Records - of
reset

ID

บริษัท

ชั้น

ชื่อ

เบี้ย

รถยนต์

ซ่อม

DD

พิเศษ

อายุ

สิ้นสุด

ทรัพย์นอก

ชีวิตนอก

รักษานอก

หาย/ไหม้

ค่าซ่อม

PAขับ,นั่ง

ค่ารักษา

ประกันตัว

1BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า19,700เก๋งใหญ่อู่5,000ภัยก่อการร้าย1 ปี...1,000,00010,000,0002,500,0001,100,0001,100,000100,000100,000300,000
2BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า17,801เก๋งใหญ่อู่5,000ภัยก่อการร้าย2 ปี...1,000,00010,000,0002,500,0001,000,0001,000,000100,000100,000300,000
3BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า16,501เก๋งใหญ่อู่5,000ภัยก่อการร้าย3 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000900,000900,000100,000100,000300,000
4BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า15,301เก๋งใหญ่อู่5,000ภัยก่อการร้าย4 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000800,000800,000100,000100,000300,000
5BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า13,451เก๋งใหญ่อู่5,000ภัยก่อการร้าย5-6 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000700,000700,000100,000100,000300,000
6BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า12,301เก๋งใหญ่อู่5,000ภัยก่อการร้าย7 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000600,000600,000100,000100,000300,000
7BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า11,441เก๋งใหญ่อู่5,000ภัยก่อการร้าย8-9 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000500,000500,000100,000100,000300,000
8BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า9,611เก๋งใหญ่อู่5,000ภัยก่อการร้าย10 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000400,000400,000100,000100,000300,000
9BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า13,451เก๋งกลางอู่5,000ภัยก่อการร้าย1-2ปี...1,000,00010,000,0002,500,000700,000700,000100,000100,000300,000
10BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า12,301เก๋งกลางอู่5,000ภัยก่อการร้าย3 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000600,000600,000100,000100,000300,000
11BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า11,441เก๋งกลางอู่5,000ภัยก่อการร้าย4-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000500,000500,000100,000100,000300,000
12BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า9,611เก๋งกลางอู่5,000ภัยก่อการร้าย6-8ปี...1,000,00010,000,0002,500,000400,000400,000100,000100,000300,000
13BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า9,151เก๋งกลางอู่5,000ภัยก่อการร้าย9-10 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000300,000300,000100,000100,000300,000
14BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า11,441เก๋งกลางอู่5,000ภัยก่อการร้าย1 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000500,000500,000100,000100,000300,000
15BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า9,611เก๋งกลางอู่5,000ภัยก่อการร้าย2-4 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000400,000400,000100,000100,000300,000
16BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า9,151เก๋งกลางอู่5,000ภัยก่อการร้าย5-7ปี...1,000,00010,000,0002,500,000300,000300,000100,000100,000300,000
17BKIc1คุ้มครองคุ้มค่า8,601เก๋งกลางอู่5,000ภัยก่อการร้าย8-10 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000200,000200,000100,000100,000300,000
18MSIGc32in1 HappyD1,853เก๋ง110อู่0-? ปี...300,00010,000,000600,0000050,00050,000100,000
19MSIGc32in1 HappyD2,831กระบะ320อู่0-? ปี...300,00010,000,000600,0000050,00050,000100,000
20AXAc1saveD เซฟดี9,700+เก๋งอู่5,000AXA-RS,4U15 ปี...2,000,00010,000,0005,000,000ตามทุนตามทุน100,000100,000200,000
21AXAc1saveD เซฟดี11,900+กระบะอู่5,000AXA-RS,4U15 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000ตามทุนตามทุน100,000100,000200,000
22AXAc33free2,890พรบเก๋ง ไม่เกิน2000ccอู่0AXA-RS,4U20 ปี...300,00010,000,000600,0000050,00050,000200,000
