การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance)

การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance)

การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance)

ให้ความคุ้มครองในการชดเชย ความเสียหายทางการเงิน ที่เกิดขึ้นแก่นายจ้าง อันเกิดจากการกระทำทุจริต หรือความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
เช่น ยักยอกทรัพย์สิน ฉ้อโกง ฉ้อฉล ปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสารโดยมีเจตนาทุจริต เป็นต้น
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่นก็ตาม

การประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน
คุ้มครองถึงความสูญเสียอันเกิดจากการฉ้อโกง การยักยอก การลักขโมย หรือการฉ้อฉลเงินหรือสต็อกสินค้าโดยพนักงานของบริษัท ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยทั้งในลักษณะการเลือกระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งของพนักงานเป็นบางส่วน หรืออาจเป็นพนักงานทุกคนก็ได้ กรมธรรม์ประเภทนี้เหมาะสำหรับนายจ้าง

ตัวอย่างข้อยกเว้น
• การฉ้อโกงหรือการทุจริตซึ่งกระทำก่อนวันมีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
• ชื่อ ตำแหน่ง ทุนประกันภัยของพนักงานแต่ละคนที่ต้องการทำประกันภัย
• พนักงานต้องได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
• ประเภทธุรกิจของนายจ้าง
• ประวัติความสูญเสียหรือความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น

ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้ให้คุ้มครองทรัพย์สินหรือเงินสดของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการเจตนาทุจริตยักยอก ฉ้อโกง หรือลักทรัพย์ ของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากธุรกิจมีความเสี่ยงภัย นอกเหนือจากความเสี่ยงภัยกับทรัพย์สินแล้วยังมีโอกาสที่จะเกิดภัยอันมีสาเหตุมาจากบุคคลในองค์กรได้ เช่น การทุจริต การยักยอกฉ้อโกง ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบัน โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นบ่อย นอกเหนือจากการป้องกันโดยใช้นโยบายอย่างรัดกุมในแต่ละองค์กรแล้วประกันภัยยังเป็นทางเลือกอีกวิธีที่จะลดความเสียหายต่อธุรกิจได้

การประกันภัยความซื่อสัตย์คืออะไร?
กรมธรรม์ประกันภัยที่ชดเชยคุณจากการสูญเสียทางการเงินโดยตรงอันเนื่องจากการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ของพนักงานของคุณ
การกระทำต่างๆ ประกอบไปด้วยการปลอมแปลง, การยักยอกเงิน, การลักขโมยหรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อฉ้อโกง
ความคุ้มครองนี้ไม่จำกัดการสูญเสียทางการเงินและยังรวมถึงอสังหาริมทรัพย์และสินค้าที่เกิดขึ้นจากพนักงาน

ความคุ้มครองหลัก
ซึ่งอยู่ในช่วงประกัน
ในช่วงการว่าจ้างของพนักงานดังกล่าวมีการบังคับใช้ตามปกติ
สอดคล้องกับอาชีพและหน้าที่ของพนักงานที่กระทำผิด
ตรวจพบในระหว่าง
-ที่อยู่ในช่วงประกัน
-ภายใน 6 เดือนหลังจากนั้น
-ภายใน 6 เดือนหลังการเสียชีวิต, สูญหายหรือไล่ออกของพนักงานที่กระทำผิด ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?
ชื่อของนายจ้าง 
ประเภทของพนักงาน
จำนวนพนักงาน
ค่าจ้างประจำปีโดยประมาณ
ขีดจำกัดความลับผิดต่อพนักงานแต่ละคน
ปัจจัยอื่นๆ

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง
http://upic.me/i/wp/1555555.jpg

:)

การประกันภัยความซื่อสัตย์ (Fidelity Guarantee Insurance)

ให้ความคุ้มครองนายจ้างต่อการสูญเสียทรัพย์สิน หรือได้รับความเสียหายจากการกระทำทุจริต หรือความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้าง เช่นยักยอก ฉ้อฉล ฉ้อโกง ปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสาร โดยมีเจตนาทุจริต ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่นก็ตาม

จึงมีข้อแตกต่างกับการประกันภัยสำหรับเงินและการประกันภัยโจรกรรม ที่มุ่งให้ความคุ้มครองความสูญเสียอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตของบุคคลภายนอกโดยทั่วไป โดยไม่เจาะจงบุคคลใดหรือกลุ่มใด แต่การประกันภัยความซื่อสัตย์จะมุ่งให้ความคุ้มครองความสูญเสียอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตของพนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งเป็นบุคคลภายในของกิจการเอง

