ความรู้ประกันภัย, ความรู้ประกันชีวิต, ความรู้ประกันวินาศภัย


life insurance

ประกันชีวิต

ความรู้ประกันชีวิต ,ตรรกะของประกันชีวิต ความหมาย ประโยชน์ เงื่อนไขสัญญา ประเภท ยกเลิก หยุดส่ง มูลค่ากรมธรรม์ คำศัพท์ ไม่ซื้อ โกง เลือกซื้อ ลดหย่อนภาษี หลักการ เปรียบเทียบการฝาก
ตัวอย่าง ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น1
แฟกซ์เคลม (เคลมทางแฟกซ์)
ชำระเบี้ย กรุงเทพประกันชีวิต
บริษัท ประกันวินาศภัย
บริษัท ประกันชีวิต

ตรรกะของการประกันชีวิต
(Logic of life insurance)

toppic ประกัน...เพื่อชีวิต
toppic ประกันชีวิต... ให้ความแน่นอนแก่ความไม่แน่นอน
toppic ประกันชีวิต... วิธีเก็บออมอย่างเป็นระบบ
toppic ประกันชีวิต...เครื่องมือสำหรับวางแผนทางการเงิน
toppic ประกันชีวิต...เงินสดในยามจำเป็นที่สุด
toppic ประกันชีวิต...หน่วยกู้ภัยประจำตัว
toppic ประกันชีวิต...วัดคุณค่าทางเศรษฐกิจของคุณ
toppic ประกันชีวิต...เพื่อการมีชีวิตต่อไป
toppic ประกันชีวิต...ความรักและความรับผิดชอบ

ประกันรถยนต์

car insurance

ความรู้ประกันรถยนต์
วิธีลดเบี้ยประกันรถยนต์, การเคลมประกันรถ, ประกันรถยนต์ประเภท 5 คืออะไร? ประกันภัยรถยนต์ 2+, 3+ , การใช้รถที่ประกันภัยไม่ความคุ้มครอง,ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ ...

ประกันภัยรถยนต์ ประเภทต่างๆ

toppic ประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ
toppic กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
toppic ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
toppic ประกัน พรบ. คืออะไร?
toppic ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 คืออะไร?
toppic ประกันรถยนต์ประเภท 5 คืออะไร?
toppic ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 2 plus คืออะไร?
toppic ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 plus คืออะไร?
toppic สิทธิ เงื่อนไข ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์(ภาคบังคับ)
toppic การใช้รถที่ประกันภัยไม่ความคุ้มครอง
toppic วิธีดูแลเมียและกิ๊ก, วิธีดูแลรถยนต์

พรบ. รถยนต์

toppic ทำไมกฎหมายต้อง บังคับให้ทำประกันภัยรถตาม พรบ.
toppic รถประเภทใดที่ต้องทำประกันภัย พรบ.
toppic รถประเภทใดที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พรบ.
toppic ใครมีหน้าที่ต้องทำ ประกันภัยรถ พรบ. / โทษของการไม่ทำ พรบ.
toppic ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.
toppic ความคุ้มครอง พ.ร.บ/ความคุ้มครอง พรบ.รถยนต์
toppic ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ(กรณีมีประกัน พรบ.)
toppic ค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

รถหาย, รถถูกชน, ค่าexcess

toppic ข้อควรรู้กรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
toppic ค่า excess คืออะไร?
toppic axa roadside service คืออะไร?
toppic ทำอย่างไรเมื่อรถหาย !
toppic กรณีรถยนต์ถูกชน จะต้องทำอย่างไร ?
toppic ถูกรถยนต์ชน แล้วเจ้าของรถยนต์หลบหนี ทำอย่างไรดี?
toppic การเคลมประกันรถยนต์ - กรุงเทพประกันภัย
toppic วิธีลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์, วิธีประหยัดเบี้ยประกันภัยรถยนต์
 

ความรู้การประกันชีวิต
(Life insurance knowledge)

toppic ทำไมต้องทำประกันชีวิต
toppic การเลือกซื้อประกันชีวิต
toppic สิทธิการหักลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิต
toppic ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีสูงสุด ได้เท่าไร !!!
toppic ลดหย่อนภาษีประกันชีวิตเฉพาะ เบี้ยประกันชีวิตหลัก
toppic บริษัทประกันชีวิต ปฏิเสธการจ่ายจำนวนเอาประกัน กรณีใดบ้าง?
toppic ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้เงินคืนหรือไม่?
toppic หยุดส่งประกันชีวิต ต้องทำอย่างไร?
toppic แบบประกันชีวิต และ ประเภทประกันชีวิต เหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร?
toppic ประกันชีวิต,ประกันภัย,ประกันวินาศภัย ต่างกันอย่างไร?
toppic การชำระเบี้ยประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต อย่างไร?
 

