ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ

การขอใบเสนอ

1.ผู้เอาประกัน (จะต้องมีส่วนได้เสีย หรือเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย)
2.สถานที่ตั้ง และลักษณะการใช้ประกอบการ เช่น ร้านค้า หรือประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ทุนประกันของแต่ละรายการ เช่น ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐานและทำเลที่ตั้ง) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักรสต็อกสินค้า ฯลฯ (ต้องตรงตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น)
3.ระยะเวลาประกันภัย เช่น 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี
4.ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง จำนวนชั้น ฝาผนังด้านนอก พื้นชั้นบน โครงหลังคา หลังคา จำนวนหลัง พื้นที่ภายในอาคาร ระยะห่างจากสิ่งปลูกสร้างอื่นประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ คืออะไร?
การประกันภัยที่จะช่วยรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ร้านค้า สถานประกอบการ จากอัคคีภัย และภัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้
สิ่งที่รับประกันภัย
1.อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ฯลฯ
2.ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สต็อกสินค้า

ความคุ้มครองมาตรฐาน

1.ไฟไหม้ รวมภัยไฟป่า รวมทั้งความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ แต่ไม่รวมความเสียหายจากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้
2.ฟ้าผ่า
3.การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย

ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยระอุ ภัยจากควัน ภัยลูกเห็บ ภัยทางอากาศ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ แผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิดภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย โดยบริษัทฯจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

อัตราเบี้ยประกันภัย

ตามอัตราที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มี ระยะเวลาคุ้มครองเกิน 1 ปี ให้คำนวณเบี้ยประกันภัย ดังนี้

ระยะเวลาประกันภัย 2 ปี คิด 175% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี
ระยะเวลาประกันภัย 3 ปี คิด 250% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี

หากมีการสูญเสียหรือเสียหายตามสัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสินไหม ซึ่งเป็นผลให้สัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดลง ให้คืนเบี้ยประกันภัยตามส่วน ดังนี้

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดการคุ้มครองปีแรก คืนเบี้ยประกันภัยปีที่สอง และเบี้ยประกันภัยปีที่สาม
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดการคุ้มครองปีที่สอง คืนเบี้ยประกันภัยปีที่สาม
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ประกันภัยก่อนถึงกำหนด ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น การใช้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่มีระยะเวลาให้ความคุ้มครองเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้ใช้สำหรับ ภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยโดยเฉพาะ ภัยอื่น ๆ ที่มีเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

ไม่คุ้มครองทรัพย์สินที่ตีราคายาก เช่น เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ต้นฉบับเอกสาร แบบพิมพ์ ภาพเขียน ธนบัตร
ไม่คุ้มครองภัยพิเศษ นอกจากมีการซื้อเพิ่มเติม
ภัยสงคราม ก่อการร้าย การเผาทรัพย์สินของเจ้าพนักงาน อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสี การถูกลักทรัพย์ระหว่างหรือหลังจากถูกอัคคีภัย

ข้อแนะนำ

การทำประกันรายใหม่ ควรแนบแผนผังแสดงสถานที่ตั้งทรัพย์สินมาด้วยเพื่อที่บริษัทฯ จะได้กำหนด อัตราค่าเบี้ยประกันภัยได้ถูกต้อง
การตีราคาทุนประกันของสิ่งปลูกสร้างจะต้องไม่รวมมูลค่าของที่ดินที่ตั้งอยู่และรากฐานของสิ่งปลูกสร้างนั้น
ผู้เช่าสามารถทำประกันได้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา และหากผู้เช่าทำประกันภัยตัวอาคารที่เช่า จะต้องยกผลประโยชน์และทำในนามของเจ้าของกิจการเท่านั้น
กรณีที่มีการประกันไว้กับบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ (การออกสลักหลัง) จะถือเอาวันที่บริษัทได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้รวมถึงการยกเลิกกรมธรรม์ด้วย
การทำประกัน ต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริง มีผลให้ได้รับค่าสินไหมเฉลี่ยตามสัดส่วน
การทำประกัน สูงกว่า มูลค่าที่แท้จริง จะได้รับค่าสินไหมเท่ากับมูลค่าจริง
การระบุพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ให้ระบุเป็น กว้างxยาว ต่อคูหาหรือต่อหลัง(ระบุเป็นเมตร)