การประกันภัยความซื่อสัตย์

สามารถแบ่งรับประกันภัยได้หลายรูปแบบ โดยอาจแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ

1.ความคุ้มครองลุกจ้างเพียงบางคน (Collective Policies)
กรณีผู้เอาประกันภัยหรือนายจ้างจะมีการคัดเลือกลูกจ้างที่สมควรให้ความคุ้มครองออกมา โดยในการทำสัญญาประกันภัยของลูกจ้างแต่ละคนไว้ด้วย ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัยของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของลูกจ้างแต่ละคน เพราะแต่ละหน้าที่จะมีความเสี่ยงภัยต่อการทุจริตไม่เท่ากัน และยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
1.ระบุชื่อลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครอง (Name Bond) การประกันภัยความซื่อสัตย์ประเภทนี้ จะระบุชื่อลูกจ้างไว้ และกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองความเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของลูกจ้างที่ระบุชื่อไว้ ไม่ว่าลูกจ้างดังกล่าวจะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ก็ตาม ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
- ระบุชื่อลูกจ้างเพียงคนเดียว (Individual Bond) กรมธรรม์ชนิดนี้หนึ่งฉบับจะออกให้ลูกจ้างเพียงคนเดียว ถ้ามีลูกจ้างหลายคนที่ต้องการให้ความคุ้มครองก็จะแยกกรมธรรม์ให้สำหรับลูกจ้างแต่ละคน เช่น ถ้าต้องการคุ้มครองลูกจ้าง 4 คน ก็จะแยกกรณีเป็น 4 กรมธรรม์ เป็นต้น
- ระบุชื่อลูกจ้างเป็นกลุ่ม (Name Schedule Bond) กรมธรรม์ชนิดนี้จะใช้ในกรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างมากมายที่ต้องการให้ความคุ้มครอง จึงไม่สะดวกในการที่จะแยกออกกรมธรรม์โดยระบุชื่อเพียงคนเดียว ให้ลูกจ้างแต่ละรายแบบชนิดแรก ดังนั้น กรณีนี้จึงเหมาะที่ใช้กับกรมธรรม์แบบชนิดที่สองนี้ โดยจะใช้วิธีระบุชื่อลูกจ้างทั้งหมดที่นายจ้างต้องการให้ความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์เดียวกัน และกำหนดจำนวนเงินความรับผิดชอบของลูกจ้างแต่ละคนที่ต้องการให้บริษัทประกันภัยคุ้มครอง
2.ระบุตำแหน่งที่ได้รับความคุ้มครอง กรมธรรม์ประเภทนี้จะระบุตำแหน่งของลูกจ่างที่จะให้ความคุ้มครองโดยไม่คำนึงถึงว่า ลูกจ้างผู้ใดจะอยู่ในตำแหน่งนั้น กรมธรรม์ประเภทนี้จึงเหมะสมสำหรับกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือตัวลูกจ้างอยู่เสมอ แต่ถ้าตำแหน่งนั้นมีลูกจ้างเกินกว่า 1 คน บริษัทประกันภัยมักจะกำหนดให้ ผู้เอาประกันภัยหรือนายจ้างระบุจำนวนลูกจ้างในตำแหน่งนั้นด้วย และในกรณีเช่นนี้ ถ้าผู้เอาประกันภัยแจ้งจำนวนลูกจ้างในตำแหน่งนั้นน้อยกว่าความเป็นจริง หรือมีลูกจ้างเพิ่มในตำแหน่งนั้น แต่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งจำนวนลูกจ้างให้บริษัทประกันภัยทราบ กรณีดังกล่าวนี้จำนวนความรับผิดชอบของบริษัทในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะลดลง กล่าวคือ จะไม่ชดใช้ให้เต็มจำนวน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งว่ามีลูกจ้างในตำแหน่งนั้นเพียง 10 คน แต่ที่จริงแล้วมีจำนวน 15 คน กรณีนี้หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย บริษัทจะชดใช้ให้เพียง 10/15 หรือ 2/3 ของความรับผิดสำหรับลูกจ้างแต่ละคนเท่านั้น

