• ประกันอัคคีภัย,ประกันไฟ (fire insurance)

 • กรุงเทพประกันภัย
 • [ประกันอัคคีภัย บริษัทอื่นๆ]

ซื้อประกันอัคคีภัย / ขอข้อเสนอประกันอัคคีภัย
1. กรอกข้อมูล สั่งซื้อ / ขอข้อเสนอ หรือ แจ้งได้ทุกช่องทางติดต่อ
2. ทีมงานติดต่อกลับ[ยังไม่ต้องชำระเบี้ย]
3. เริ่มความคุ้มครองและส่งเอกสารกรมธรรม์


ประกันอัคคีภัย,ประกันไฟ คืออะไร
การประกันอัคคีภัยเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง โดยคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย หรือสำหรับทำแสงสว่าง นอกจากนี้ยังคุ้มครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากความร้อน หรือควันอันเป็นผลมาจากเพลิงไหม้ ความเสียหายเนื่องจากน้ำหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการดับเพลิง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ เช่น การทำลายบ้านข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้ไฟลุกลามออกไปอีกด้ว
ประกันอัคคีภัย
การประกันอัคคีภัย สำหรับบุคคล
การประกันอัคคีภัย สำหรับบริษัท
ประกันอัคคีภัย โรงงานอุตสาหกรรม

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันอัคคีภัยได้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)
หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด สำหรับอยู่อาศัย โรงรถและอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ เรือนครัว กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย
ประกันอัคคีภัย
ให้ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครอง การสูญหาย เสียหายของทรัพย์
1. อาคาร (ไม่รวมรากฐาน)
2.เฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องติดตั้งตรึงตรา
3.เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
4. สต๊อกสินค้า
ประกันอัคคีภัย แบ่ง 2 ประเภท
1.ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย
1. ไฟไหม้ 2. ฟ้าผ่า ... 3. ระเบิด ... 4. ภัยยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย ... 5. ภัยอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ... 6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวม ภัยน้ำท่วม)
2.ประกันอัคคีภัย สำหรับธุรกิจ
1.ไฟไหม้
2.ฟ้าผ่า
3.การระเบิดจากแก๊สหุงต้ม ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
ภัยที่สามารถซื้อเพิ่มได้
1.ภัยจากลมพายุ
2.ภัยระเบิด
3.ภัยจากอากาศยา
4.ภัยจากยวดยานพาหนะ
5.ภัยจากควัน
6.ภัยแผ่นดินไหว
7.ภัยจากน้ำท่วม
8.ภัยเนื่องจากน้ำ
9.ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
10.ภัยระอุ
11.ภัยจากลูกเห็บ
12.ภัยจากการกระทำอันป่าเถื่อน หรือ การกระทำอันมีเจตนาร้าย
13.ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (กำหนดทุนประกันภัยจากอุกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นหลัก)
ข้อแนะนำ
เมื่อเกิดความเสียหาย รีบแจ้งบริษัทประกัน รายละเอียด มูลค่า ฯลฯ
หากมีการเปลียนแปลงใดๆ เช่น การเปลียนแปลงการค้าหรือการผลิต กรย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ แจ้งให้บริษัทประกันทราบ
หากมีการเปลียนมือของทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยที่ไม่ใช่โดยทางพินัยกรรมหรือบทบัญญัติแห่งกฏหมายไปใหเผู้อื่น ผู้เอาประกัน ต้องแจ้งการโอนให้บริษัทประกันทราบ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองที่จะโอนตามไปด้วย
ระยะเวลาความคุ้มครองประกันอัคคีภัย
เนื่องจากค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยมีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับการประกันภัยประเภทอื่น และได้รับความคุ้มครองในขอบเขตที่กว้างขวาง ปัจจุบันจึงมีผู้ให้ความสนใจในการทำประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นหากเลือกซื้อความคุ้มครองเป็นระยะเวลานาน เบี้ยประกันจะมีราคาถูกมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากอัตราเบี้ยประกันต่อไปนี้
ทำประกันอัคคีภัย 1 ปี คิดเบี้ยประกันภัย 100%
ทำประกันอัคคีภัย 2 ปี คิดเบี้ยประกันภัย 175%
ทำประกันอัคคีภัย 3 ปี คิดเบี้ยประกันภัย 250%
ความคุ้มครองพื้นฐานประกันอัคคีภัย
1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ระเบิด (จากแก๊สที่ใช้สำหรับที่อยู่อาศัย)
4. ภัยยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย ยกเว้นความเสียหายนั้นเกิดจากยานพาหนะ หรือ ช้าง ม้า วัว ควาย ของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระทำการในลักษณะที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย
5. ภัยอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน เว้นแต่ความเสียหายอันเกิดจากอากาศยานที่ผู้เอาประกันภัยได้อนุญาตให้ลงในพื้นที่ซึ่งตนมีสิทธิให้ลงได้ คำว่า อากาศยาน ดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง จรวด ซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศ
6. ภัยเนื่องจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำ หรือไอน้ำจากท่อน้ำถังน้ำ ระบบทำความร้อน เครื่องสูบน้ำ ท่อดับเพลิงประจำบ้าน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ น้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างจากการชำรุดของหลังคาบ้าน หน้าต่าง ประตูวงกบ ประตู หน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ
อาจซื้อความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มได้ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ฯลฯ

