สมัคร ประกันอุบัติเหตุ Happy 45+
กรุงเทพประกันภัย

หมายเหตุ
ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 45-80 ปี ขณะขอเอาประกันภัย และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ตลอดชีวิต (ยกเว้นบุคคลพิการ หรือทุพพลภาพ)
ยกเว้นอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง กรรมกร ชาวประมง พนักงานดับเพลิง ทหาร และตำรวจ
คำเตือนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)
โปรดตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ ที่อยู่อิเล็คทรอนิคส์ (e-mail address) ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลที่ข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติ หรือข่าวสารอื่นๆ การเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยความคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยและออก กรมธรรม์ประกันภัย

ไฟล์บัตรประชาชน (กล้องถ่าย)

ไฟล์หลักฐานการชำระเบี้ย