2.ประเภทความคุ้มครองลูกจ้างทุกคน
กรมธรรม์ประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองลูกจ้างทุกคน โดยไม่ระบุชื่อหรือตำแหน่ง การประกันภัยประเภทนี้มีข้อดี สำหรับผู้เอาประกันภัยหลายประการ เช่น ให้ความคุ้มครองที่กว้าง ยืดหยุ่นได้ง่าย และอัตราค่าเบี้ยประกันภัยก็ประหยัดกว่าประเภทอื่น การประกันภัยประเภทนี้จึงได้รับความนิยมสูง  ส่วนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับลูกจ้าง ก็อาจใช้วิธีสลักหลังกรมธรรม์ได้ โดยไม่ต้องออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ สำหรับกรมธรรม์ประเภทนี้ สามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
- กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยของลุกจ้างแต่ละคน
- กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยเป็นยอดรวมเพียงยอดเดียว

ความคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครองของการประกันภัยความซื่อสัตย์โดยทั่วไป จะมีสาระสำคัญดังนี้ บริษัทจะคุ้มครองความสูญเสียของเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ของนายจ้างอันเกิดจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในการปฏิบัติงานตามหน้าที่

เงื่อนไขความคุ้มครอง

การฉ้อโกง หรือการยักยอก หรือทุจริต จะต้องเกิดจากลูกจ้างที่ได้ระบุคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์
ความทุจริตดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ประกันภัยและนายจ้างได้ทรายความสูญเสียไม่ช้ากว่า 3 เดือน นับตั้งแต่กรมธรรม์หมดอายุ หรือไม่ช้ากว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างออกจากงาน หรือวันที่ไล่ลูกจ้างออก หรือวันที่ลูกจ้างตาย  แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
ระยะเวลาที่ค้นพบความสูญเสียดังกล่าว ในบางกรณีอาจจะกำหนดให้ช้ากว่า 3 เดือน ก็ได้ เช่น 6 เดือน หรือ 12 เดือน เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับข้อตกลงกันระหว่างนายจ้างและบริษัทประกันภัย แต่โดยทั่วไปจะกำหนดไว้ 3 เดือน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามจำนวนเงินที่สูญเสียจริง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยของลูกจ้างรายนั้นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารามกรมธรรม์ เงื่อนไขทั่วไปของการประกันภัยความซื่อสัตย์

เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของบริษัทประกันภัยแต่ละบริษัท อาจจะมีข้อความที่แตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้เพราะยังไม่มีการกำหนดเป็นมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามรายละเอียดส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อนายจ้างทราบถึงการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้าง นายจ้างจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
- แจ้งคามสูญเสีย หรือความเสียหายดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที
- ยื่นคำขอบริษัทให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ทรายความสูญเสีย

2.บริษัทมีสิทธิที่จะให้นายจ้างแสดงรายการ และพยานหลักฐานสนับสนุนว่าค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องนั้นเป็นอันถูกต้อง รวมทั้งความถูกต้องของรายการที่แจ้งไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย หรือได้แถลงเพิ่มเติมเมื่อมีการต่ออายุการประกันภัย ตามที่บริษัทจะเห็นสมควรให้แสดง โดยค่าใช้จ่ายของนายจ้างเอง และให้นายจ้างรับรองความถูกต้องของรายการนี้ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร

3.ค่าเสียหายที่เกิดจากลุกจ้างคนเดียวกัน จะเรียกร้องให้ชดใช้ตามสัญญานี้เกินหนึ่งครั้งไม่ได้ (บางบริษัทอาจไม่มีข้อกำหนดเช่นนี้ โดยให้สามารถเรียกร้องเกินหนึ่งครั้งได้) และจะเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะความเสียหายที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าที่ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย และนายจ้างต้องค้นพบความสูญเสียอย่างช้าไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน หลังจากกรมธรรม์หมดอายุ (บางบริษัทอาจกำหนระยะเวลาเป็น 6 เดือน หรือ 12 เดือน)
ความรับผิดชอบของบริษัทจะไม่เกิดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
นายจ้างจะประกอบธุรกิจตามข้อตกลงที่แถลง ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญตามที่กล่าวไว้ข้างต้นทุกประการ และลูกจ้างต้องทำหน้าที่ตามข้อแถลงนั้นทุกประกานเช่นเดียวกัน โดยนายจ้างจะต้องไม่ลดสินจ้างที่ให้แก่ลูกจ้าง ถ้ามีพฤติการณ์เกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยนายจ้างมิได้แจ้งให้บริษัททราบและมิได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จอันกระทบถึงการรับเสี่ยงภัยของบริษัท สัญญานี้เป็นโมฆียะ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้นายจ้างหรือผู้ที่ควรรับ