กรมธรรม์อัคคีภัยปกติ คุ้มครอง 1-3 และซื้อ "ภัยเพิ่ม" ได้
กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง 1-6 และซื้อ "ภัยเพิ่ม" ได้
กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับสถานประกอบการ คุ้มครอง 1-6 และซื้อ "ภัยเพิ่ม" ได้

ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย (1,000,000 เบี้ย 752 บาท)
เมื่อทำประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยผู้เอาประกันจะได้รับความความคุ้มครองพื้นฐานดังนี้
1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ระเบิด
4. ภัยยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย ยกเว้นความเสียหายนั้นเกิดจากยานพาหนะ หรือ ช้าง ม้า วัว ควาย ของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระทำการในลักษณะที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย
5. ภัยอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน เว้นแต่ความเสียหายอันเกิดจากอากาศยานที่ผู้เอาประกันภัยได้อนุญาตให้ลงในพื้นที่ซึ่งตนมีสิทธิให้ลงได้ คำว่า อากาศยาน ดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง จรวด ซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศ
6. ภัยเนื่องจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำ หรือไอน้ำจากท่อน้ำถังน้ำ ระบบทำความร้อน เครื่องสูบน้ำ ท่อดับเพลิงประจำบ้าน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ น้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างจากการชำรุดของหลังคาบ้าน หน้าต่าง ประตูวงกบ ประตู หน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ

นอกจากความคุ้มครองพื้นฐานแล้ว ยังอาจซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ฯลฯ

 • อัคคีภัย ที่อยู่อาศัย
  (ประกันภัยรักษ์บ้าน )
 • อัคคีภัย สถานประกอบการ
  (รักษ์บ้านสรรพภัย )
 • สถานประกอบการ ไฟ+โจรฯ+PA+PL
  (ร้านค้าอุ่นใจ)
 • ที่อยู่อาศัย ไฟ+โจรฯ+PA+PL
  (พร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน)

อัคคีภัย ที่อยู่อาศัย กรุงเทพประกันภัย

"โครงการรักษ์บ้าน","ประกันภัยรักษ์บ้าน","โครงการประกันภัยรักษ์บ้าน"
โครงการรักษ์บ้าน เป็นประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัยยทั่วไป เช่น บ้าน ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด คอนโดมิเนียม คุ้มครองทั้งสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายใน พร้อมวงเงินสำหรับศิลปวัตถุอันมีค่า ค่าที่พักชั่วคราว พิเศษชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินปัจจุบันโดยไม่หักค่าเสื่อม
1.คุ้มครอง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และ อาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

