ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ

  • ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ

  • ขอใบเสนอ ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ
  • ประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME Total

ขอใบเสนอ ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

1.ผู้เอาประกัน (จะต้องมีส่วนได้เสีย หรือเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย)
2.สถานที่ตั้ง และลักษณะการใช้ประกอบการ เช่น ร้านค้า หรือประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ทุนประกันของแต่ละรายการ เช่น ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐานและทำเลที่ตั้ง) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักรสต็อกสินค้า ฯลฯ (ต้องตรงตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น)
3.ระยะเวลาประกันภัย เช่น 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี
4.ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง จำนวนชั้น ฝาผนังด้านนอก พื้นชั้นบน โครงหลังคา หลังคา จำนวนหลัง พื้นที่ภายในอาคาร ระยะห่างจากสิ่งปลูกสร้างอื่นประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ คืออะไร?
การประกันภัยที่จะช่วยรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ร้านค้า สถานประกอบการ จากอัคคีภัย และภัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้
สิ่งที่รับประกันภัย
1.อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ฯลฯ
2.ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สต็อกสินค้า

ความคุ้มครองมาตรฐาน

1.ไฟไหม้ รวมภัยไฟป่า รวมทั้งความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ แต่ไม่รวมความเสียหายจากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้
2.ฟ้าผ่า
3.การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย

ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยระอุ ภัยจากควัน ภัยลูกเห็บ ภัยทางอากาศ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ แผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิดภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย โดยบริษัทฯจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

อัตราเบี้ยประกันภัย

ตามอัตราที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มี ระยะเวลาคุ้มครองเกิน 1 ปี ให้คำนวณเบี้ยประกันภัย ดังนี้

ระยะเวลาประกันภัย 2 ปี คิด 175% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี
ระยะเวลาประกันภัย 3 ปี คิด 250% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี

หากมีการสูญเสียหรือเสียหายตามสัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสินไหม ซึ่งเป็นผลให้สัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดลง ให้คืนเบี้ยประกันภัยตามส่วน ดังนี้

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดการคุ้มครองปีแรก คืนเบี้ยประกันภัยปีที่สอง และเบี้ยประกันภัยปีที่สาม
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดการคุ้มครองปีที่สอง คืนเบี้ยประกันภัยปีที่สาม
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ประกันภัยก่อนถึงกำหนด ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น การใช้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่มีระยะเวลาให้ความคุ้มครองเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้ใช้สำหรับ ภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยโดยเฉพาะ ภัยอื่น ๆ ที่มีเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

ไม่คุ้มครองทรัพย์สินที่ตีราคายาก เช่น เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ต้นฉบับเอกสาร แบบพิมพ์ ภาพเขียน ธนบัตร
ไม่คุ้มครองภัยพิเศษ นอกจากมีการซื้อเพิ่มเติม
ภัยสงคราม ก่อการร้าย การเผาทรัพย์สินของเจ้าพนักงาน อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสี การถูกลักทรัพย์ระหว่างหรือหลังจากถูกอัคคีภัย

ข้อแนะนำ

การทำประกันรายใหม่ ควรแนบแผนผังแสดงสถานที่ตั้งทรัพย์สินมาด้วยเพื่อที่บริษัทฯ จะได้กำหนด อัตราค่าเบี้ยประกันภัยได้ถูกต้อง
การตีราคาทุนประกันของสิ่งปลูกสร้างจะต้องไม่รวมมูลค่าของที่ดินที่ตั้งอยู่และรากฐานของสิ่งปลูกสร้างนั้น
ผู้เช่าสามารถทำประกันได้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา และหากผู้เช่าทำประกันภัยตัวอาคารที่เช่า จะต้องยกผลประโยชน์และทำในนามของเจ้าของกิจการเท่านั้น
กรณีที่มีการประกันไว้กับบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ (การออกสลักหลัง) จะถือเอาวันที่บริษัทได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้รวมถึงการยกเลิกกรมธรรม์ด้วย
การทำประกัน ต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริง มีผลให้ได้รับค่าสินไหมเฉลี่ยตามสัดส่วน
การทำประกัน สูงกว่า มูลค่าที่แท้จริง จะได้รับค่าสินไหมเท่ากับมูลค่าจริง
การระบุพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ให้ระบุเป็น กว้างxยาว ต่อคูหาหรือต่อหลัง(ระบุเป็นเมตร)

การประกันภัยแบบกระแสรายวัน

กรมธรรม์แบบกระแสรายวันนี้จะออกให้โดยถือหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขพิเศษดังนี้

การประกันสต็อกสินค้า โดยที่จำนวนทุนประกันของกรมธรรม์ฉบับเดียวหรือมากกว่า 1 ฉบับ สำหรับภัยเดียวกันต้องมีจำนวนทุนประกันไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท โดยคำนวณเบี้ยประกันเพียง 75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และจะมีการปรับปรุงเมื่อสิ้นระยะเวลาของการประกันภัย
ทุนประกัน คือ จำนวนเงินในขั้นสูงสุดที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ไม่มีการลดทุนประกันในระหว่างกำหนดอายุสัญญาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่
ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งมูลค่าของสินค้าให้บริษัทฯทราบเป็นหนังสือ โดยแจ้งมูลค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแต่ละวันของเดือนให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน

ประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME Total

ดาวน์โหลดใบสมัคร

.

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 12:13:32pm เที่ยง ปิดทำการ
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com