• ประกันภัยวิศวกรรม [Engineering Insurance]ข้อมูล ในการจัดทำใบเสนอราคา ประกันภัยวิศวกรรม

1. ชื่อโครงการหรืองานที่รับเหมา
2. ชื่อผู้ว่าจ้าง
3. ชื่อผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงแต่ละราย
4. รายละเอียดของงานก่อสร้างโดยสังเขป
5. มูลค่าโครงการรวมและมูลค่าย่อยของแต่ละงาน
6. ระยะเวลาก่อสร้าง
7. ข้อกำหนดการคุ้มครองถ้าผู้รับเหมาต้องการ(ถ้ามี)
8. สำเนาสัญญาจ้างงาน(ถ้ามี)
9. แผนผังสถานที่ก่อสร้าง
10. กำหนดการก่อสร้าง
11. แปลนการก่อสร้าง แสดงรูปหรือลักษณะของอาคารที่จะก่อสร้างทุกด้านจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามมูลค่าของสัญญา (ค่าวัสดุ,ค่าแรง,กำไร) อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับการรับพิจารณาของฝ่ายรับประกันภัย
12. ภ.พ. 20
13. สำเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างฉบับเจ้าของโครงการ
14. แผนที่แสดงสถานที่ก่อสร้าง
15. แบบแปลนการก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง
16. ภาพถ่ายงานก่อสร้าง (กรณีงานเริ่มต้นก่อสร้างไปบางส่วน)

"กรุณาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อทางเราจะได้ทำข้อเสนอให้ท่านได้"

ประกันภัยวิศวกรรม คือ อะไร?
การประกันภัยสำหรับวิศวกรรม
1.ประกันภัยเบ็ดเตล็ดคุ้มครองทรัพย์สินด้านงานประกันภัยวิศวกรรม (Engineering Insurance)
2.ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา ( Contract Work Policy [CWI])
3.ประกันภัยหม้อไอน้ำระเบิด ( Boiler Policy)
4.ประกันภัยเครื่องจักร ( Machinery Policy)
5.ประกันภัยเครื่องมือในการก่อสร้าง ( Contractors’ Plant & Machinery [CPM])
6.ประกันภัยเครื่องจักรอิเลคทรอนิคส์ ( Electronic Equipment Insurance)

ประกันภัยวิศวกรรม 3 แขนง

1. ประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหาย (Machinery Breakdown Insurance)

เป็น การให้ความคุ้มครองเพื่อชดใช้ความชำรุดเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่เครื่องจักรกลทุกประเภท การประกันภัยเครื่องจักรเป็นการประกันภัยต่างหาก ที่ไม่รวมความสูญเสียจากอัคคีภัย ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการใช้เครื่องจักร และอุบัติเหตุอื่นๆ เช่น

- การออกแบบผิดพลาด (การคำนวณ แบบแปลน แบบวาด ความบกพร่องในการผลิต วัสดุ)
- การดำเนินเครื่องผิด ขาดความชำนาญ ประมาท
- การถูกกลั่นแกล้งด้วยเจตนาร้าย หรือถูกก่อวินาศกรรม
- ไฟฟ้าลัดวงจร และสาเหตุทางไฟฟ้าอย่างอื่น
- การระเบิดทางฟิสิกส์ ฯลฯ

2. การประกันภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร (Erection All Risks Insurance)

คุ้มครองอย่างกว้าง ต่อภัยที่อาจเกิด ณ สถานที่ติดตั้งเครื่องจักรกลทุกประเภท ทุกขนาด ตั้งแต่ เครื่องจักรเล็ก ถึง เครื่องจักรขนาดใหญ่ มูลค่าสูง เช่น เครื่องกำเนิดพลังงานนิวเคลียร์ การความคุ้มครอง เช่น
- เครื่องจักรกล สายไฟ อุปกรณ์ โครงสร้างที่เป็นเหล็ก
- เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการติดตั้ง
- เครื่องกำเนิดพลังงาน เครื่องผลิต
- งานวิศวกรรมด้านโยธา (ที่ไม่ใหญ่เกินไป)
- ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในสถานที่ติดตั้งแล้ว
ความรับผิดตามกฎหมายของผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีต่อสาธารณชน
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ ความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย
ภัยที่คุ้มครอง
1.อัคคีภัย การระเบิด
2.ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า พายุทุกชนิด แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม หินทลาย
3.โจรกรรม
4.ความเสียหายสืบเนื่องจากการชำรุดของไฟฟ้า หรือเครื่องจักรกล
5.ขาดฝีมือหรือขาดความชำนาญ ความผิดพลาดตามวิสัยปุถุชน หรือถูกก่อวินาศกรรม ถูกกลั่นแกล้ง
6.ความเสียหายในระหว่างเคลื่อนย้าย เก็บรอการติดตั้งหรือระหว่างการติดตั้ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บริษัทฯจะชดเชยผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะต้องชำระค่าเสียหาย เนื่องจาก
1.ความบาดเจ็บทางร่างกาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ
2.ความสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ เกิดขึ้นโดยตรงจากการปฏิบัติตามสัญญาที่ประกันตามกรมธรรม์นี้ และเกิดขึ้นในบริเวณติดต่อใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้างระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย

ระยะเวลาคุ้มครอง
การคุ้มครองจะเริ่มทันทีที่ทรัพย์สินที่จะติดตั้งได้ขนส่งถึงสถานที่ติดตั้ง แล้ว จะคุ้มครองตลอดไปจนกว่าการติดตั้งจะแล้วเสร็จ และลองเครื่องเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งกล่าวโดยย่อคือให้ความคุ้มครอง
1.ระหว่างการเก็บรอหรือพักรอการติดตั้ง ณ สถานที่
2.ระหว่างการติดตั้ง
3.ระหว่างการลองเครื่อง ภายหลังการติดตั้งเสร็จแล้ว
4.การคุ้มครองยังอาจจะขยายถึงการบำรุงรักษาอีกระยะหนึ่ง หลังจากลองเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ได้

3. ประกันภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractors’ All Risks Insurance)

จุดเริ่มจากเจตนาที่จะให้การคุ้มครองอย่างกว้าง และ เพียงพอแก่งานก่อสร้าง ทั้งเครื่องจักรกล อุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
และขยายงานคุ้มครองถึงความรับผิดตามกฎหมาย ต่อสาธารณชนของผู้รับเหมาก่อสร้างด้วย การประกันภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อ สร้าง ให้การคุ้มครอง เช่น ..

ทรัพย์สินและชีวิตร่างกาย
งานที่จะก่อสร้างรวมทั้งงานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อใช้เกี่ยวกับงานก่อสร้างถาวร นั้น วัสดุเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ความรับผิดตามกฎหมายของผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีต่อสาธารณชน คือ
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ ความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายภัยที่คุ้มครอง

อื่นๆ
อัคคีภัย การระเบิด
ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า พายุทุกชนิด แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม หินทลาย
โจรกรรม
ขาดฝีมือหรือขาดความชำนาญ ความผิดพลาดตามวิสัยปุถุชน หรือถูกก่อวินาศกรรม ถูกกลั่นแกล้ง
ความเสียหายในระหว่างเคลื่อนย้าย เก็บรอการติดตั้งหรือระหว่างการติดตั้ง
การออกแบบและคำนวณผิดพลาด (ในกรณีต้องการให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษ)

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 01:50:49pm ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com