ความคุ้มครองมาตรฐานวงเงินคุ้มครอง
1. ไฟไหม้
ฟ้าผ่า(รวมความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยยานพาหนะหรือช้างม้าวัวควาย ภัยอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง,สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน
2. ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดชดใช้ตามความเสียหายจริง ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ วงเงินคุ้มครอง
3. ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด รวมถึง การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงภัยละไม่เกิน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ในกรณีความเสียหายเกินจากความคุ้มครอง ข้อ2.)
4. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า20,000 บาทหรือ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
5. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า30,000 บาท
6. ค่าเช่าที่พักชั่วคราวระหว่างซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากความคุ้มครองในข้อ 1. จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ชดเชยตามค่าใช้จ่ายจริง โดยมีความคุ้มครองดังนี้
- กรณีความเสียหายไม่เกิน 50%คุ้มครองไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 30,000 บาท
- กรณีความเสียหายมากกว่า 50%คุ้มครองไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 60,000 บาท
- กรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิงคุ้มครองไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 120,000 บาท
7. ค่าซ่อมแซมตัวอาคาร (ไม่รวมรั้วและประตูรั้ว) ที่มีสาเหตุมาจากการโจรกรรม50,000 บาท
8. เงินสด ในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันภัยสำหรับเงินไว้20,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารต้นฉบับและสำเนาเอกสารขึ้นใหม่15,000 บาท
10. ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อสูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย
11. ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สินสูงสุดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
12. ค่าวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร เพื่อประเมินราคา ออกแบบ ควบคุมงานซ่อมแซมหรือสร้างทรัพย์สินใหม่ทดแทนสูงสุดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
13. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
14. ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันภัยอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่10,000 บาท
15. ค่าเสียหายในการยับยั้งหรือระงับภัยชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
16. ม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่นๆ นอกอาคาร15,000 บาทต่อปี
17. ต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการตกแต่ง1,000 บาท/ต้น ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
18. สิ่งปลูกสร้างภายนอกสถานที่เอาประกันภัย20,000 บาทต่อปี
19. การรั่วไหลของน้ำจากระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ10,000 บาทต่อปี
20. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง5% ของมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย

ราคาประเมินกรณีสร้างใหม่หรือของใหม่
- สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) : ราคาประมาณ 8,000-12,000 บาท/ตร.ม.
- ฐานรากของสิ่งปลูกสร้าง : ราคาประมาณ 20-30% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
- ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง : ราคาประมาณ 30-50% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
* ราคาประเมินดังกล่าวผู้เอาประกันภัยสามารถปรับปรุงได้ตามรายละเอียดที่แท้จริงของทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครอง
- สิ่งปลูกสร้าง : รวมถึงโรงรถและอาคารย่อย กำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติมรวมฐานราก ระบบไฟฟ้า ระบบประปาหรือระบบระบายน้ำ
- ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง : เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย

ความคุ้มครองที่พิเศษกว่า
- ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ (Replacement Cost Valuation)
- คุ้มครองเพิ่มอัตโนมัติ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ได้ทำประกันภัยไว้ในครั้งแรก
- ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนแบบเร่งด่วนในกรณีเกิดความเสียหาย และท่านจำเป็นต้องนำค่าสินไหมทดแทน ไปใช้ก่อน

หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้น
- คุ้มครองเฉพาะที่อยู่อาศัยเท่านั้น (ไม่รวมสถานประกอบการ เช่น สำนักงาน ร้านค้า )

อัคคีภัย สถานประกอบการ กรุงเทพประกันภัย

(รักษ์บ้านสรรพภัย)