ประกันชีวิต (Life insurance)

toppic ข้อควรรู้ประกันชีวิต
toppic หลักการและเหตุผล ของการประกันชีวิต
toppic หลักการเลือกซื้อประกันชีวิต
toppic กำไรฝากธนาคารกับฝากประกัน
toppic ความจำเป็นทางการเงิน
toppic การวางแผนทางการเงิน
toppic เหตุผลในการทำประกันชีวิต เหตุผลในการซื้อประกันชีวิต
toppic บริการแฟกซ์เคลม คืออะไร? / แฟกซ์เคลมประกันชีวิต
toppic บริการ fax claim กับ การใช้บัตร PA ต่างกันอย่างไร?
toppic เปรียบเทียบผลตอบแทน การฝากเงินธนาคาร VS การฝากเงินประกันชีวิต
 

ความรู้ประกันชีวิต
(Life insurance knowledge)

toppic ความหมายประกันชีวิต
toppic ประโยชน์ประกันชีวิต
toppic กรมธรรม์ประกันชีวิต
toppic การแบ่งประเภทของประกันชีวิตหลักเกณฑ์1
toppic การแบ่งประเภทของประกันชีวิตหลักเกณฑ์2
toppic การแบ่งประเภทของประกันชีวิตหลักเกณฑ์3
toppic การยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต(คืนเบี้ยประกัน)
toppic การยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต(ทำได้ 3 แบบ)
toppic มูลค่ากรมธรรม์
toppic ประกันชีวิตออมทรัพย์ต่างกับฝากเงินธนาคารอย่างไร?

 

 

การประกันชีวิต (Life insurance)

toppic นักขายที่ต้องการความสำเร็จ
toppic ประเภทของนักขาย
toppic นักขาย(ประกัน)มืออาชีพ
toppic อยากขายประกันชีวิต, อยากเป็นตัวเเทนขายประกันชีวิต
toppic การบริหารเวลาของLIMRA,15 ข้อ
toppic ความสำเร็จ
toppic ความพ่ายแพ้ของผู้ชนะ
toppic ข่าวดีหรือข่าวร้าย
toppic บริษัทประกันชีวิตโกง หรือไม่?(1)
toppic บริษัทประกันชีวิตโกง หรือไม่?(2)
toppic เหตุผลที่ใช้ในการตอบเมื่อไม่ซื้อประกันชีวิต
toppic ประกันชีวิตกับยุคโลกาภิวัฒน์
           
 

ประกันทั่วไป

 

ประกันอัคคีภัย

  general insurance ความรู้ประกันทั่วไป
ศัพท์ประกันภัย
บริษัทประกันภัย
การเลือกซื้อประกัน
  home insurance ความรู้ประกันอัคคีภัย
ประกันไฟ ประกันบ้าน ประกันที่อยู่อาศัย ประกันตึก อาคาร ประกันร้านค้า การกำหนดจำนวนเงินเอาประกัน จ่ายสินไหม ประโยชน์ แนะนำการซื้อ ... .
  toppic ประกันภัย คืออะไร?
toppic ประกันภัยวินาศภัย คืออะไร?
toppic หลักการเลือกซื้อประกันภัย
toppic แนะนำเบื้องต้นผู้หาซื้อประกัน
toppic เบี้ยประกัน / เบี้ยประกันภัย คืออะไร?
toppic วิธีลดเบี้ยประกันภัย, วิธีประหยัดเบี้ยประกันภัย
toppic ศัพท์ประกันภัย, ศัพท์ประกันวินาศภัย
toppic ซื้อประกันเท่าไร
toppic รายชื่อบริษัทประกันวินาศภัย
toppic รายชื่อบริษัทประกันชีวิต
toppic bancassurance คืออะไร?
toppic การเคลมประกันภัยของมิตรแท้ประกันภัย
toppic ป้ายโฆษณาล้มทับทรัพย์สินทำอย่างไร?
toppic ประกาศยกเลิกป้ายสติ๊กเกอร์ พรบ.
toppic CBC จ่ายก่อนคุ้มครองรถยนต์
 

ประกันอัคคีภัย, ประกันไฟ

toppic ประกันอัคคีภัย, ประกันไฟ คืออะไร? (1)
toppic ประกันอัคคีภัย, ประกันไฟ คืออะไร? (2)
toppic ประกันอัคคีภัย, ประกันไฟ คืออะไร? (3)
toppic ความคุ้มครองมาตรฐานและความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ
toppic การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันอัคคีภัย
toppic การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันอัคคีภัย(รายละเอียด)
toppic การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย/ประกันไฟ
toppic ประโยชน์เพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
toppic ข้อแนะนำในการเลือกทำประกันภัยที่อยู่อาศัย(ตอนที่1)
toppic ข้อแนะนำในการเลือกทำประกันภัยที่อยู่อาศัย(ตอนที่2)
toppic การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
           

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:33:54am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์