23AXAc33free3,190พรบเก๋ง เกิน2000ccอู่0AXA-RS,4U20 ปี...300,00010,000,000600,0000050,00050,000200,000
24AXAc33free4,390พรบกระบะอู่0AXA-RS,4U20 ปี...300,00010,000,000600,0000050,00050,000200,000
25AXAc33free4,490พรบตู้อู่0AXA-RS,4U20 ปี...300,00010,000,000600,0000050,00050,000200,000
26AXAc1สบายใจมายSUV16,500เก๋ง110SUVอู่0AXA-RS,4U2-7 ปี31/12/25601,000,00010,000,0002,500,000500k-800k500k-800k100,000100,000200,000
27AXAc1สบายใจมายSUV17,500เก๋ง110SUVอู่0AXA-RS,4U2-7 ปี31/12/25601,000,00010,000,0002,500,000800k-1M800k-1M100,000100,000200,000
28AXAc1สบายใจมายSUV18,500เก๋ง110SUVอู่0AXA-RS,4U2-7 ปี31/12/25601,000,00010,000,0002,500,0001M-1.2M1M-1.2M100,000100,000200,000
29AXAc1สบายใจมายcity car16,000เก๋งส่วนบุคคล110อู่0AXA-RS,4U2-7 ปี31/12/25601,000,00010,000,0002,500,000250k-600k250k-600k100,000100,000200,000
30AXAc1สบายใจมายpremium38,485เก๋ง110อู่0AXA-RS,4U2-10 ปี31/12/25602,000,00010,000,0005,000,000300k-1.55M300k-1.55M100,000100,000200,000
31AXAc1สบายใจมายpremium35,890เก๋ง110อู่0AXA-RS,4U2-10 ปี31/12/25602,000,00010,000,0005,000,0001.56M-2.5M1.56M-2.5M100,000100,000200,000
32AXAc1สบายใจมายpremium54,873เก๋ง110อู่0AXA-RS,4U2-10 ปี31/12/25602,000,00010,000,0005,000,0002.6M-3.5M2.6M-3.5M100,000100,000200,000
33AXAc1สบายใจมายpremium68,713เก๋ง110อู่0AXA-RS,4U2-10 ปี31/12/25602,000,00010,000,0005,000,0003.6M-5M3.6M-5M100,000100,000200,000
34AXAc1สบายใจมายpremium47,564เก๋ง110ห้าง0AXA-RS,4U2-5 ปี31/12/25602,000,00010,000,0005,000,000300k-1.55M300k-1.55M100,000100,000200,000
35AXAc1สบายใจมายpremium57,178เก๋ง110ห้าง0AXA-RS,4U2-5 ปี31/12/25602,000,00010,000,0005,000,0001.56M-2.5M1.56M-2.5M100,000100,000200,000
36AXAc1สบายใจมายpremium67,931เก๋ง110ห้าง0AXA-RS,4U2-5 ปี31/12/25602,000,00010,000,0005,000,0002.6M-3.5M2.6M-3.5M100,000100,000200,000
37AXAc1สบายใจมายpremium84,250เก๋ง110ห้าง0AXA-RS,4U2-5 ปี31/12/25602,000,00010,000,0005,000,0003.6M-5M3.6M-5M100,000100,000200,000
38AXAc1สบายใจมายpremium29,986เก๋ง110อู่0AXA-RS,4U11-15 ปี31/12/25602,000,00010,000,0005,000,000100k-550K100k-550K100,000100,000200,000
39AXAc1สบายใจมายpremium32,656เก๋ง110อู่0AXA-RS,4U11-15 ปี31/12/25602,000,00010,000,0005,000,000560k-1M560k-1M100,000100,000200,000
40BKIc1SUV Special DG21,200[see]อู่?0ภัยก่อการร้าย,น้ำท่วม2-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000450k-690k450k-690k100,000100,000250,000
41BKIc1SUV Special DG21,800[see]อู่?0ภัยก่อการร้าย,น้ำท่วม2-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000700k-990k700k-990k100,000100,000250,000
42BKIc1SUV Special DG22,400[see]อู่?0ภัยก่อการร้าย,น้ำท่วม2-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,0001M-1.25M1M-1.25M100,000100,000250,000
43BKIc1Group 3-4 GG18,000110,120 G1อู่0-2-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000200k-400k200k-400k100,000100,000250,000
44BKIc1Group 3-4 GG18,500110,120 G1อู่0-2-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000400k1-600k400k1-600k100,000100,000250,000
45BKIc1Group 3-4 GG19,000110,120 G1อู่0-2-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000600k1-800k600k1-800k100,000100,000250,000
46BKIc1Group 3-4 GG20,500110,120 G2อู่0-2-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000600k-800k600k-800k100,000100,000250,000
47BKIc1Group 3-4 GG21,000110,120 G2อู่0-2-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000810k-1M810k-1M100,000100,000250,000
48BKIc1Group 3-4 GG21,500110,120 G2อู่0-2-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,0001.05M-1.2M1.05M-1.2M100,000100,000250,000
49BKIc1Group 3-4 GG21,900110,120 G3อู่0-2-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000410k-600k410k-600k100,000100,000250,000
50BKIc1Group 3-4 GG22,900110,120 G3อู่0-2-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000610k-800k610k-800k100,000100,000250,000
