สมัครประกันอัคคีภัย

ผู้ติดต่อ / บริษัท / สถานที่ความต้องการ
บริษัทที่ต้องการทำประกันอัคคีภัยแอกซ่าประกันภัยกรุงเทพประกันภัยเอ็มเอสไอจีประกันภัยเมืองไทยประกันภัย
อื่นๆลักษณะสิ่งปลูกสร้าง (ไม่คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้,ครึ่งปูนครึ่งไม้)


เป็นเจ้าของเป็นผู้เช่าอื่นๆ

ทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและทุนประกันภัย จำนวนทุนประกัน (บาท)


คำถาม
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับการดูและซ่อมแซมอยู่ในสภาพดีใช่ไม่ใช่
ใน 2-5 ปีที่ผ่านมาทรัพย์สินที่ท่านจะเอาประกันภัยไม่เคยได้รับความเสียหายหรือสูญหายใช่ไม่ใช่
ขณะนี้ทรัพย์สินไม่มีประกันภัยอัคคีภัย หรือความคุ้มครองประเภทอื่นใช่ไม่ใช่
เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันภัย ,บอกยกเลิกสัญญา, ปฏิเสธการต่ออายุสัญญา,เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม สำหรับการประกันภัยดังกล่าวหรือไม่เคยไม่เคย

ยืนยัน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ถ้อยแถลงข้างต้นเป้นความจริง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญญาประกันภัยระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ และทราบดีว่าการประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับจนกว่าทางบริษัทจะยอมรับใบคำขอเอาประกันภัยฉบับนี้เเล้ว
โปรดตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ มิฉะนั้น บริษัทอาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
* ไม่สามารถเว้นว่างได้