ประกันความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (product liability insurance)

ถ้าคุณต้องการหาซื้อประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ อาจหาด้วยตัวเอง ด้วยการติดต่อไปยังบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีอยู่ในไทยราว 60 แห่ง (บริษัทประกันวินาศภัย)แต่อาจพบว่ามีน้อยบริษัทจะขายประกันตัวนี้ บางบริษัทประกันไม่มีขาย บางบริษัทมีขายแต่รับเฉพาะผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่นอาหาร เครื่องดื่ม บางบริษัทมีเงื่อนไขที่เอาเปรียบ คนทั่วไปรู้น้อยมากเกี่ยวกับประกันตัวนี้ แม้แต่คนของบริษัทประกันเองที่เป็นฝ่ายพิจารณารับประกัน นอกจากนี้ บางบริษัทมีขายแต่ไม่ค่อยสนใจคุณ ไม่ติดต่อกลับ บางบริษัทประกัน ต้องส่งต่อไปบริษัทอื่นอีกที

การใช้บริการจากตัวกลาง เช่น นายหน้า (Broker,โบรกเกอร์) ดูแลให้คุณ จึงมีความสำคัญ ส่วน ตัวแทน (Agent) ขายให้บริษัทประกันใดๆโดยเฉพาะ
หากคุณต้องการทำประกันนี้จริง เรายินดีให้บริการ
ประกันความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ คืออะไร?

ประกันความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ หรือ ประกันความรับผิดจากสินค้า (Product Liability insurance)

หมายถึง การประกันภัยความรับผิดต่อผู้บริโภค ซึ่งผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการ และ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า จะต้องรับผิด ตามกฎหมาย ของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย ได้ออกกฎหมาย พ.ร.บ ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ 20 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
1.ผู้ผลิตหรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต
2.ผู้นำเข้า
3.ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้าได้
4.ผู้ซึ่งใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายข้อความ หรือแสดงด้วยวิธีการใดๆอันมีลักษณะที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้า
ความรับผิดของผู้ประกอบการ
1.ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายใน ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้านั้นได้ มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการ หรือไม่ก็ตาม
2.เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องรับผิด ผู้เสียหาย หรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนต้องพิสูจน์ว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการ และการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้านั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ประกอบการหรือผู้ใด
การฟ้องคดี
1.ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมและมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอำนาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้เสียหายได้โดยนำบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องและดำเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม
2.การฟ้องและดำเนินคดีแทนผู้เสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นสูงสุด
อายุความ
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอันขาดอายุความเมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหาย และรู้ตัวผู้ประกอบการต้องรับผิด หรือเมื่อพ้น 10 ปี นับแต่วันที่มีการขายสินค้านั้น
ความคุ้มครอง กรมธรรม์ความรับผิดผลิตภัณฑ์
บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ในนามผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายซึ่งทำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
1.เสียชีวิต บาดเจ็บต่อร่างกาย หรือเจ็บป่วย
2.สูญเสีย หรือได้รับความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน
3.ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ(โดยความยินยอมของผู้เอาประกัน)
ข้อมูล ที่ใช้สำหรับทำประกันภัย
1.ชื่อผู้เอาประกันภัย (รวมทั้งบริษัทในเครือ)
2.ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย และ เว็บไซต์ (ถ้ามี)
3.ประเภทของการประกอบธุรกิจของท่าน
4.ปีที่เริ่มก่อตั้งดำเนินธุรกิจของท่าน
5.ธุรกิจของท่านเป็น (เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่าย)
6.ผู้เอาประกันภัย มีสาขา กิจการร่วม สำนักงานตัวแทน อยู่ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา/แคนนาดา หรือไม่
7.ผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย
8.ประมาณการยอดขายต่อปี
9.วงเงินจำกัดความรับผิดที่ต้องการเอาประกันภัย
10.เอกสารรับรองคุณภาพการผลิต / ผลิตภัณฑ์
11.ประวัติความสูญเสียหรือเสียหายที่เคยเกิดขึ้น
เบี้ยประกันภัย
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัย ประเภทสินค้า ปริมาณ ยอดขาย การขนส่ง ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บดูแล ขอบเขตอำนาจศาล อาณาเขตที่คุ้มครอง ฯลฯ

  • กรุงเทพประกันภัย

ประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ กรุงเทพประกันภัย
ลงนามผู้มีอำนาจ ตราประทับบริษัท
ตัวอย่าง


😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Friday เวลา 09:50:35am ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com