51BKIc1Used Car Special G515,500[see]อู่0-7-12ปี...1,000,00010,000,0002,500,000100k-190k100k-190k100,000100,000250,000
52BKIc1Used Car Special G516,000[see]อู่0-7-12 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000200k-290k200k-290k100,000100,000250,000
53BKIc1Used Car Special G516,500[see]อู่0-7-12 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000300k-400k300k-400k100,000100,000250,000
54BKIc1Used Car Special G3-416,500[see]อู่0-7-12ปี...1,000,00010,000,0002,500,000100k-290k100k-290k100,000100,000250,000
55BKIc1Used Car Special G3-417,000[see]อู่0-7-12 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000300k-390k300k-390k100,000100,000250,000
56BKIc1Used Car Special G3-417,500[see]อู่0-7-12 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000400k-500k400k-500k100,000100,000250,000
57BKIc1SUV Special GG19,700[see]อู่0-2-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000450k-690k450k-690k100,000100,000250,000
58BKIc1SUV Special GG20,400[see]อู่0-2-5 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000700k-990k700k-990k100,000100,000250,000
59BKIc1SUV Special GG21,000[see]อู่0-2-5ปี...1,000,00010,000,0002,500,0001M-1.25M1M-1.25M100,000100,000250,000
60BKIc1SUV Special GG17,500[see]อู่0-6-12 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000200k-490k200k-490k100,000100,000250,000
61BKIc1SUV Special GG18,500[see]อู่0-6-12 ปี...1,000,00010,000,0002,500,000500k-700k500k-700k100,000100,000250,000
หมายเหตุ
BKI = กรุงเทพประกันภัย / MTI = เมืองไทยประกันภัย / AXA = แอกซ่าประกันภัย / MSIG = เอ็ฒเอสไอจีประกันภัย
c1=ประกันชั้น1
SUV :Honda - CR-V, HR-V /Mitsubishi - Pajero Sport/Toyota - Fortuner /Isuzu - MU-7, MU-X
city car :Honda - City, Jazz / Toyota - Vios, Yaris
premium :Honda - Stepwagon Spada, Elysion Lexus - All Model Mini - Cooper, One ,Nissan - Cube Ssangyong - All Model Volkswagen - All Model Volvo - All Model Toyota - Alphard, BB, Estima, Harrier, Land Cruiser , Vellfire
AXA-RS : แอกซ่า โรดไซด์ เซอร์วิสบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย โทร 0 2206 5488 เช่น
- ฟรี ค่าแรงไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง สําหรับบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมรถลูกค้า ณ ที่เกิดเหตุ ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปี
- ฟรี ค่ารถยกไม่เกิน 100 กม.แรก กรณีไม่สามารถซ่อมได้ ณ ที่เกิดเหตุไปยังศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียงก่อนเพื่อทําการแก้ไขฉุกเฉิน
- ฟรี เติมน้ำมันไม่เกิน 20 ลิตร/ปี กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉินบนท้องถนน เป็ นต้น
AXA-4U: ฟรี AXA 4 U จ่าย 100% เต็ม กรณีอุบัติเหตุสําหรับยาง แบตเตอรี่ (ยกเว้นระบบไฮบริด) สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นและวิทยุที่ติดตั้งจากโรงงาน
คุ้มครอง-คุ้มค่า:
ใหญ่ :Honda Accord, CRV, Toyota Camry, Wish,Nissan Teana, Isuzu Mu7 ฯลฯ
กลาง :Honda Civic, Toyota Altis, Innova, Fortuner,Ford Escape, Mazda 3 ฯลฯ
เล็ก :Honda City, Jazz, Toyota Avanza, Vios, Vigo,Nissan Tiida, Navara, Mitsubishi Triton, Isuzu D Max,Ford Ranger ฯลฯ
SUV Special DG:Chevrolet Captiva, Trailblazer, Ford Ecosport,Escape, Everest, Isuzu Mu-X, Mu-7, Mazda CX-5, Mitsubishi Pajero Sport,Nissan Juke, X-Trail, Subaru XV, Toyota Fortune

Group 3-4 GG (G1): Honda Civic / Freed ,Mazda2,Ford Focus,Nissan Sylphy / Pulsar,Toyota Corolla Altis
Group 3-4 GG (G2):Nissan Teana
Group 3-4 GG (G3):Mitsubishi Lancer ,Mazda3
Used Car Special G5:Honda City, Jazz, Nissan Sunny, Tiida,Toyota Soluna Vios, Yaris
Used Car Special G3-4:Honda Civic, CR-V, Mitsubishi Lancer,Nissan Cefiro, Toyota Collora Altis
SUV Special GG:Chevrolet Captiva, Trailblazer, Zafira,Ford Escape, Everest, Isuzu Mu-X, Mu-7, Camero, Mazda CX-5,Mitsubishi Pajero Sport, Nissan X-Trail, Toyota Fortuner, Sport Rider,Sport Cruiser
Power by Cymiz.com