** ถ้าภายหลังที่นายจ้างได้ทราบถึงการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว และนายจ้างยังคงมอบหมายให้ลูกจ้างนั้นเก็บรักษาเงินหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันที่นายจ้างกระทำเช่นนั้น ดังนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่นายจ้าง โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วออก

1.การดำเนินคดีอาญาของนายจ้าง ต้องกระทำโดยรอบคอบทุกประการที่จะให้ศาลพิพากษาลงโทษลูกจ้างที่ทำการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว ซึ่งเป็นผลให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ถ้าศาลพิพากษาลงโทษ บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดำเนินคดี และในกรณีดังกล่าวนี้นายจ้างต้อให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่บริษัทรวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการที่บริษัทจะเข้ารัยช่วงสิทธิ์ของนายจ้างเพื่อสิทธิไล่เบี้ยเอาค่าสินไหมทดแทน
2.ถ้าในขณะที่ทำสัญญาประกันภัยนี้ หรือระยะเวลาประกันภัย มีการประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายอันเดียวกัน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัท ได้รับประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น
3.เมื่อมีข้อโต้แย้งขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ระหว่างบริษัทกับนายจ้าง หรือผู้ที่เรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์นี้ เกี่ยวกับจำนวนค่าเสียหายหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ คู่กรณีอาจตกลงเสนอข้อโต้แย้งนั้นให้อนุญาโตตุลาการสองนายเป็นผู้ชี้ขาด
4.การบอกกล่าวคำบอกกล่าว และการติดต่อระหว่างผู้เอาประกันภัย และบริษัทจะมีผลตามกรมธรรม์ ฉบับนี้ ต้องกระทำเป็นหนังสือจึงจะมีผลบังคับได้
5.การเลิกกรมธรรม์
- บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ได้ด้วยการบอกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
- ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบบยับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้พบว่า นายจ้างมีความต้องการทำประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างมากขึ้นกว่าในอดีตมาก โดยเฉพาะในกิจการใหญ่ๆ ซึ่งต้องการป้องกันความหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการกระทำทุจริตของลูกจ้าง หรือสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างเหล่าลุกจ้างด้วยกัน

:)

ประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน  Fidelity Guarantee Insurance
สรุปความคุ้มครอง
บริษัทประกันตกลงให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันสำหรับความสูญเสียเงินหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการฉ้อโกงหรือ การทุจริต ครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่กระทำโดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยโดยกระทำลำพังหรือร่วมมือกับคนอื่น เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าวงเงินควารับผิดสูงสุดที่ระบุในกรมะรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขสำคัญคัญและความรับผิดชอบของกรมะรรม์
-บริษัทให้ความคุ้มครองความสูญเสียที่ค้นพบไม่เกินกว่าหนึ่งปี (12 เดือน )นับจากที่กรมธรรม์หมดอายุซึ่งความสูญเสียดัง
    กล่าว ต้องเกิดจากการฉ้อโกงหรืทุจริตในระหว่างงปีที่มีผลบังคับ
-บริษัทชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียที่เกินจำนวนที่มีความคุ้มครองหรือมีสิทธิ์ได้รับชดใช้โดยกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
    โดยความคุ้มครองใดๆเท่านั้น
   
ข้อยกเว้นหลัก และเอกสารแนบท้าย
-ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการตรวจสต๊อกสินค้า
-ข้อยกเว้นค่าใช้ทางจดหมาย
-คำจำกัดความของการฉ้อโกงหรือการกระทำทุจริตให้หมายถึงการกระทำที่พนักงานมีความตั้งใจที่ก่อให้เกิดความสูญเสียและ
    หรือเพื่อประโยชน์ทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง
-ยกเว้นการฉ้อโกงหรือการทุจริตซึ่งกระทำก่อนวันมีผลบังคับของกรมะรรม์ประกันภัย
-ยกเว้นการฉ้อโกงหรือการกระทำทุจริตของบุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัตงานในทางการจ้างโดยผู้เอาประกันภัย

สอบถาม http://www.cymiz.com/misc-insurance/fidelity-guarantee-insurance.php


ID=1147,MSG=1290


⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 08:13:06am เปิดทำการ 9.00
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com