ร้านค้า และ สถานประกอบการ
🔥 สำนักงาน/คลินิก/แฟลต/หอพัก/เนอสเซอรี่
🔥 สมาคม/สโมสร/คาร์แคร์/อู่ซ่อมรถ (ไม่มีซ่อมและพ่นสี)/ฟิตเนสเซ็นเตอร์/โรงเรียน/วิทยาลัย
🔥 ร้านตัดผม-เสริมสวย/สปา/นวดฝ่าเท้า
🔥 ร้านอินเทอร์เน็ต/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ
🔥 ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า (ค้าปลีก)
🔥 ร้านซักรีด-ซักแห้ง/ร้านถ่ายรูป
🔥 ร้านค้า/ร้านให้เช่า-อัดวีดีโอ
🔥 โรงกลึง/อู่ซ่อมรถ (ไม่มีการพ่นสี)/ทำป้ายโฆษณา/ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า
🔥 ร้านขนมปัง

ความคุ้มครองมาตรฐานวงเงินคุ้มครอง
1. ไฟไหม้
ฟ้าผ่า
การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครองพิเศษวงเงินคุ้มครอง
2. ภัยยวดยานพาหนะ
ภัยทางอากาศยาน
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมถึงน้ำท่วม)
ภัยระเบิด
ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. ภัยลมพายุ
ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด
ภัยลูกเห็บ
การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
จำนวนเงินความรับผิดคุ้มครองภัยละไม่เกิน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า100,000
5. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า15,000
6. ค่าซ่อมแซมตัวอาคาร(ไม่รวมรั้วและประตูรั้ว)ที่มีสาเหตุจากการโจรกรรม30,000
7. เงินสด กรณีที่ไม่ได้ทำประกันภัยสำหรับเงินไว้30,000
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารต้นฉบับและสำเนาเอกสารขึ้นใหม่30,000
9. ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สินสูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย
10. ค่าวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร เพื่อประเมินราคา ออกแบบ ควบคุมงานซ่อมแซมหรือสร้างทรัพย์สินใหม่ทดแทนสูงสุดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
11. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
12. ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันภัยอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่10,000
13. ค่าเสียหายในการยับยั้งหรือระงับภัยชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
14. เงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินส่วนบุคคลสำหรับลูกจ้างไม่เกิน 2,000 บาท/คน/ปี
15. ทรัพย์สินซึ่งบรรทุกอยู่ในยานพาหนะสูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย
16. ม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่นๆ นอกอาคาร15,000 บาทต่อปี
17. ต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการตกแต่ง1,000 บาท/ต้นไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
18. สิ่งปลูกสร้างภายนอกสถานที่เอาประกันภัย20,000 บาทต่อปี
19. การรั่วไหลของน้ำจากระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ10,000 บาทต่อปี
20. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง5% ของมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง
โครงการรักษ์บ้านสรรพภัย การประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการ รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุมอุบัติภัยต่างๆ ไว้ อย่างเหมาะสม
1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร อาคารย่อย รั้ว กำแพงและประตู
2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวต่างๆ
3. ทรัพย์สินอื่นๆ
เช่น สินค้าภายในบ้าน เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับประกอบการ
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
กรุงเทพประกันภัย มอบความคุ้มครองที่พิเศษกว่า เฉพาะโครงการประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการ
1. ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใด ๆ (Replacement Cost Valuation)
2. คุ้มครองแม้กรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยของท่าน ต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง แต่ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สิน ท่านจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเต็มตามมูลค่าของทรัพย์สิน (ไม่นำหลักส่วนเฉลี่ย จากการประกันภัย มาใช้ในการจ่าย ค่าเสียหาย)
3. คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้แจ้งเอาประกันภัยไว้ ในครั้งแรก ยังได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนแบบเร่งด่วน ในกรณีที่เกิดความเสียหาย และท่านจำเป็น ต้องนำค่าสินไหมฯไปใช้ก่อน
หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ร้านค้าอุ่นใจ อัคคีภัย กรุงเทพประกันภัย