การประกันภัยแบบกระแสรายวัน

กรมธรรม์แบบกระแสรายวันนี้จะออกให้โดยถือหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขพิเศษดังนี้

การประกันสต็อกสินค้า โดยที่จำนวนทุนประกันของกรมธรรม์ฉบับเดียวหรือมากกว่า 1 ฉบับ สำหรับภัยเดียวกันต้องมีจำนวนทุนประกันไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท โดยคำนวณเบี้ยประกันเพียง 75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และจะมีการปรับปรุงเมื่อสิ้นระยะเวลาของการประกันภัย
ทุนประกัน คือ จำนวนเงินในขั้นสูงสุดที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ไม่มีการลดทุนประกันในระหว่างกำหนดอายุสัญญาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่
ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งมูลค่าของสินค้าให้บริษัทฯทราบเป็นหนังสือ โดยแจ้งมูลค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแต่ละวันของเดือนให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน

  • กรุงเทพประกันภัย
  • เมืองไทยประกันภัย

  • ประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME Total

ประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME Total

.

  • ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ
  • ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
  • เมืองไทยอยู่ดียกกำลัง 18

ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ

สิ่งรับประกันภัย
อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ฯลฯ
ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สต็อกสินค้า
ความคุ้มครองมาตรฐาน
ไฟไหม้ รวมภัยไฟป่า รวมทั้งความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ แต่ไม่รวมความเสียหายจากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้
ฟ้าผ่า
การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้
ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยระอุ ภัยจากควัน ภัยลูกเห็บ ภัยทางอากาศ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ แผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิดภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย โดยบริษัทฯจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
อ่านเพิ่ม
ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ
ผู้เอาประกัน (จะต้องมีส่วนได้เสีย หรือเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย)
สถานที่ตั้ง และลักษณะการใช้ประกอบการ เช่น ร้านค้า หรือประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ทุนประกันของแต่ละรายการ เช่น ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐานและทำเลที่ตั้ง) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักรสต็อกสินค้า ฯลฯ (ต้องตรงตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น)
ระยะเวลาประกันภัย เช่น 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง จำนวนชั้น ฝาผนังด้านนอก พื้นชั้นบน โครงหลังคา หลังคา จำนวนหลัง พื้นที่ภายในอาคาร ระยะห่างจากสิ่งปลูกสร้างอื่น
อัตราเบี้ยประกันภัย
- ระยะเวลาประกันภัย 2 ปี คิดเป็น 175% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี
- ระยะเวลาประกันภัย 3 ปี คิดเป็น 250% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี
หากมีการสูญเสียหรือเสียหายตามสัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสินไหม ซึ่งเป็นผลให้สัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดลง ให้คืนเบี้ยประกันภัยตามส่วน ดังนี้
1.กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดการคุ้มครองปีแรก คืนเบี้ยประกันภัยปีที่สอง และเบี้ยประกันภัยปีที่สาม
2.กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดการคุ้มครองปีที่สอง คืนเบี้ยประกันภัยปีที่สาม
3.ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ประกันภัยก่อนถึงกำหนด ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น การใช้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่มีระยะเวลาให้ความคุ้มครองเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้ใช้สำหรับ ภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยโดยเฉพาะ
4.ภัยอื่น ๆ ที่มีเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี
ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิง
กรณีที่มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เอาประกัน จะได้รับส่วนลดตามรายการอัตราส่วนลดสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ

ประเภทของอุปกรณ์อัตราส่วนลด
อุปกรณ์สำหรับดับเพลิงซึ่งติดตั้งอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง
• เครื่องดับเพลิงเคมี
• ท่อดับเพลิงภายในสิ่งปลูกสร้าง
• ม้วนสายสูบหรือหัวท่อดับเพลิงซึ่งมีสายสูบขนาดเล็กติดอยู่
• เครื่องสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติ

