ทุนประกัน 1 ล้าน แบบตลอดชีพ ชาย 29ปี

ทุนประกัน 1 ล้าน แบบตลอดชีพ ชาย 29ปี

รายละเอียดสัญญาการประกันภัย ชำระเบี้ย : รายปี
ความคุ้มครอง ทุนประกัน | ระยะคุ้มครอง/ระยะชำระเบี้ย | เบี้ยประกันภัย รวม(บาท)
ห่วงรัก พรีเมียร์ 1,000,000 61/20 18,970
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 1,000,000 20/0 0
ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี งวดละ 18,970

ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 20 ปี

ความคุ้มครอง
สัญญาประกันชีวิต ห่วงรัก พรีเมียร์ 1,000,000  18,970
สัญญาเพิ่มเติม 1,000,000 ยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพฯ(แถมฟรี)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เนื่องจาก (ข้อใดข้อหนึ่ง)
1,000,000 1. เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ (สัญญาหลัก)
1,000,000 2. เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ (สัญญาหลัก)
1,000,000 3. เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุทวีผล * (สัญญาหลัก)
1,000,000 4. เสียชีวิตโดยถูกฆาตกรรม จลาจล ฯลฯ (สัญญาหลัก)
*กรณีอุบัติเหตุทวีผล ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือลิฟท์
(ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะอื่นใด
ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่
1,000,000 เงินครบกําหนดสัญญา

ผลประโยชน์ด้านการกู้ยืมเงิน
1. ท่านสามารถกู้เงิน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 ไปใช้ในยามขัดสนได้ไม่เกิน 145,800 บาท
2. ท่านสามารถกู้เงิน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 20 ไปใช้ในยามขัดสนได้ไม่เกิน 365,400 บาท
ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.)
หากบริษัทพิจารณาท่านเข้าร่วมโครงการด้วยการชําระเบี้ยประกันในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ
บริษัทแถมฟรีความคุ้มครองยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต ห่วงรัก พรีเมียร์ ที่ทุนประกัน 1,000,000
บาท แต่เมื่อรวมทุนประกันของกรมธรรม์ทุกฉบับแล้วต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท กรณีที่ท่านทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

- เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้น โปรดศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์
- การนําส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิต มาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
- เบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันสุขภาพ(ถ้ามี) สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด
- ใบเสนอขายนี้แสดงจํานวนเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย
และการพิจารณารับประกันของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
1. กรณีผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ผลประโยชน์ข้างต้นจะถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
2. ระยะเวลาผ่อนผันชําระเบี้ยประกันภัย 60 วัน
3. บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของการประกันภัย ซึ่งสัญญาประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่สัญญานั้นเริ่มมีผลบังคับ
4. บริษัทจะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ
หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย


ID=4018,MSG=4724


⭐️ เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา คอยช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสิทธิ์รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)
ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Friday เวลา 04:52:30am ...
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com