สำหรับสถานประกอบการ อัคคีภัย+ภัยโจรกรรม+อุบัติเหตุ+ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ร้านค้าที่รับประกัน : คลินิก ร้านขายยา ร้านหนังสือ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ และภาษา ร้านถ่ายรูป ร้านวิดีโอ ร้านเบเกอรี่ ร้านเสริมสวย ร้านซักรีด ร้านเสื้อผ้า
ร้านที่ไม่รับประกัน : โชว์รูมรถยนต์ ร้านค้าทองและอัญมณี สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ
ความคุ้มครอง ร้านค้าอุ่นใจ
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ อากาศยาน การนัดหยุดงาน การกระทำอันมีเจตนาร้าย การถูกชนโดยยานพาหนะ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
2. ภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะรวมถึงการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
3. การแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
4. ความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และการโจรกรรม
5. การเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (รวมค่ารักษาพยาบาล) หรือการถูกปล้นทั้งตัวท่านเองและลูกจ้าง ขณะอยู่ในสถานประกอบการ
6. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจ ภายในสถานที่เอาประกันภัย

ความคุ้มครอง ประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชดใช้ตามความเสียหายจริง (ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
...แผน 1แผน 2แผน 3
1. ประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม
คุ้มครอง สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) ทรัพย์สินและสินค้าภายในอาคารสถานประกอบการ
- การเกิดไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การระเบิด, ภัยจากอากาศยาน,การถูกชนโดยยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
1,000,0001,000,0001,000,000
- ภัยลมพายุ, ภัยแผ่นดินไหว, ภัยลูกเห็บ, ภัยจากการนัดหยุดงาน และการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยละ 10% ของทุนประกันภัยแต่ไม่เกิน 500,000.- บาท ผู้เอาประกันรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 10% หรือขั้นต่ำ 10,000 บาท
2. ประกันภัยโจรกรรม
คุ้มครอง ภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์
100,000300,000500,000
3. ประกันภัยกระจก
คุ้มครอง การแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
50,00050,000100,000
4. ประกันภัยสำหรับเงิน
คุ้มครอง การสูญเสียของเงิน จากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์
100,000100,000100,000
5. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครอง การเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยและลูกจ้าง ขณะอยู่ในสถานประกอบการจากอุบัติเหตุ หรือการปล้น (รวมค่ารักษาพยาบาล)
100,000-200,000
6. ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุรกิจ ภายในสถานที่เอาประกันภัย
100,000-500,000
       
ประเภทธุรกิจแผน 1แผน 2แผน 3
กลุ่มที่ 1 :สำนักงาน/ คลินิก/ แฟลต/ หอพัก/ ร้านเช่าหนังสือ/ เนอสเซอรี่2,740.272,954.273,953.65
กลุ่มที่ 2 :สมาคม/ สโมสร/ คาร์แคร์/ โชว์รูมรถ (ไม่มีซ่อมและพ่นสี)/ ฟิตเนสเซ็นเตอร์2,847.273,062.344,061.72
กลุ่มที่ 3:โรงเรียน/วิทยาลัย2,954.273,169.344,168.72
กลุ่มที่ 4:โรงรับจำนำ/ร้านตัดผม-เสริมสวย/สปา/นวดฝ่าเท้า3,277.413,491.414,490.79
กลุ่มที่ 5:ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ/ร้านอินเตอร์เน็ต3,384.413,599.484,598.86
กลุ่มที่ 6:ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า (ค้าปลีก)3,599.483,814.554,812.86
กลุ่มที่ 7:ร้านซักรีด-ซักแห้ง/ร้านถ่ายรูป3,814.554,028.555,027.93
กลุ่มที่ 8:วิศวกรรมช่างกล/โรงกลึง/อู่ซ่อมรถ (ไม่มีการพ่นสี)/ร้านทำป้ายโฆษณา/ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า3,921.554,136.625,136.00
กลุ่มที่ 9:ร้านค้าย่อย /ร้านให้เช่า-อัดวีดีโอ4,136.624,351.695,350.00
กลุ่มที่ 10:ร้านขนมปัง4,673.764,888.835,887.14

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น1 (ผนังก่ออิฐถือปูน)
- จำนวนเงินที่เอาประกันภัยต่อฉบับและต่อสถานที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท (ตามมูลค่าที่แท้จริงรวมสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน และสต็อกสินค้า)

