืนการสั่งซื้อ > ชำระเบี้ย > คุ้มครอง > ส่งเอกสารกรมธรรม์

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 01:06:20pm ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com