ขอข้อเสนอประกันอัคคีภัย(ประกันไฟ)

"หากท่านเคยทำประกันอัคคีภัย และมีหน้าต่าง กธ อันเดิม โปรดส่งมาให้เรา"
ข้อมูลผู้เอาประกัน / ผู้ติดต่อขอข้อเสนอ **


**


ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง **
ปูน ครึ่งปูนครึ่งไม้ ไม้ความคุ้มครองทุนประกัน(บาท)


กรณีต้องการซื้อภัยเพิ่ม (จากมาตรฐาน) สามารถซื้อเพิ่มได้

**

ยืนยัน
* ไม่สามารถเว้นว่างได้