หมายเหตุ
- เบี้ยประกันภัยกำหนดจากจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท หากท่านมีความต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าที่กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว

ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน กรุงเทพประกันภัย

สำหรับที่อยู่อาศัย อัคคีภัย+ภัยโจรกรรม+อุบัติเหตุ+ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความคุ้มครอง
1. คุ้มครองกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ น้ำท่วม อากาศยาน การถูกชนโดยยานพาหนะ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ
2. คุ้มครองภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ รวมถึงการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
3. คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว หรือ การสูญเสียรายได้จากการให้เช่า
4. คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายในสถานที่เอาประกันภัย
5. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุ
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- บริษัทฯ พิจารณารับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ชั้น 1 (ผนังก่ออิฐถือปูน) ประเภท บ้านเดี่ยว, ตึกแถว, ทาวน์เฮ้าส์, คอนโดมิเนียม
- จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อฉบับและต่อสถานที่เอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท (ตามมูลค่าที่แท้จริงโดยรวมหมวด 1 "อาคาร" และหมวด 2 "ทรัพย์สินในอาคาร")

ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชดใช้ตามความเสียหายจริงต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
1. อัคคีภัยและภัยเพิ่ม
คุ้มครองอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารที่เอาประกันภัย
-
1.1 ภัยจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.2 ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยานตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.3 ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.4 ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บภัยละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 10% ของความเสียหายหรือขั้นต่ำ 10,000 บาท
1.5 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า10,000 บาท
1.6 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า30,000 บาท
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารต้นฉบับและสำเนาเอกสารขึ้นใหม่10,000 บาท
1.8 ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.9 ค่าวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร เพื่อประเมินราคา ออกแบบ ควบคุมงาน ซ่อมแซมหรือสร้างทรัพย์สินใหม่ทดแทน10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.10 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.11 คุ้มครองทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายออกนอกอาคารชั่วคราว15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของทรัพย์สินในอาคาร
2. ประกันภัยโจรกรรม
คุ้มครองภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอย งัดแงะ การชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์
100,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือการสูญเสียรายได้จากการให้เช่าไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท และรวมไม่เกิน 200,000 บาท
4. ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
โดยคุ้มครองภายในสถานที่เอาประกันภัย
1,000,000 บาท
5. ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยและสมาชิกในครอบครัวจากอุบัติเหตุ ภายในสถานที่เอาประกันภัย (รวมค่ารักษาพยาบาล)
100,000 บาท/คน (สูงสุด 3 คน)
6. ค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภายในสถานที่เอาประกันภัย5,000 บาท/คน (สูงสุด 3 คน)
ทุนประกันภัย อาคารและทรัพย์สินในอาคารเบี้ยประกันภัย
500,0002,148.56
600,0002,331.53
700,0002,514.50
800,0002,697.47
900,0002,879.37
1,000,0003,062.34
1,500,0003,975.05
2,000,0004,888.83
2,500,0005,801.54
3,000,0006,714.25
3,500,0007,628.03
4,000,0008,540.74
4,500,0009,454.52
5,000,00010,367.23
5,500,00011,279.94
6,000,00012,193.72
6,500,00013,106.43
7,000,00014,020.21
7,500,00014,932.92
8,000,00015,845.63
8,500,00016,759.41
9,000,00017,672.12
9,500,00018,585.90
10,000,00019,498.61
15,000,00028,629.99
20,000,00037,761.37

หมายเหตุ
- บริษัทฯ ชดใช้ความรับผิดของทุกกรณีตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิด ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

...

