ประกันวิชาชีพแพทย์

การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Medical Malpractice Liability)

หรือ ประกันความรับผิด วิชาชีพทางการแพทย์ [medical liability insurance] เป็น การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) สำหรับแพทย์
คุ้มครองกรณีเกิดความผิดพลาด จากการปฎิบัติหน้าที่ ในวิชาชีพ มีผลให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย

  • กรุงเทพประกันภัย
  • วิริยะประกันภัย
  • ทิพยประกันภัย

ประกันวิชาชีพแพทย์กรุงเทพประกันภัย
วงเงินความคุ้มครองแผน 1แผน 2
วงเงินความคุ้มครอง (บาท ต่อครั้ง)1,000,0002,000,000
วงเงินความคุ้มครอง (บาท ต่อปี)3,000,0006,000,000
กลุ่มแพทย์ เบี้ยประกันภัย (บาท)
กลุ่ม 1 อายุรแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์10,44014,800
กลุ่ม 2 ศัลยแพทย์, จักษุแพทย์, ทันตแพทย์, แพทย์ หู คอ จมูก แพทย์รังสีรักษา, แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์11,60016,440
กลุ่ม 3 วิสัญญีแพทย์ สูตินรีแพทย, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก12,90018,260

กรุงเทพประกันภัย คุ้มครองชดเชยค่าเสียหายให้กับคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเหตุสุดวิสัยของการรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีอันเกิดจากความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการให้บริการทางการแพทย์ โดยมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่ท่านเริ่มทำประกันภัย เพียงท่านต่ออายุความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
เงื่อนไขการประกันภัย
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
1. การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
2. การรักษาผิดพลาดที่กระทำการก่อนทำประกันภัย
3. การฟ้องร้องนอกประเทศไทย หรือคำตัดสินที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย
4. การบริการเสริมความงาม รักษาสิว ผิวพรรณ ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
5. การปฏิบัติการของธนาคารเลือด เว้นแต่เป็นที่ซึ่งมีการจัดหาเลือดหรือ Blood Product เพื่อการใช้ปฏิบัติการของผู้เอาประกันภัย
6. การปฏิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี่ยวกับการให์ยาสลบ และปฏิบัติการที่ดำเนินไปภายใต้การให้ยาสลบ เว้นแต่กระทำภายใน โรงพยาบาล
7. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีหรือการเปรอะเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
8. การให้บริการขณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเสพติด หรือสิ่งมึนเมา
9. การกระทำผิดโดยเจตนา ประสงค์ร้าย การกระทำผิดทางอาญา
10. ความผิดพลาดจากการทดลองทางการแพทย์
หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันวิชาชีพแพทย์วิริยะประกันภัย
วงเงินความคุ้มครองวงเงิน
วงเงินความคุ้มครอง (บาท ต่อครั้ง)1,000,000
วงเงินความคุ้มครอง (บาท ต่อปี)2,000,000
กลุ่มแพทย์ เบี้ยประกันภัย (บาท)
แพทย์ทั่วไป General Medical Practitioner12,891.36
แพทย์เฉพาะทาง Specialist (Consulting/Procedures)15,577.06
แพทย์เฉพาะทางเสี่ยงสูง High Risk Specialist
a สูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา Obstetics and Gynaecology19,337.04
b ผ่าตัดทั่วไป General Surgery17,188.48
c ศัลยกรรมระบบประสาท Neurosurgery17,188.48
d ศัลยแพทย์ตกแต่ง Plastic and Reconsrtuctive Surgery17,188.48
ไม่คุ้มครองศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม การรักษาเพื่อความสวยงามใดๆ การรักษาความผิดปกติของสายตาด้วยแสงเลเซอร์ (Lasik) / ทันตแพทย์ยังไม่เปิดรับ

ประกันวิชาชีพแพทย์ทิพยประกันภัย
วงเงินความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
วงเงินความคุ้มครอง (บาท ต่อครั้ง)1,000,0002,000,0003,000,000
วงเงินความคุ้มครอง (บาท ต่อปี)2,000,0004,000,0006,000,000
กลุ่มแพทย์ เบี้ยประกันภัย (บาท)
กลุ่ม 1 อายุรแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ ทันตแพทย์ กุมารแพทย์6,9009,60012,400
กลุ่ม 2 จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก รังสีแพทย์ แพทย์ทางโลหิตวิทยา แพทย์ทางมะเร็งวิทยา แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่มีทำหัตถการ7,60010,90014,500
กลุ่ม 3 สูตินรีแพทย, วิสัญญีแพทย์ ,ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก8,30012,80018,000
เงื่อนไขการประกันภัย
- แพทย์จะต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายของแพทยสภาและไม่เคยถูกเพิกถอน ทั้งนี้ใบประกอบโรคศิลป์จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี (ตามตารางเบี้ยข้างต้น)
- สำหรับกรณีที่แพทย์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ อายุระหว่าง 1 - 3 ปี คิดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 15% ของจำนวนเบี้ยประกันที่ระบุใว้ในตารางข้างต้น
- สำหรับกรณีที่แพทย์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ อายุเกินกว่า 3 ปี - 5 ปี คิดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 10% ของจำนวนเบี้ยประกันที่ระบุใว้ในตารางข้างต้น
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย เพื่อประกอบในการออกกรมธรรม์ประกันภัย ( ตามกฏระเบียบข้อบังคับ ของ คปภ.)
- สำเนาใบอนุญาต แพทยสภา
ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ :
- ค่าสินไหมทดแทนฯ ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุในแต่ละกรมธรรม์ สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือการเสียชีวิตของผู้ป่วย ที่มีสาเหตุหรือถูกกล่าวหา ว่าผู้เอาประกันภัยให้บริการทางวิชาชีพผิดพลาด ละเลย หรือขาดความระมัดระวัง (เรียกว่า "การรักษาที่ไม่ได้คุณภาพวิชาชีพ") - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องเป็นการเรียกร้องเป็นครั้งแรกในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทย และขอบเขตอำนาจศาลไทย
ข้อยกเว้น
บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีดังนี้ :
1. การให้บริการอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตของการให้บริการทางวิชาชีพตามปกติในฐานะแพทย์
2. การให้บริการทางการแพทย์ในกรณีของศัลยกรรมตกแต่ง (plastic/esthetic Surgery) ยกเว้นแต่มีการวินิจฉัยหรือเหตุผลทางอายุรเวทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะการผ่าตัดเพื่อทำให้กลับเหมือนเดิม (reconstructive surgery) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือความผิดปกติที่เป็นมาแต่กำเนิด
3. การปฏิบัติการของธนาคารเลือด
4. การใช้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
5. การปฏิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี่ยวกับ
- การใช้ยาสลบ
- ปฏิบัติการใดที่ดำเนินไปภายใต้การให้ยาสลบ เว้นแต่กระทำภายในโรงพยาบาล
6. การให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเสพติดหรือสิ่งมึนเมา
7. การกระทำโดยเจตนา ไม่ซื่อสัตย์ ประสงค์ร้าย กระทำผิดทางอาญา หรือผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีหรือการเปรอะเปื้อน กัมมันตภาพรังสี
9. สงคราม สงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อการร้าย
10. การขาย จัดกา หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือการเรียกร้องซึ่งเกิดจากการที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการตามเจตนาของสินค้า หรือไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุรับรองหรือรับประกัน
11. ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากสัญญา ข้อตกลงอื่นใด การรับรอง หรือรับประกัน


liability insurance

⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Wednesday เวลา 11:43:11am ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com