ประกันภัยวิศวกรรม [Engineering Insurance]

ประกันภัยวิศวกรรม

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

ประกันภัยที่เหมาะกับเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน วิศวกรรมโยธาต่างๆ คุ้มครองงานรับเหมาก่อสร้างที่ครอบคลุมถึง มูลค่าเต็มของตัวงานรับเหมาตามมูลค่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่ารื้อซาก และวิศวกรที่ปรึกษา จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างภายใต้ระยะสัญญาก่อสร้าง

ประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา (CAR)

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor's All Risks Insurance) ที่รวมความคุ้มครองครอบคลุมถึงงานติดตั้งเครื่องจักรที่ต้องติดตั้งในงาน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย

ประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractors’ All Risks Insurance)

หรือ ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา ( Contract Work Insurance ,CWI) คุ้มครองต่องานก่อสร้าง ทั้งเครื่องจักรกล อุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชนของผู้รับเหมาก่อสร้าง การประกันภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง เช่น

ทรัพย์สิน ชีวิตร่างกาย
งานที่จะก่อสร้าง งานก่อสร้างชั่วคราว เพื่อใช้เกี่ยวกับงานก่อสร้างถาวร นั้น วัสดุเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ความรับผิดตามกฎหมายของผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีต่อสาธารณชน ทั้งทรัพย์สิน และ ชีวิตและร่างกาย

ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร (EAR)

สำหรับผู้ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักรที่ได้รับมอบให้ติดตั้งเครื่องจักร ในลักษณะตามแต่ละโครงการ ที่คุ้มครองเฉพาะเครื่องจักร ในช่วงเวลาที่ถูกขนส่งมาถึงจนติดตั้งและทดสอบเสร็จสิ้น ซึ่งช่วงเวลาของสัญญาติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าวอาจเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดหมาย ขึ้นต่อตัวเครื่องจักรและรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องจักร

ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร (Erection All Risks Insurance)

คุ้มครองต่อภัยที่อาจเกิด ณ สถานที่ติดตั้งเครื่องจักรกลทุกประเภท ทุกขนาด เช่น
- เครื่องจักรกล สายไฟ อุปกรณ์ โครงสร้างที่เป็นเหล็ก
- เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการติดตั้ง
- เครื่องกำเนิดพลังงาน เครื่องผลิต
- งานวิศวกรรมด้านโยธา (ไม่ใหญ่เกินไป)
- ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในสถานที่ติดตั้งแล้ว
ความรับผิดตามกฎหมายของผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีต่อสาธารณชน
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ ความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย
ภัยที่คุ้มครอง
1.อัคคีภัย การระเบิด
2.ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า พายุทุกชนิด แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม หินทลาย
3.โจรกรรม
4.ความเสียหายสืบเนื่องจากการชำรุดของไฟฟ้า หรือเครื่องจักรกล
5.ขาดฝีมือหรือขาดความชำนาญ ความผิดพลาดตามวิสัยปุถุชน หรือถูกก่อวินาศกรรม ถูกกลั่นแกล้ง
6.ความเสียหายในระหว่างเคลื่อนย้าย เก็บรอการติดตั้งหรือระหว่างการติดตั้ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บริษัทฯจะชดเชยผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะต้องชำระค่าเสียหาย เนื่องจาก
1.ความบาดเจ็บทางร่างกาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ
2.ความสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ เกิดขึ้นโดยตรงจากการปฏิบัติตามสัญญาที่ประกันตามกรมธรรม์นี้ และเกิดขึ้นในบริเวณติดต่อใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้างระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาคุ้มครอง
การคุ้มครอทันทีที่ทรัพย์สินที่จะติดตั้งได้ขนส่งถึงสถานที่ติดตั้ง แล้ว จะคุ้มครองตลอดไปจนกว่าการติดตั้งจะแล้วเสร็จ และลองเครื่องเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งกล่าวโดยย่อคือให้ความคุ้มครอง
1.ระหว่างการเก็บรอหรือพักรอการติดตั้ง ณ สถานที่
2.ระหว่างการติดตั้ง
3.ระหว่างการลองเครื่อง ภายหลังการติดตั้งเสร็จแล้ว
4.การคุ้มครองยังอาจจะขยายถึงการบำรุงรักษาอีกระยะหนึ่ง หลังจากลองเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ได้

ประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance / MBD)

ประกันภัยที่ให้คุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักร เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรเฉพาะทางต่างๆ ภายใต้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิดจากความบกพร่องจากการออกแบบ คำนวณ ขาดความชำนาญ ไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิดในทางฟิสิกส์ หรือ การถูกกลั่นแกล้ง เป็นการประกันภัยที่แยกต่างหาก ไม่รวมความสูญเสียจากอัคคีภัย ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการใช้เครื่องจักร และอุบัติเหตุอื่นๆ

ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติแล้วเกิดความสูญเสียหรือเสียหายขึ้นจากอุบัติเหตุต่างๆ อาทิ ไฟฟ้าลัดวงจร ปฏิบัติงานผิดพลาด คุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์ รวมถึงส่วนบันทึกข้อมูลที่รวมค่าจัดทำข้อมูลที่สูญหายด้วย

ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังความดัน

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายของการระเบิดและยุบแฟบของหม้อไอน้ำและถังอัดความดัน ที่เกิดจากความบกพร่องหรือการใช้งานต่างๆ และอันตรายที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้

  • ประกันภัยวิศวกรรม [Engineering Insurance]

⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Wednesday เวลา 11:05:45am ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com