ประกันกลุ่ม (Group insurance)

ขอข้อเสนอประกันภัยกลุ่ม

1. ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อขอข้อเสนอ
2. ที่อยู่ และ เบอร์ติดต่อกลับ บริษัทของท่าน
3. จำนวนคนที่ต้องการทำประกันกลุ่ม
4. ระบุกลุ่มตำแหน่ง เช่น พนักงานออฟฟิศ พนักงานส่งเอกสาร sales เป็นต้น
5. อายุ
6. ความคุ้มครองที่ต้องการ เช่น วงเงินประกันสุขภาพ วงเงินประกันอุบัติเหตุ วงเงินทุนประกัน เป็นต้น
เมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะดำเนินการจัดทำข้อเสนอที่ท่านต้องการและส่งทางอีเมล์ต่อไป

กรอกแบบฟอร์มขอข้อเสนอประกันกลุ่มที่นี่


ประกันกลุ่ม

คือ สวัสดิการที่บริษัทห้างร้าน และองค์กรต่างๆ จัดให้กับลูกจ้างหรือสมาชิก ซึ่งเป็นการรับประกันบุคคลหลายๆคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าที่การงานหรือ จำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคำนวณออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช้กับทุกคนในกลุ่มนั้น และเนื่องจากประกันกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันหลายๆ อย่างตํ่าลง ทำให้เบี้ยประกันภัยรวม ตํ่ากว่าการประกันชีวิตรายบุคคล
โดยทั่วไปบริษัทจะทำประกันให้กับพนักงานในลักษณะดังนี้

1. ประกันชีวิตทุกกรณี(เจ็บป่วย ชรา อุบัติเหตุ)
2. ประกันชีวิตทุกกรณี(เจ็บป่วย ชรา อุบัติเหตุ)+ค่ารักษาสุขภาพ+ค่ารักษาอุบัติเหตุ
3. ประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ
4. ประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ+ค่ารักษาอุบัติเหตุ
5. หากต้องการความคุ้มครองอื่นๆ ต้องสอบถามราคาเงื่อนไขเป็นกรณีไป

ประเภทของการประกันกลุ่ม1. นายจ้างและลูกจ้าง
2. สหกรณ์
3. สหภาพแรงงาน
4. เจ้าหนี้และลูกหนี้ ( วัตถุประสงค์เพื่อการชำระหนี้ )
5. สถาบันการศึกษา

ประกันกลุ่มคุ้มครองอะไรบ้าง
1. ประกันชีวิตกลุ่ม ใหัความคุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยในทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ
3. ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุ่ม ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัย ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรทั้งจากการเจ็บป่วย และจากอุบัติเหตุ
การประกันสุขภาพกลุ่มให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นทั้งในเวลางานและนอกเวลางานโดยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใดๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

การประกันสุขภาพกลุ่มแบ่งออกเป็น

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และแพทย์ลงความเห็นให้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้าทำการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล (ในโรงพยาบาล/คลีนิค)

ลักษณะพิเศษของการประกันกลุ่ม 

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:42:47am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์