การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา Contractor’s All Risk Insurance - เอ็มเอสไอจี

รายละเอียดงาน Scope of Work : รายละเอียดงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/สัญญา All Works are related to the project/contract
- งานตกแต่งภายใน (Decoration, Build-In)
- งานปรับปรุงต่อเติม (Renovation) รวมถึงงานรื้อถอน (ถ้ามี) (including Demolition (if any))
- งานติดตั้งระบบ (Erection/Installation) เช่น ระบบไฟฟ้า/สายโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต/จานดาวเทียม ระบบประปา
ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง (ยกเว้น ระบบ Sprinkler)ระบบลิฟท์/บันไดเลื่อน ระบบพัดลมดูดอากาศ รวมถึงงานรื้อถอน (ถ้ามี)

สถานที่ตั้งโครงการ Project Location : บ้านอยู่อาศัย อาคารชุดพักอาศัย อพาร์ทเม้นท์ สานักงาน ธนาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร/ภัตตาคาร มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
Dwelling House, Condominium, Apartment, Office, Bank, Hotel, Shop, Restaurant, University/School

มูลค่างานตามสัญญา Total Contract Value : 100,000 บาท – 20,000,000 บาท THB 100,000 – THB 20,000,000
รวมทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง (Including Principal Existing Property)

ระยะเวลาเอาประกันภัย Period of Insurance ไม่เกิน 6 เดือน รวมระยะเวลาบารุงรักษาไม่เกิน 12 เดือน
Max 6 months plus extended maintenance period not exceeding 12 months

อัตราเบี้ยประกันภัย
ส่วนที่1 และ 2 ความเสียหายต่องานตามสญั ญาว่าจ้าง Section 1 and 2 Contract Work
0.15% ของมูลค่างานตามสัญญารวมทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง 0.15% of Total Contract Value and Principal Existing Property

ส่วนที่3 – ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก Section 3 –Third Party Liability
วงเงินความคุ้มครอง Limit of Liability 500,000 (THB)เบี้ยประกันภัย (บาท) Premium (THB) -
วงเงินความคุ้มครอง Limit of Liability 1,000,000 (THB)เบี้ยประกันภัย (บาท) Premium (THB) 500
วงเงินความคุ้มครอง Limit of Liability 2,000,000 (THB)เบี้ยประกันภัย (บาท) Premium (THB) 1,000
วงเงินความคุ้มครอง Limit of Liability 5,000,000 (THB)เบี้ยประกันภัย (บาท) Premium (THB) 2,500
วงเงินความคุ้มครอง Limit of Liability 10,000,000 (THB)เบี้ยประกันภัย (บาท) Premium (THB) 5,000
วงเงินความคุ้มครอง Limit of Liability 20,000,000 (THB)เบี้ยประกันภัย (บาท) Premium (THB) 10,000

ใบสมัคร CAR MSIG
รายละเอียด CAR MSIG

ประกันภัยก่อสร้าง [Contractors All Risks,CAR,CWI]

การประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครอง 2 ส่วน
- ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย [Property]
- ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก [Personal Liability]

CAR=contractor all risk
CWI=contractor work insurance


ข้อมูล ในการจัดทำใบเสนอราคาประกันภัยการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการหรืองานที่รับเหมา
2. ชื่อผู้ว่าจ้าง
3. ชื่อผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงแต่ละราย
4. รายละเอียดของงานก่อสร้างโดยสังเขป
5. มูลค่าโครงการรวมและมูลค่าย่อยของแต่ละงาน
6. ระยะเวลาก่อสร้าง
7. ข้อกำหนดการคุ้มครองถ้าผู้รับเหมาต้องการ(ถ้ามี)
8. สำเนาสัญญาจ้างงาน(ถ้ามี)
9. แผนผังสถานที่ก่อสร้าง
10. กำหนดการก่อสร้าง
11. แปลนการก่อสร้าง แสดงรูปหรือลักษณะของอาคารที่จะก่อสร้างทุกด้านจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามมูลค่าของสัญญา (ค่าวัสดุ,ค่าแรง,กำไร) อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับการรับพิจารณาของฝ่ายรับประกันภัย
12. ภ.พ. 20
13. สำเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างฉบับเจ้าของโครงการ
14. แผนที่แสดงสถานที่ก่อสร้าง
15. แบบแปลนการก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง
16. ภาพถ่ายงานก่อสร้าง (กรณีงานเริ่มต้นก่อสร้างไปบางส่วน)

