ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Misc insurance)

วิธีสั่งซื้อประกันภัยเบ็ดเตล็ด

toppic 1. ส่งรายละเอียดในการทำประกันตามประเภทของประกันภัยเบ็ดเตล็ดนั้นๆ
toppic 2. บริษัทแจ้งเบี้ยประกันภัยให้ท่านทราบ กรณีเป็นข้อเสนอ [หากตกลงทำ ให้ท่าน ส่งสำเนาการชำระเบี้ย]
toppic 3. เริ่มความคุ้มครองและบริษัทส่งเอกสารกรมธรรม์ให้ท่าน
 
ประกันภัยมนุษย์เงินเดือน กรุงเทพประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย


 

"มนุษย์เงินเดือน"

ชีวิต/อวัยวะ/พิการ ,จากอุบัติเหตุ 100,000 - 400,000
ค่ารักษา(อุบัติเหตุ) 10,000 - 25,000
ชดเชยรายได้รายวัน(จากอุบัติเหตุ) 1,000 - 2,500 ต่อวัน
ชดเชยรายได้รายวัน(จากโรคมะเร็ง) 1,000 - 2,500
อายุ 20 - 60 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 2,370 บาท/ปี
ดูรายละเอียด โครงการมนุษย์เงินเดือน กรุงเทพประกันภัย คลิ๊ก

สินค้าประกันภัยเบ็ดเตล็ด

1. ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน ทุกประเภททั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จากการสูญหายหรือเสียหายจากภัยทุกประเภท
เช่นจาก อัคคีภัย ฟ้าผ่า ขโมย ลมพายุ และภัยอื่นใดที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย และที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้น

2. ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (General Public Liability Insurance)
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก หรือผู้เอาประกันภัยในกรณีต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หมาย หมาย
 
3. ประกันภัยการโจรกรรม (Burglary Insurance) คุ้มครองการสูญหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากการลักทรัพย์ที่ใช้กำลังรุนแรงใน การเข้าออก ในสถานที่เอาประกันภัย การชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์

4. ประกันภัยกอล์ฟ (Golf Insurance)  การประกันสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ แบ่งความคุ้มครองเป็น 4 ส่วน ดังนี้
 ส่วนที่ 1 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยอันมีผลให้เกิดการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวร รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
 ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ การสูญเสียหรือ เสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
 ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษสำหรับ "โฮล-อิน-วัน"

5. ประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance)
คุ้มครองความเสียหายของเงิน จากการถูกโจรกรรม,จี้ปล้นภายในสถานที่เอาประกันภัย เงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย เงินระหว่างที่ขนส่งภายนอกสถานที่เอาประกันภัย

6. ประกันภัยความซื่อสัตย์ (Fidelity Guarantee Insurance) คุ้มครองความสูญเสียทรัพย์สิน ที่เกิดจากการกระทำทุจริต,ไม่ซื่อสัตย์ เช่น การยักยอก โดยพนักงานและความสูญเสียโดยตรงด้านการเงิน รวมถึงเงินสด และตราสารต่างๆ

7. ประกันเงินทดแทนคนงาน (Workmen Compensation Insurance)
คุ้มครองความบาดเจ็บแก่ร่างกาย โดยอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยของลูกจ้าง ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตามการจ้าง ของผู้เอาประกันภัย และตามประกาศค่าชดเชยแรงงาน
ของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

8. ประกันสัญญารับเหมาต่าง ๆ (Contract Works Insurance) ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การเสี่ยงภัยทุกชนิดจากงานรับเหมาก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ตามสัญญา
รวมทั้งขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของผู้รับเหมา อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการทำงานในระหว่างสัญญา

9. ประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance) ให้คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องจักร

10. ประกันภัยหม้อน้ำ (Boiler Insurance) คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อหม้อน้ำ หรือถังอัดความดันโดยอุบัติเหตุ (นอกเหนือจากอัคคีภัย) รวมถึงความรับผิด
ตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากการระเบิดหรือยุบแฟบ

11. ประกันภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Electronic Equipment Insurance)
คุ้มครองความสูญเสีย,เสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล รวมถึงค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นในการทำงานเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยอุบัติเหตุ

12. ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance)

13. ประกันภัยเชื่อหรือเครดิตการค้า (Trade Credit Insurance)
ช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มความมั่นใจในการทำธุรกิจด้วยบริการประกันเครดิตการค้า ที่คุ้มครองความเสียหาย โดยการชดเชยค่าสินไหมทดแทน หากไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า หรือบริการจากลูกหนี้การค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีเทอม การชำระเงินไม่เกิน 180 วัน

14. ประกันภัยร้านทอง (Gold shop insurance)

15. ประกันอิสรภาพ


สินค้าประกันภัยเบ็ดเตล็ด อื่นๆ

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:30:34am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์