• ประกันความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (product-liability-insurance)


ประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ กรุงเทพประกันภัย

ลงนามผู้มีอำนาจ ตราประทับบริษัท


ประกันความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ คืออะไร?

ประกันความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ หรือ ประกันความรับผิดจากสินค้า (Product Liability insurance)

หมายถึง การประกันภัยความรับผิดต่อผู้บริโภค ซึ่งผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการ และ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า จะต้องรับผิด ตามกฎหมาย ของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย ได้ออกกฎหมาย พ.ร.บ ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ 20 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
1.ผู้ผลิตหรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต
2.ผู้นำเข้า
3.ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้าได้
4.ผู้ซึ่งใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายข้อความ หรือแสดงด้วยวิธีการใดๆอันมีลักษณะที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้า
ความรับผิดของผู้ประกอบการ
1.ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายใน ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้านั้นได้ มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการ หรือไม่ก็ตาม
2.เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องรับผิด ผู้เสียหาย หรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนต้องพิสูจน์ว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการ และการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้านั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ประกอบการหรือผู้ใด
การฟ้องคดี
1.ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมและมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอำนาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้เสียหายได้โดยนำบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องและดำเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม
2.การฟ้องและดำเนินคดีแทนผู้เสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นสูงสุด
อายุความ
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอันขาดอายุความเมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหาย และรู้ตัวผู้ประกอบการต้องรับผิด หรือเมื่อพ้น 10 ปี นับแต่วันที่มีการขายสินค้านั้น
ความคุ้มครอง กรมธรรม์ความรับผิดผลิตภัณฑ์
บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ในนามผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายซึ่งทำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
1.เสียชีวิต บาดเจ็บต่อร่างกาย หรือเจ็บป่วย
2.สูญเสีย หรือได้รับความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน
3.ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ(โดยความยินยอมของผู้เอาประกัน)
ข้อมูล ที่ใช้สำหรับทำประกันภัย
1.ชื่อผู้เอาประกันภัย (รวมทั้งบริษัทในเครือ)
2.ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย และ เว็บไซต์ (ถ้ามี)
3.ประเภทของการประกอบธุรกิจของท่าน
4.ปีที่เริ่มก่อตั้งดำเนินธุรกิจของท่าน
5.ธุรกิจของท่านเป็น (เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่าย)
6.ผู้เอาประกันภัย มีสาขา กิจการร่วม สำนักงานตัวแทน อยู่ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา/แคนนาดา หรือไม่
7.ผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย
8.ประมาณการยอดขายต่อปี
9.วงเงินจำกัดความรับผิดที่ต้องการเอาประกันภัย
10.เอกสารรับรองคุณภาพการผลิต / ผลิตภัณฑ์
11.ประวัติความสูญเสียหรือเสียหายที่เคยเกิดขึ้น
เบี้ยประกันภัย
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัย ประเภทสินค้า ปริมาณ ยอดขาย การขนส่ง ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บดูแล ขอบเขตอำนาจศาล อาณาเขตที่คุ้มครอง ฯลฯ

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 01:18:40pm ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com