ประกันอัคคีภัย บริษัทประกันภัย อื่นๆ
1.เลือกบริษัทประกันภัย ที่เชื่อถือได้ มีช่องทางติดต่อได้ โทรติด มีคนรับ เฟสบุ๊กเพจติดต่อได้ ทางแชท อีเมล์มีการตอบกลับ
2.ถ้าซื้อผ่านตัวแทน / นายหน้า ให้เลือกที่ติดต่อได้ คุณจะมีคนคอยให้คำปรึกษา มีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยดูแล พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ให้คุณ ได้คนดูแลคุณฟรีๆ หากพลาดจากนี้คุณยังคงติดต่อบริษัทตรงได้

ประกันคุ้มภัย
homecare
บ้านร่มฉัตร
พิทักษ์เคหะ
เมืองไทยประกันภัย
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย | ใบสมัคร
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย อยู่ดียกกำลัง 18 | ใบสมัคร
ประกันอัคคีภัยธุรกิจ
แอกซ่า
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย | รายละเอียด กรมธรรม์ สมาร์ทโฮม

บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โครงการ บ้านอุ่นรักษ์
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
My Luxury Log Home_Thai
My Luxury Home_Thai
My Happy Log Home_Thai
My Happy Home_Thai
My Easy Home Care
Happy SME Plus_Thai
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อัคคีภัย บ้านทิพยยิ้มได้ 2017
อัคคีภัย SME
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อัคคีภัย แผนบ้านเปี่ยมสุข 
อัคคีภัย ไมโครอินชัวรันส์ (MI 500)
อัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยรายย่อยไมโคร 400
อัคคีภัยที่อยู่อาศัย คอนกรีตล้วน (แบบมาตราฐาน)
อัคคีภัยที่อยู่อาศัย ครึ่งตึกครึ่งไม้ (แบบมาตราฐาน)
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Sweet Home บ้านอยู่อาศัย (sweet home care)
SME ร้านค้า (SME Privilege)
SME ใช่เลย ร้านค้า (มีความคุ้มครองเพิ่มเติม)
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  New! ***
ใบสอบถามข้อมูล
สถานที่ยกเว้นที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
ความคุ้มครอง
อัคคีภัย HOME Secure Plus
อัคคีภัย HOME Value
อัคคีภัย SME Secure Plus
อัคคีภัย SME Value For Enterprise
อัคคีภัย SME Value For Shop-owner
อัคคีภัย SME Value For Servicing Business
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แผนประกันภัยบ้านแสนรัก
ประกันอัคคีภัย ธุรกิจบริการ (Smart Plan Service)
ประกันอัคคีภัย ร้านอาหาร (Smart Plan F&B)
ประกันอัคคีภัย ร้านค้า (Smart Plan Shop)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อัคคีภัยโครงการรักษ์บ้านอยู่อาศัย
อัคคีภัยโครงการรักษ์บ้านสรรพภัย
อัคคีภัยสำหรับร้านค้า (ร้านค้าอุ่นใจ) **ถือเป็นงานเบ็ดเตล็ด**
อัคคีภัยสำหรับธุรกิจ SME **ถือเป็นงานเบ็ดเตล็ด**
อัคคีภัยสำหรับเจ้าบ้าน **ถือเป็นงานเบ็ดเตล็ด**
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย แผนสามัคคีสุขใจ
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย แผนบ้านอยู่สบาย
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย แผนHome Shield Plus
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย แผนHome Shield Lite
ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
อัคคีภัยอยู่อาศัย ร่มฉัตร
อัคคีภัยบ้านสบายใจ
อัคคีภัยบ้านพิทักษ์เคหะ
อัคคีภัยธุรกิจขนาดย่อม Shop House
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อยู่ดียกกำลัง 18
SMEs Comprehensive
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
อัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัย Gen Home
อัคคีภัยธุรกิจ Gen Office
อัคคีภัยร้านค้า Gen Shop
บริษัท QBE ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อัคคีภัยคิวบีอี โฮม ซี เคียวร์ (thai)
อัคคีภัยคิวบีอี โฮม ซี เคียวร์ (eng)
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
EASY HOME
อัคคีภัยสำหรับธุรกิจ
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย Home Exclusive
ประกันอัคคีภัย KSK SME อุ่นใจ

https://www.cymiz.com

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 01:43:38pm ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com