ประกันงานก่อสร้าง

กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา แบ่งความคุ้มครองเป็น 3 ส่วนหลัก

1. คุ้มครองในส่วนทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง เช่น
ตัวอาคาร, โครงสร้างต่างๆ รวมถึงสามารถขยายความคุ้มครองต่อตัวอาคาร หรือทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้างที่สร้างเสร็จแล้วที่อยู่ในโครงการ ซึ่งความคุ้มครองจะเป็นประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดแต่จะระบุเป็นข้อยกเว้นต่างๆเช่น การเสื่อมสภาพของตัวทรัพย์สินเอง การหมดอายุ เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ สนิม การออกแบบ ผิดพลาด ความเสียหายจากฝีมือแรงงาน สงคราม การก่อการร้าย เป็นต้น

2. คุ้มครองเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้รับเหมาที่ใช้ในการก่อสร้าง

3. คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายของผู้รับเหมาต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง ทั้งความเสียหาย ด้านทรัพย์สิน บาดเจ็บ อนามัย หรือเสียชีวิต

ผลประโยชน์จากการซื้อกรมธรรม์ประเภทนี้ ผู้รับเหมาสามารถโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยโดยจะรับผิดชอบเฉพาะความรับผิดส่วนแรก (Deductible) เท่านั้น และสามารถนำผู้รับเหมาย่อยทุกราย และ/หรือ ผู้ว่าจ้างรวมเป็นผู้เอาประกันภัยด้วยกันได้

ตัวอย่าง งานก่อสร้างที่สามารถซื้อความคุ้มครองกรมธรรม์ประเภทนี้ได้แก่

ถนน, ทางรถไฟ, สนามบิน, อุโมงค์, สะพาน
อาคาร (ที่พักอาศัย, สำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, สนามกีฬา, โรงงาน)
เขื่อน, โรงผลิตไฟฟ้า
ไซโล, โรงสี, โกดัง
ฯลฯ

ในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินทั่วไป (All Risks) ได้ถูกออกแบบให้คุ้มครองทรัพย์สินต่างๆรวมถึงเครื่องจักรจากความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเท่านั้น ดังนั้นการที่เครื่องจักรหยุดชะงักที่เป็นสาเหตุจากการทำงานภายในของตัวเองจึงเป็นข้อยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงักจึงเป็นกรมธรรม์ที่ออกแบบมาให้คุ้มครองการหยุดชะงักการทำงานของเครื่องจักรต่างๆไม่ว่าจะเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแรงดันไอน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ปั๊มลม รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตต่างๆ เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่วนควบ ฯลฯ

ให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ที่เป็นสาเหตุจากภายใน ของเครื่องจักรและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความบกพร่องด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความประมาทเลินเล่อ การกลั่นแกล้ง การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วงความเสียหายเนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการหมดอายุการรับประกันของผู้ผลิต การใช้งานผิดพลาด โดยมิได้ตั้งใจของผู้ปฏิบัติ ควบคุมเครื่อง การบกพร่องของระบบหล่อเลื่อน ระบบหล่อเย็น ไฟฟ้าลัดวงจร การเดินเครื่องเกินกำลัง เป็นต้น
หลักการชดใช้ของกรมธรรม์

การชดใช้ภายใต้กรมธรรม์เครื่องจักรหยุดชะงักนี้แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) และความเสียหายทั้งหมด (Total Loss)
เสียหายบางส่วน (Partial Loss) บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้เป็นค่าซ่อมชดเชยในราคาที่แท้จริงในราคาใหม่แทนเก่า (Replacement Value)
เสียหายไม่อาจซ่อมได้ต้องชดใช้ทั้งเครื่องจักรนั้นๆ(Total Loss) บริษัทประกันภัยจะใช้หลักการประเมินราคาโดยใช้ราคาที่แท้จริง (Actual Value) โดยคำนวณราคาหักค่าเสื่อม

