ปิด ‘เจ้าพระยาประกันภัย’

ปิด ‘เจ้าพระยาประกันภัย’

ปัญหาของธุรกิจ ประกันภัยรายเล็ก คือ แข่งขันฟันราคาเบี้ย ประกันภัยกันรุนแรง ( ทะเลแดง,สงครามราคา) ปัญหาด้านการเงิน และ ในที่สุด หากบริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจไม่ดีพอ การประกอบการจะขาดทุน
การที่ บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยฯ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะไม่ส่งผลกระทบด้านการเงินต่อภาพรวมของธุรกิจ ประกันภัย เป็นปัญหาฐานะการเงินและการจัดการภายในของบริษัท จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงิน หรือสภาพคล่อง ของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น หรือธุรกิจ ประกันภัย ในภาพรวมแต่อย่างใด

หลังจาก บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยฯ ถูกสั่งปิดอาจจะส่งผลกระทบต่อคู่ค้า เช่น อู่ซ่อม บริษัทรับประกันภัยต่อ หรือร้านอะไหล่ แต่ประชาชนผู้ทำ ประกันภัย จะไม่ได้รับผล กระทบจากตรงนี้ ซึ่งปัญหาของธุรกิจ ประกันภัย รายเล็กที่ผ่านมา เกิดการ แข่งขันฟันราคาเบี้ย ประกันภัย กันอย่างรุนแรง บางราย อาจจะประสบปัญหาทางด้านการเงิน ส่งผลกระทบให้ผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น บริษัทประกันภัย รายเล็กจะแข่งขันกับ รายกลาง รายใหญ่ลำบาก จึงต้องปรับตัวการทำธุรกิจแบบใหม่ โดยเลิกขายเบี้ย ประกันภัย ที่ต่ำกว่าทุน และหาจุดแข็งของตัวเอง เช่น บริการหลังการขาย ลดค่าใช้จ่าย และนำเทคโนโลยีการขาย และการเคลมผ่านออนไลน์มาใช้เพื่อลดต้นทุน หรือต้องควบรวมเพื่อความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจต่อไป ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้

บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยฯ มีฐานะการเงินไม่มั่นคง จากการดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน และยืนงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหลายครั้ง มีพฤติกรรมปิดบังซ่อนเร้นฐานะการเงิน หรือการดำเนินการ โดยบันทึกรายการหนี้สินจากการประกันภัยต่อ และเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้สำนักงาน คปภ.ไม่ทราบฐานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท และไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระภาระผูกพันที่มีต่อ ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชนได้ จึงเป็นกรณีที่ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน และมีเหตุสมควรที่จะสั่งให้หยุดรับประกันภัยวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ปริษัทฯ ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาฐานะและการดำเนินการได้ครบถ้วน ได้แก่ ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยปรากฏตามรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่บริษัทนำส่งให้ สำนักงาน คปภ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จำนวน 267.78 ล้านบาท มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน จำนวนร้อยละ -210.28 จัดสรรเงินสำรองตามมาตรา 23 และจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพัน ตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา 27/4 ไม่ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 79.44 ล้าน บาท และ 157.18 ล้านบาท ตามลำดับ แม้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 แต่รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง อันเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินรวมสูงกว่าทรัพย์สิน 267.78 ล้านบาท ซึ่งการให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขดังกล่าว เป็นลักษณะที่เป็นเหตุให้บริษัทมีฐานะการเงิน หรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณามีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท เจ้าพระยาประกัน ภัย จำกัด (มหาชน) 

สยามธุรกิจ


ID=4009,MSG=4720


⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Tuesday เวลา 03:55:20am ...
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com