การชำระเบี้ยประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต

การชำระเบี้ยประกันชีวิต ของ กรุงเทพประกันชีวิตมีวิธีใดบ้าง?
- ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
- ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำระเงินสดผ่านบริการ PAY AT POST
- ชำระผ่านเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคาร
- ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
- ชำระผ่านธนาคารทางโทรศัพท์
- ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต
- ชำระที่สำนักงานบริษัท
- ชำระโดยเช็ค
- ชำระผ่านตัวแทนประกันชีวิตการชำระเบี้ยประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต

สำนักงานบริษัท ชำระเบี้ยประกันได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ และที่สาขาของบริษัท โดยสามารถเลือกการชำระเบี้ยประกันภัยได้ด้วย เงินสด หรือเช็ค

เช็ค โดยส่งเช็ค, ตั๋วแลกเงิน ขีดคร่อมเข้าบัญชี (A/C PAYEE ONLY) สั่งจ่าย "บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยส่งมายังบริษัท พร้อมกับใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

ผ่านตัวแทนประกันชีวิต โดยผ่านตัวแทนที่ดูแลท่าน (โปรดเรียกใบรับเงินชั่วคราวจากตัวแทนไว้ เป็นหลักฐานทุกครั้ง)

เงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
บมจ.ธนาคารกรุงเทพพ ,บมจ.ธนาคารกรุงไทย , บมจ.ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา , บมจ.ธนาคารกสิกรไทย , บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ , บมจ.ธนาคาร ทหารไทย , ธนาคารออมสิน
วิธีใช้บริการนำใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร และเก็บส่วนที่ เจ้าหน้าที่ธนาคารลงนามรับเงินแล้วไว้เป็นหลักฐานการ ชำระเงิน โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆ ให้บริษัท

เงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระเงินสดได้ที่ร้าน 7-ELEVEN และจุดบริการรับชำระที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
วิธีใช้บริการนำใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันไม่เกิน50,000 บาท ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการรับชำระและ เก็บใบรับเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆ ให้บริษัท

เงินสดผ่านบริการ PAY AT POST ชำระเงินสด ที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ (สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันไม่เกิน 50,000 บาท) นำใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย และ เก็บใบรับเงินไว้เป็นหลักฐานและ ไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆ ให้บริษัท

ผ่านเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคาร ใช้ข้อมูลในใบแจ้งกำหนดชำระ เบี้ยประกันภัย เลือกชำระผ่านช่องทางชำระเงิน หรือ เลือกชำระโดยใช้แถบบาร์โค้ด

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (บัตรบัวหลวงATM/บัวหลวง PREMIER/Be 1st )
บมจ.ธนาคาร กรุงไทย (บัตร ATM Classic/ATM Gold/Visa Electron)
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (บัตร ATM/Visa Electron)
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (บัตร ATM/Visa Electron/e-cash) โดยใช้ รหัสประจำบริษัท 50028
บมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (บัตรATM/ATM Gold/Easy Card)
บมจ.ธนาคาร ทหารไทย (บัตร ATM/Visa Electron) โดยใช้รหัสประจำบริษัท 0104
ธนาคารออมสิน (บัตร ATM/Visa Electron )

โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกวันที่ 1 ของเดือน
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกวันที่ 2 ของเดือน
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกวันที่ 3 ของเดือน
บมจ.ธนาคารทหารไทย ทุกวันที่ 4 ของเดือน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกวันที่ 5 ของเดือน
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกวันที่ 8 ของเดือน
บมจ ธนาคารยูโอบี ทุกวันที่ 28 ของเดือน
วิธี ใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการและ ขอแบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงให้หักบัญชีเงินฝากตลอดจนวิธีใช้บริการ ได้จากตัวแทนของบริษัท หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่ 02-777-8283

ผ่านธนาคารทางโทรศัพท์
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang Phone Banking)หมายเลข 1333
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Phone)หมายเลข 1551
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri Phone)หมายเลข 1572
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (K contact Center)หมายเลข 0-2888-8888
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Easy Phone)หมายเลข 0-2777-7777
บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB Direct Phone Banking)หมายเลข 1558
วิธีใช้บริการใช้ข้อมูลที่ระบุในใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกัน ภัย ที่บริษัทจัดส่งให้ทำรายการชำระเงินตามคำแนะนำจากระบบของบริการธนาคารทาง โทรศัพท์แต่ละธนาคาร

ผ่านอินเตอร์เน็ต
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ www.bangkokbank.com
บมจ.ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา www.krungsrionline.com
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com
บมจ.ธนาคารทหารไทย www.tmbdirect.com
วิธีใช้บริการ สมัครบริการ ผ่านเครือข่าย INTERNET กับสาขาธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากก่อนและใช้ข้อมูลในใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ย ประกันภัยที่บริษัท จัดส่งให้ท่านในการทำรายการตามคำแนะนำจากระบบของแต่ละธนาคาร

คำแนะนำ
- บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป ที่บริษัท จัดส่งใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันเป็นราย 3 เดือน 6 เดือน และรายปี
- ใช้ข้อมูลในใบแจ้งการชำระเบี้ยประกัน ดังต่อไปนี้ทำรายการชำระเงินตามบริการที่เลือกใช้
เลขที่สัญญา ( Ref. No.1 ) 10 หลัก
เลขที่อ้างอิง ( Ref. No.2 ) 13 หลัก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท 3101087109
เลขที่บัญชีของบริษัทที่มีอยู่กับ ธนาคารที่เลือกใช้บริการ
วิธีการใช้บริการ แจ้งความประสงค์ขอรายละเอียดวิธีการใช้บริการได้จากตัวแทนหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่หมายเลข 0-2777-8888 ต่อ 8281,8284,8285

Ex. กรณีอยู่ ต่างจังหวัด เช่น นครศรธรรมราช ทำกรมธรม์รายปี และไม่ได้นำใบแจ้งให้ชำระไปด้วย ให้ท่านสอบถามไปยังตัวแทน หรือ บริษัท ท่านจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการชำระเบี้ยโดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดังนี้ โดยให้ท่านไปชำระที่แบงก์กรุงเทพ โดยกรอกในใบชำระสินค้า(แบบฟอร์มอยู่ในแบงก์) หยิบมาเขียน
1. ที่ช่อง code เขียน "bklife" (เป็นรหัสสินค้าหนึ่งของแบงก์ สินค้าแบงก์มีหลายตัว)
2. ช่อง customer no. เขียนเลขกรมธรรม์ (เลขที่กรมธรรม์ของท่าน)
3. ช่อง reference no. เขียน เลขที่บัตรประชาชน (เลขที่บัตรประชาชนของท่าน)
4. ใส่จำนวนเงินเบี้ยประกัน

วิธีอื่นๆ โดยโอนเข้าธนาคารกรุงเทพ ที่มีสัญญษกับทางบริษัทกรุงเทพประกันโดยตรง
เช่น ธนาคารกรุงเทพ-สาขานครศรีธรรมราช กระแสรายวัน 2943037537 และ fax ใบ pay in หรือ scan ส่งมาให้บริษัท หรือตัวแทนเพื่อตรวจสอบ (075-321513-5)

กรณีที่ใช้ใบแจ้งเบี้ย โดยไปชำระกับ ร้าน 7-11 จะทำได้ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดย ทางร้านจะยิงบาร์ โค๊ดในบิลดังกล่าว

หรือชำระที่สาขาประกันของแต่ละจังหวัด
หน้าแรก | ประกันวินาศภัย | ประกันชีวิต | การสั่งซื้อ | การชำระเงิน | สนับสนุน | สาระน่ารู้ | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved. Power by Cymiz.com
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!