ภัยที่เป็น ข้อยกเว้นหลักในกรมธรรม์

ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การระเบิด, โจรกรรม หรือลักทรัพย์
น้ำท่วม แผ่นดินไหว การเลื่อน เคลื่อนตัวของดิน การชนของยานพาหนะต่างๆ
การเสื่อมสภาพด้วยตัวเอง การเป็นสนิม ผุพัง กัดเชาะ
การจลาจล นัดหยุดงาน ประท้วง
การจงใจกระทำให้เกิดความเสียหาย การกระทำโดยเจตนา การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ความเสียหายที่เกิดก่อนหรือหลังกรมธรรม์มีผลคุ้มครอง
ความเสียหายที่อยู่ในระหว่างเครื่องจักรได้รับการรับประกันจากผู้ผลิต
ภัยสงคราม นิวเคลียร์ การแผ่รังสี
ให้ความคุ้มครองถึงเครื่องจักรหนักที่มูลค่าสูงที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เครน, เครื่องขุด, เจาะ, เครื่องลำเรียง, บรรจุ, เครื่องที่ใช้ในการตอก, เจาะเสาเข็ม, ฯลฯ ที่จะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ที่มีผลจากปัจจัยภายนอก หรือภัยธรรมชาติต่างๆ ที่มิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ โดยให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเครื่องจักรเหล่านั้นได้เคลื่อนย้าย พร้อมประกอบและติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคุ้มครองไม่ว่าจะในขณะที่ใช้งานอยู่ ในขณะพักการใช้งาน ในขณะถูกถอดชิ้นส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำความสะอาด ตรวจสอบ ซ่อมแซม
การหยุดชะงักของเครื่องจักรที่มีผลจากภายใน เช่น ไฟลัดวงจร
ความเสียหายเนื่องจากผิดสัญญา
ความเสียหายต่อเนื่องทางธุรกิจ
ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด เช่น ค่าปรับ, ค่าเสียเวลา ค่าสูญเสียงานสัญญา, งานล่าช้า
ความเสียหายเชิงกลหรือเชิงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง
ค่าใช้จ่ายในการทำใหม่, ซ่อมแซม, ปรับปรุงแก้ไขสำหรับวัสดุที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา
ความเสียหายจากการออกแบบผิดพลาด

ทุนประกันภัย ควรใช้ราคาทดแทนใหม่ (Replacement Value) และสามารถขยายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าแรงงานในการติดตั้งใหม่ ค่าภาษี อากร (ถ้ามี)

การประกันภัยงานวิศวกรรมต่างๆ

ช่วยรับภาระความเสี่ยงภัยแทนเจ้าของโครงการ หรือผู้รับเหมาก่อสร้างในกรณีที่โครงการก่อสร้างได้ประสบอุบัติเหตุเสียหาย ทำให้ไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาทางการเงินที่จะต้องเสียค่าซ่อมแซมความเสียหายจำนวนมาก

สิ่งที่รับประกันภัย
งานก่อสร้างอาคาร,สำนักงาน,โรงแรม,โรงพยาบาล,ถนน,สะพาน,ที่อยู่อาศัย,การสร้างเขื่อน,การทำทำนบกั้นน้ำ ฯลฯ –

ความคุ้มครองมาตรฐาน
A.ให้ความคุ้มครองสำหรับมูลค่างานก่อสร้าง, วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง,อุปกรณ์, เครื่องมือเครื่องจักร,และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม อันมีสาเหตุมาจาก
- ความเสียหายขากภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด
- ความเสียหายที่สืบเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของคนงาน, การขาดความชำนาญ, การใช้วัสดุไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
B.ให้ความคุ้มครองสำหรับความรับผิดตามกฏหมายของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก สำหรับการเสียชีวิตและบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มได้
1. Extended Maintainance Clause
2. Cross Liability Clause
3. Debris Removal Clause
4. 20% Expending Cost Clause etc.

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:41:40am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์