2.5 %
5.0 %
5.0 %
2.5 %
อุปกรณ์ดับเพลิงภายนอกสิ่งปลูกสร้าง
• เครื่องดับเพลิงที่ใช้กำลังคนและเคลื่อนที่ได้
• เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้กำลังเครื่องยนต์เคลื่อนที่ได้หรือติดตั้งประจำที่
• ท่อดับเพลิงรับน้ำจากการประปานครหลวง
• ท่อดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ำทำงานแบบ Manual
• ท่อดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ำทำงานแบบ Automatic

2.5 %
7.5 %
5.0 %
7.5 %
10.0 %
เครื่องพรมน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ
ขนาดของพื้นที่สูงสุดแต่ละชั้นที่เหมาะสมต่อระบบเครื่องพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติหัวฉีดทั้งระบบ ซึ่งจะกำหนดดังนี้
สภาพความเสี่ยงภัย ขนาดของพื้นที่ต่อหนึ่งท่อประธาน (Main Pipe)
ต่ำ4,831 ตารางเมตร
ปานกลาง4,831 ตารางเมตร
สูง2,323 ตารางเมตรตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกิน 30%
ตั้งแต่ 30% แต่ไม่เกิน 40%
ตั้งแต่ 40% แต่ไม่เกิน 50%
เครื่องดับเพลิงประเภทอื่น
การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทอื่นๆ ที่มีสถาบันหรือองค์กรรับรองมาตรฐานนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้าง มีส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงได้ไม่เกิน 10%

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ข้อยกเว้นที่สำคัญ
1.ไม่คุ้มครองทรัพย์สินที่ตีราคายาก เช่น เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ต้นฉบับเอกสาร แบบพิมพ์ ภาพเขียน ธนบัตร 2.ไม่คุ้มครองภัยพิเศษ นอกจากมีการซื้อเพิ่มเติม 3.ภัยสงคราม ก่อการร้าย การเผาทรัพย์สินของเจ้าพนักงาน อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสี การถูกลักทรัพย์ระหว่างหรือหลังจากถูกอัคคีภัย
ข้อแนะนำ
1.การทำประกันรายใหม่ ควรแนบแผนผังแสดงสถานที่ตั้งทรัพย์สินมาด้วยเพื่อที่บริษัทฯ จะได้กำหนด อัตราค่าเบี้ยประกันภัยได้ถูกต้อง
2.การตีราคาทุนประกันของสิ่งปลูกสร้างจะต้องไม่รวมมูลค่าของที่ดินที่ตั้งอยู่และรากฐานของสิ่งปลูกสร้างนั้น
3.ผู้เช่าสามารถทำประกันได้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา และหากผู้เช่าทำประกันภัยตัวอาคารที่เช่า จะต้องยกผลประโยชน์และทำในนามของเจ้าของกิจการเท่านั้น
4.กรณีที่มีการประกันไว้กับบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
5.การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ (การออกสลักหลัง) จะถือเอาวันที่บริษัทได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้รวมถึงการยกเลิกกรมธรรม์ด้วย
6.การทำประกัน ต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริง มีผลให้ได้รับค่าสินไหมเฉลี่ยตามสัดส่วน
7.การทำประกัน สูงกว่า มูลค่าที่แท้จริง จะได้รับค่าสินไหมเท่ากับมูลค่าจริง
8.การระบุพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ให้ระบุเป็น กว้างxยาว ต่อคูหาหรือต่อหลัง(ระบุเป็นเมตร)
การประกันภัยแบบกระแสรายวัน
กรมธรรม์แบบกระแสรายวันนี้จะออกให้โดยถือหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขพิเศษดังนี้
1.การประกันสต็อกสินค้า โดยที่จำนวนทุนประกันของกรมธรรม์ฉบับเดียวหรือมากกว่า 1 ฉบับ สำหรับภัยเดียวกันต้องมีจำนวนทุนประกันไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท โดยคำนวณเบี้ยประกันเพียง 75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และจะมีการปรับปรุงเมื่อสิ้นระยะเวลาของการประกันภัย
2.ทุนประกัน คือ จำนวนเงินในขั้นสูงสุดที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
3.ไม่มีการลดทุนประกันในระหว่างกำหนดอายุสัญญาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่
4.ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งมูลค่าของสินค้าให้บริษัทฯทราบเป็นหนังสือ โดยแจ้งมูลค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแต่ละวันของเดือนให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน
หมายเหตุ
1.เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
สิ่งที่รับประกันภัย
ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ เช่น ตัวอาคาร เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน สต็อกสินค้า ตลอดจนเครื่องจักรต่างๆ ใช้กับการประกันภัยทรัพย์สินประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และการค้าขนาดใหญ่
ความคุ้มครองมาตรฐาน
คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์สำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวประกอบไปด้วย
- ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ ลูกเห็บ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟป่า
- ภัยอื่นๆ ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ควัน ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ การถูกชนโดยยานพาหนะหรืออากาศยาน รวมถึงวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
- การจลาจล นัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อน เจตนาร้าย
- อุบัติเหตุอื่นๆ ที่มิได้การระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
อัตราเบี้ยประกันภัย
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากฝ่ายรับประกันภัย
ข้อยกเว้นที่สำคัญ
ความเสียหายจากการชำรุด เสียหาย ขัดข้อง ของระบบกลไก หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
ความเสียหายจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ ถูกสัตว์ทำลาย หรือจากกรรมวิธีในการทำความสะอาด
ปฏิกิริยาของแสงหรือสภาพดินฟ้าอากาศ (นอกจากฟ้าผ่า)
การแตกหักของกระจก แก้ว หรือวัตถุที่เปราะแตกหักง่ายซึ่งมิได้เกิดจากอัคคีภัย หรือการลักทรัพย์
สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการปฏิบัติการ เยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง
การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฎ การปฏิวัติ การยึดอำนาจ การปกครองโดยทหาร
การก่อการร้ายโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายที่ใช้กำลังรุนแรง เพื่อผลทางการเมืองและรวมถึงการใช้กำลังอย่างรุนแรงเพื่อสร้างความหวาดกลัวแก่สาธารณชน ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้บังคับกรณีความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย
อาวุธนิวเคลียร์
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี
ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ
ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย
รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและทุนประกันภัย กรณีที่มีการผลิต ขอข้อมูลกระบวนการผลิตด้วย
สถานที่ตั้งหรือบริเวณที่ใช้งานของทรัพย์สินนั้น
ประวัติความสูญเสียหรือความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น
ธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
ลักษณะการป้องกันการเกิดอัคคีภัย เช่น ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ

เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์

เมืองไทยอยู่ดียกกำลัง 18
คุ้มครองสุดคุ้มสุดครบ บ้าน ตัวคุณ และคนในครอบครัว จากภัยทุกรูปแบบ คุ้มครองมากถึง 18 รายการ เริ่มต้นเพียง 1,600 บาท/ปี

- เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,600 บาท
- ภัยต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ไม่เกิน 20,000 บาท
- ภัยโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ไม่เกิน 50,000 บาท
- ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว 1,000 บาท ต่อวัน สูงสุด 50,000 บาท
- คุ้มครองอุบัติเหตุผู้เอาประกันภัย และ/หรือบุคคลในครอบครัว 200,000 บาท ต่อคน
พร้อมรับผิดต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
1.คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.ภัยธรรมชาติ (ลมพายุ/ไต้ฝุ่น/มรสุม/แผ่นดินไหว/ภูเขาไฟระเบิด/คลื่นใต้น้ำ/สึนามิ/ลูกเห็บ) ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.ความสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า จนทำให้เกิดไฟไหม้ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
4.ความรับผิดต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ
5.ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- บ้านอยู่อาศัย และสถานที่ตั้งทรัพย์สิน
- สำหรับสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว ห้องชุด แมนชั่น คอนโดมิเนียม ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้น (ต้องไม่ใช้ประกอบธุรกิจอย่างอื่น) และไม่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนแออัด หรือรถดับเพลิงเข้าไปไม่ถึง เป็นต้น นอกจากนี้บ้านอยู่อาศัยที่รับประกันอัคคีภัยได้ จะพิจารณาเฉพาะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน) เท่านั้น
ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
- สิ่งปลูกสร้าง หรือตัวอาคาร ไม่รวมฐานรากและราคาที่ดิน (รวมส่วนต่อเติมอาคาร)
- เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร

...


⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Wednesday เวลา 11:26:34am ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com